10 marca 2018

ULGI I ODLICZENIA PODATKOWE W 2018 ROKU


Risultati immagini per piggy bank calculator 


Zgodnie z tradycją przedstawiam Wam najważniejsze ulgi podatkowe przysługujące w 2018 roku, z których możecie skorzystać podczas wypełniania zeznania podatkowego za 2017 rok.
Nie biorę pod uwagę odliczeń przysługujących pracownikom najemnym, które zazwyczaj są brane pod uwagę przez pracodawcę czy też automatycznie przez fiskusa w momencie wypełniania zeznania podatkowego (np. detrazione per lavoro dipendente czy ulgi rodzinnej).


ODLICZENIA (oneri deducibili)
Są to wydatki, które możecie odjąć od uzyskanego dochodu przed obliczeniem należnego podatku dochodowego IRPEF.

WYDATKI
UWAGI
Składki na ubezpieczenie społeczne (contributi previdenziali)
 • składki obowiązkowe
 • składki dobrowolne wpłacone na obowiązkowy fundusz emerytalny (w tym na członków rodziny pozostających na Waszym utrzymaniu)
 • składki wpłacone na dodatkowe fundusze zdrowotne – maksymalnie 3615,20 euro
 • składki wpłacone za okres lat spędzonych na studiach (riscatto della laurea)
 • składki wpłacone w celu zsumowania okresów ubezpieczeniowych
 • składki wpłacone na fundusz gospodyń domowych (fondo casalinghe)
 • składki wpłacone na dodatkowe fundusze emerytalne (fondi pensione) oraz związane z polisami na życie (assicurazioni sulla vita) – maksymalnie 5164,57 euro
 • składki wpłacone przez pracodawcę na rzecz opiekunek i pomocy domowych – maksymalnie 1549,37 euro
Alimenty
Alimenty wypłacane na rzecz byłego małżonka (wyłączone są alimenty przeznaczone na utrzymanie dzieci)
Wydatki poniesione przez osoby niepełnosprawne (więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj)
 • wizyty u lekarza
 • zakup lekarstw
 • wydatki na opiekę
Wydatki poniesione na adopcję międzynarodową
Możecie odliczyć 50% wydatków związanych z procedurą adopcyjną.
Zakup lub budowa nieruchomości przeznaczonej pod wynajem na co najmniej 8 lat (zakup/budowa w latach 2014 - 2017)
20% kosztu nieruchomości i odsetek z zaciągniętych w tym celu kredytów, od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 300000 euro; nieruchomość ta musi spełniać pewne dodatkowe warunki, więc zasięgnijcie języka przed inwestycją!


ULGI (spese detraibili)


Są to wydatki, które możecie odjąć od należnego podatku dochodowego wynikającego z zeznania podatkowego.


WYDATKI
UWAGI
Wydatki na służbę zdrowia
Możecie odliczyć 19% poniesionych wydatków, jeśli przekroczyły one łącznie 129,11 euro; musicie zachować kopie faktur/paragonów dokumentujących wizyty specjalistyczne, badania, pobyty w szpitalu oraz zakup leków i protez; dokumentacja ta, łącznie z paragonami aptecznymi, musi zawierać Wasz codice fiscale. Można odliczyć też wydatki poniesione np. w Polsce, jeśli na fakturze lub paragonie będzie widniał Wasz codice fiscale, a dokumenty te zostaną przetłumaczone na język włoski (tłumaczenie przysięgłe)

W odniesieniu do lat 2017-2018 do wydatków „medycznych” zaliczane są też specjalne produkty spożywcze przeznaczone dla osób chorych na cukrzycę lub cierpiących na choroby przemiany materii nie pozwalające na odżywianie się w inny sposób.
Odsetki pasywne z kredytów na zakup nieruchomości będącej Waszym głównym miejscem zamieszkania
Ulga 19%, przy czym nie może ona przekroczyć 4000 euro.
Odsetki pasywne z kredytów na budowę nieruchomości będącej Waszym głównym miejscem zamieszkania
Ulga 19%, przy czym nie może ona przekroczyć 2582,28 euro.
Odsetki pasywne z kredytów i pożyczek rolniczych
Ulga 19% od kwoty nie przekraczającej dochodu uzyskiwanego z danego terenu rolnego
Wydatki na pośrednictwo nieruchomości w przypadku zakupu nieruchomości będącej Waszym głównym miejscem zamieszkania
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 1000 euro.
Umowy najmu w przypadku głównego miejsca zamieszkania
 • Umowa 4+4: w zależności od dochodu, ulga wynosi 300 euro (jeśli Wasz dochód nie przekroczył 15493,71 euro) lub 150 euro (dochód przekraczający powyższą kwotę, lecz nie wyższy niż 30987,41 euro)
 • Umowa 3+2 lub umowa przejściowa (contratto transitorio): 495,80 euro w przypadku dochodu nie przekraczającego 15493,71 euro lub 247,90 euro w przypadku dochodu przekraczającego powyższą kwotę, lecz nie wyższego niż 30.987,41 euro.
 • Pracownicy wynajmujący mieszkanie po przeprowadzce z powodów służbowych co najmniej 100 km od poprzedniego miejsca zamieszkania: 991,60 euro w przypadku dochodu nie przekraczającego 15493,71 euro lub 495,80 euro w przypadku dochodu przekraczającego powyższą kwotę, lecz nie wyższego niż 30.987,41 euro; konieczne jest zameldowanie w nowej gminie
 • Studenci studiujący na uczelniach znajdujących się poza gminą, w której są zameldowani, w odległości co najmniej 100 km (w przypadku obszarów górskich i trudno dostępnych limit ten zmniejszony został do 50 km) - może to być również inny kraj UE: ulga w wysokości 19 % od maksymalnej kwoty 2633 euro (można więc odliczyć maksymalnie 500,27 euro); z ulgi mogą skorzystać również ich rodzice (oczywiście nie jednocześnie, musicie wybrać). Nowością jest możliwość odliczenia również wydatków na akademiki i domy studenckie.
 • Osoby w wieku 20-30 lat: 991,60 euro przez pierwsze trzy lata od momentu podpisania umowy, jeśli ich całkowity dochód nie przekracza 15493,71 euro
Koszty dzierżawy terenów rolnych poniesione przez osoby w wieku poniżej 35 lat
Ulga 19%, w granicy 80 euro za każdy hektar i maksymalnie 1200 euro rocznie
Polisy na życie i wypadkowe
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 530 euro. W przypadku polis na życie mających na celu ochronę osób z orzeczonym wysokim stopniem niepełnosprawności (disabilità grave) kwota ta została podniesiona do 750 euro.
Polisy od zaistnienia sytuacji niesamodzielności
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 1291,14 euro.
Wydatki na weterynarza
Ulga 19% od kwoty przekraczającej 129,11 euro, maksymalnie 387,34 euro; musicie przedstawić paragony lub faktury potwierdzające poniesione wydatki.
Koszty pogrzebu
Ulga 19% od maksymalnej kwoty nie przekraczającej 1550 euro. Nie ma znaczenia stopień pokrewieństwa lub jego brak.
Koszty żłobka (asilo nido), w tym stołówki
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 632 euro; ulga ta przysługuje na każde dziecko w wieku od 3 miesięcy do 3 lat uczęszczające do przedszkola.
Koszty przedszkola (scuola dell’infanzia), podstawowej (primo grado) i szkoły średniej drugiego stopnia (scuola secondaria di secondo grado) – łącznie ze stołówką
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 717 euro na każde dziecko.
Koszty remontów i wyposażenia mieszkania
 • Remont „zwykły” (ristrutturazione edilizia) – ulga 50%, od maksymalnej kwoty nie przekraczającej 96000 euro; możecie skorzystać z niej również w zakresie dużego sprzętu AGD i mebli kupionych z myślą o remontowanym mieszkaniu, od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 10000 euro (tzw. bonus arredi).
 • Remont podwyższający standard energetyczny budynku (riqualificazione energetica/bonus energia) – ulga 65% (szerzej pisałam o tym tutaj)
 • Remont mający na celu poprawę bezpieczeństwa budynku znajdującego się na obszarze zagrożonym trzęsieniem ziemi (wydatki poniesione w latach 2017-2021), od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 96000 euro:
  1) „standardowa” ulga 50%
  2) ulga 70%, jeśli po remoncie klasa ryzyka sejsmicznego zostanie obniżona o jeden stopień (75%, jeśli obniżenie klasy dotyczy części wspólnych budynku – wówczas kwota maksymalna mnożona jest przez ilość mieszkań)
  3) ulga 80%, jeśli klasa ryzyka zostanie obniżona o dwa stopnie (85%, jeśli obniżenie klasy dotyczy części wspólnych budynku)
 • Wyburzenie i odbudowa budynku znajdującego się na obszarze o najwyższym zagrożeniu sejsmicznym (rischio sismico 1), od kwoty maksymalnej 96000 euro:
  1) 75% ceny zapisanej w umowie kupna sprzedaży, jeśli klasa ryzyka sejsmicznego nowego budynku będzie o jeden stopień niższa od poprzedniej
  2) 85% ceny, jeśli klasa ryzyka sejsmicznego będzie niższa o dwa stopnie
Wydatki na opiekę domową (badanti) dla osób wymagających stałej opieki (non autosufficienti)
Ulga 19% od maksymalnej kwoty nie przekraczającej 2100 euro. Przysługuje ona jedynie osobom (choremu lub członkom jego rodziny), których dochód nie przekroczył 40000 euro.
Wydatki na naukę
Ulga 19% przysługująca w związku z opłatami szkolnymi, uniwersyteckimi, podyplomowymi itp., również w szkołach prywatnych czy poza granicami Włoch. W przypadku kosztów nauki dzieci, rodzice odliczają je proporcjonalnie, tzn. albo pół na pół, albo tylko jedno z Was w 100%.
Wydatki na zajęcia sportowo-rekreacyjne dzieci w wieku 5-18 lat
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 210 euro na każde dziecko w wieku od 5 do 18 lat.
Darowizny na rzecz organizacji non-profit (ONLUS), partii politycznych, stowarzyszeń promocji społecznej, stowarzyszeń sportowych i kulturalnych
Ulga 26% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 30000 euro

Ulga 20% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 100000 euro w przypadku darowizn na rzecz organizacji i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 2065,83 euro w przypadku darowizn na rzecz ludności zamieszkującej na obszarach zniszczonych przez klęski żywiołowe i inne nadzwyczajne wydarzenia, również poza granicami Włoch (wpłaty muszą być jednak dokonane na konto organizacji zarejestrowanych we Włoszech)
Darowizny na rzecz wspierania kultury i konserwacji zabytków (Art Bonus)
Zwrot 65% wpłaconych w ciągu roku darowizn, w granicy 15% uzyskanego dochodu
Darowizny na rzecz publicznych placówek szkolnych (School Bonus)
Ulga 65% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 100000 euro – zwrot zostaje dokonany w trzech ratach rocznych

12 grudnia 2017

CZY WARTO UBIEGAĆ SIĘ O OBYWATELSTWO WŁOSKIE?


Postanowiłam skopiować tu tekst opublikowany na moim fejsbukowym fanpejdżu, gdyż zawiera on odpowiedzi na Wasze pytania na temat korzyści związane z posiadaniem obywatelstwa włoskiego, a dobrze mieć je od ręką. Przypominam, że w zakładce OBYWATELSTWO znajdziecie sporo artykułów na temat zasad i procedury jego przyznawania.

Temat: „Obywatelstwo włoskie – brać czy nie?” Przede wszystkim bardzo Wam dziękuję za to, że podzieliliście się ze mną Waszym zdaniem, i to tak licznie. Ja nie posiadam włoskiego obywatelstwa i nigdy nawet mi się o komórki mózgowe nie obiło, by się o nie starać, gdyż mimo ponad 12-letniego zamieszkiwania tutaj nadal Włoszką się nie czuję i jakoś nie mam ochoty przysięgać wierności Republice Włoskiej. Nie zgadza się z tym mój ukochany Tato, który twierdzi, że powinnam się zwłoszczyć ze względów praktycznych, „bo nigdy nic nie wiadomo” (a przyznam, że obecna sytuacja w Polsce rzeczywiście zmusza do refleksji), jednak uparcie kręcę głową, że nie, że to hipokryzja i że nie będę przyjmowała obywatelstwa kraju, którego obywatelką się nie czuję. Sama jestem ciekawa, czy kiedyś mi się odmieni.

Pomyślałam sobie, że na podstawie Waszych wypowiedzi dobrze byłoby przeanalizować sobie potencjalne korzyści z posiadania włoskiego obywatelstwa przez osoby pochodzące z Polski – oczywiście wymieniane przez Was nie tyle praktyczne, a osobiste względy nie podlegają dyskusji, gdyż macie do nich prawo i nic mi do tego.

No to jedziemy:

1. Nie chce mi się jeździć do Polski i odnawiać dokumentów, a jako obywatel Włoch mogę jeździć za granicę na włoskim dowodzie.

Zacznijmy może od tego, że dopóki posiadacie również polskie obywatelstwo, powinniście posiadać polskie dokumenty – o ile posiadanie dowodu osobistego możecie sobie darować, o tyle radzę nie zaniedbywać odnawiania paszportu. Zgodnie z polskimi przepisami, na terenie Polski jesteście tylko i wyłącznie polskimi obywatelami i posiadanie przez Was innego obywatelstwa nie ma żadnego znaczenia, a to oznacza, że w przypadku legitymowania się włoskim dokumentem tożsamości możecie mieć problemy. Jakie? Wyobraźcie sobie, że Kazio Kowalski chce wrócić do Włoch po świątecznym urlopie w Polsce, stoi w kolejce do kontroli bagażowej na lotnisku i okazuje przedstawicielowi straży granicznej włoski dowód osobisty. Funkcjonariusz widzi, że Kazio nazwisko ma typowo polskie, nachodzi go wątpliwość, czy aby przypadkiem nie stoi przed nim rodak, wpisuje więc jego dane do systemu i rzeczywiście, Polak jak malowany. Prosi więc Kazia o polski dokument tożsamości, którego Kazio nie posiada – no i zonk, straż graniczna ma obowiązek nie wypuścić Kazika z Polski, gdyż zgodnie z przepisami nie ma on ważnego dokumentu pozwalającego na wyjazd. Warto ryzykować?

Zdaję sobie sprawę, że odnowienie paszportu przez konsulat nie tylko sporo kosztuje, ale dodatkowo nie wszyscy mieszkają w Rzymie czy Mediolanie, więc trzeba doliczyć czas i pieniądze przeznaczone na podróż. Ja rozwiązałam problem odnawiania dokumentów w taki sposób, że robię to podczas planowych podróży do Polski, którą odwiedzam średnio dwa razy w roku – na taki przykład, w kwietniu 2018 r. kończy się ważność mojego paszportu, więc przy okazji świątecznego pobytu zrobię sobie zdjęcia i złożę wniosek o wydanie nowego dokumentu, który odbiorę latem. Podobnie z dowodem osobistym – ważność kończyła się w styczniu 2017 r., złożyłam wniosek o jego odnowienie już w lipcu 2016 r., odebrałam nowy dowód w grudniu 2016 r., a urzędniczka obcięła róg starego, który był nadal ważny, i mi go oddała na pamiątkę. ;)

2. Włosi nie potrzebują wizy do USA i wielu innych krajów, które wymagają wizy od Polaków.

To prawda i rzeczywiście jest to chyba najbardziej namacalna, praktyczna korzyść posiadania włoskiego obywatelstwa. Co prawda uzyskanie wizy amerykańskiej nie jest obecnie tak skomplikowane, jak kiedyś, jednak podróżowanie bez wizy jest zdecydowanie łatwiejsze i ułatwia planowanie podróży, nie tylko do Stanów. Przyznam, że rezygnacja z podróży poślubnej na Arubę ze względu na konieczność ubiegania się o wizę amerykańską (bo przesiadka w USA) była dość frustrująca. ;)

3. Chcę móc brać udział we włoskich konkursach publicznych.

Obywatele UE mają taką samą możliwość dostępu do większości konkursów publicznych jak Włosi, więc ten argument ma sens tylko wtedy, gdy macie zamiar brać udział w konkursach na stanowiska zarezerwowane dla obywateli włoskich. Chodzi o stanowiska związane z posiadaniem uprawnień pozwalających na podejmowanie decyzji związanych ze sprawami państwowymi czy ochroną interesów narodowych, m. in. prokuratora generalnego, dyrektora w administracji publicznej czy urzędnika w kancelarii premiera i niektórych ministerstwach.

4. Chcę mieć możliwość decydowania o losach Włoch poprzez udział w wyborach.

O ile obywatele UE mogą kandydować i głosować we włoskich wyborach lokalnych (regionalnych, prowincjonalnych i gminnych) oraz europejskich, o tyle rzeczywiście nie mają takiej możliwości w przypadku wyborów parlamentarnych, gdyż jeszcze tego brakowało, by obcokrajowcy decydowali, kto ma rządzić krajem. Jeśli więc chcecie współtworzyć państwo włoskie i brać udział w tychże wyborach, bez włoskiego obywatelstwa się nie obędzie.

5. Jako obywatel włoski będę mógł otrzymać emeryturę socjalną i inne świadczenia.

Nie istnieją we Włoszech świadczenia socjalne, do których dostęp mają tylko Włosi – obywatele UE są w tej kwestii traktowani dokładnie tak samo i nie muszą spełniać żadnych dodatkowych warunków, więc posiadanie włoskiego obywatelstwa niczego nie zmienia.

6. W razie powrotu do Polski, posiadanie obywatelstwa włoskiego pozwoli mi uniknąć podwójnego opodatkowania, gdyż zarejestruję się w AIRE.

Przede wszystkim wyjaśnię, co to jest AIRE – to spis obywateli włoskich mieszkających na stałe poza granicami Włoch. Nie potrzebujecie włoskiego obywatelstwa i rejestracji w AIRE, by nie płacić podatków we Włoszech w przypadku wyprowadzki do Polski, gdyż obowiązek podatkowy związany jest nie z Waszym obywatelstwem, a z rezydencją podatkową. Wystarczy się wymeldować z Włoch, nie przebywać tam dłużej niż 182 dni w roku i nie posiadać we Włoszech centrum interesów życiowych, by nie być uznanym za włoskiego rezydenta podatkowego. Nie zmienia to faktu, że niektóre podatki trzeba płacić bez względu na rezydencję podatkową – należy do takich przypadków np. podatek od nieruchomości, jeśli więc wyjedziecie na stałe do Polski, a we Włoszech będziecie posiadać dom nad morzem, to od tego domu tak czy siak zapłacicie podatek.

7. Dzięki obywatelstwu włoskiemu będę miał nieograniczony dostęp do włoskiej służby zdrowia, nawet po powrocie na stałe do Polski.

I tak, i nie. To prawda, że Włosi mogą korzystać z opieki zdrowotnej bez względu na swoją sytuację zawodową czy socjalną, gdyż gwarantuje im to włoska konstytucja, jednak wyprowadzka za granicę i rejestracja w AIRE powodują, że prawo to tracą. Uczciwie dodam, że wielu Włochów ani myśli rejestrować się w AIRE i bimba sobie na ten obowiązek, ale to już inna sprawa.

No i nie zapominajcie, że obywatele UE posiadający prawo stałego pobytu też mają nieograniczony i niczemu nie podporządkowany dostęp do włoskiej służby zdrowia, a skoro zastanawiacie się nad złożeniem wniosku o obywatelstwo, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że takie prawo już macie. :)

8. Mając obywatelstwo włoskie, szybciej uzyskam rozwód.

Nie jestem prawnikiem, jednak nie widzę większego związku pomiędzy posiadanym obywatelstwem a tempem przeprowadzania postępowania rozwodowego.

9. Posiadanie obywatelstwa włoskiego sprawi, ze Włosi inaczej będą na mnie patrzeć i lepiej mnie traktować.

Wprawdzie to argument balansujący na granicy względów praktycznych i osobistych, jednak postanowiłam się do niego ustosunkować, gdyż może on się odnosić też do tego, jak jesteśmy traktowani w urzędach. Powiedzmy sobie szczerze, jeśli nazywasz się Kazimierz Kowalski, to przyjęcie włoskiego obywatelstwa nie sprawi, że przeciętny Włoch nagle zacznie widzieć w Tobie rodaka, a nie naturalizowanego Polaka – jeśli ktoś ma ograniczone horyzonty, to niewiele na to poradzicie i przyjęcie obywatelstwa włoskiego niewiele tu zmieni. Jeśli chodzi natomiast o pracowników włoskich urzędów, to w większości przypadków nie będą oni Kazia lepiej traktować z powodów patriotycznych (z serii „O, Włoch! Uśmiechnę się, będę dla niego miły i zrobię wszystko, by ułatwić mu życie!”), a praktycznych – po prostu łatwiej jest im się odnaleźć w bardziej standardowych przepisach dotyczących obywateli włoskich (wśród petentów jest ich więcej) i nie muszą się wysilać bardziej niż zwykle. ;)


27 listopada 2017

WCZEŚNIEJSZY URLOP MACIERZYŃSKI (MATERNITA’ ANTICIPATA)


Oprócz obowiązkowego urlopu macierzyńskiego, w niektórych przypadkach istnieje również możliwość przejścia na wcześniejszy urlop, na cały okres trwania ciąży, a nawet dłużej.

W jakich przypadkach można skorzystać z wcześniejszego urlopu macierzyńskiego?

Możecie uzyskać zakaz pracy w następujących przypadkach:
 • poważne zagrożenie zdrowia Waszego i/lub dziecka – obejmuje to zarówno ciążę zagrożoną, jak i sytuacje, w których Wasz stan zdrowia może zagrozić ciąży
 • warunki pracy mogące stanowić zagrożenie dla ciąży
 • wykonywanie przez Was uciążliwej pracy (przewidującej np. noszenie ciężkich przedmiotów, przebywanie w oparach chemicznych czy prowadzenie TIR-a), jeśli nie ma możliwości przeniesienia Was na inne stanowisko

W przypadku ciężkich warunków zatrudnienia decyzja o zakazie pracy może dotyczyć również okresu poporodowego, maksymalnie do siedmiu miesięcy po urodzeniu przez Was dziecka.

Komu przysługuje wcześniejszy urlop macierzyński?

Wniosek o przejście na wcześniejszy urlop macierzyński możecie złożyć, jeżeli:

 • jesteście zatrudnione na umowę o pracę, zarówno na czas określony, jak i nieokreślony – dotyczy to sektora prywatnego oraz publicznego
 • pracujecie na zasadzie współpracy okazjonalnej (lavoro occasionale) lub ciągłej (collaborazione coordinata e continuativa, tzw. co.co.co.)
 • jesteście tzw. cichymi wspólniczkami (associate in partecipazione)
 • prowadzicie własną działalność gospodarcząw tym przypadku możecie przejść na wcześniejszy urlop macierzyński tylko ze względów zdrowotnych, nie z uwagi na warunki pracy

Wniosek o wydanie zakazu pracy

W zależności od sytuacji, zmienia się sposób składania wniosku:

ZAGROŻENIE ZDROWIA

Wniosek o przejście na wcześniejszy urlop macierzyński musicie złożyć w ASL (a dokładnie w Biurze Medycyny Pracy - Medicina Legale) – sprawdźcie na stronie internetowej Waszej ASL, czy można ściągnąć z niej druk wniosku wraz z informacją dotyczącą wymaganych załączników.

Konieczne jest załączenie zaświadczenia lekarskiego, z którego wynikać będzie zagrożenie ciąży (niektóre ASL wymagają też osobnego zaświadczenia o ciąży) – jeżeli zostanie ono wystawione przez lekarza publicznej służby zdrowia, ASL nie będzie przeprowadzać dodatkowej kontroli, która może mieć natomiast miejsce w przypadku zaświadczenia wystawionego przez prywatnego ginekologa. W tym wypadku musicie poczekać na decyzję ASL, która musi zostać wydana w ciągu siedmiu dni od momentu złożenia przez Was wniosku – ponieważ Wasz stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie pracy, radziłabym poprosić lekarza rodzinnego o wystawienie zwolnienia lekarskiego na czas oczekiwania na odpowiedź ASL. Na szczęście zazwyczaj wizyta przeprowadzana jest w ASL tego samego dnia w którym składacie wniosek, więc możliwe, że nie będziecie musiały czekać.

Jeden z egzemplarzy decyzji musicie przekazać pracodawcy.

SZKODLIWE WARUNKI PRACY

W tym wypadku pracodawca wypełnia wniosek o wydanie dla Was zakazu pracy na cały okres ciąży, plus ewentualnie na dodatkowe siedem miesięcy po porodzie. Wniosek ten zawiera dane firmy oraz opis Waszych obowiązków służbowych i ryzyka, jakiemu podlegacie podczas ich wykonywania. Oprócz zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że oczekujecie dziecka, konieczne jest załączenie części dokumentu BHP (tzw. DVR – Documento di Valutazione dei Rischi), z której wynika szkodliwość pracy oraz kopii dokumentu tożsamościprawnego przedstawiciela firmy.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w lokalnej Dyrekcji Pracy (Direzione Provinciale del Lavoro), która przed wydaniem decyzji może przeprowadzić kontrolę w Waszym miejscu pracy, by upewnić się, że rzeczywiście opisane warunki odpowiadają rzeczywistości. Wcześniejszy urlop macierzyński rozpoczyna się wraz z datą decyzji wydanej przez DPL, więc w oczekiwaniu na nią musicie przejść na chorobowe.

Również w tym przypadku jeden z egzemplarzy decyzji musicie przekazać pracodawcy.

Podczas chorobowego nie możecie opuszczać mieszkania w godzinach, o których pisałam tutaj, gdyż INPS może przeprowadzić kontrolę – po uzyskaniu pozytywnej decyzji z ASL lub INPS nie będziecie już kontroli podlegać.

Wniosek do INPS o wypłatę zasiłku macierzyńskiego

To nie wszystko – po wydaniu decyzji o zakazie pracy musicie złożyć w INPS wniosek o wypłatę wcześniejszego zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80% Waszego wynagrodzenia (jeśli Wasz kontrakt zbiorowy to przewiduje, pracodawca może być zobowiązany do wypłacania Wam brakujących 20%). Dotyczy to zarówno tych z Was, którym macierzyńskie będzie wypłacane za pośrednictwem pracodawcy (kobiet zatrudnionych na umowę o pracę), jak i tych, które otrzymają je bezpośrednio z INPS (pracownic sezonowych, kobiet pracujących w rolnictwie na czas określony, okazjonalnie w przemyśle rozrywkowym czy opiekunkom i pomocom domowym).

Wniosek możecie złożyć na trzy sposoby:
 • na stronie internetowej INPS – musicie być zarejestrowane na portalu i posiadać kod dostępu (PIN)
 • przez telefon, dzwoniąc na specjalny numer INPS – darmowy 803164 z telefonów stacjonarnych lub płatny 06 164164 z telefonów komórkowych i z zagranicy)
 • za pośrednictwem związków zawodowych (patronato), które wypełnią wniosek i prześlą go w Waszym imieniu do INPS
W zależności od sytuacji, system automatycznie wyświetli informację o wymaganych załącznikach. Zgodnie z okólnikiem INPS nr 82 z dnia 04.05.2017 r., lekarze mają obowiązek przesyłać do INPS zaświadczenia o ciąży i jej przerwaniu, co oznacza, że nie musicie już dostarczać do oddziału INPS oryginału zaświadczenia.
W przypadku wypłaty zasiłku przez INPS na Wasze konto bankowe, musicie przesłać dodatkowo druk SR163, który musi być potwierdzony przez bank, w którym macie konto.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...