12 października 2017

JEDNORAZOWE BECIKOWE DLA PRZYSZŁEJ MAMY - „BONUS MAMMA DOMANI”


Począwszy od maja 2017 r., INPS wypłaca przyszłym mamom coś w rodzaju jednorazowego becikowego, noszącego oficjalnie nazwę premio alla nascita, ale znanego szerszej publiczności jako bonus mamma domani.


Wysokość becikowego

 

Możecie otrzymać jednorazowo 800 euro na każde dziecko, również adoptowane. Jeśli więc urodzicie bliźnięta lub zaadoptujecie piątkę maluchów z Syrii, kwota ta zostanie odpowiednio pomnożona.

Bonus może być wypłacony za pośrednictwem wskazanego przez Was urzędu pocztowego (bonifico domiciliato) lub wpłacony na Wasze konto, pocztową książeczkę oszczędnościową lub kartę przedpłaconą z numerem IBAN. Ponieważ INPS wymaga potwierdzenia z banku, że konto, książeczka czy karta należą rzeczywiście do Was, konieczne jest wypełnienie i podbicie przez bank druku SR163, w przeciwnym wypadku nie otrzymacie pieniędzy.


Komu przysługuje bonus?

Aby otrzymać bonus, trzeba spełnić pewne warunki (bonus przysługuje od 01.01.2017 r., a więc działa wstecz):
 • musicie wejść w ósmy miesiąc ciążynawet gdybyście straciły później dziecko, nie tracicie prawa do świadczenia - lub
 • urodzić dzieckobonus przysługuje również na wcześniaki urodzone przed upłynięciem siódmego miesiąca - lub
 • zaadoptować nieletnie dzieckoliczy się również tzw. affidamento preadottivo, a więc powierzenie Wam dziecka przed wydaniem ostatecznej decyzji o adopcji;
 • musicie być zameldowane we Włoszech – na stronie INPS jest wprawdzie napisane, że wymagane jest „zameldowanie i/lub obywatelstwo włoskie lub unijne”, jednak w okólniku nr 39/2017 stoi jak byk że trzeba mieć zameldowanie, kropka.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek składa matka dziecka drogą elektroniczną, w jeden z następujących sposobów:
 • na stronie internetowej INPSmusicie być zarejestrowani na portalu i posiadać kod dostępu (PIN)
 • przez telefon, dzwoniąc na specjalny numer INPS – darmowy 803164 z telefonów stacjonarnych lub płatny 06 164164 z telefonów komórkowych i z zagranicy)
 • za pośrednictwem związków zawodowych (patronato), które wypełnią wniosek i prześlą go w Waszym imieniu do INPS

Na złożenie wniosku macie maksymalnie rok od momentu narodzin lub adopcji dziecka.

 
W zależności od sytuacji, do wniosku musicie załączyć następujące dokumenty:

Wejście w ósmy miesiąc ciąży

Macie do wyboru:

 • przedstawienie zaświadczenia o ciąży wydanego przez ginekologa w oryginale (po złożeniu wniosku o becikowe musicie osobiście zanieść zaświadczenie do INPS lub wysłać je listem poleconym – na kopercie musi widnieć numer wniosku i napis Documentazione domanda di Premio alla Nascita – certificazione medico sanitaria)
 • podanie numeru zaświadczenia wydanego przez lekarza publicznej służby zdrowia
 • wskazanie, że numer zaświadczenia został już podany w momencie starania się o inne świadczenie dotyczące tej samej ciąży
 • (tylko dla kobiet niepracujących) podanie 15-cyfrowego numeru jakiejkolwiek recepty, wydanej przez lekarza publicznej służby zdrowia, na której widnieje kod (od M31 do M42) zwolnienia z opłat za opiekę medyczną

W przypadku poronienia (urodzenia martwego dziecka) po upłynięciu siódmego miesiąca ciąży konieczne jest załączenie odpowiedniego zaświadczenia.

Narodziny dziecka

Musicie wpisać do wniosku codice fiscale oraz dane dziecka lub dzieci (w przypadku ciąży mnogiej).


Adopcja lub powierzenie przedadopcyjne

Musicie wpisać do wniosku codice fiscale oraz dane dziecka lub dzieci (w przypadku ciąży mnogiej).

Aby przyspieszyć sprawę, radzę załączyć decyzję o adopcji/powierzeniu dziecka, a jeśli tego nie zrobicie, musicie podać jej dane (datę, numer i siedzibę sądu, w którym jest ona złożona, gdyż INPS będzie musiał ją sprawdzić.

19 marca 2017

ULGI I ODLICZENIA PODATKOWE W 2017 ROKUOto najważniejsze ulgi podatkowe przysługujące w 2017 roku, z których możecie skorzystać podczas wypełniania zeznania podatkowego za 2016 rok. Tym razem niewiele się zmieniło, więc sami zauważycie, że ulgi są bardzo podobne do ulg zeszłorocznych, choć w niektórych przypadkach zmieniły się dopuszczalne kwoty maksymalne.
Nie biorę pod uwagę odliczeń przysługujących pracownikom najemnym, które zazwyczaj są brane pod uwagę przez pracodawcę (np. detrazione per lavoro dipendente czy ulgi rodzinnej).

ODLICZENIA (oneri deducibili)
Są to wydatki, które możecie odjąć od uzyskanego dochodu przed obliczeniem należnego podatku dochodowego IRPEF.

WYDATKI
UWAGI
Składki na ubezpieczenie społeczne (contributi previdenziali)
 • składki obowiązkowe
 • składki dobrowolne wpłacone na obowiązkowy fundusz emerytalny (w tym na członków rodziny pozostających na Waszym utrzymaniu)
 • składki wpłacone na dodatkowe fundusze zdrowotne
 • składki wpłacone za okres lat spędzonych na studiach (riscatto della laurea)
 • składki wpłacone w celu zsumowania okresów ubezpieczeniowych
 • składki wpłacone na fundusz gospodyń domowych (fondo casalinghe)
 • składki wpłacone na dodatkowe fundusze emerytalne (fondi pensione) oraz związane z polisami na życie (assicurazioni sulla vita) – maksymalnie 5164,57 euro
 • składki wpłacone przez pracodawcę na rzecz opiekunek i pomocy domowych – maksymalnie 1549,37 euro
Alimenty
Alimenty wypłacane na rzecz byłego małżonka (wyłączone są alimenty przeznaczone na utrzymanie dzieci)
Wydatki poniesione przez osoby niepełnosprawne (więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj)
 • wizyty u lekarza
 • zakup lekarstw
 • wydatki na opiekę
Wydatki poniesione na adopcję międzynarodową
Możecie odliczyć 50% wydatków związanych z procedurą adopcyjną.
Zakup lub budowa nieruchomości przeznaczonej pod wynajem na co najmniej 8 lat (zakup/budowa w latach 2014 - 2017)
20% kosztu nieruchomości i odsetek z zaciągniętych w tym celu kredytów, od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 300000 euro; nieruchomość ta musi spełniać pewne dodatkowe warunki, więc zasięgnijcie języka przed inwestycją!


ULGI (spese detraibili)
Są to wydatki, które możecie odjąć od należnego podatku dochodowego wynikającego z zeznania podatkowego.

WYDATKI
UWAGI
Wydatki na służbę zdrowia
Możecie odliczyć 19% poniesionych wydatków, jeśli przekroczyły one łącznie 129,11 euro; musicie zachować kopie faktur/paragonów dokumentujących wizyty specjalistyczne, badania, pobyty w szpitalu oraz zakup leków i protez; dokumentacja ta, łącznie z paragonami aptecznymi, musi zawierać Wasz codice fiscale. Można odliczyć też wydatki poniesione np. w Polsce, jeśli na fakturze lub paragonie będzie widniał Wasz codice fiscale, a dokumenty te zostaną przetłumaczone na język włoski (tłumaczenie przysięgłe)
Odsetki pasywne z kredytów na zakup nieruchomości będącej Waszym głównym miejscem zamieszkania
Ulga 19%, przy czym nie może ona przekroczyć 4000 euro.
Odsetki pasywne z kredytów na budowę nieruchomości będącej Waszym głównym miejscem zamieszkania
Ulga 19%, przy czym nie może ona przekroczyć 2582,28 euro.
Odsetki pasywne z kredytów i pożyczek rolniczych
Ulga 19% od kwoty nie przekraczającej dochodu uzyskiwanego z danego terenu rolnego
Wydatki na pośrednictwo nieruchomości w przypadku zakupu nieruchomości będącej Waszym głównym miejscem zamieszkania
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 1000 euro.
Umowy najmu w przypadku głównego miejsca zamieszkania
 • Umowa 4+4: w zależności od dochodu, ulga wynosi 300 euro (jeśli Wasz dochód nie przekroczył 15493,71 euro) lub 150 euro (dochód przekraczający powyższą kwotę, lecz nie wyższy niż 30987,41 euro)
 • Umowa 3+2 lub umowa przejściowa (contratto transitorio): 495,80 euro w przypadku dochodu nie przekraczającego 15493,71 euro lub 247,90 euro w przypadku dochodu przekraczającego powyższą kwotę, lecz nie wyższego niż 30.987,41 euro.
 • Pracownicy wynajmujący mieszkanie po przeprowadzce z powodów służbowych co najmniej 100 km od poprzedniego miejsca zamieszkania: 991,60 euro w przypadku dochodu nie przekraczającego 15493,71 euro lub 495,80 euro w przypadku dochodu przekraczającego powyższą kwotę, lecz nie wyższego niż 30.987,41 euro; konieczne jest zameldowanie w nowej gminie
 • Studenci studiujący na uczelniach znajdujących się poza prowincją, w której są zameldowani: ulga w wysokości 19 % od maksymalnej kwoty 2633 euro (można więc odliczyć maksymalnie 500,27 euro); z ulgi mogą skorzystać również ich rodzice (oczywiście nie jednocześnie, musicie wybrać)
 • Osoby w wieku 20-30 lat: 991,60 euro przez pierwsze trzy lata od momentu podpisania umowy, jeśli ich całkowity dochód nie przekracza 15493,71 euro
 • Osoby wynajmujące mieszkania socjalne (case popolari): 900 euro w przypadku dochodu nie przekraczającego 15493,71 euro lub 450 euro w przypadku dochodu przekraczającego powyższą kwotę, lecz nie wyższego niż 30.987,41 euro.
Koszty dzierżawy terenów rolnych poniesione przez osoby w wieku poniżej 35 lat
Ulga 19%, w granicy 80 euro za każdy hektar i maksymalnie 1200 euro rocznie
Polisy na życie i wypadkowe
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 530 euro. W przypadku polis na życie mających na celu ochronę osób z orzeczonym wysokim stopniem niepełnosprawności (disabilità grave) kwota ta została podniesiona do 750 euro.
Polisy od zaistnienia sytuacji niesamodzielności
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 1291,14 euro.
Wydatki na weterynarza
Ulga 19% od kwoty przekraczającej 129,11 euro, maksymalnie 387,34 euro; musicie przedstawić paragony lub faktury.
Koszty pogrzebu
Ulga 19% od maksymalnej kwoty nie przekraczającej 1550 euro. Nie ma znaczenia stopień pokrewieństwa lub jego brak.
Koszty żłobka (asilo nido)
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 632 euro; ulga ta przysługuje na każde dziecko w wieku od 3 miesięcy do 3 lat uczęszczające do przedszkola.
Koszty przedszkola (scuola dell’infanzia), podstawowej (primo grado) i szkoły średniej drugiego stopnia (scuola secondaria di secondo grado)
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 546 euro na każde dziecko.
Koszty remontów i wyposażenia mieszkania
 • Remont „zwykły” (ristrutturazione edilizia) – ulga 50%, od maksymalnej kwoty nie przekraczającej 96000 euro; możecie skorzystać z niej również w zakresie sprzętu i mebli kupionego z myślą o remontowanym mieszkaniu, od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 10000 euro (tzw. bonus arredi).
 • Remont podwyższający standard energetyczny budynku (riqualificazione energetica/bonus energia) – ulga 65% (szerzej pisałam o tym tutaj)
 • Pary w wieku poniżej 35 lat (wystarczy, że jedno z Was nie przekracza ustalonej granicy wieku), mieszkające razem od co najmniej 3 lat, które w latach 2015-2016 dokonały zakupu nieruchomości będącej ich głównym miejscem zamieszkania, mogą odliczyć 50% kosztów zakup sprzętu i mebli, od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 16000 euro
Wydatki na opiekę domową (badanti) dla osób wymagających stałej opieki (non autosufficienti)
Ulga 19% od maksymalnej kwoty nie przekraczającej 2100 euro. Przysługuje ona jedynie osobom (choremu lub członkom jego rodziny), których dochód nie przekroczył 40000 euro.
Wydatki na naukę
Ulga 19% przysługująca w związku z opłatami szkolnymi, uniwersyteckimi, podyplomowymi itp., również w szkołach prywatnych czy poza granicami Włoch. W przypadku kosztów nauki dzieci, rodzice odliczają je proporcjonalnie, tzn. albo pół na pół, albo tylko jedno z Was w 100%.
Wydatki na zajęcia sportowo-rekreacyjne dzieci w wieku 5-18 lat
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 210 euro na każde dziecko w wieku od 5 do 18 lat.
Darowizny na rzecz organizacji non-profit (ONLUS), partii politycznych, stowarzyszeń promocji społecznej, stowarzyszeń sportowych i kulturalnych
Ulga 26% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 30000 euro

Ulga 20% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 100000 euro w przypadku darowizn na rzecz organizacji i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych
Darowizny na rzecz wspierania kultury i konserwacji zabytków (Art Bonus)
Zwrot 65% wpłaconych w ciągu roku darowizn, w granicy 15% uzyskanego dochodu
Darowizny na rzecz publicznych placówek szkolnych (School Bonus)
Ulga 65% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 100000 euro zwrot zostaje dokonany w trzech ratach rocznych14 października 2016

ZWIĄZKI PARTNERSKIE OSÓB TEJ SAMEJ PŁCI – UNIONI CIVILI


O ile państwo włoskie postanowiło nie zrównywać związków homoseksualnych z tradycyjnym małżeństwem, o tyle dało w końcu parom tym prawa, o których jeszcze niedawno nie mogły one nawet marzyć. W kraju, w którym wpływ Watykanu i kościoła katolickiego na politykę jest ogromny, jest to niemałe osiągnięcie, tym bardziej, że poprzednie projekty ustaw regularnie lądowały w śmietniku.

Czym jest unione civile?

Unione civile to związek dwóch pełnoletnich osób tej samej płci, w odróżnieniu od tzw. convivenza di fatto, dotyczącej wszystkich par bez wyjątku. Pomiędzy tymi dwoma rodzajami związków istnieją spore różnice, gdyż pary hetero mogą się przecież pobrać, natomiast osoby homoseksualne do tej pory pozbawione były jakiejkolwiek możliwości sformalizowania swojego związku.

Związek nie może zostać zawarty, jeśli:
 • jedno z Was pozostaje w związku małżeńskim lub partnerskim (unione civile)
 • jedno z Was zostało uznane za niepoczytalne
 • jesteście ze sobą spokrewnieni lub spowinowaceni
 • jedno z Was zostało skazane za zabójstwo lub próbę zabójstwa partnera lub małżonka drugiej strony 
Procedura zawarcia związku

Ceremonia zawarcia tego typu związku partnerskiego jest bardzo podobna do ceremonii zawarcia ślubu cywilnego, gdyż odbywa się przed urzędnikiem stanu cywilnego w obecności dwóch świadków, a akt zostaje wpisany do rejestru stanu cywilnego. Trochę zmienia się treść przysięgi, gdyż w przeciwieństwie do przysięgi małżeńskiej, nie wspomina się o obowiązku wierności i współpracy, ograniczając obowiązki partnerskie do obowiązku wspólnego zamieszkania i wzajemnego wsparcia materialnego oraz moralnego.

UWAGA! W przypadku obcokrajowców konieczne jest uzyskanie zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia związku za granicą, podobnie jak w przypadku ślubu!

A teraz niespodzianka – jak wiecie (a jeśli nie wiecie, to polecam ten artykuł), we Włoszech nie ma możliwości zmiany nazwiska po ślubie i każde z małżonków pozostaje przy swoim nazwisku. Otóż w przypadku związków homoseksualnych, nie wiadomo w sumie, dlaczego, ustawodawca postanowił dać parom prawo wyboru i świeżo upieczeni „związkowcy” mogą zdecydować, jakie nazwisko będzie nosiła nowo utworzona rodzina, na podobnych zasadach, jakie obowiązują w Polsce. Jak się pewnie domyślacie, nie wpłynęło to w żaden sposób na przepisy dotyczące małżeństw, co budzi mój wewnętrzny sprzeciw, który jednak nikogo nie obchodzi. :-P

Jakie prawa uzyskują pary homoseksualne?

Oto najważniejsze zmiany, jakie wprowadza w życie par homoseksualnych nowa ustawa:
 • w momencie zawarcia związku para wybiera reżim majątkowy, który będzie obowiązywał w okresie jego trwania
 • w kwestiach spadkowych partner zostaje zrównany w małżonkiem – szczegółowe informacje na temat dziedziczenia znajdziecie tutaj
 • w przypadku śmierci partnera, na którego nazwisko podpisana jest umowa najmu macie prawo wstąpić w tę umowę
 • w przypadku śmierci jednego z Was, partner ma prawo otrzymać od Waszego pracodawcy odłożoną przez Was odprawę TFR oraz tzw. indennità di mancato preavviso, czyli coś w rodzaju zadośćuczynienia za niedotrzymanie okresu wypowiedzenia
 • przysługuje Wam urlop małżeński, zgodnie z kontraktem zbiorowym Waszej branży
 • pracodawca nie może zwolnić kobiety przez rok od momentu zawarcia związku partnerskiegowyjątek stanowią tu opiekunki i pomoce domowe 
 • macie prawo do korzystania z urlopu ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym partnerem, żałobę czy szczególne wypadki
 • możecie zostać ustanowieni pełnomocnikami prawnymi (amministratore di sostegno) partnera w przypadku, gdy jest on niezdolny do samodzielnego zadbania o swoje interesy (np. ze względu na wiek, niepełnosprawność, chorobę, uzależnienie od alkoholu czy narkotyków, a także odbywanie kary więzienia)
 • macie prawo wystąpić o ubezwłasnowolnienie partnera
 • jeśli partner stanowi zagrożenie dla Waszej nietykalności cielesnej, możecie wystąpić o wydanie nakazu ochrony (ordine di protezione)
 • macie prawo do uzyskania informacji na temat stanu zdrowia partnera i do podejmowania decyzji z nim związanych
 • w przypadku ustania związku, macie prawo do alimentów
Ustanie związku partnerskiego

Związek partnerski zostaje rozwiązany w przypadku:
 • śmierci jednego z Was
 • zmiany płci przez jedno z Was (trudno wtedy mówić o związku homoseksualnym)
 • oświadczenia woli złożonego przed urzędnikiem stanu cywilnego (wystarczy, że złoży je jedno z Was) – po trzech miesiącach możecie złożyć wniosek o rozwód na podobnych zasadach, jakie obowiązują pary małżeńskie --> KLIK
 W przypadku związków partnerskich nie istnieje obowiązek separacji, można od razu przejść do procedury rozwodowej.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...