29 lipca 2013

OPIEKUNKI I POMOCE DOMOWE – UMOWA O PRACĘJednymi z najczęściej wykonywanych przez Polki prac we Włoszech są praca pomocy domowej (tzw. colf) oraz opiekunki do osób starszych (badante). Zdaję sobie sprawę, że wiele z Was pracuje na czarno (o czym pisałam tutaj), jednak w tym artykule skupię się na tych osobach, którym zaproponowano umowę o pracę lub które nie chcą pracować bez umowy.

Czy warto podpisywać umowę?

Przede wszystkim z umową o pracę zapewnia Wam ochronę przed nieuczciwym pracodawcą – nie może on zaniżać Wam pensji (choć dobrze wiem, że zdarza się, iż do umowy zostaje wpisane jak najniższe wynagrodzenie, a resztę opiekunka otrzymuje na czarno), nie może Was zwolnić z dnia na dzień, musi wypłacać Wam wszystkie świadczenia, udzielać Wam urlopu itp. Jeśli nie będzie miał ochoty na wypełnianie warunków umowy, będzie musiał za to odpowiedzieć i nie pozostanie bezkarny, a Wy będziecie mogły domagać się tego, co Wam się należy. Jako osoby pracujące możecie udokumentować posiadanie dochodu, a co za tym idzie, możecie się zameldować oraz korzystać z włoskiej służby zdrowia na takich samych zasadach, jak Włosi. Dodatkowo pracodawca płaci za Was składki na ubezpieczenie społeczne, więc część Waszego wynagrodzenia odkładana jest na przyszłą emeryturę. Jesteście też chronione pod względem wypadków przy pracy, choroby czy ciąży.

Oczywiście umowa wiąże nie tylko pracodawcę, ale i Was, a więc podpisując umowę musicie zdawać sobie sprawę, że nie możecie np. bezkarnie odejść bez uprzedzenia czy też nie wypełniać powierzonych Wam obowiązków.

Z punktu widzenia zarówno pracownika, jak i pracodawcy duże znaczenie mają pieniądze, więc pamiętajcie, że podpisanie umowy o pracę wiąże się z płaceniem podatku dochodowego, z którego zwolnione jesteście jedynie w przypadku, gdy Wasz roczny dochód całkowity nie przekroczył 8000 euro. Dlatego też w momencie ustalania wysokości wynagrodzenia z potencjalnym pracodawcą warto wziąć to pod uwagę, by w momencie składania zeznania podatkowego nie okazało się, że zarobiłyście w rzeczywistości sporo mniej niż zakładałyście.


WARUNKI UMOWY O PRACĘ

Warunki pracy pomocy domowych, opiekunek oraz wszystkich tych, których praca zalicza się do tzw. pracy domowej (lavoro domestico) regulowane są przez odpowiedni kontrakt zbiorowyCCNL Lavoro Domestico. Kontrakt ten został odnowiony w maju 2013 roku, wszedł w życie 01.07.2013 r. i obowiązuje do końca 2016 roku. Poniżej przedstawię Wam najważniejsze jego założenia, a cały tekst kontraktu znajdziecie w linku podanym powyżej.

Umowa na czas określony

Jeśli pracodawca proponuje Wam umowę na czas określony, pamiętajcie, że może ona zostać przedłużona tylko raz, za Waszą zgodą, i jedynie w przypadku, gdy początkowa umowa nie została podpisana na okres krótszy niż trzy lata (maksymalny całkowity czas trwania umowy na czas określony wynosi właśnie 3 lata, po czym pracodawca musi podpisać z Wami umowę na czas nieokreślony).

Poziomy pracownicze (livelli di inquadramento)

W zależności od Waszych obowiązków oraz doświadczenia, zostaniecie zakwalifikowane do różnych poziomów pracowniczych. W przypadku pracy domowej istnieją cztery poziomy (livelli): A, B, C i D, a dodatkowo każdy z nich podzielony jest na dwie grupy – grupę z niższym wynagrodzeniem oraz grupę „super”, której przysługuje wyższa pensja ze względu na większy zakres obowiązków. Kontrakt zbiorowy szczegółowo opisuje każdy poziom, więc jeśli chcecie wiedzieć, na jakim poziomie powinnyście być sklasyfikowane, informacje na ten temat znajdziecie w art. 10 kontraktu.

Okres próbny

Okres próbny wynosi 30 dni w przypadku osób zatrudnionych na poziomie D i D Super, natomiast pozostałe osoby obowiązuje 8-dniowy okres próbny. W okresie tym przysługuje Wam normalne wynagrodzenie oraz wszystkie świadczenia, a stosunek pracy może być wtedy przerwany w każdej chwili, bez podawania przyczyny.

Dni wolne i święta

W zależności od Waszego czasu pracy, przysługują Wam w tygodniu następujące dni wolne:

 • osoby mieszkające z pracodawcą – 36 godzin tygodniowo, w tym 24 godziny w niedzielę i 12 godzin w inny dzień tygodnia, uzgadniany z pracodawcą (w praktyce jest to pół dnia, gdyż przez połowę tego dnia musicie normalnie pracować)
 • osoby nie mieszkające z pracodawcą – 24 godziny tygodniowo w niedzielę (nie można zamienić niedzieli na inny dzień)

Kontrakt zbiorowy przewiduje też następujące dni świąteczne, a więc wolne od pracy (płatne):

 • 1 stycznia
 • 6 stycznia
 • Poniedziałek Wielkanocny
 • 25 kwietnia
 • 1 maja
 • 2 czerwca
 • 15 sierpnia
 • 1 listopada
 • 8 grudnia
 • 25 grudnia
 • 26 grudnia
 • święto patrona miasta, w którym pracujecieJeśli pracodawca wyjątkowo (!) poprosi Was o pozostanie w pracy w niedzielę, pamiętajcie, że musi dać Wam wolny następny dzień (bezpłatny) oraz zapłacić o 60% więcej za przepracowaną niedzielę.

W przypadku pracy w święto, pracodawca ma obowiązek zapłacić Wam 60% więcej, a jeśli święto przypada w dzień wolny od pracy (np. niedzielę), macie prawo do odpoczynku w inny dzień lub do zapłaty 1/26 miesięcznego wynagrodzenia.


Czas pracy

Maksymalny czas pracy opiekunek i pomocy domowych jest zazwyczaj następujący:

 • osoby mieszkające z pracodawcą – 54 godzin tygodniowo przez 10 godzin dziennie, z tym, że nie mogą one być ciągłe (macie prawo do 11 ciągłych godzin odpoczynku w ciągu dnia oraz do 2 godzin odpoczynku po 8 godzinach pracy, jeśli pracujecie przez więcej niż 8 godzin dziennie)
 • osoby nie mieszkające z pracodawcą – 40 godzin tygodniowo przez 8 godzin dziennie (nie mogą one być ciągłe), przez 5 lub 6 dni w tygodniu

Nadgodziny

Nadgodziny, które nie mogą w żadnym wypadku uniemożliwiać Wam odpoczynku przysługującego Wam zgodnie z kontraktem zbiorowym, to praca wykraczająca poza normalny tygodniowy lub dzienny czas pracy. Pracodawca musi Was o nich uprzedzić co najmniej dzień wcześniej (z wyjątkiem nagłych zdarzeń) i są one dodatkowo płatne:

 • osoby mieszkające z pracodawcą – 25% więcej w przypadku nadgodzin przepracowanych w godzinach 6:00-22:00, 50% więcej w godzinach 22:00-6:00 oraz 60% więcej w niedziele i święta
 • osoby nie mieszkające z pracodawcą – 10% więcej, z tym że nadgodziny nie mogą przekroczyć 4 godzin tygodniowo i muszą być przepracowane w godzinach 6:00-22:00


Jeśli zdarzy Wam się pracować dłużej niż jest to przewidziane w Waszej umowie i spowodowane jest to nagłym, niemożliwym do przewidzenia zdarzeniem, nadgodziny dają Wam prawo jedynie do okresu odpoczynku tej samej długości.


Urlop wypoczynkowy

Macie prawo do 26 dni płatnego urlopu wypoczynkowego rocznie, bez względu na okres zatrudnienia u danego pracodawcy – oczywiście z każdą nową umową o pracę okres urlopowy jest naliczany od nowa. Pracodawca nie może Wam odmówić udzielenia urlopu ani zaproponować równowartości pieniężnej, gdyż jest to prawo, z którego nie można zrezygnować. W przypadku obcokrajowców możliwe jest za to „uzbieranie” dłuższego urlopu, za zgodą pracodawcy, i wykorzystanie go w ciągu maksymalnie dwóch lat (tzn. nie możecie „uzbierać” więcej niż 52 dni urlopu łącznie).


W przypadku nie wykorzystania przez Was całego urlopu przed rozwiązaniem umowy o pracę, w momencie zakończenia stosunku pracy pracodawca ma obowiązek wypłacić Wam jego równowartość!


„Wolne na godziny” (tzw. permessi)

Przysługuje Wam dodatkowo tzw. „wolne na godziny” (płatne), jednak tylko w niektórych przypadkach:

 • osoby mieszkające z pracodawcą – 16 godzin rocznie na udokumentowane wizyty lekarskie plus 3 godziny rocznie ze względu na udokumentowane problemy rodzinne (dotyczące członków rodziny z Wami mieszkających lub krewnych do 2. stopnia)
 • osoby nie mieszkające z pracodawcą (pracujący przez co najmniej 30 godzin tygodniowo) – 12 godzin rocznie na udokumentowane wizyty lekarskie plus 3 godziny rocznie ze względu na udokumentowane problemy rodzinne
 • osoby nie mieszkające z pracodawcą (pracujący przez mniej niż 30 godzin tygodniowo) – powyższe 12 godzin zostaje proporcjonalnie zmniejszone 

Urlop ze względu na ślub (własny)

Przysługuje Wam 15 dni kalendarzowych urlopu ze względu na zawarcie związku małżeńskiego. Jest to urlop płatny, a żeby otrzymać zapłatę, musicie przedstawić pracodawcy akt ślubu – oczywiście jeśli Wam nie wierzy na słowo.;)

Urlop macierzyński

Kobietom w ciąży przysługuje obowiązkowy, płatny urlop macierzyński dwa miesiące przez przewidzianą datą porodu i trzy miesiące po porodzie. W okresie ciąży pracodawca nie może Was zwolnić, chyba że zaszłyście w ciążę przed rozpoczęciem u niego pracy. Wy natomiast możecie zwolnić się z własnej woli i nie musicie przestrzegać okresu wypowiedzenia.

Chorobowe

W przypadku choroby musicie zawiadomić jak najszybciej pracodawcę, a osoby z nim nie mieszkające mają obowiązek dostarczenia mu zaświadczenia lekarskiego (certificato medico) maksymalnie następnego dnia. Obowiązek ten nie dotyczy osób mieszkających z pracodawcą, chyba że pracodawca wyraźnie zażąda zaświadczenia lub w przypadku, gdy zachorujecie podczas urlopu.

W przypadku choroby zachowujecie pracę (czytaj: pracodawca nie może Was z tego powodu zwolnić) oraz otrzymujecie wynagrodzenie zgodnie z poniższą tabelą:

Staż pracy u danego pracodawcy
Okres zachowania miejsca pracy
Wynagrodzenie
do 6 miesięcy
10 dni kalendarzowych
Max. 8 dni rocznie, 50% wynagrodzenia przez pierwsze 3 dni, 100% wynagrodzenia od 4 do 8 dnia
6 miesięcy – 2 lata
45 dni kalendarzowych
Max. 10 dni rocznie, 50% wynagrodzenia przez pierwsze 3 dni, 100% wynagrodzenia od 4 do 10 dnia
ponad 2 lata
180 dni kalendarzowych
Max. 15 dni rocznie, 50% wynagrodzenia przez pierwsze 3 dni, 100% wynagrodzenia od 4 do 15 dnia

UWAGA! W przypadku udokumentowanych chorób nowotworowych okres zachowania miejsca pracy wydłużony zostaje o 50%.

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia zależy od poziomu pracowniczego, do którego zostałyście przypisane oraz od czasu pracy. Minimalne wynagrodzenie przypisane do każdego poziomu obowiązujące w 2013 roku znajdziecie np. pod tym linkiem.

Pracodawca ma obowiązek wydawać Wam odcinek pensji (busta paga) za każdym razem, gdy otrzymujecie wypłatę – jedną kopię, podpisaną przez Was, zatrzymuje dla siebie. Musi też wydać Wam roczne zaświadczenie o uzyskanych przez Was dochodach, tzw. CUD.

Co dwa lata Wasze wynagrodzenie automatycznie wzrasta o 4%, więc sprawdźcie, czy pracodawca o tym nie zapomina.

Przysługuje Wam też tzw. trzynastka (tredicesima), wypłacana w grudniu każdego roku (dlatego zwana jest też „premią gwiazdkową”) oraz odprawa (TFR), o której pisałam tutaj.

Zwolnienie z pracy i okres wypowiedzenia

W przypadku chęci zakończenia stosunku pracy przez Was lub przez pracodawcę, obowiązują następujące okresy wypowiedzenia:

Tygodniowy czas pracy
Staż pracy
Pracodawca
Pracownik
ponad 25 godzin
do 5 lat
15 dni kalendarzowych
7,5 dni kalendarzowych
ponad 25 godzin
ponad 5 lat
30 dni kalendarzowych
15 dni kalendarzowych
poniżej 25 godzin
do 2 lat
8 dni kalendarzowych
8 dni kalendarzowych
poniżej 25 godzin
ponad 2 lata
15 dni kalendarzowych
15 dni kalendarzowych

Jeśli pracodawca nie dotrzyma okresu wypowiedzenia (w tym w przypadku śmierci Waszego podopiecznego, skutkującej natychmiastowym rozwiązaniem umowy o pracę przez jego rodzinę), musi wypłacić Wam równowartość pensji za te dni, a jeśli Wy go nie dotrzymacie, będziecie musiały zapłacić pracodawcy taką samą kwotę.

W przypadku śmierci Waszego podopiecznego jego rodzina musi wypłacić Wam zaległe wynagrodzenie oraz wszelkie świadczenia!

175 komentarzy:

 1. Dziękuję serdecznie:) Ten post bardzo mi się przyda i to już za kilka dni:) Małgorzata

  OdpowiedzUsuń
 2. Wróciłam i muszę przyznać, że praca na kontrakcie (nawet na krótki czas-ja byłam 7 tyg.na zamianie) daje rzeczywiście większe poczucie bezpieczeństwa:) Wprawdzie moja umowa wyglądała trochę inaczej niż się spodziewałam- zwykła kartka ricevuta-denunicia rapporto di lavoro domestico, bez oznaczenia poziomów, ale z kategorią: badante i ilością godzin pracy 55, ale koleżanki mi powiedziały, że to zależy od rodzaju umowy i od tego jaka agencja ją robi (w miasteczku były 2 lub 3, które się tym zajmowały). W każdym razie miałam zapłacone zgodnie z prawem, też urlopy i 13kę. Dostałam 2x busta paga oraz już rozliczenie na koniec roku-certificazione emolumenti anno 2013 in dipendenza di rapporto di lavoro. Rzekomo to mi miało wystarczyć jako poświadczenie pracy, ale w kraju okazało się, że muszę mieć jeszcze poświadczenie U002 państwa UE.Mogę się o nie starać przez Wojewódzki Urząd Pracy albo we Włoszech-podobno szybciej. Stąd moja prośba. Czy jest możliwość, aby takie zaświadczenie wybrał mi włoski pracodawca i przysłał? Tylko gdzie musiałby pójść? Będę wdzięczna za odpowiedź.Pozdrawiam:) Cieszę się, że blog się rozwija:) Małgorzata

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Małgosiu,

   w przypadku opiekunek i pomocy domowych bardzo często nie spisuje się umowy (choć warto o tym pomyśleć, choćby dlatego, by wyraźnie napisać, jaki kontrakt zbiorowy ją reguluje i jaki jest Twój poziom pracowniczy), a jako potwierdzenie zgodnego z prawem zatrudnienia wystarczy zaświadczenie o zgłoszeniu pracownika do INPS, tak jak w Twoim przypadku.

   Formularz U2 (dawniej E303) zaświadcza, że nabyłaś we Włoszech prawo do zasiłku dla bezrobotnych, natomiast okresy zatrudnienia we Włoszech potwierdza formularz U1 (dawniej E301). Oba są wydawane przez INPS na wniosek pracownika i niestety nie jestem pewna, czy wydadzą go Twojemu pracodawcy lub innej upoważnionej osobie. W każdym razie możesz spokojnie skorzystać z pośrednictwa polskiego urzędu pracy, jeśli nie uda Ci się załatwić tego we Włoszech.

   Pozdrawiam serdecznie. :)

   Usuń
  2. Dziękuje serdecznie za wyjaśnienie. Teraz rozumiem już wszystko:) Zadzwonię do INPSu i zapytam jakie mam możliwości. Jeśli nie poproszę w UW.
   Pozdrawiam i życzę powodzenia! Małgorzata

   Usuń
 3. Pracuję jako opiekunka osoby starszej , mam podpisać kontrakt , po raz pierwszy spotkałam się z takimi warunkami jak : 1 )Pracodawca chce podpisać ze mną kontrakt tylko na rok po którym mogę jechać do domu na wypoczynek a po powrocie podpisze ze mną nowy kontrakt 2) chce mi zabrać jeden dzień urlopu płatnego miesięcznie który mogę wykorzystać biorąc w ciągu miesiąca jakąś godzinę własne potrzeby własne 3) dwa razy w tygodniu wyjście tylko po trzy godziny 4) Święta i niedziele pracujące bez dodatkowych opłat 5) Pensja 936 euro plus trzynastka , TFR , urlop ( do mojej dyspozycji tylko polowa którą mogę wykorzystać kiedy chcę . Co mam zrobić ? pracuję 11 lat na kontraktach nigdy nie spotkałam się z takimi warunkami .

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wydaje mi się, ze pracodawca postanowił nie stosować żadnego kontraktu zbiorowego (CCNL) i podpisać z Tobą umowę indywidualna, zapisując w niej warunki, które opisałaś. Jeśli pracodawca nie jest zapisany do żadnego związku zawodowego, rzeczywiście nie ma obowiązku stosować związkowych kontraktów zbiorowych, choć w przypadku opiekunek po raz pierwszy spotykam się z tego typu przypadkiem.

   Analizując na szybko proponowane Ci warunki, mam wrażenie, ze są one dla Ciebie niekorzystne w porównaniu z umowa na warunkach przewidzianych przez CCNL, a podpisując umowę na rok, wysyłając Cie na "wypoczynek" i podpisując później nowa umowę, pracodawca zapewnia sobie możliwość zatrudniania Cie na czas określony w nieskończoność. Godziny pracy są zdecydowanie niezgodnie z ogólnymi przepisami prawa pracy, gdyż nie tylko miałabyś pracować w zasadzie bez przerwy (dwa trzygodzinne wyjścia w tygodniu to NIE jest odpoczynek!), codziennie, i to za taka sama pensje. I powiem szczerze: za taka prace non stop 936 euro miesięcznie? To jest wykorzystywanie, nie oferta pracy.

   Jeśli podpiszesz te umowę, będzie ona ważna, gdyż zgodziłaś się na proponowane warunki. Na Twoim miejscu dobrze bym się zastanowiła i ewentualnie zasięgnęła rady związków zawodowych (patronato). Może spróbuj wynegocjować z pracodawca zastosowanie warunków CCNL, choć wydaje mi się, ze robi on wszystko, by tego uniknąć.

   Usuń
  2. Problem w tym że widziałam oferowany mi kontrakt , który ma pracodawca zgłosić w patronacie . W kontrakcie jest wszystko zgodne z przepisami CCNL godzinami wolnymi według prawa niedzielami i swietami wolnymi ale to jest na papierze , jest wspomniane również że posiadam pokój umeblowany . Niestety mam łóżko w tzw. soggiorno czyli jest to kuchnia z jadalnią , telewizorem i moim łóżkiem . W mieszkaniu są dwa pomieszczenia czyli ta jadalnia do której się wchodzi prosto z ulicy łazienka i pokój babci . Jeśli nie podpiszę będę musiała odejść a o pracę jest bardzo ciężko aja tydzień temu przyjechałam z Polski .

   Usuń
  3. Pracodawca chyba nie zdaje sobie sprawy z tego, że jeśli podpisze zgodną z przepisami umowę, a później nie będzie jej przestrzegał, możesz spokojnie wytoczyć mu później sprawę w sądzie, której raczej nie będzie mógł wygrać. Jeśli zależy Ci na tej pracy i zdecydujesz się na podpisanie umowy, możesz w międzyczasie szukać innej pracy i w razie czego odejść, jeśli znajdziesz coś lepszego. I możesz rozważyć wówczas założenie sprawy bylemu pracodawcy, z pomocą związków zawodowych.

   Usuń
 4. informacja dla osob pracujacych jako badante we wloszech

  OdpowiedzUsuń
 5. W przyszłym roku w marcu kończę 60 lat , na emeryturę w Polsce idę od 15- go grudnia . w Polsce mam przepracowane tylko 17 lat byłam również na rencie 11 lat . Natomiast tutaj we Włoszech pracuję legalnie 12 lat , wiem że mogę doliczyć te lata jako nieskładkowe do tych lat w Polsce . Moje pytanie jest , kiedy będę mogła się starać o emeryturę z Włoch ( w jakim wieku ) za te lata przepracowane ( jeszcze pracuje ) i gdzie lepiej składać papiery w Polsce czy tutaj . Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Na temat emerytury napisałam kilka obszernych artykułów, w których znajdziesz odpowiedź na Twoje pytania:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/search/label/emerytura

   Usuń
  2. Dziękuję . Pozdrawiam

   Usuń
 6. Proszę serdecznie o wyjaśnienie jak to jest z tzw. trzynastką. Właśnie wróciłam z z Włoch i zastanawia mnie, że teraz trzynastkę mam wpisaną w busta paga tylko za wrzesień, a już nie za październik. Pracowałam od 2.09-3.10 legalnie jako badante, na zastępstwo. W ubiegłym roku byłam w tym samym miejscu tylko dłużej 6.08-20.09 i miałam wypłaconą dwa razy, chociaż też nie było pełnych miesięcy. Rozumiem, ze teraz mam wypłacone tylko 2 dni urlopu, nie jak wcześniej 4, ale przy trzynastce jakie są reguły? Dziękuję i pozdrawiam, M

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Trzynastka przysługuje Ci proporcjonalnie do przepracowanego okresu, więc we wrześniu powinnaś otrzymać trzynastkę za 29 przepracowanych dni, natomiast we wrześniu za trzy dni. Może pracodawca zawarł we wrześniowej wypłacie trzynastkę przysługującą Ci za cały okres zatrudnienia?

   Usuń
 7. Dziękuję za szybką odpowiedź. Trzynastkę mam wpisaną tylko we wrześniowej buście w kwocie 86,04. W ub.r. miałam wpisaną dwa razy taka sama kwotę 85,67, pomimo różnej ilości przepracowanych dni (26 i 20). Sądziłam zatem, że pewnie za mało dni przepracowałam teraz by ją dostać za październik, M

  OdpowiedzUsuń
 8. Czy ja mogę o cos zapytać?. Czy korzystniejszy jest kontrakt bezterminowy/

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Umowę na czas określony można podpisać tylko w niektórych przypadkach, trudniej jest też wówczas zwolnić opiekunkę bez podania ważnego powodu (w przypadku umowy na czas nieokreślony można to zrobić w każdej chwili), a składki na ubezpieczenie społeczne są wyższe. Zazwyczaj podpisuje się umowę na czas nieokreślony, w każdym razie nie ma między tymi umowami jakiejś ogromnej różnicy.

   Usuń
 9. Witam Serdecznie..wspaniała pomoc..będę śledzila Pani bloga..pozdrawiam serdecznie i bardzo dziękuję za wiele przydatnych porad.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Cieszę się niezmiernie, że strona się przydaje. :) Pozdrawiam serdecznie!

   Usuń
 10. Witam!!! Chcialabym zapytac czy majac emeryture w Polsce moge sie starac o zasilek(nalezy mi sie) we Wloszech???gdzies czytalam ze nie mozna jednoczesnie pobierac emerytury i zasilku???

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Włoski zasiłek dla bezrobotnych nie należy się na pewno osobom pobierającym emeryturę z INPS, gdyż są to świadczenia niekompatybilne, jednak nie jestem pewna, czy fakt otrzymywania zagranicznej emerytury również pozbawia Cię prawa do zasiłku. We wniosku o przyznanie zasiłku Aspi jest pole, w którym można oświadczyć, że pobiera się świadczenie emerytalne z instytucji innej niż INPS, więc całkiem możliwe, że jeśli emerytura wypłacana jest przez inny urząd, to nie wyklucza ona prawa do zasiłku.

   Na Twoim miejscu zadzwoniłabym na infolinię INPS (gdzie można porozmawiać również z polskim konsultantem) i zapytała, czy osoba pobierająca zagraniczną emeryturę może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych.

   Usuń
  2. Dziekuje bardzo za szybka odpowiedz;) w takim razie skonsultuje sie z INPSEM..

   Usuń
  3. Dziekuje bardzo za szybka odpowiedz;) w takim razie skonsultuje sie z INPSEM..

   Usuń
  4. Dziekuje bardzo za szybka odpowiedz;) w takim razie skonsultuje sie z INPSEM..

   Usuń
 11. witam serdecznie, bardzo prosze jesli to mozliwe o informacje dot. wyplat nadgodzin
  jestem zatrudniona jako opiekunka, moje ubezpieczenie jest platne od 25 godz tygodniowo pracuje niemal 24 moja podopieczna od dwoch miesiecy wymaga calodobowej opieki. dzisiaj otrzymalam buste w ktorej nie zostaly wyszczegulnione nadgodziny (powinny byc?) w sumie tych godz uzbieralo sie 160. mam spory problem ze swoim pracodawca, nie specjalnie wiem gdzie moge sie udac gdyz kazdy inaczej interpretuje przepisy. dodatkowo chcialbym zapytac czy jesli jestem emerytka, ktora placi podatek dochodowy w polsce czy we wloszech rowniez powinnam sie rozliczac moje roczne dochody przekroczyly kwote 8000 e
  pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety bardzo często zdarza się, że pracodawcy oferują opiekunkom umowę na najniższą możliwą ilość godzin, choć w rzeczywistości wymagają od nich pracy praktycznie non stop. Praca ponad godziny ustalone w umowie nie jest przez nich postrzegana jako nadgodziny, tylko jako coś oczywistego - przecież potrzebuję opiekunki na każde zawołanie, a nie stać mnie na płacenie wyższegowynagrodzenia. I tak to wszystko się toczy, bo większość opiekunek potrzebuje pracy i godzi się na każde warunki. Jeśli chcesz domagać się zapłaty za rzeczywisty czas pracy, przede wszystkim przygotuj się na to, że pracodawca może zagrozić Ci utratą pracy (może Cię zwolnić bez problemu), a jeśli nie będzie chciał uczciwie się rozliczyć, zwróć się do związków zawodowych (patronato) o pomoc w sporze. Weź pod uwagę, że pracujesz częściowo na czarno (umowa nie odpowiada Twoim rzeczywistym godzinom pracy), a za płacenie niższych niż należne składek pracodawcy grozi dodatkowa kara.

   Jeśli chodzi o podatek, to jeśli Twoje zeszłoroczne dochody przekroczyły 8000 euro, na pewno musisz rozliczyć się z włoskim urzędem skarbowym i zapłacić należny podatek dochodowy. Powinnaś wpisać do zeznania wszystkie uzyskane dochody, przy czym zgodnie z polsko-włoską umową o unikaniu podwójnego opodatkowania emerytury opodatkowane są tylko w państwie, w którym masz stałe miejsce zamieszkania. Dlategoteż konieczne byłoby ustalenie, gdzie mieszkasz na stałe i gdzie powinna być opodatkowana Twoja emerytura - jeśli Twoim stałym miejscem zamieszkania są Włochy, powinnaś płacić od niej tylko włoski podatek.

   Usuń
 12. Dzień dobry! Ja mam taką oto problematyczną sytuację: będę pracować legalnie we Włoszech i chcę zatrudnić opiekunkę do dziecka z Polski. Zatrudniona będzie legalnie, składki odprowadzane będą w Polsce, we Włoszech będzie mieszkać z nami i "jeść na nasz koszt". W jaki sposób rozwiązać kwestię jej pobytu po upłynięciu magicznych 3ech miesięcy we Włoszech? Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Skoro opiekunka będzie wykonywać pracę we Włoszech na rzecz pracodawców mieszkających we Włoszech, nie potrafię wyobrazić sobie, w jaki sposób usprawiedliwiłabyś odprowadzanie składek w Polsce. Umowa o pracę musi zostać podpisana we Włoszech, zgodnie z włoskimi przepisami, a co za tym idzie, składki muszą być płacone do włoskiego INPS.

   W przypadku obywateli UE nie ma problemu z pobytem powyżej 90 dni, a że opiekunka będzie miała umowę o pracę, już pierwszego dnia zatrudnienia we Włoszech może wybrać się do urzędu gminy, by złożyć wniosek o zameldowanie, a następnie do ASL w celu rejestracji w tutejszej służbie zdrowia. Z góry będzie bowiem wiedziała, że zatrzyma się we Włoszech dłużej niż trzy miesiące, biorąc pod uwagę okres, na który podpisze umowę.

   Usuń
  2. Dee, dziękuję Ci za tak szybką odpowiedź. Mnie sugerowano, żeby załatwić tę kwestię na zasadzie oddelegowania, ale od początku wydawało mi się to podejrzane.. Mam wobec tego do Ciebie kolejne pytanie. W Polsce wygląda to tal, że gdy opiekunka nieagencyjna jest zatrudniana przez osoby prywatne, tj. rodziców, w przypadku, gdy wynagrodzenie nie przekracza określonej kwoty (minimalnej krajowej), wówczas składki ZUS ma obowiązek płacić Państwo Polskie. Czy wiesz, jak to wygląda we Włoszech?

   Usuń
  3. We Włoszech wszystkie składki płaci pracodawca (część z nich pobierana jest z wynagrodzenia opiekunki), bez względu na uzyskiwany dochód. Skarb państwa w żaden sposób nie może Cię w tej kwestii wyręczyć, musisz płacić składki w kwocie co roku określanej przez INPS.

   Usuń
 13. Witam serdecznie. Pracowałam ok 2 lat we Włoszech, pracodawca odprowadzał składki do IMPS obecnie jestem chora całkowicie niezdolna do pracy nowotwór żołądka , otrzymałam rentę z ZUS. Czy IMPS powinien wypłacić mi jakiś dodatek do renty? co w ogóle dzieje się z odprowadzonymi składkami do IMPS? Czy IMPS powinien przekazać moje składki do ZUS?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Aby otrzymać jakąkolwiek pomoc finansową z INPS, musiałabyś najpierw uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2014/03/orzeczenie-o-niepenosprawnosci-we.html?m=1

   Weź pod uwagę, że nawet jeśli otrzymałabyś 100-procentową niepełnosprawność, nie oznacza to automatycznie, że uzyskasz prawo do renty, gdyż jest ono zależne od dochodu (a dodatkowo wymagane jest zameldowanie we Włoszech). O tym, jaką pomoc oferuje państwo włoskie osobom niepełnosprawnym pisałam tutaj:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2014/03/na-jaka-pomoc-moga-liczyc.html?m=1

   Składki na emeruturę, które wpłaciłaś w okresie pracy do INPS nie przepadają, istnieje możliwość zsumowania polskiego i włoskiego okresu ubezpieczeniowego i ubieganie się o włoską emeryturę:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2014/04/emerytura-sumowanie-okresow.html?m=1

   Usuń
  2. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mam nadzieję że ZUS w Łodzi zajmie odpowiednie stanowisko w mojej sprawie. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.

   Usuń
 14. Szanowna Pani, prosze mi doradzić, gdzie mogę znaleźć najlepsze informacje dotyczące włoskiego systemu opieki nad osobami starszymi (jak funkcjonują np.domy starców, przepisy regulujące przyjęcie osób) i systemu edukacji. Internet to kopalnia bez dna. Z serdecznym pozdrowieniem, Malgorzata

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Żadna "pani", Dee jestem.:)

   Zadane przez Ciebie pytanie jest dość ogólne - jeżeli chodzi o publiczne domy opieki, musisz szukać informacji na temat tzw. RSA, czyli Residenze Sanitarie Assistenziali, przy czym są one przeznaczone dla osób nie tyle starszych, co wymagających stałej opieki (a wśród nich są też osoby młode). Oprócz przepisw krajowych, istnieją też normy lokalne, które regulują ich funkcjonowanie na terytorium danego regionu.

   Nie wiem, czy interesuje Cię również opieka "domowa" - jeśli tak, szukaj "assistenza domiciliare", której również zmieniają się w zależności od regionu.

   Niestety nie jestem w stanie podać Ci konkretnych linków, gdyż jest tego bardzo dużo i, jak wspomniałam, każdy region dodaje do krajowych przepisów swoje wewnętrzne regulaminy.

   Weź pod uwagę, że trudno będzie znaleźć informacje po polsku, ale domyślam się, że znasz włoski, biorąc pod uwagę, że nie pytałaś o strony polskie. :)

   Jeżeli chodzi o włoski system edukacji, jest on dość dobrze opisany np. tutaj:

   http://www.lescuolestatali.it/ordinamento_scolastico.html

   Usuń
 15. Dziękuję serdecznie Dee za świetne wskazówki:)

  OdpowiedzUsuń
 16. Witam... Mam pytanie ...Od 6 lat pracuje jako opiekunka osob starszych na umowe, ale od 1 roku ze wzgledow rodzinnych musialam wziac zmienniczke i pracujemy na zmiany ( ja jednak jestem w dalszym ciagu na umowie a moja zmienniczka bez umowy) Czy w tym przypadku przysluguje mi platny urlop wypoczynkowy. Prosze o pomoc bo moj pracodawca twierdzi ze mi sie nie nalezy...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zatrudnianie zmienniczki, na czarno czy tez nie, nie ma żadnego wpływu na Twoje prawo do urlopu - każdy pracownik ma prawo do płatnego urlopu, kropka. Przysługuje Ci on w wymiarze 26 dni rocznie, jedyne, co może się zmienić, to wysokość wynagrodzenia za dzień urlopu, jeśli pracujesz nie w pełnym wymiarze (np. trzy razy w tygodniu po cztery godziny), gdyż wtedy wysokość pensji dziennej jest zmniejszana proporcjonalnie do godzin pracy. To wszystko.

   Usuń
  2. Dziekuje bardzo za informacje.... A jeszcze jedno pytanko...teraz gdy bylam w Polsce wyszlam za maz, czy nalezy mi sie 2-tydodniowy urlop platny?

   Usuń
  3. Dziekuje bardzo za informacje.... A jeszcze jedno pytanko...teraz gdy bylam w Polsce wyszlam za maz, czy nalezy mi sie 2-tydodniowy urlop platny?

   Usuń
  4. Oczywiście, zgodnie z kontraktem zbiorowym masz prawo do 15 dni kalendarzowych płatnego urlopu.

   Usuń
  5. Slicznie dziekuje za szybka odpowiedz i cenne informacje... pozdrawiam

   Usuń
 17. mam pytanie, pracuje jako badante i uleglam wypadkowi i zlamalam szczeke , mam 30 dni zwolnienia. czy nalezy mi sie odszkodowanie

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Rozumiem, że pracodawca wysłał do INAIL i służb porządkowych zawiadomienie o wypadku przy pracy, wraz z zaświadczeniem lekarskim?

   Przez pierwsze trzy dni pracodawca wypłaca Ci normalne wynagrodzenie, masz też prawo zachować miejsce pracy przez okres zależny od stażu pracy (10, 45 lub 180 dni). Począwszy od czwartego dnia wynagrodzenie otrzymasz od INAIL, przy czym będzie ono wynosiło jedynie 60% pensji. Po przeanalizowaniu sprawy INAIL wypłaci bezpośrednio Tobie odszkodowanie z tytułu tymczasowej niezdolności do pracy (indennita' di inabilita' temporanea assoluta), jeśli uzna, że takie Ci się należy.

   Dodatkowo możesz uzyskać świadczenie z CassColf, jeśli pracodawca opłacił odpowiednią ilość składek - przypominam, że składki na CassaColf są obowiązkowe.

   Usuń
 18. on nigdzie jeszcze nie zaniosl tego zwolnienia.Czy moglibysmy porozmawiac przez telefon

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pracodawca musi poinformować INAIL i policję w ciągu dwóch dni, to jego obowiązek, bez tego INAIL nie może zająć się sprawą i wypłacić Ci przysługujących Ci świadczeń. Jeśli tego nie zrobi, możesz zająć się tym Ty, dostarczając do INAIL zaświadczenie lekarskie - możesz zadzwonić na infolinię 803.164 i poprosić o wskazówki.

   PS. Kontakt ze mną możliwy jest jedynie przez internet.

   Usuń
 19. Dobry wieczor Dee...Pracuje jako opiekunka z osoba niepelnosprawna i zamieszkuje razem z nia w jej mieszkaniu. Od paru dni zauwazylam ,ze pod nasza nieobecnosc ktos odwiedza nasze mieszkanie,zastanawialam sie kto to moze byc i odkrylam ze to siostra mojej podopiecznej.Gdy zapytalam czego szuka pod nasza nieobecnosc odpowiedziala ze to mieszkanie jej siostry i moze wchodzic kiedy jej sie podoba a klucz do jej mieszkania moze uzywac kazdy z rodziny...prosze cie poradz mi czy moge cos zrobic zeby ona nie wchodzila do tego mieszkania , czy ja mam w tym mieszkaniu jakas moja prywatnosc? Myslalam zeby zglosic sprawe na policje ...poradz mi prosze co zrobic juz nie wytrzymuje z ta osoba nerwowo....

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety nie możesz zabronić rodzinie właścicielki mieszkania wchodzenia do jej domu, chyba ze to ona sobie tego nie życzy i odbierze im klucze. Rozumiem Twoje niezadowolenie, w końcu w mieszkaniu znajdują się tez Twoje rzeczy, ale jeżeli Twoja podopieczna zgadza się na taki układ, to niewiele można na to poradzić. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę stan zdrowia podopiecznej, nie dziwie się, ze jej rodzina chce mieć dostęp do mieszkania - gdyby coś się stało, nie będą mieć problemu z dostaniem się do środka. Może mogłabyś zamykać na klucz drzwi do Twojego pokoju?

   Usuń
 20. Moja podopieczna jest inwalida 100% i ma opiekuna prawnego ,ktorym jest jej starsza siostra, ona tez nie jest zadowolona z tego ale boi sie cokolwiek zrobic bo wie ze ta druga jest gotowa na wszystko i moja podopieczna skonczy w domu opieki ..

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeżeli starsza siostra pełni również role zarządcy majątku i dysponuje nim w imieniu siostry, to może spróbować zabronić drugiej siostrze nieograniczonego wstępu do mieszkania. Niestety sprawy rodzinne często są bardzo skomplikowane, wiec wszystko zależy od stosunków miedzy siostrami...

   Usuń
 21. Dziekuje Dee za informacje...wydaje mi sie ze po 7 letniej pracy tutaj najlepszym rozwiazaniem bedzie poszukac innej spokojnej pracy bo widze ze tu opiekunki sa jak niewolnice i mozna z nimi robic co sie tylko podoba i prowokowac do klotni , bo wiedza ze i tak nie moga nic w tej sprawie zrobic...dziekuje zycze milego dnia...

  OdpowiedzUsuń
 22. jeszcze mam jedno pytanko wzgledem wypadku o ktorym wspomnialam w czesniej ,moj pracodawca dal zwolnienie i dokumenty ktore dostalam z pogotowia ale tam nie pisalo jako wypadek przy pracy tylko jako nieszczesliwy wypadek. Czy to cos zmienia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czyli nie powiedziałaś na pogotowiu, że do wypadku doszło w pracy? W takim razie jest to zwykłe chorobowe, regulowane zgodnie z tabelką, którą zamieściłam w artykule.

   Usuń
 23. dzieki za odpowiedz.ALe ja nie wiedzialam ze to musi inaczej pisac.Czy mozna jeszcze zmienic

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Powiem szczerze, że nie wiem, czy brak zapisu o wypadku przy pracy na dokumentacji medycznej kategorycznie wyklucza uznanie takiego wypadku. Możliwe, że jeśli pracodawca mimo wszystko zgłosi wypadek do INAIL, coś w tej kwestii da się zrobić, ale radziłabym zapytać bezpośrednio w INAIL.

   Usuń
 24. mam pewien problem, pracowalam jako badante przez 3 lata w tym 2 lata i 7 miesiecy na dokumentach teraz wyjechalam na swieta i sie dowiedzialam ze juz nie mam pracy, chcialabym sie dowiedziec co mi sie nalezy przy odejsciu

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przede wszystkim pracodawca musi dotrzymać okresu wypowiedzenie, który w Twoim przypadku wynosi 15 dni kalendarzowych - jeśli tego nie zrobi, musi wypłacić Ci wynagrodzenie za te dni, w ramach zadośćuczynienia. Musi oczywiście się z Tobą rozliczyć, wypłacając Ci ewentualne zaległe wynagrodzenie (do końca trwania umowy), odprawę (TFR), równowartość pieniężną za ewentualnie nie wykorzystany urlop wypoczynkowy oraz część trzynastki, o ile nie otrzymałaś jej w całości w grudniu.

   Usuń
  2. otrzymywalam miesiecznie pensje 920 plus 100 euro na dodatki i bylam zarejstrowana na 25godz tygodniowo

   Usuń
  3. Pracodawca musi wypłacić Ci wszystkie należności, o których pisałam wyżej.

   Usuń
 25. Witam. Czy mogłabyś napisać o dietach dla badantek convivente ? Ile dziennie , czy należy się za niedzielę wolną, kiedy jest wypłacana w gotówce ( chyba za urlop ?). Będę bardzo wdzięczna.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Rozumiem, że chodzi Ci o tzw. "vitto e alloggio"? W przypadku opiekunek mieszkających z pracodawcą, musi on zapewnić im oczywiście "wikt i opierunek", czyli dać dach nad głową oraz wyżywić. W tych dniach, gdy opiekunka nie śpi i nie je w domu pracodawcy, ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego, który w 2015 r. wynosił 5,44 euro i dzielił się następująco:

   - 1,90 euro za obiad
   - 1,90 euro za kolację
   - 1,64 euro za miejsce do spania

   Dodatek ten przysługuje więc np. za te dni, kiedy jesteś na urlopie czy za niedzielę wolną, jeśli jesz poza domem (wtedy oczywiście pracodawca nie wypłaca Ci części przysługującej za miejsce do spania), a dodatkowo należy doliczyć go do trzynastki.

   Usuń
  2. Dzieki za szybką odpowiedź . A co to może być? Na busta paga co miesiąc jest pozycja IND.VITO ALLOGGIO i w rubryce ore/gg 1 a w rubryce dato base 11.87

   Usuń
  3. "Indennita' vitto e alloggio" to właśnie to, o czym pisałam wyżej - ta kwota, o której piszesz jest ponad dwukrotnie wyższa niż kontraktowa, nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego tak jest.

   Usuń
  4. No właśnie . I dlaczego ore/gg = 1. Przecież w miesiącu dni wolnych mam więcej. Samych niedziel było 4 lub 5. A jest to kwota doliczana do wypłaty tzn.figuruje w rubryce competenze. Pozycja IND. VITO ALLOGIO jest oznaczona kodem 278 przy czym nie wiem czy jest to kod wewnętrzny programu komputerowego czy kod INPS. Jeżeli coś wymyślisz napisz, jeśli nie trudno . I tak bardzo mi pomogłaś. Ten blog to świetna robota. Dziękuję

   Usuń
  5. Kod 278 to na pewno kod wewnętrzny programu. A dlaczego nie poprosisz o wyjaśnienie pracodawcy lub biuro, które wypełnia za niego odcinki płacy? Przecież masz do tego prawo, to Twoje wynagrodzenie.

   Usuń
 26. Witam serdecznie.Chciałam zapytać czy mam szanse wygrania sprawy jeśli zrobie vertenze a nie mam świadków.Pracuje jako badante,w lutym będzie dwa lata.Kontrakt mam dość ubogi ponieważ zawiera tylko ilość godzin tyg. i stawkę za godzine.(30 godz.tygodniowo i 7 euro za godzine).
  Pracodawca płaci mi 500euro miesięcznie co wg.kontraktu wydaje mi się o 340 euro za mało. Pracuje wszystkie niedziele i święta po 14 godzin i po 14 godz.dziennie przez pół roku mam 8godz.wolne co
  drugi dzień.
  Pierwsze pół roku dziadek był autosuficzente,ale póżniej było coraz gorzej
  alzhaimer postępuje i zaczęły się problemy z ubieraniem,jedzeniem itd.Na prożbe o podwyżke,dostałam odpowiedż że nie może więcej płacić i nie tak się umawialiśmy na początku.
  Po burzliwej dyskusji załatwili dziadkowi centrum dzienne dla osób z podobnymi problemami,
  więc 3 razy w tygodniu mam 8 godz.wolne niestety przez pół roku tylko.Cwaniactwo tych ludzi aż bije po oczach.I teraz chałabym wiedzieć jakie mam szanse uzyskać zapłate za gadziny nadliczbowe,oraz niedziele i święta.Jak długo trwa taka sprawa.Bez świadków nie wiem czy to będzie realne.Chcę dotrwać jeszcze do urlopu i zwolnić się.O prace coraz trudniej,zasiłek mi niebęzie przysługiwał i niewiem jak rozwiązać ten problem.Jak to w ogóle działa.
  Pozdrawiam serdecznie i gratuluję świetnego bloga.Bardzo pomocny.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przede wszystkim wynagrodzenie 500 euro miesięcznie za tak ciężką prace to jest wyzysk, aż mi się serce ścisnęło! Dodatkowo nie są/nie były przestrzegane Twoje podstawowe prawa pracownicze, wiec według mnie jak najbardziej możesz wytoczyć pracodawcom sprawę o wypłacenie wszystkiego, co Ci się należy zgodnie z kontraktem zbiorowym. Nie szkodzi, ze nie masz świadków, większość spraw wytaczanych przez opiekunki kończy się pomyślnie dla poszkodowanych, sędziowie bowiem doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak są one traktowane przez pracodawców.

   W międzyczasie, do momentu rezygnacji z pracy, postaraj się zebrać jak najwięcej dowodów, jakichkolwiek, na to, ze pracujesz praktycznie bez wolnego, ze nie masz wolnych niedziel i nie otrzymujesz za to zapłaty ekstra - mogą się przydać. Jeśli nie otrzymujesz wraz z wyplata odcinka płacy potwierdzającego, ze pracodawca płaci Ci tylko 500 euro miesięcznie, może uda Ci się sfilmować ukradkiem moment przekazywania pieniędzy?

   Sprawdziłabym tez w INPS, czy Twoja umowa została zgłoszona i czy pracodawca płaci za Ciebie składki na ubezpieczenie społeczne - jeśli tak nie jest, wytoczysz mu sprawę o prace na czarno, a to jeszcze poważniejsza kwestia.

   Sprawy w sadzie toczą się dość długo, na pewno kilka miesięcy (choć nie zawsze dochodzi do procesu, często pracodawcy idą na ugodę), ale moim zdaniem nie warto rezygnować z tego, co Ci się należy - zostałaś już wystarczająco wykorzystana. Zwróć się do patronato oferującego pomoc prawna i niczego się nie bój!

   Usuń
 27. Dziękuję za odpowiedz.Potwierdzenia wypłaty mam,nie jest to busta paga tylko kwitek z sumą za dany miesiąc i mój podpis.Składki są płacone sprawdziłam w INPS.Chciałam jeszcze zapytać,czy
  gdybym poszła do sindakatu zapytać(narazie bez wytaczania sprawy) jak to jest z moim kontraktem,że mi płaci 500e,a tu mam 840e(30godz/tyg 7e godz.) i nie wiem w końcu czy mam płacić podatki czy nie.Nie chciałabym póżniej płacić jakiejś kary.
  A przy okazji zapytać też o inne sprawy,czy oni nie potraktują tego jak doniesienie?
  Czy jakbym przedstawiła jak wygląda sytuacja to mi coś doradzą,czy lepiej zaczekać aż wrócę z urlopu.Cwaniactwo pracodawcy jest jeszcze takie,że jak powiedziałam że chcę odejść to powiedział że mnie nie póści dopóki nie znajdzie kogoś na moje miejsce i strace ewentualną inną prace.Natomiast gdy znajdzie szybko kogoś to ja muszę od razu odejść.W ten sposób on raczej nie znajdzie w ogóle nikogo bo nikt za 500e nie przyjdzie.Na miesiąc mojego urlopu szukał pare miesięcy no i płacił 900e co skwapliwie ukrywał.Przepraszam że tak się rozpisałam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ten kwitek potwierdzający otrzymywaną kwotę wystarczy, widać na nim jasno, że wypłacane wynagrodzenie nie odpowiada ustalonej w umowie pensji.

   Samo zwrócenie się do związków z prośbą o poradę nie jest równoznaczne ze złożeniem doniesienia na pracodawcę, spokojnie. Wytłumacz dokładnie, jak mają się sprawy i powiedz, że chciałabyś odzyskać zaległe wynagrodzenia, którego nigdy nie otrzymałaś w pełni. Opowiedz też o rzeczywistych godzinach pracy, o urlopie i o wszystkich sprawach, które są niezgodne z kontraktem zbiorowym, do którego odnosi się Twoja umowa. W ten sposób pracownicy patronato będą mogli ustalić razem z Tobą plan działania i zdecydujecie, kiedy najlepiej zacząć działać.

   Jeśli chodzi o kwestię podatku, to nie sądzę, by urząd skarbowy mógł żądać od Ciebie zapłaty podatku ze względu na to, że Twój kontrakt przewiduje wynagrodzenie w wysokości ponad 8000 euro rocznie - masz dowód w postaci odcinków pensji, na których widać kwotę dużo niższą, więc rzeczywiste roczne wynagrodzenie nie przekracza kwoty wolnej od opodatkowania. O to oczywiście również zapytaj w CAF.

   Pracodawca może sobie mówić, że Cię nie puści, ale co zrobi, siłą Cię zatrzyma? Przywiąże do kaloryfera? :) Zarówno Ciebie, jak i jego obowiązuje okres wypowiedzenia, tylko o tym musisz pamiętać - a jeśli pracodawca będzie chciał zwolnić Cię ze skutkiem natychmiastowym, będzie musiał zapłacić Ci zadośćuczynienie za niedotrzymanie okresu wypowiedzenia. Jeżeli tego nie zrobi, doliczysz to do żądań w sprawie, którą mu wytoczysz. :)

   Usuń
 28. Bardzo dziękuję i życzę powodzenia.

  OdpowiedzUsuń
 29. Witam serdecznie. Pracuję jako badante (2 lata i 4 miesiące)nam umowę na czas nieokreślony. Pod koniec grudnia złamałam nogę i jestem na zwolnieniu lekarskim do końca stycznia.Chciałabym się dowiedzieć czy pracodawca z dniem 01 lutego może mi dać wypowiedzenie z pracy czy należy mi się okres zachowania pracy? Z góry dziękuję za odpowiedz.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgodnie z tabelką, którą opublikowałam w artykule, przysługuje Ci 180-dniowy okres zachowania pracy, gdyż pracujesz u tego samego pracodawcy od ponad 2 lat. Oznacza to, że przez 6 miesięcy od momentu przejścia na chorobowe pracodawca nie może Cię zwolnić, choć to nie oznacza, że ma Ci wypłacać pensję przez cały ten okres - przysługuje Ci ono przez maksymalnie 15 dni (to limit roczny), przy czym przez pierwsze 3 dni powinnaś otrzymać jedynie 50% wynagrodzenia, a dopiero od 4 do 15 dnia 100% pensji. Po upływie tego okresu wynagrodzenie od pracodawcy Ci nie przysługuje.

   Usuń
  2. Ja po prostu boję się,że stracę pracę, bo w tej chwili na moim miejscu (przez okres mojej choroby) jest inna dziewczyna.Zaczęłam się obawiać, że pracodawcy chcą nas zamienić (mnie oczywiście wyrzucić a Ją przyjąć). Teraz mnie Pani uspokoiła. Dziękuję serdecznie za szybką odpowiedz.

   Usuń
  3. Tak naprawdę niewiele to zmienia w Twojej sytuacji, gdyż po upłynięciu okresu przewidzianego w zwolnieniu lekarskim pracodawca może bez problemu Cię zwolnić (okres chorobowego, który Cię chroni przez maksymalnie 6 miesięcy nie będzie już obowiązywał), oczywiście dochowując okresu wypowiedzenia, podczas którego musi wypłacać Ci wynagrodzenie.

   Usuń
 30. Wygrałam sprawę o niezapłacone wynagrodzenie i czekam już 2 lata na pieniądze. Co mam zrobić żeby je wreszcie odzyskać?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli były pracodawca nie wypłacił należności mimo wyroku sądu, powinnaś wysłać mu za pośrednictwem adwokata ponaglenie (sollecito di pagamento), a jeżeli to nic nie da, zapytaj, czy możecie spróbować tzw. pignoramento, czyli zajęcia jego konta bankowego lub dóbr materialnych w celu odzyskania pieniędzy.

   Usuń
  2. Moja adwokatka zrobiła juz pignoramento w sądzie w Ravennie i nic. Może powinnam zmienić adwokata.

   Usuń
 31. czy pracujac co 2miesiace jako opiekunka we Włoszech naleza mi sie wszystkie swiadczenia tzn urlop trzynastka .

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Trzynastka przysługuje każdemu pracownikowi, oczywiście proporcjonalnie do przepracowanego okresu - jeśli np. pracowałaś przez 3 miesiące i miesięcznie otrzymywałaś 1000 euro, pracodawca musi wypłacić Ci trzynastkę "uzbieraną" przez ten czas:

   1000 euro / 12 miesięcy = 83,34 euro x 3 miesiące = 250 euro

   Usuń
 32. Dziekuje Ci jestes kochana a jeszcze jedno pytanie czy obowiazuja mnie podwyzki ktore weszły w tym roku w styczniu jezeli nie jestem na kontrakcie bo pracuje tylko co 2 miesiace .Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Skoro pracujesz na czarno, to tak naprawdę nie masz żadnych praw pracowniczych, gdyż oficjalnie nie istniejesz jako pracownik. Dlatego też trudno mówić tu o tym, czy pracodawca ma obowiązek wypłacić Ci trzynastkę czy dać podwyżkę, wszystko zależy od tego, jak się umówicie.

   PS. To, że pracujesz co dwa miesiące nie wyklucza możliwości podpisania umowy o pracę - to tak na marginesie. :)

   Usuń
 33. Dziekuje Ci bardzo za informacje bede sledziła Twoj blog bo jest super zycze powodzenia .

  OdpowiedzUsuń
 34. Witam.pracuje w rzymie jako colf na godziny.czy podwyzka, ktora sie nalezy co dwa lata tzw. scato, ma byc wyplacana co miesiac czy jednorazowo? nalezy mi sie 15 dni zwolniena w roku, jezeli zchoruje dwa razy w roku,czy za kazdym razem pierwsze trzy dni beda platne 50%,czy tylko przy pierwszym zwolnieniu lekarskim a przy nastepnym juz wszystkie dni po 100%? przy rozwiazaniu umowy o prace,ile nalezy mi sie za 4 miesace wakacji tzw.ferie non godute? srednia wyplata u tego pracodawcy wynosi 280euro

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1. Podwyżka to podwyżka, nie jednorazowy bonus. :) Oznacza podniesienie miesięcznej pensji.

   2. Zasady dotyczące chorobowego dotyczą każdego zdarzenia osobno, więc za każdym razem przez pierwsze trzy dni otrzymasz chorobowe w wysokości 50% wynagrodzenia.

   3. Niestety nie jestem w stanie podać dokładnej kwoty, jaka należy Ci się za niewykorzystany urlop, w tej kwestii najlepiej jest udać się do związków (patronato) i poprosić o dokonanie obliczeń.

   Usuń
  2. Serdecznie dziekuje,jestes naprawde kochana.

   Usuń
 35. Witam. Pracowałam we Włoszech wiele lat (na czarno), ale od 9.05.2013 do 30.07.2013 na pełnym kontrakcie 54 godz/tydzień i zostałam zwolniona. Od 2013 do 2015 zastępowałam parę razy koleżankę na 2-3 tygodnie (na czarno). Mam pytanie: czy mogłabym ubiegać się wg nowych zasad o zasiłek dla bezrobotnych?? Przeczytałam, że w ciągu 4 lat trzeba udokumentować 13 tyg opłaconych składek, a ja mam 12 tygodni, ale jeszcze 4 lata nie minęły. Czy jak następne zastępstwo będę pracować na kontrakcie i pracodawca opłaci "brakujące" składki, to będę mogła ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych??? Dziękuję za odpowiedż

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli uda Ci się uzbierać, oprócz tych 13 tygodni składek w ciągu ostatnich 4 lat, 30 dni pracy w ciągu roku poprzedzającego złożenie wniosku o zasiłek, to nie powinno być problemu z jego otrzymaniem.

   Usuń
  2. Dziękuję za odpowiedź. Myślałam, że te 30 dni trzeba przepracować w ciągu 4 lat i ten warunek spełniłam tylko brakuje jednego tygodnia składki, a jednak te 30 dni trzeba przepracować w ciągu roku przed złożeniem wniosku. Muszę więc poszukać zastępstwa na kontrakt. Dziękuję raz jeszcze. Pozdrawiam.

   Usuń
 36. Witam mam pytanie czy jako badante na kontrakcie bezterminowym po operacji usuniecia tarczycy przysluguje mi zaplata za zwolnienie lekarskie pierwsze uzyskalam ze szpitala 20 dni nastepne zwolnienie 14 dni od mojego lekarza nadmieniam ze zostalam zobowiazana do bycia w w miejscu zameldowania przez lekarza i wszystkie dokumenty zostaly przeslane do INPSU jak i do mojego pracodawcy

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W artykule zamieściłam tabelkę, w której wyjaśniłam, przez jaki okres czasu pracodawca musi płacić chorobowe oraz w jakiej wysokości. W przypadku opiekunek nie przysługuje chorobowe wypłacane z INPS, więc nic więcej niestety Ci nie przysługuje.

   Usuń
 37. witam , mam pytanie, pracowalam kilka lat jako opiekunka i pobieralam wysluge a teraz podpisalam nastepny kontrakt z innym pracodawca , czy nalezy mi sie kontynuowanie wyslugi .

  OdpowiedzUsuń
 38. te 4 procent podwyzki co 2 lata

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Podwyżka przysługuje po każdych dwóch latach pracy u tego samego pracodawcy, więc w przypadku zmiany pracy nie mają znaczenia podwyżki otrzymane poprzednio. Ustalasz z nowym pracodawcą wysokość wynagrodzenia, a po dwóch latach będzie przysługiwać Ci podwyżka.

   Usuń
  2. Dziekuje za odpowiedz , pozdrawiam

   Usuń
 39. dzien dobry, moje pytanie dotyczy odprowadzania skladek do inps (contributi) przez pracodawce, a dokladniej mowiac ich brak! zostalam zatrudniona jako badante 01.02.2015 r.(zrobiono mi "contratto di lavoro"). 30.06.2016 zakonczylam prace. zlozylam wniosek o zasilek dla bezrobotnych- zostal rozpatrzony pozytywnie, ale tylko za rok 2015. Na stronie inps sprawdzilam "estratto conto di contributi" i nie ma nic z 2016 roku. Od poczatku pracy mialam problemy z pracodawca ktory nigdy nie chcial dac mi kopi kwitkow potwierdzajacych wplate "contributi" dostawalam je zawsze z WIELKIM opoznieniem i trudem, a za 2016 rok jeszcze do dzis nic nie dostalam. Jestem pewna ze pracodawca nie zaplacil mi "contributi " za okres od 01.01.2016-30.06.2016, moje pytanie brzmi czy moge w jakis sposob "zmusic" pracodawce do zaplaty...czy moze vertenza sindacale w cgil cos pomoze, czy moze 6 miesiecy mojej pracy poszlo na marne? (bo bez contributi nie liczy sie do emerytury). bardzo prosze o pomoc. emilia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli pracodawca nie wpłaci składek, a Ty zgłosisz ten fakt w INPS, poniesie konsekwencje, o których pisałam tutaj:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/07/praca-na-czarno-jakie-sa-mozliwe.html?m=1

   Możesz najpierw spróbować po dobroci, informując pracodawcę, że zamierzasz złożyć w INPS doniesienie, a jeśli to nie pomoże, zrealizuj "groźbę". Możesz to zrobić bezpośrednio w INPS lub za pośrednictwem związków, to już zależy od Ciebie.

   Usuń
  2. Jeśli pracodawca nie wpłaci składek, a Ty zgłosisz ten fakt w INPS, poniesie konsekwencje, o których pisałam tutaj:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/07/praca-na-czarno-jakie-sa-mozliwe.html?m=1

   Możesz najpierw spróbować po dobroci, informując pracodawcę, że zamierzasz złożyć w INPS doniesienie, a jeśli to nie pomoże, zrealizuj "groźbę". Możesz to zrobić bezpośrednio w INPS lub za pośrednictwem związków, to już zależy od Ciebie.

   Usuń
 40. Dziekuje bardzo za odpowiedz i przydatne informacje, pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 41. Witam serdecznie.Prosze o zakres obowiazkow badante.Czy badante jest zobowiazana pchac wozek z osoba niepelnosprawna.Jesli tak to czy nie powinna byc za to wynagradzana.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli zostałaś zatrudniona jako opiekunka osoby niepełnosprawnej, to pchanie wózka jest jednym z obowiązków opiekunki - obowiązki te nie są wyszczególnione, jeżeli podpisujesz umowę zgadzając się na opiekę nad osobą niepełnosprawną, opieka ta obejmuje wszelkie sprawy z tym związane.

   Sprawdź w swojej umowie, jaki poziom pracowniczy został do niej wpisany, gdyż od tego zależą Twoje obowiązki i wynagrodzenie:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/09/opiekunki-i-pomoce-domowe-poziomy.html?m=1

   Usuń
 42. Witam serdecznie.Prosze o zakres obowiazkow badante.Czy badante jest zobowiazana pchac wozek z osoba niepelnosprawna.Jesli tak to czy nie powinna byc za to wynagradzana.

  OdpowiedzUsuń
 43. witam serdecznie .Chce zapytać.pracuję na umowę ponad 5lat ,a ogólnie ponad 6 czy pracodawca może mnie zwolnić za odmówienie obsługiwac drugą osobe.Przyjeżdża mojej pani brat 91lat dzieci mojej pani wsadzą go do nas na około 5 dni.ze mna nikt nie rozmawiał tylko słysze moja pani opowiada ludziom ,że przyjeżdza.Postanowiłam ja porozmawiać z synem ,,pracodawca"wielce oburzony i do końca nic nieroztrzygnięto przez przypadek dowiedziałam sie że jak nie bedę go obsługiwać to mnie zwolni.bywał unas w poprzednich latach nie cierpie go.Były problemy typu .ze mu portfel z pieniedzmi ukradłam na to syn mojej babki powiedział przykro mi ,ale ty wiesz ile on ma lat zapomniał gdzie włożył ,a to że ja tworzę problemy,a nie ma zadnych problemów jak jestem tylko z babcią Nie wiem czy warto stracić praće iczy rzeczywiscie moze mnie zwolnić Dieki bardzo pozdrawiam serdecznie Barbara

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W przypadku opiekunek i pomocy domowych nie ma koniecznosci "usprawiedliwiania" zwolnienia, a to oznacza, ze pracodawca moze Cie zwolnic w kazdej chwili bez podawaniu powodu, wystarczy, ze dotrzyma okresu wypowiedzenia.

   Usuń
 44. witam jestem na umowie stalej ponad 2 lata na 25 godzin tygodniowo ile skladek odprowadzil mi pracodawca

  OdpowiedzUsuń
 45. ile powinien odprowadzic tych skladek dziekuje

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Co roku INPS ustala wysokość składek, tu np.
   znajdziesz składki obowiązujące w 2016 r.:

   http://www.webcolf.com/risorse/paghe-e-contributi-annuali/contributi-inps/291-tabella-contributi-colf-e-badanti-2016.html?jjj=1478524617425

   Jeśli chcesz wiedzieć, ile składek wpłacił pracodawca, a nie jesteś zarejestrowana na stronie INPS (http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/08/rejestracja-na-stronie-internetowej-inps.html?m=1), możesz zadzwonić na infolinię INPS i poprosić o podanie Ci tej informacji.

   Usuń
 46. chciałabym dowiedzieć czy pracodawca zrobił mi prawnie dokumenty.jestem opiekunką u starszej pani która ma ona inwalidztwa 100 procent .pracodawca mi zrobił kontrakt na 25godz tygodniowo .mieszkam z nią 24godz na dobę .W kontrakcie jest uwzględnione moje ferie .odprawia rtf święta .W sumie moje zarobki 787 euro .czy pracodawca miał prawo w kontrakt mi wpisać za urlop.W moim przypadku jaj chcem urlop muszę się zwolnić na jeden miesiąc pracy .moim zdaniem zarobki przy osobie mająca 100 procentową inwalidztwo są zanurzone do minimum.poza tym nie otrzymuje za dodatkowe nadgodziny .za święta .mam tylko 4godz wolnego w tygodniu i w tym czasie robię zakupy .proszę o pomoc prawną co mam zrobić z tym fantem

  OdpowiedzUsuń
 47. chciałabym dowiedzieć czy pracodawca zrobił mi prawnie dokumenty.jestem opiekunką u starszej pani która ma ona inwalidztwa 100 procent .pracodawca mi zrobił kontrakt na 25godz tygodniowo .mieszkam z nią 24godz na dobę .W kontrakcie jest uwzględnione moje ferie .odprawia rtf święta .W sumie moje zarobki 787 euro .czy pracodawca miał prawo w kontrakt mi wpisać za urlop.W moim przypadku jaj chcem urlop muszę się zwolnić na jeden miesiąc pracy .moim zdaniem zarobki przy osobie mająca 100 procentową inwalidztwo są zanurzone do minimum.poza tym nie otrzymuje za dodatkowe nadgodziny .za święta .mam tylko 4godz wolnego w tygodniu i w tym czasie robię zakupy .proszę o pomoc prawną co mam zrobić z tym fantem

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pracodawca zdecydowanie nie przestrzega zapisów kontraktu zbiorowego, zarówno w kwestii wynagrodzenia, jak i urlopu (do którego masz pełne prawo), nadgodzin czy wypoczynku w ciągu tygodnia. Na Twoim miejscu udałabym się do związków zawodowych (patronato) w celu uzyskania pomocy, również prawnej, gdyby pracodawca nie chciał współpracować. Weź pod uwagę, że może się to wiązać z utratą pracy (pracodawca może się zdenerwować w związku z Twoim brakiem zgody na niewolniczy wyzysk), w każdym razie rozmowa z pracownikami patronato na pewno nie zaszkodzi.

   Usuń
 48. chciałbym żeby mi pani napisała czy pracodawca miał prawo mi do płac doliczyć urlop .który mi się należy po przepracowaniu jednego roku .dlaczego inni pracodawcy nie wliczaja urlopu do płac .jaką jest różnica w tym .

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie, masz prawo do 26 dni płatnego urlopu rocznie i pracodawca nie może wymagać od Ciebie rezygnacji z wypoczynku w zamian za pieniądze.

   Usuń
 49. chciałbym żeby mi pani napisała czy pracodawca miał prawo mi do płac doliczyć urlop .który mi się należy po przepracowaniu jednego roku .dlaczego inni pracodawcy nie wliczaja urlopu do płac .jaką jest różnica w tym .

  OdpowiedzUsuń
 50. Witam serdecznie i mam pytanie,pracuje we Włoszech jako opiekunka osoby starszej. Oczywiście na czarno. Chciałabym się dowiedziec,czy w takiej sytuacji mam jakieś prawa,ktore mogę egzekwowac od pracodawcy.
  I drugie pytanie,jesli pracodawca zatrudni mnie na umowę,ale z najmniejszą ilością godzin,na co mogę liczyć w związku z taką umowa?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W przypadku pracy na czarno trudno mówić o jakichkolwiek prawach, biorąc pod uwagę, że w świetle prawa nie pracujesz, a pracodawca Cię nie zatrudnia. Zazwyczaj wygląda to tak, że pracodawca stara się zapewnić opiekunce mniej więcej te same prawa, które przysługują w przypadku pracy na umowę (a więc taki sam wymiar płatnego urlopu, wynagrodzenie, dni wolne, trzynastkę itp.), tyle że nie płaci składek na ubezpieczenie społeczne, a opiekunka podatku dochodowego. To oczywiście nie gwarantuje pracodawcy, że opiekunka nie zwróci się do związków po zakończeniu umowy i nie zażąda należności, których nie otrzymała (często pracodawca nie ma dowodu na to, że otrzymała ona wszystkie pieniądze) oraz zapłaty składek.

   Umowa o pracę zapewnia Ci przede wszystkim prawo do opieki zdrowotnej i opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, dzięki którym możesz otrzymać np. zasiłek dla bezrobotnych czy zasiłek rodzinny, no i w przyszłości emeryturę.

   Usuń
 51. Super informacje, chyb wszystkie pracujace we Wloszech Polki sa z tych wiadomosci zadowolone Ja napewno tak Dziekuje

  OdpowiedzUsuń
 52. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 53. agnieszka
  prosze o odpowiedz w jakej formie powinna byc wyplacana pensja dla badante pracujacej legalnie:
  wplata na konto ewentualnie czy to moze byc konto walutowe zalozone w Polsec? czy to ma byc czek?
  czy to może byc gotówka?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pensja może być wypłacana w jakikolwiek sposób, to zależy wyłącznie od ustaleń pomiędzy Tobą a pracodawcą.

   Usuń
 54. Witam Pania mam takie pytanie pracuje na godziny 3 godziny 2 razy w tygodniu moja pracodawczyni wypłaca wszystko wakacje i trzynastke chcialam zapytac o trzynastke jak ona jest obliczana?kazdy miesiac jest inny nieraz wychodzi mi 9 dni po 3 godziny albo 8 dni,zastanawiam sie jak mozna to obliczyc?Z gory serdecznie Pani dziekuje za odpowiedz

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Trzynastkę oblicza się, sumując godziny przepracowane w danym tygodniu i mnożąc otrzymane w ten sposób wynagrodzenie tygodniowe przez liczbę tygodni przepracowanych w ciągu roku. Następnie otrzymaną kwotę dzieli się przez 12 miesięcy, gdyż trzynastka zazwyczaj wypłacana jest nie co miesiąc, a na koniec roku. Mogę się jedynie domyślać, że Twoja pracodawczyni mnoży Twoje tygodniowe wynagrodzenie przez 4 (tyle jest tygodni w miesiącu) i dzieli przez 12, by otrzymać miesięczną "ratę" trzynastki. Jeśli masz wątpliwości, możesz zwrócić się do związków zawodowych (patronato) z prośbą o sprawdzenie, czy wszystko się zgadza.

   Usuń
 55. witam

  jestem zatrudniona na 40 godzin w tygodniu. jak sie liczy miesieczne wynagrodzenie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wynagrodzenie zależy od tego, czy mieszkasz z pracodawcą i jaki jest Twój poziom pracowniczy - co roku ustalane są minimalne pensje dla opiekunek i pomocy domowych, tabelę obowiązującą w 2017 r. znajdziesz np. tutaj:

   http://www.unsicolf.it/wp-content/uploads/2017/01/TABELLA-MINIMI-RETRIBUTIVI-20171.pdf

   Usuń
 56. Witaj Dee. Pracuje we wloszech jako pomoc domowa na godz. mam 26 dni urlopu, i tu pytanie, czy w urlop wliczane sa soboty/bo soboty sa wolne/ja tez w soboty nie pracuje.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Za urlop uznaje się te dni, które są dla Ciebie dniami pracującymi, a podczas których masz wolne. Jeżeli więc sobota jest w Twoim przypadku dniem wolnym od pracy, to nie może być ona uznana za urlop.

   Usuń
  2. Bardzo Ci dziekuje. Czy jest na to jakas ustawa, jezeli tak, to bardzo cie prosze napisz mi. Wlosi maja wszystkie soboty wolne, ciekawe czy im wlicza sie soboty w urlop.

   Usuń
  3. To nie jest kwestia ustawy, tylko tego, czym jest urlop - skoro w soboty nie pracujesz, sobota nie może być zaliczona do Twojego urlopu wypoczynkowego.

   Przykład 1.

   Osoba pracująca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Chce pojechać sobie na dwutygodniowe wakacje - pracodawca zalicza jej do urlopu 10 dni (2 x 5 dni).

   Przykład 2.

   Ta sama osoba pracuje od poniedziałku do soboty, niedziele ma wolne - dwutygodniowe wakacje to w jej przypadku 12 dni urlopu, gdyż normalnie przez te 12 dni wykonywałaby swoje obowiązki.

   Jeżeli Ciebie w soboty nie ma w pracy, to jak pracodawca może uznawać Twoją sobotnią nieobecność za urlop?

   Usuń
  4. Tak, rozumiem, ale ja nie pracuje u jednej rodziny, mam 4 rodziny. W 2 rodzinach pracuje 1 w tygodniu 4 godz. u jednej 3 razy w tygodniu 3+3+2 w sumie 8 godz. i u jednej od poniedzialku do piatku po 3 godz. ale nigdy w soboty, i przez tyle lat mialam 1 miesiac urlopu /26 dni + niedziele + 15 sierp./ Kazdy pracodawca placi mi urlop odzielnie.

   Usuń
  5. Skoro u żadnego z pracodawców nie pracujesz w soboty, to jak sobota może być dla któregoś z nich urlopem? Zasada jest ta sama.

   Usuń
  6. czy to znaczy, ze mam szanse odebrac sobie te stracone soboty w ramach urlopu

   Usuń
  7. W tej kwestii radzę zwrócić się do patronato, z prośbą o przeanalizowanie sytuacji.

   Usuń
  8. Bardzo Ci dziekuje, jestes naprawde bezcenna.

   Usuń
 57. witaj Dee. śmierć mojej podopiecznej zakończyła mój 10 letni kontrakt. czy istnieje możliwosć opłacania sobie kontrybutów na własną ręke aby "dopracować" brakujące lata do emerytury? ( w tym przypadku aż 10)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie ma takiej możliwości, możesz jednak doliczyć do włoskiego okresu składkowego składki opłacone ewentualnie w innych krajach, np. w Polsce:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2014/04/emerytura-sumowanie-okresow.html

   Usuń
 58. To nie komentarz lecz pytanie : w jakim czasie po śmierci podopiecznej mogę starać sie ozasiłek dla bezrobotnych

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Na złożenie wniosku masz 68 dni od momentu utraty pracy, pisałam o tym tutaj:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2015/01/naspi-nowy-zasiek-dla-bezrobotnych-od.html?m=1

   Usuń
 59. Kiedy mogę spodziewać się odpowiedzi ???c

  Czy mogę podać adres mailowy lub na innym komunikatorze ???

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Odpisuję, gdy tylko mogę - nie ma znaczenia, czy pytanie zadasz tu na blogu, mailowo (mój adres znajdziesz z zakładce KONTAKT) czy na Facebooku.

   Usuń
 60. Witaj Dee. Mam pytanie. Pracuję od lutego 2015 jako domestica,35 godzin tygodniowo na kontrakcie bezterminowym. W połowie kwietnia tego roku poszłam na chorobowe ciążowe na przeszło miesiąc a potem obowiązkowe macierzyńskie.Na koniec października, szefowa kazała mi wybrać urlop za ten rok i teraz na koniec miesiąca powinnam wrócić do pracy ale dowiedziałam się nieoficjalnie, że szefowa sprzedaje swój dom i przenosi się w inny region Włoch, więc zapewne jak reszta pracowników zostanę zwolniona. Rozumiem , że w tej sytuacji przysługuje mi 15 dniowy okres wypowiedzenia , proporcjonalnie trzynastka i liquidazione . Moje pytanie jest takie. W okresie chorobowego ciążowego i macierzyńskiego płacił mi grosze INPS a nie szefowa czy ona w tym okresie miała obowiązek płacić składki do INPS ? Czy szefowa ma mi wypłacić trzynastkę w całości czy dzielone jest to z INPSem? Oraz ostatnie najważniejsze pytanie czy przysługuje mi bezrobocie ? Na jaki okres i w jakiej wysokości skoro wynagrodzenie mam 1000 euro. Przepraszam, że tyle pytań ale sytuacja nie jest dla mnie łatwa .Bardzo Ci dziękuję za odpowiedz.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No to po kolei. :)

   1. Podczas urlopu macierzyńskiego pracodawca nie płaci składek na ubezpieczenie społeczne, pokrywane są one przez INPS w postaci tzw. składek wirtualnych (contributi figurativi), liczących się do emerytury, ale nie wpływających na jej wysokość.

   2. Za okres urlopu macierzyńskiego, zarówno obowiązkowego, jak i wcześniejszego, pracodawca pokrywa jedyne 20% należnej trzynastki, gdyż reszta (80%) wypłacana jest przez INPS.

   3. Jeśli zostaniesz zwolniona, a więc stracisz pracę nie z własnej woli, jak najbardziej możesz starać się o zasiłek dla bezrobotnych, o którym pisałam szczegółowo tutaj:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2015/01/naspi-nowy-zasiek-dla-bezrobotnych-od.html

   Usuń
  2. Dziękuję Ci za odpowiedz. Żeby nie robić bałaganu dalsze pytania umieściłam już pod informacjami o zasiłku. Pozdrawiam Katia

   Usuń
 61. Mam jeszcze jedno pytanie. Gdzieś kiedyś czytałam,ze nie można zwolnić pracownicy do czasu skończenia roku jej dziecka jeżeli urodziło się ono w czasie trwania kontraktu. Czy tak rzeczywiście jest i czy dotyczy tez domestic?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To prawda, nie dotyczy to jednak opiekunek i pomocy domowych, o czym pisałam tutaj:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2014/02/ciaza-praca-zawodowa-we-woszech.html?m=1

   Usuń
 62. Zaczełam pracę 17 i było 12 dni roboczych (pomoc domowa )czy mi się należy trzynastka ,urlop (1 dzień) i naliczenie tzn iqidazione ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oczywiście, proporcjonalnie do przepracowanego okresu.

   Usuń
  2. Chciałam jeszcze do tego nawiązać : pracodawczyni poinformowała mnie ,że nic mi się nie należy ponieważ wcześniejsza opiekunka ,która pracowała do 16 listopada włącznie otrzymała całą trzynastkę i cały urlop oraz iqidazione bo według tego co mi tłumaczyła to aby nabyć ty prawa trzeba mieć 16 dni kalendarzowych pracy i chciałabym się dowiedzieć jak to jest . Dziękuję

   Usuń
  3. Poprzednia opiekunka powinna była otrzymać trzynastkę, odprawę i równowartość urlopu do 16 listopada - nie możesz być pokrzywdzona dlatego, że pracodawca popełnił błąd. Nieprawdą jest też, że istnieje minimalny okres zatrudnienia dający prawo do tych świadczeń, jeśli była pracodawczyni będzie nadal upierać się przy swoim, radzę zwrócić się do związków zawodowych.

   Usuń
 63. Witam serdecznie mam takie pytanie mam starsza osobe na godziny to jest 2 razy tygodniu po 3 godziny oprocz tej Pani mam tez inne osoby do ktorych chodz do pracy na godziny,ale dzis mnie zaskoczyla bo przy wyplacie trzynastki powiedziala ze za kazdy dzien swiateczny nalezy mi sie dnowka,chcialam Pania zapytac jak to wyglada w rzeczywistosci bo nie chcialabym zeby ktos mi placil cos co mi sie byc moze nie nalezy kazalam tej pani zadzwonic do comercialisty i dopytac bo wziela pod uwage 24,25,26,30,31 grudnia oraz 1 i 6 stycznia.Z gory dziekuje i pozdrawiam serdecznie.Beata

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pracodawczyni ma rację, bez względu na to, czy dzień świąteczny przypada na dzień, w którym zwykle pracujesz, czy nie, przysługuje Ci wynagrodzenie w wysokości 1/6 tygodniowej wypłaty (jest tak w przypadku pracy na godziny):

   stawka godzinowa x ilość przepracowanych dni w tygodniu / 6

   Np.

   10 euro x 6 godzin w tygodniu = 60 euro / 6 = 10 euro wynagrodzenia za każdy dzień świąteczny

   24.12, 30.01 i 31.01 nie są dniami świątecznymi!

   Usuń
  2. Bardzo Pani dziekuje za wyjasnienie pozdrawiam serdecznie.Beata

   Usuń
  3. Mi chodzilo o 30 i 31 grudzien nie o styczen.

   Usuń
  4. Przejęzyczyłam się. :) 24, 30 i 31 grudnia nie są dniami świątecznymi.

   Usuń
 64. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 65. Przepraszam że usunełam mpje pytanie ,a chciałabym wiedzieć czy wolne płatne dni są taki same dla mieszkających z podopiecznymi ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak wyjaśniłam w artykule, dni świąteczne są płatne, więc w przypadku pracy na pełen etat przysługuje Ci zarówno wolne, jak i normalne dzienne wynagrodzenie.

   W okresie Bożego Narodzenia wolne dni to 25 i 26 grudnia oraz 1 i 6 stycznia.

   Usuń
 66. Dzień dory !!!Mam 3 pytania 1) Mam kontrak zamknięt ( za każdym razem mam zamknięt a już tu jestem trzeci raz SUPRER C)i czy te 3 godziny od 13 do 16 są moimi godzinami wolnymi czy mam być dyspozycyjna (obecnie ten czas spędzam razem z podopieczną tzn odpoczywamy ) 2)Moja przyjaciółka pracuje na kontrakcie (zmienia się z koleżanką co 3 miesiące mniej więcej )gdy wyjeżdza pracodawczyni "zawiwsza" jej kontrakt , a "odwiesza tej co przyjechała .Teraz pracuje moja przyjaciółka i chciała by wiedzieć czy chcąc odejść musi na piśmie złożyć wypowiedzenie (ile dni wcześniej ) i czy muai podać powód .Kontrakt SUPER C ( 54 h ) 3)Czy ożna podpisać kontrakt taki ,że pracuje się wszystkie dni łącznie z niedzielą Z góry serdecznie dziękuję . ŻYCZĘ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU !!!!!!!!!!!!!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1) To, że Twoja podopieczna wypoczywa w godzinach 13-16 niekoniecznie oznacza, że nie wymaga wówczas opieki (może się zdarzyć, że np. będzie potrzebowała pomocy) - wszystko zależy od tego, jakie godziny pracy masz wpisane do umowy.

   2) Wypowiedzenie najlepiej złożyć na piśmie, by nie było wątpliwości co do okresu wypowiedzenia - obowiązujące okresy wypowiedzenia zawarłam w artykule (patrz tabelka). W przypadku opiekunek i pomocy domowych obie strony mogą rozwiązać umowę bez podawania powodu.

   3) Nie można - zgodnie z przepisami opiekunka ma prawo do wypoczynku, o czym pisałam w artykule.

   Wszystkiego dobrego!

   Usuń
  2. Dziękuję.Na kontrakcie mam od godz.8 do 13 i od 16 do 21 tylko w czwartek dz godz. 12

   Usuń
 67. Mam pytanie co do dni wolnychy (08,25 ,26 )płatnych bo ja na paga buscie mam napisane 26dni potem 23 i policzone 26 raz dniówka wynosi 966,20 wszystkie dni są lavorative .Bardzo proszę o wyjaśnienie . Z góry dziękuję .

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Musiałabyś przesłać mi mailem odcinek płacy, nie potrafię ocenić sytuacji tylko po opisie.

   Usuń
  2. Przesłałam .Pozdrawiam .

   Usuń
  3. Niestety nie mam nic na mailu, możesz spróbować jeszcze raz?

   Usuń
 68. Moja przyjaciółka złamała nogę (w niedzielę ) pracuje jako badante co się jej należy i czy może jechać do Polski mając zwolnienie lekarski ? Z góry dziękuję .

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Podczas zwolnienia lekarskiego nie można wyjeżdżać za granicę:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2017/11/chorobowe-we-woszech.html

   Nie bardzo rozumiem pytanie o to, "co jej się należy" - jeżeli chodzi o zasiłek chorobowy, to niestety w przypadku opiekunek nie jest o wypłacany. Koleżance przysługuje wynagrodzenie i prawo do zachowania miejsca pracy przez okres zależny od stażu pracy u obecnego pracodawcy, co przedstawiłam w tabelce.

   Przypominam przy okazji, że pracodawcy muszą, oprócz składek INPS, opłacać tzw, Cas.Sa.Colf - to obowiązkowe, dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób wykonujących pracę opiekunek i pomocy domowych. Jeśli koleżanka przez kolejne cztery kwartały miała opłacane składki w wysokości co najmniej 25 euro, uzyskuje prawo m. in. do następujących świadczeń (wymienię tylko te, które mogą ją interesować w jej sytuacji):

   - odszkodowania za pobyt w szpitalu - kwota wynosi 30 euro za każdy dzień pobytu w szpitalu i przysługuje maksymalnie za 30 dni w ciągu roku
   - odszkodowania za rekonwalescencję w wyniku pobytu w szpitalu, zapisaną w dokumentacji szpitalnej lub przepisaną przez lekarza rodzinnego - 30 euro za każdy dzień przez maksymalnie 15 dni w ciągu roku
   - zwrot kosztów za wizyty specjalistyczne i badania wykonane w placówkach publicznych (z wyjątkiem badań laboratoryjnych i kosztów lekarstw) - maksymalnie 300 euro rocznie
   - zwrot kosztów rehabilitacji w placówkach publicznych (w przypadku wypadku poświadczonego kartą pogotowia ratunkowego lub niektórych chorób) - maksymalnie 250 euro rocznie, przy czym 25% każdej sesji pokrywane jest przez ubezpieczonego

   Istnieją też świadczenia wykonywane przez placówki Unisalute:

   - diagnostyka medyczna (tomografia, rezonans, RTG itp.) - 300 euro rocznie
   - wizyty specjalistyczne, maksymalnie 4 wizyty rocznie

   Usuń
 69. witam serdecznie.pracuje jako pomoc domowa na godziny, mam 5 rodzin,gdy ktorys pracodawcow powie mi zeby danego dnia nie przychodzic bo przykladowo wyjezdza,czy ja musze te godziny odrobic czy obowiazkiem pracodawcy jest zaplacic mi za te godziny, czy jest na to jakas ustawa

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli w umowie masz wpisaną określoną ilość godzin pracy w tygodniu, moim zdaniem pracodawca powinien zapłacić Ci również w przypadku, gdy z jego "winy" nie możesz tych godzin przepracować. Niestety nie mam stuprocentowej pewności, radziłabym więc zapytać też w biurze patronato.

   Usuń
 70. Pracowałam na kontraktach zamkniętych w jednym miejscu pracy ( były to kontrakty na 3,5 miesiąca ale i też na 1,5 ) w sumie przepracowałam w okresie dwóch lat około 64 tygodnie . Teraz zostałam powiadomiona ,że po skończeniu tego ostatniego kontraktu (od 12.09 do 29.11.2018 )pracodawczyni zatrudni kogoś a agencji. Jeatem trochę zmartwiona bo do emerytury w Polsce zostało mi jeszcze 11miesięcy ( tzw dogadanie z pracodawczynią było że przepracuję ten cały czas jak dotąd ). Moje pytanie :jeśli nie znajdę pracy czy mogę się ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych . Mam nadzieję ,że powrót do zdrowia przebiega dobrze czego CI Dee życzę z całego serca . Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedż .

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak najbardziej, wygaśnięcie umowy o pracę na czas określony daje prawo do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.com/2015/01/naspi-nowy-zasiek-dla-bezrobotnych-od.html

   Usuń

Komentarze są moderowane, więc na ich publikację trzeba trochę poczekać. Komentarze niekulturalne lub niezgodne z netykietą nie będą publikowane, proszę Was też o pozostawianie komentarzy odnoszących się do tematu artykułu. Tylko w ten sposób jestem w stanie zapewnić przejrzystość bloga! Dziękuję za komentarze i za współpracę. :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...