16 marca 2019

ULGI I ODLICZENIA PODATKOWE W 2019 ROKU

Nadszedł ten czas, by na blogu ukazał się wykaz najważniejszych ulg podatkowych przysługujące w 2019 roku, z których możecie skorzystać podczas wypełniania zeznania podatkowego za 2018 rok.


Nie biorę pod uwagę odliczeń przysługujących pracownikom najemnym, które zazwyczaj są brane pod uwagę przez pracodawcę czy też automatycznie przez fiskusa w momencie wypełniania zeznania podatkowego (np. odliczenia za pracę najemną czy ulgi rodzinnej).

ODLICZENIA (oneri deducibili)

Są to wydatki, które możecie odjąć od uzyskanego dochodu przed obliczeniem należnego podatku dochodowego IRPEF.

WYDATKI
UWAGI
Składki na ubezpieczenie społeczne (contributi previdenziali)
 • składki obowiązkowe
 • składki dobrowolne wpłacone na obowiązkowy fundusz emerytalny (w tym na członków rodziny pozostających na Waszym utrzymaniu)
 • składki wpłacone na dodatkowe fundusze zdrowotne – maksymalnie 3615,20 euro
 • składki wpłacone za okres lat spędzonych na studiach (riscatto della laurea)
 • składki wpłacone w celu zsumowania okresów ubezpieczeniowych
 • składki wpłacone na fundusz gospodyń domowych (fondo casalinghe)
 • składki wpłacone na dodatkowe fundusze emerytalne (fondi pensione) oraz związane z polisami na życie (assicurazioni sulla vita) – maksymalnie 5164,57 euro
 • składki wpłacone przez pracodawcę na rzecz opiekunek i pomocy domowych – maksymalnie 1549,37 euro
Alimenty
Alimenty wypłacane na rzecz byłego małżonka (wyłączone są alimenty przeznaczone na utrzymanie dzieci)
Wydatki poniesione przez osoby niepełnosprawne (więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj)
 • wizyty u lekarza
 • zakup lekarstw
 • wydatki na opiekę profesjonalną
Wydatki poniesione na adopcję międzynarodową
Możecie odliczyć 50% wydatków związanych z procedurą adopcyjną, bez względu na to, czy zakończy się ona pozytywnie


ULGI (spese detraibili)


Są to wydatki, które możecie odjąć od należnego podatku dochodowego wynikającego z zeznania podatkowego.


WYDATKI
UWAGI
Wydatki na służbę zdrowia
Możecie odliczyć 19% poniesionych wydatków, jeśli przekroczyły one łącznie 129,11 euro; musicie zachować kopie faktur/paragonów dokumentujących wizyty specjalistyczne, badania, pobyty w szpitalu oraz zakup leków i protez; dokumentacja ta, łącznie z paragonami aptecznymi, musi zawierać Wasz codice fiscale. Można odliczyć też wydatki poniesione za granicą, np. w Polsce, jeśli na fakturze lub paragonie będzie widniał Wasz codice fiscale, a dokumenty te zostaną przetłumaczone na język włoski (musi to być tłumaczenie przysięgłe – o tym, jak wygląda ono we Włoszech pisałam w tym artykule → KLIK)
Odsetki pasywne z kredytów na zakup nieruchomości będącej głównym miejscem zamieszkania Waszym lub Waszych najbliższych
Ulga 19%, przy czym nie może ona przekroczyć 4000 euro.
Odsetki pasywne z kredytów na budowę nieruchomości będącej głównym miejscem zamieszkania Waszym lub Waszych najbliższych
Ulga 19%, przy czym nie może ona przekroczyć 2582,28 euro.
Odsetki pasywne z kredytów i pożyczek rolniczych
Ulga 19% od kwoty nie przekraczającej dochodu uzyskiwanego z danego terenu rolnego
Wydatki na pośrednictwo nieruchomości w przypadku zakupu nieruchomości będącej Waszym głównym miejscem zamieszkania
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 1000 euro.
Koszty leasingu mieszkaniowego w przypadku nieruchomości będącej Waszym głównym miejscem zamieszkania
Ulga 19% przysługująca osobom, których dochód nie przekracza 55000 euro rocznie

 • jeśli macie mniej niż 35 lat – ulga przysługuje od maksymalnej kwoty 8000 euro (raty miesięczne i inne wydatki związane z leasingiem) oraz 20000 euro (wykupienie mieszkania)
 • jeśli macie ponad 35 lat - ulga przysługuje od maksymalnej kwoty 4000 euro (raty miesięczne i inne wydatki związane z leasingiem) oraz 10000 euro (wykupienie mieszkania)
Umowy najmu w przypadku głównego miejsca zamieszkania
 • Umowa 4+4: w zależności od dochodu, ulga wynosi 300 euro (jeśli Wasz dochód nie przekroczył 15493,71 euro) lub 150 euro (dochód przekraczający powyższą kwotę, lecz nie wyższy niż 30987,41 euro)
 • Umowa 3+2 lub umowa przejściowa (contratto transitorio): 495,80 euro w przypadku dochodu nie przekraczającego 15493,71 euro lub 247,90 euro w przypadku dochodu przekraczającego powyższą kwotę, lecz nie wyższego niż 30.987,41 euro.
 • Pracownicy wynajmujący mieszkanie po przeprowadzce z powodów służbowych co najmniej 100 km od poprzedniego miejsca zamieszkania (przez pierwsze trzy lata od momentu podpisania umowy): 991,60 euro w przypadku dochodu nie przekraczającego 15493,71 euro lub 495,80 euro w przypadku dochodu przekraczającego powyższą kwotę, lecz nie wyższego niż 30.987,41 euro; konieczne jest zameldowanie w nowej gminie
 • Studenci studiujący na uczelniach znajdujących się poza gminą, w której są zameldowani, w odległości co najmniej 100 km (w przypadku obszarów górskich i trudno dostępnych limit ten zmniejszony został do 50 km) - może to być również inny kraj UE: ulga w wysokości 19 % od maksymalnej kwoty 2633 euro (można więc odliczyć maksymalnie 500,27 euro); z ulgi mogą skorzystać również ich rodzice (oczywiście nie jednocześnie, musicie wybrać). Nowością jest możliwość odliczenia również wydatków na akademiki i domy studenckie.
 • Osoby w wieku 20-30 lat: 991,60 euro przez pierwsze trzy lata od momentu podpisania umowy, jeśli ich całkowity dochód nie przekracza 15493,71 euro
Koszty dzierżawy terenów rolnych poniesione przez osoby w wieku poniżej 35 lat
Ulga 19%, w granicy 80 euro za każdy hektar i maksymalnie 1200 euro rocznie
Polisy na życie i wypadkowe
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 530 euro. W przypadku polis na życie mających na celu ochronę osób z orzeczonym wysokim stopniem niepełnosprawności (disabilità grave) kwota ta została podniesiona do 750 euro.
Polisy od zaistnienia sytuacji niesamodzielności
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 1291,14 euro.
Polisy od klęsk żywiołowych
Ulga 19% - polisa musi dotyczyć nieruchomości mieszkalnej
Wydatki na weterynarza
Ulga 19% od kwoty przekraczającej 129,11 euro, maksymalnie 387,34 euro; musicie przedstawić paragony lub faktury potwierdzające poniesione wydatki.
Koszty pogrzebu
Ulga 19% od maksymalnej kwoty nie przekraczającej 1550 euro. Nie ma znaczenia stopień pokrewieństwa lub jego brak.
Koszty żłobka (asilo nido), w tym stołówki
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 632 euro; ulga ta przysługuje na każde dziecko w wieku od 3 miesięcy do 3 lat uczęszczające do przedszkola.
Koszty przedszkola (scuola dell’infanzia), podstawowej (primo grado) i szkoły średniej drugiego stopnia (scuola secondaria di secondo grado) – łącznie ze stołówką
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 786 euro na każde dziecko.
Koszty remontów i wyposażenia mieszkania
 • Remont „zwykły” (ristrutturazione edilizia) – ulga 50%, od maksymalnej kwoty nie przekraczającej 96000 euro; możecie skorzystać z niej również w zakresie dużego sprzętu AGD i mebli kupionych z myślą o remontowanym mieszkaniu, od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 10000 euro (tzw. bonus arredi).
 • Remont podwyższający standard energetyczny budynku (riqualificazione energetica/bonus energia) – ulga 65% (szerzej pisałam o tym tutaj)
 • Remont mający na celu poprawę bezpieczeństwa budynku znajdującego się na obszarze zagrożonym trzęsieniem ziemi (wydatki poniesione w latach 2017-2021), od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 96000 euro:
1) „standardowa” ulga 50%
2) ulga 70%, jeśli po remoncie klasa ryzyka sejsmicznego zostanie obniżona o jeden stopień (75%, jeśli obniżenie klasy dotyczy części wspólnych budynku – wówczas kwota maksymalna mnożona jest przez ilość mieszkań)
3) ulga 80%, jeśli klasa ryzyka zostanie obniżona o dwa stopnie (85%, jeśli obniżenie klasy dotyczy części wspólnych budynku)
 • Wyburzenie i odbudowa budynku znajdującego się na obszarze o najwyższym zagrożeniu sejsmicznym (rischio sismico 1), od kwoty maksymalnej 96000 euro:
1) 75% ceny zapisanej w umowie kupna sprzedaży, jeśli klasa ryzyka sejsmicznego nowego budynku będzie o jeden stopień niższa od poprzedniej
2) 85% ceny, jeśli klasa ryzyka sejsmicznego będzie niższa o dwa stopnie
Koszty utrzymania terenów zielonych należących do budynku, którego jesteście właścicielami lub do którego macie inne prawo
Ulga 36% od maksymalnej kwoty nie przekraczającej 5000 euro.
Wydatki na opiekę domową (badanti) dla osób wymagających stałej opieki (non autosufficienti)
Ulga 19% od maksymalnej kwoty nie przekraczającej 2100 euro. Przysługuje ona jedynie osobom (choremu lub członkom jego rodziny), których dochód nie przekroczył 40000 euro.
Wydatki na naukę
Ulga 19% przysługująca w związku z opłatami szkolnymi, uniwersyteckimi, podyplomowymi itp., również w szkołach prywatnych czy poza granicami Włoch. W przypadku kosztów nauki dzieci, rodzice odliczają je proporcjonalnie, tzn. albo pół na pół, albo tylko jedno z Was w 100%.
Wydatki na zajęcia sportowo-rekreacyjne dzieci w wieku 5-18 lat
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 210 euro na każde dziecko w wieku od 5 do 18 lat.
Wydatki na zakup urządzeń pomocniczych dla osób z trudnością w nauce
Ulga 19% na zakup urządzeń pomocniczych, technicznych i informatycznych dla osób w każdym wieku (a więc nie tylko dla dzieci) z udokumentowanymi problemami w nauce (dysleksją, dysgrafią itp.)
Koszty abonamentu komunikacji miejskiej/publicznej
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 250 euro


3 marca 2019

REDDITO DI CITTADINANZA, CZYLI MINIMALNY DOCHÓD GWARANTOWANY


Ostatnia aktualizacja: 30.03.2019 r.

Niektórzy tłumaczą reddito di cittadinanza jako „dochód obywatelski”, ale ja wolę użyć terminu „minimalny dochód gwarantowany”, gdyż moim zdaniem jest on bardziej odpowiedni. Powód jest prosty – dochód obywatelski to dochód zapewniony wszystkim obywatelom, natomiast w przypadku reddito di cittadinanza jest on przyznawany jedynie osobom, które spełniają określone warunki. Tak naprawdę mowa tu o czymś w rodzaju dodatku, który ma zapewnić osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej dochód sięgający określonego progu stanowiącego granicę godnej egzystencji.

W przypadku komórek rodzinnych składających się w całości z osób w wieku ponad 67 lat minimalny dochód gwarantowany nosi nazwę pensione di cittadinanza, czyli minimalnej emerytury gwarantowanej.

Komórka rodzinna (nucleo familiare)

Choć wniosek składany jest przez jedną osobę, dochód gwarantowany przysługuje na całą komórkę rodzinną wynikającą z karty meldunkowej, która składa się z następujących osób:

 • osoby składającej wniosek
 • małżonka (nawet jeśli jest on zameldowany gdzie indziej)
 • byłego małżonka, jeśli mimo separacji lub rozwodu nadal mieszkacie pod tym samym dachem
 • nieletnie dzieci
 • dzieci pełnoletnie pozostające na Waszym utrzymaniu
 • inni członkowie rodziny pozostający na Waszym utrzymaniu
 • pozostałe osoby zameldowane razem z Wami

Jeżeli w okresie otrzymywania świadczenia zajdą zmiany w Waszej komórce rodzinnej, musicie w ciągu dwóch miesięcy złożyć nowe oświadczenie ISEE, w przeciwnym wypadku zostanie Wam ono odebrane. Dodatkowo, z wyjątkiem narodzin nowego członka rodziny lub zgonu jednego z nich, konieczne jest złożenie nowego wniosku o przyznanie dochodu gwarantowanego.

Warunki przyznawania minimalnego dochodu gwarantowanego

Nie wszyscy mogą złożyć wniosek o przyznanie minimalnego dochodu gwarantowanego, musicie spełnić pewne wymogi, o których zaraz napiszę.

Obywatelstwo
Mimo początkowej, populistycznej propagandy części rządu, Włochy nie mogły ograniczyć dostępu do dochodu gwarantowanego jedynie do obywateli włoskich, więc wystarczy polskie obywatelstwo, gdyż Polska należy do Unii Europejskiej.

Zameldowanie we Włoszech
Wymagane jest 10 lat zameldowania we Włoszech (residenza), z czego ostatnie dwa lata w sposób ciągły. Jeżeli macie więc „dziury” w ostatnim dwuleciu lub przyjechaliście tu stosunkowo niedawno, nie możecie ubiegać się o świadczenie.

Osoby pozostające w separacji lub rozwiedzione
Ponieważ po ukazaniu się pierwszych wieści o dochodzie gwarantowanym ludzie rzucili się do załatwiania separacji i rozwodu oraz do wymeldowywania się "na niby" ze wspólnego gniazda rodzinnego, by zwiększyć swoje szansę na otrzymanie świadczenia, w ustawie wdrażającej dekret rząd wprowadził wymóg załączenia specjalnego zaświadczenia wydanego przez straż miejską, która upewniła się, że były małżonek rzeczywiście się wyprowadził, a nie siedzi z piwkiem przed telewizorem, jak gdyby nigdy nic. Wymóg ten dotyczy par, które rozwiodły się lub pozostają w separacji po dniu 01.09.2018 r.

Wymeldowanie się do innego lokum
By wybić ludziom z głowy, że wystarczy fikcyjnie wymeldować syna czy teściową, by rodzina dostała dochód gwarantowany, rząd postanowił, że osoby widniejące w ISEE jako zameldowane w Waszym mieszkaniu nadal będą uznawane za mieszkające z Wami, nawet jeśli w międzyczasie się wymeldują.

Osoby bezrobotne
Początkowo wydawało się, że dochód gwarantowany będzie przysługiwał jedynie osobom posiadającym status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy, jednak w opublikowanych pod koniec lutego przez INPS wskazówkach mowa jest również o osobach pracujących, więc najwidoczniej rządzącym się odmieniło.

Pozostaje fakt, że jeżeli któraś z osób należących do Waszej komórki rodzinnej dobrowolnie zrezygnowała z pracy w okresie 12 miesięcy poprzedzającym złożenie wniosku, to nie może on zostać rozpatrzony pozytywnie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy złożyliście wypowiedzenie z tzw. słusznego powodu (giusta causa), gdyż wówczas trudno uznać Was za nierobów nie mających ochoty pracować.

Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych (Naspi) również mogą ubiegać się o przyznanie dochodu gwarantowanego, przy czym jest on wliczany do ISEE, więc podnosi dochód rodziny.

Prawo do otrzymania dochodu gwarantowanego mają osoby bezrobotne, które złożyły w urzędzie pracy oświadczenie o natychmiastowej gotowości do podjęcia pracy, tzw. DID (dichiarazione di immediata disponibilità) raz podpisały plan aktywizacji zawodowej. Z obowiązku tego zwolnione są następujące osoby:

 • nieletni
 • osoby w wieku ponad 65 lat
 • emeryci
 • osoby otrzymujące minimalną emeryturę gwarantowaną (pensione di cittadinanza)
 • niepełnosprawni (o niezdolności do pracy przekraczającej 45% w przypadku inwalidów cywilnych i 33% w przypadku inwalidztwa orzekanego przez INAIL, inwalidzi wojenni, osoby niewidome oraz głuchonieme), w przypadku których nie jest przewidziane zatrudnienie na specjalnych zasadach przewidzianych przepisami o ochronie osób niepełnosprawnych
 • osoby pracujące lub uczące się (w tym uczęszczające na kursy szkoleniowe)
 • osoby zajmujące się członkami rodziny w wieku poniżej 3 lat lub niepełnosprawnymi wymagającymi stałej opieki – w tym przypadku decyzja należy do urzędu pracy

Osoby pracujące
Jak wspomniałam wyżej, możecie uzyskać prawo do dochodu gwarantowanego również w przypadku, gdy pracujecie lub prowadzicie działalność gospodarczą – wówczas ewentualnie przyznane świadczenie zostanie po prostu proporcjonalnie zmniejszone. INPS przewidział dla osób pracujących dwa dodatkowe formularze:

 • RdC/PdC Ridotto – musi on zostać wypełniony w przypadku, gdy Wasze ISEE nie zawiera dochodu z pracy czy działalności gospodarczej wykonywanej w momencie składania wniosku o przyznanie dochodu gwarantowanego
 • RdC/PdC Esteso – służący do informowania INPS o wszelkich zmianach na tym polu, jakie zajdą w okresie pobierania dochodu gwarantowanego (jeśli np. ktoś z Waszej rodziny zostanie znajdzie pracę, musicie złożyć formularz w ciągu 30 dni od momentu zatrudnienia)

W przypadku działalności gospodarczej konieczne jest składanie formularza RdC/PdC Esteso co trzy miesiące, w ciągu 15 dni od zakończenia danego kwartału.

W ramach nagrody za przedsiębiorczość osobom, które rozpoczną działalność gospodarczą w ciągu pierwszego roku pobierania dochodu gwarantowanego INPS wypłaci jednorazowy bonusik o wartości sześciu miesięcznych tegoż dochodu (maksymalnie 780 euro).

Limit dochodów i posiadanych dóbr ruchomych
Ponieważ dochód gwarantowany przysługuje jedynie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zarówno w momencie składania wniosku, jak i przez cały okres pobierania świadczenia Wasza rodzina musi spełniać następujące warunki dochodowe:

 • wskaźnik ISEE nie może przekraczać 9360 euro rocznie do końca sierpnia 2019 r. obowiązywać będzie dotychczasowa zasada, zgodnie z którą ISEE dotyczy dochodów sprzed dwóch lat, natomiast począwszy od 01.09.2019 r. odnosić się będzie do dochodów z roku poprzedniego
 • nie możecie posiadać nieruchomości, we Włoszech i za granicą, o łącznej wartości przekraczającej 30000 euronie jest tu brana pod uwagę nieruchomość stanowiąca Wasze główne miejsce zamieszkania
 • wartość majątku ruchomego (książeczki oszczędnościowe, obligacje, pieniądze na koncie itp.) nie może przekraczać 6000 euro; kwota ta wzrasta o 2000 euro na każdą kolejną osobę należącą do Waszej rodziny (maksymalnie do 10000 euro), a dodatkowo o 1000 euro na drugie i każde kolejne dziecko oraz o 5000 euro na każdego niepełnosprawnego członka rodziny
 • całkowity dochód Waszej rodziny musi być niższy niż 6000 euro w przypadku ubiegania się o dochód gwarantowany i 7560 euro w przypadku emerytury gwarantowanej, przy czym kwota ta jest mnożona przez tzw. scala di equivalenza – osobie składającej wniosek przyznawany jest parametr równy 1, pełnoletnim członkom rodziny 0,4, a nieletnim 0,2 (maksymalnie do 2,1 łącznie); w przypadku niepełnosprawnych członków rodziny parametr ten wynosi 0,5 (pełnoletni) oraz 0,3 (nieletni), maksymalnie do 2,2 łącznie
 • żaden członek rodziny nie może posiadać: samochodu zarejestrowanego po raz pierwszy w okresie sześciu miesięcy poprzedzającym złożenie wniosku; samochodu o objętości skokowej silnika przekraczającej 1600 cm3 lub motocykla albo skutera o objętości skokowej silnika przekraczającej 250 cm3, zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie dwóch lat poprzedzającym złożenie wniosku; jednostki pływającej (łodzi, jachtu, statku itp.). Wyjątek stanowią pojazdy, na które przysługuje ulga związana z niepełnosprawnością członka rodziny.
 • osoba składająca wniosek nie może mieć na swoim koncie kary aresztu ani skazujących wyroków sądowych w ciągu ostatnich 10 lat za przestępstwa związane z przedstawianiem fałszywych dokumentów, składaniem fałszywych oświadczeń oraz nie informowaniem INPS o faktach wpływających na prawo do otrzymywania dochodu gwarantowanego

W przypadku zakupu nowej nieruchomości czy pojazdu musicie poinformować o tym INPS w ciągu 15 dni, za pomocą formularza RdC/PdC Esteso.

Wysokość minimalnego dochodu gwarantowanego

Świadczenie możemy podzielić na dwie części: maksymalnie 6000 euro rocznie dochodu gwarantowanego oraz 7560 euro emerytury gwarantowanej, odpowiednio zwiększone w przypadku, gdy w skład Waszej rodziny wchodzą też inne osoby, plus dodatkowe pieniądze dla osób wynajmujących mieszkanie i spłacające kredyt mieszkaniowy.

Minimalny dochód gwarantowany jest wypłacany na następujących zasadach:

 • osoby nie posiadające żadnych dochodów otrzymają pełną kwotę, czyli 500 euro plus dodatek za każdą kolejną osobę należącą do ich komórki rodzinnej (brana jest pod uwagę ta sama scala di equivalenza, o której pisałam wyżej)
 • w przypadku osób uzyskujących dochody kwota świadczenia zostanie odpowiednio zmniejszona
 • jeżeli wynajmujecie mieszkanie, przysługuje Wam dodatkowa kwota w wysokości 280 euro
 • jeżeli spłacacie kredyt mieszkaniowy, otrzymacie dodatkowo 150 euro
Jeśli podczas pobierania świadczenia przyjmiecie ofertę pracy w miejscu znajdującym się w odległości ponad 250 km od miejsca zamieszkania, utrzymacie prawo do dochodu gwarantowanego przez dodatkowe trzy miesiące lub przez dwanaście miesięcy w przypadku rodzin, w których skład wchodzą osoby niepełnosprawne.

Minimalny dochód gwarantowany nie podlega opodatkowaniu.

Maksymalny okres wypłaty świadczenia

Dochód gwarantowany przyznawany jest na okres 18 miesięcy i może być odnowiony na kolejne 18 miesięcy, jednak przewidziana jest w tym przypadku miesięczna pauza. W przypadku emerytury gwarantowanej takiej pauzy nie ma i jest ona odnawiana automatycznie, a jeżeli podczas pobierania dochodu gwarantowanego najmłodszy członek rodziny ukończy 67 lat, od następnego miesiąca zostanie on przekształcony z urzędu w emeryturę gwarantowaną.

Sposób wypłaty świadczenia

Nie otrzymacie pieniędzy na konto czy do ręki – dochód gwarantowany wpłacany jest na coś w rodzaju karty bankomatowej, za pomocą której możecie robić zakupy czy płacić rachunki. Można też będzie dokonywać płatności przy użyciu specjalnej aplikacji na telefon. Wyjątek stanowią osoby, którym została przyznana emerytura gwarantowana (pensione di cittadinanza), gdyż w tym przypadku rząd postanowił, że mogą one pobierać świadczenie w gotówce.

Rząd przewidział przy tym pewne ograniczenia:

 • nie można wypłacić z bankomatu kwoty przekraczającej 100 euro miesięcznie w przypadku osób samotnych oraz 210 euro w przypadku rodzin co najmniej dwuosobowych
 • jeżeli nie wykorzystacie całej miesięcznej kwoty w danym miesiącu, z pozostałych na karcie pieniędzy zostanie zabrane 20%, a co sześć miesięcy będą przeprowadzane kontrole, w wyniku których zostanie odebrana Wam kwota, której w tym okresie nie wydaliście (INPS zostawi Wam na karcie nie więcej niż równowartość miesięcznej raty dochodu gwarantowanego)
 • nie możecie wydawać pieniędzy na wszystko, co Wam przyjdzie do głowy – wykluczone są np. gry hazardowe, papierosy, sprzęt RTV czy podróże, gdyż chodzi o to, by pomóc osobom potrzebującym w pokryciu podstawowych kosztów utrzymania, jak lekarstwa, codzienne zakupy czy rachunki

Można też wykorzystać świadczenie do zapłaty za wynajem mieszkania lub spłatę raty kredytu, korzystając z aplikacji na telefon, która ma nazywać się io.italia. Dodatkowo osoby mające prawo do dochodu gwarantowanego otrzymają zniżkę na dostawę prądu i gazu.

Wniosek

Zacznijmy od tego, że przed złożeniem wniosku konieczne jest przesłanie oświadczenia ISEE, w przeciwnym wypadku INPS nie będzie mógł sprawdzić, czy spełniacie warunki do otrzymania dochodu gwarantowanego.

Wniosek o przyznanie dochodu gwarantowanego można składać począwszy od dnia 6 marca 2019 r., a następnie w okresie od szóstego do ostatniego dnia każdego miesiąca. Możecie złożyć go w jeden z następujących sposobów (uwaga – wniosku nie składa się w INPS, choć to INPS wypłaca świadczenie):

 • na stronie www.redditodicittadinanza.gov.it, jeśli posiadacie SPID - to takie narzędzie pozwalające na korzystanie z internetowych usług wszystkich urzędów publicznych uzyskiwane m. in. na poczcie
 • składając wypełniony druk SR180 w urzędzie pocztowym
 • za pośrednictwem biur CAF, które mają dziesięć dni na przesłanie Waszego wniosku do INPS

INPS ma pięć dni na sprawdzenie, czy spełniacie wszystkie warunki, a o decyzji zostaniecie poinformowani smsem lub mailem. Następnie INPS przekaże informację o przyznaniu dochodu gwarantowanego poczcie włoskiej, która wezwie Was w celu wręczenia Wam karty RdC, o której pisałam wyżej, wraz z kodem PIN. Bez względu na liczbę członków rodziny zostanie wydana tylko jedna karta, wystawiona na nazwisko osoby, która złożyła wniosek o przyznanie dochodu gwarantowanego.

Utrata prawa do dochodu gwarantowanego

Stracicie prawo do świadczenia, jeżeli:

 • jeden z bezrobotnych członków rodziny nie złoży oświadczenia o natychmiastowej gotowości do podjęcia pracy - macie na to 30 dni od momentu przyznania dochodu gwarantowanego i możecie to zrobić zarówno w urzędzie pracy, jak i w biurach ANPAL oraz na portal ANPAL zwanym SIUPL
 • nie podpisze planu aktywizacji zawodowej
 • odmówi bez ważnego powodu udziału w proponowanych szkoleniach i innych inicjatywach mających na celu aktywizację zawodową
 • odmówi bez ważnego powodu udziału w programach użyteczności społecznej organizowanych przez urząd gminy
 • nie przyjmie jednej z trzech ofert pracy przedstawionych przez urząd pracy – proponowane wynagrodzenie nie może być niższe niż 858 euro miesięcznie, a oferty powinny być odpowiednio dopasowane do każdej osoby, ale trudno powiedzieć, co poeta ma tu na myśli; jeśli chodzi o odległość proponowanego miejsca pracy, to w ciągu pierwszego roku pobierania świadczenia uznaje się za dopuszczalną jest pierwszą ofertę pracy w promieniu do 100 km od miejsca zamieszkania, druga oferta może dotyczyć zakładu znajdującego się w promieniu 250 km, a trzecia na całych terytorium Włoch (nie dotyczy rodzin z nieletnimi dziećmi w ciągu pierwszych dwóch lat otrzymywania świadczenia); po upłynięciu pierwszych 12 miesięcy odległość wzrasta do 250 km również w przypadku pierwszej oferty; w przypadku rodzin, w których skład wchodzą osoby niepełnosprawne odległość do proponowanego miejsca pracy nie może przekroczyć 100 km
 • w przypadku odnowienia prawa do dochodu gwarantowanego po pierwszych 18 miesiącach, nie przyjmie pierwszej oferty pracy
 • nie poinformujecie INPS o zmianach mających wpływ na prawo do otrzymywania świadczenia
 • nie poinformujecie INPS o podjęciu pracy lub rozpoczęciu działalności gospodarczej
 • nie przedstawicie oświadczenia ISEE (DSU – dichiarazione sostitutiva unica) w przypadku zmian w składzie komórki rodzinnej
 • złożycie fałszywe oświadczenia lub dokumenty w celu uzyskania świadczenia (będziecie musieli wówczas zwrócić otrzymany dochód gwarantowany)

UWAGA! Za składanie nieprawdziwych oświadczeń czy fałszywych dokumentów oraz za nie poinformowanie INPS o faktach wpływających na prawo do otrzymywania świadczenia (np. o zakupie samochodu czy podjęciu pracy) grozi kara więzienia!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...