3 września 2018

DAROWIZNA WE WŁOSZECH


Chcecie komuś podarować pieniądze czy też nieruchomość albo to Wam ktoś zamierza taki prezent zrobić (powiedzmy sobie szczerze, w przypadku nieruchomości często wynika to z chęci płacenia niższych podatków i nie zawsze opłaca się to osobie obdarowywanej) i zastanawiacie się, jak kwestia darowizny wygląda w świetle włoskich przepisów? Nie bójcie żaby, po to tu jestem, żeby Wam wszystko wyjaśnić.

Darowizna, w przeciwieństwie do spadku, dotyczy przekazania dóbr za życia darczyńcy.

Rodzaje darowizny

Musicie przede wszystkim wiedzieć, że istnieją we Włoszech dwa rodzaje darowizny:

 • bezpośrednia (diretta) – gdy darowizna zostaje przekazana za pośrednictwem aktu notarialnego
 • pośrednia (indiretta) – gdy aktu notarialnego brak, a jedna osoba w jakiś sposób „wzbogaca” drugą

W przypadku darowizny bezpośredniej kwestia jest dość jasna – idziecie do notariusza i spisujecie akt, w którym stoi jak byk, kto i co komu daruje. Darowizna pośrednia jest nietypowa, gdyż to takie powiększenie majątku drugiej osoby, które wynika np. z dania jej dostępu do swojego konta bankowego czy ze spłaty zaciągniętego przez nią długu. Inne przykłady to m.in. umorzenie długu, zakup mieszkania na nazwisko dziecka czy sprzedaż danego dobra za cenę dużo niższą od rynkowej. Niby nie darowizna, a jednak, bo dzięki tacie czy cioci Rosarii z Zagarolo Wasz majątek nagle staje się większy.

Zapewne zastanawiacie się teraz, po kiego grzyba w takim razie płacić notariuszowi, skoro można skorzystać z darowizny pośredniej – radzę tu uważać, gdyż w razie problemów (a problemy pojawiają się zazwyczaj znienacka i z najmniej spodziewanej strony, zwykle ze strony spadkobierców darczyńcy) może się okazać, że sąd po analizie sprawy uzna, że darowizna jest nieważna, gdyż powinien być spisany akt notarialny. Taki na przykład przelew bankowy czy czek to nie darowizna pośrednia i w niektórych przypadkach konieczne jest zwrócenie się do adwokata – ale o tym za chwilę.

Darowizna o niewielkiej wartości

W przypadku bezpośredniej darowizny o wartości uznanej za niewielką, w tym darowizny pieniężnej, nie jest wymagany akt notarialny i wystarczy, że osoba obdarowana przyjmie dane dobra i wejdzie w ich posiadanie. Dotyczy to jedynie dóbr ruchomych, nie można uznać, że nieruchomość czy teren stanowią darowiznę o niewielkiej wartości, nawet jeśli mowa o ruderze położonej w zapomnianej przez Boga i ludzi dziurze – nieruchomości rządzą się innymi prawami.

No dobrze, ale jaka wartość jest uznawana za niewielką? Otóż nie istnieje ustalona kwota – oprócz obiektywnej wartości dóbr, bierze się też pod uwagę stan majątkowy darczyńcy, gdyż dla mnie sto tysięcy euro może stanowić kwotę przyprawiającą o zawrót głowy, natomiast taki Berlusconi nawet nie zauważy jej braku. Tak więc gdybym chciała podarować Wam mój sprzęt AGD i dorzucić meble kuchenne, to biorąc pod uwagę mój mizerny stan posiadania, musielibyśmy udać się do notariusza, gdyż tego typu darowizna dość poważnie by mnie zubożyła. Gdyby natomiast na moim miejscu był Silvio, akt nie byłby konieczny – to tak w ramach przykładu.

W pozostałych przypadkach wymagane jest spisanie aktu notarialnego w obecności dwóch świadków.


Darowizna pieniężna

Generalnie odradzam przekazywanie „prezentów” pieniężnych w gotówce, choć przepisy pozwalają na to w przypadku kwoty nie przekraczającej 3000 euro. Dlaczego? Gdyż w razie kontroli urzędu skarbowego osoba obdarowana musi udowodnić, skąd wzięła pieniądze, a w przypadku gotówki jest to zdecydowanie skomplikowane.

Włoski fiskus ma do dyspozycji narzędzie zwane dochodomierzem (redditometro – musicie przyznać, że ładnie mi się przetłumaczyło na polski), które sygnalizuje, gdy podatnik wydał sporo więcej niż zarobił – dzwony biją na alarm bodajże w przypadku, gdy poniesione wydatki przekraczają o 20% dochody wynikające z rocznego zeznania podatkowego. Aby więc uniknąć kontroli, bo po co się stresować, radzę korzystać z przelewów bankowych lub czeków i używać w tytule przelewu sformułowań takich jak „prezent urodzinowy” czy „na zakup nowego samochodu” - wtedy wszystko jest jasne.

Darowizna w formie nieruchomości

Jeśli chcecie podarować komuś np. mieszkanie, musicie zrobić to za pomocą wyżej wspomnianego aktu notarialnego, który zostanie wpisany do rejestru publicznego. Notariusz ma obowiązek przeprowadzić kontrolę w katastrze i w urzędzie skarbowym, by sprawdzić stan nieruchomości i upewnić się, że rzeczywiście do Was ona należy i że możecie nią bez problemu dysponować. W przypadku terenu konieczne jest też wystąpienie do urzędu gminy o wydanie tzw. CDU (Certificazione di Destinazione Urbanistica) i załączenie go do aktu.

Osoba obdarowana musi ponieść następujące koszty:

 • honorarium notariusza
 • opłatę hipoteczną w wysokości 2% wartości katastralnej nieruchomości lub wartości wpisanej do aktu (w zależności od tego, która z nich jest wyższa)
 • opłatę katastralną w wysokości 1% wartości

Opłaty te są niższe w przypadku, gdy osoba obdarowana zamierza ustanowić w otrzymanej nieruchomości swoje główne miejsce zamieszkania (tzw. prima casa):

 • opłata hipoteczna: 200 euro
 • opłata katastralna: 200 euro
Pamiętajcie jednak, że oświadczając, iż macie prawo do tejże ulgi (a więc zobowiązując się do zameldowania się w mieszkaniu w ciągu 18 miesięcy od jego otrzymania oraz deklarując, że nie posiadacie innej nieruchomości na terenie tej samej gminy), uzyskujecie z jednej strony możliwość skorzystania z ulgi na opłaty, z drugiej jednak nie będziecie mogli sprzedać nieruchomości przed upływem pięciu lat od jej otrzymania, chyba że w ciągu roku od jej sprzedaży kupicie inne mieszkanie na zasadzie prima casa w tej samej gminie.

Osoba obdarowana nie jest odpowiedzialna za ewentualne nieprawidłowości związane z nieruchomością, np. budowlane.


Uprzedzam, że w związku z  możliwością podważenia darowizny może być problem z ewentualną sprzedażą otrzymanej nieruchomości – potencjalni kupujący mogą, całkiem słusznie, mieć wątpliwości co do zakupu, gdyż w razie podważenia darowizny będą musieli zwrócić nieruchomość.

Podatek od darowizny

W zależności od stopnia pokrewieństwa, przewidziane są następujące stawki podatku od darowizny:

STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA
STAWKA PODATKU (% WARTOŚCI)
KWOTA ZWOLNIONA OD PODATKU
Małżonek, zstępni (dzieci, wnuki) i wstępni (rodzice, dziadkowie)
4%
1000000 euro
Rodzeństwo
6%
100000 euro
Pozostali krewni do czwartego stopnia, powinowaci w linii prostej oraz powinowaci w linii bocznej do trzeciego stopnia
6%
brak
Pozostałe osoby
8%
Brak
Osoby z orzeczoną poważną niepełnosprawnością (handicap grave)
Zgodnie ze stopniem pokrewieństwa
1500000 euro


Podważenie darowizny

Skoro już ktoś Wam coś podarował, to nie może tego później odebrać, gdyż akt darowizny jest aktem nieodwołalnym (z wyjątkiem sytuacji, w której okazaliście się „niegodni” darowizny lub darczyńca doczekał się potomstwa bądź dowiedział się o jego istnieniu – wówczas odwołanie darowizny jest możliwe). Nie oznacza to jednak, że nie możecie stracić otrzymanych dóbr – w niektórych przypadkach darowizna może zostać podważona przez osoby trzecie.

Może do tego dojść w następujących przypadkach:

 • gdy została naruszona kwota zachowku przysługująca spadkobiercom darczyńcy po jego śmierci
 • gdy darczyńca został zmuszony do dokonania darowizny wbrew swojej woli (np. wskutek gróźb)
 • gdy osoba obdarowana oszukała darczyńcę, by otrzymać darowane dobra
 • gdy darczyńca był niepełnoletni lub ubezwłasnowolniony (darowizna jest wówczas nieważna)
 • gdy darowizna została dokonana wskutek błędu darczyńcy
 • gdy nie została zachowana wymagana przepisami forma darowizny (np. brakuje aktu notarialnego w przypadku darowizny bezpośredniej, akt nie zawiera daty lub podpisu, został podpisany w obecności tylko jednego świadka itp.)

Prawo do podważenia darowizny przedawnia się:

 • po 10 latach w przypadku naruszenia kwoty zachowku przysługującej spadkobiercom darczyńcy
 • po 5 latach w pozostałych przypadkach

Okres przedawnienia nie ma zastosowania w przypadku nie zachowania odpowiedniej formy darowizny, gdyż taka darowizna jest nieważna.10 marca 2018

ULGI I ODLICZENIA PODATKOWE W 2018 ROKU


Risultati immagini per piggy bank calculator 


Zgodnie z tradycją przedstawiam Wam najważniejsze ulgi podatkowe przysługujące w 2018 roku, z których możecie skorzystać podczas wypełniania zeznania podatkowego za 2017 rok.
Nie biorę pod uwagę odliczeń przysługujących pracownikom najemnym, które zazwyczaj są brane pod uwagę przez pracodawcę czy też automatycznie przez fiskusa w momencie wypełniania zeznania podatkowego (np. detrazione per lavoro dipendente czy ulgi rodzinnej).


ODLICZENIA (oneri deducibili)
Są to wydatki, które możecie odjąć od uzyskanego dochodu przed obliczeniem należnego podatku dochodowego IRPEF.

WYDATKI
UWAGI
Składki na ubezpieczenie społeczne (contributi previdenziali)
 • składki obowiązkowe
 • składki dobrowolne wpłacone na obowiązkowy fundusz emerytalny (w tym na członków rodziny pozostających na Waszym utrzymaniu)
 • składki wpłacone na dodatkowe fundusze zdrowotne – maksymalnie 3615,20 euro
 • składki wpłacone za okres lat spędzonych na studiach (riscatto della laurea)
 • składki wpłacone w celu zsumowania okresów ubezpieczeniowych
 • składki wpłacone na fundusz gospodyń domowych (fondo casalinghe)
 • składki wpłacone na dodatkowe fundusze emerytalne (fondi pensione) oraz związane z polisami na życie (assicurazioni sulla vita) – maksymalnie 5164,57 euro
 • składki wpłacone przez pracodawcę na rzecz opiekunek i pomocy domowych – maksymalnie 1549,37 euro
Alimenty
Alimenty wypłacane na rzecz byłego małżonka (wyłączone są alimenty przeznaczone na utrzymanie dzieci)
Wydatki poniesione przez osoby niepełnosprawne (więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj)
 • wizyty u lekarza
 • zakup lekarstw
 • wydatki na opiekę
Wydatki poniesione na adopcję międzynarodową
Możecie odliczyć 50% wydatków związanych z procedurą adopcyjną.
Zakup lub budowa nieruchomości przeznaczonej pod wynajem na co najmniej 8 lat (zakup/budowa w latach 2014 - 2017)
20% kosztu nieruchomości i odsetek z zaciągniętych w tym celu kredytów, od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 300000 euro; nieruchomość ta musi spełniać pewne dodatkowe warunki, więc zasięgnijcie języka przed inwestycją!


ULGI (spese detraibili)


Są to wydatki, które możecie odjąć od należnego podatku dochodowego wynikającego z zeznania podatkowego.


WYDATKI
UWAGI
Wydatki na służbę zdrowia
Możecie odliczyć 19% poniesionych wydatków, jeśli przekroczyły one łącznie 129,11 euro; musicie zachować kopie faktur/paragonów dokumentujących wizyty specjalistyczne, badania, pobyty w szpitalu oraz zakup leków i protez; dokumentacja ta, łącznie z paragonami aptecznymi, musi zawierać Wasz codice fiscale. Można odliczyć też wydatki poniesione np. w Polsce, jeśli na fakturze lub paragonie będzie widniał Wasz codice fiscale, a dokumenty te zostaną przetłumaczone na język włoski (tłumaczenie przysięgłe)

W odniesieniu do lat 2017-2018 do wydatków „medycznych” zaliczane są też specjalne produkty spożywcze przeznaczone dla osób chorych na cukrzycę lub cierpiących na choroby przemiany materii nie pozwalające na odżywianie się w inny sposób.
Odsetki pasywne z kredytów na zakup nieruchomości będącej Waszym głównym miejscem zamieszkania
Ulga 19%, przy czym nie może ona przekroczyć 4000 euro.
Odsetki pasywne z kredytów na budowę nieruchomości będącej Waszym głównym miejscem zamieszkania
Ulga 19%, przy czym nie może ona przekroczyć 2582,28 euro.
Odsetki pasywne z kredytów i pożyczek rolniczych
Ulga 19% od kwoty nie przekraczającej dochodu uzyskiwanego z danego terenu rolnego
Wydatki na pośrednictwo nieruchomości w przypadku zakupu nieruchomości będącej Waszym głównym miejscem zamieszkania
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 1000 euro.
Umowy najmu w przypadku głównego miejsca zamieszkania
 • Umowa 4+4: w zależności od dochodu, ulga wynosi 300 euro (jeśli Wasz dochód nie przekroczył 15493,71 euro) lub 150 euro (dochód przekraczający powyższą kwotę, lecz nie wyższy niż 30987,41 euro)
 • Umowa 3+2 lub umowa przejściowa (contratto transitorio): 495,80 euro w przypadku dochodu nie przekraczającego 15493,71 euro lub 247,90 euro w przypadku dochodu przekraczającego powyższą kwotę, lecz nie wyższego niż 30.987,41 euro.
 • Pracownicy wynajmujący mieszkanie po przeprowadzce z powodów służbowych co najmniej 100 km od poprzedniego miejsca zamieszkania: 991,60 euro w przypadku dochodu nie przekraczającego 15493,71 euro lub 495,80 euro w przypadku dochodu przekraczającego powyższą kwotę, lecz nie wyższego niż 30.987,41 euro; konieczne jest zameldowanie w nowej gminie
 • Studenci studiujący na uczelniach znajdujących się poza gminą, w której są zameldowani, w odległości co najmniej 100 km (w przypadku obszarów górskich i trudno dostępnych limit ten zmniejszony został do 50 km) - może to być również inny kraj UE: ulga w wysokości 19 % od maksymalnej kwoty 2633 euro (można więc odliczyć maksymalnie 500,27 euro); z ulgi mogą skorzystać również ich rodzice (oczywiście nie jednocześnie, musicie wybrać). Nowością jest możliwość odliczenia również wydatków na akademiki i domy studenckie.
 • Osoby w wieku 20-30 lat: 991,60 euro przez pierwsze trzy lata od momentu podpisania umowy, jeśli ich całkowity dochód nie przekracza 15493,71 euro
Koszty dzierżawy terenów rolnych poniesione przez osoby w wieku poniżej 35 lat
Ulga 19%, w granicy 80 euro za każdy hektar i maksymalnie 1200 euro rocznie
Polisy na życie i wypadkowe
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 530 euro. W przypadku polis na życie mających na celu ochronę osób z orzeczonym wysokim stopniem niepełnosprawności (disabilità grave) kwota ta została podniesiona do 750 euro.
Polisy od zaistnienia sytuacji niesamodzielności
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 1291,14 euro.
Wydatki na weterynarza
Ulga 19% od kwoty przekraczającej 129,11 euro, maksymalnie 387,34 euro; musicie przedstawić paragony lub faktury potwierdzające poniesione wydatki.
Koszty pogrzebu
Ulga 19% od maksymalnej kwoty nie przekraczającej 1550 euro. Nie ma znaczenia stopień pokrewieństwa lub jego brak.
Koszty żłobka (asilo nido), w tym stołówki
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 632 euro; ulga ta przysługuje na każde dziecko w wieku od 3 miesięcy do 3 lat uczęszczające do przedszkola.
Koszty przedszkola (scuola dell’infanzia), podstawowej (primo grado) i szkoły średniej drugiego stopnia (scuola secondaria di secondo grado) – łącznie ze stołówką
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 717 euro na każde dziecko.
Koszty remontów i wyposażenia mieszkania
 • Remont „zwykły” (ristrutturazione edilizia) – ulga 50%, od maksymalnej kwoty nie przekraczającej 96000 euro; możecie skorzystać z niej również w zakresie dużego sprzętu AGD i mebli kupionych z myślą o remontowanym mieszkaniu, od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 10000 euro (tzw. bonus arredi).
 • Remont podwyższający standard energetyczny budynku (riqualificazione energetica/bonus energia) – ulga 65% (szerzej pisałam o tym tutaj)
 • Remont mający na celu poprawę bezpieczeństwa budynku znajdującego się na obszarze zagrożonym trzęsieniem ziemi (wydatki poniesione w latach 2017-2021), od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 96000 euro:
  1) „standardowa” ulga 50%
  2) ulga 70%, jeśli po remoncie klasa ryzyka sejsmicznego zostanie obniżona o jeden stopień (75%, jeśli obniżenie klasy dotyczy części wspólnych budynku – wówczas kwota maksymalna mnożona jest przez ilość mieszkań)
  3) ulga 80%, jeśli klasa ryzyka zostanie obniżona o dwa stopnie (85%, jeśli obniżenie klasy dotyczy części wspólnych budynku)
 • Wyburzenie i odbudowa budynku znajdującego się na obszarze o najwyższym zagrożeniu sejsmicznym (rischio sismico 1), od kwoty maksymalnej 96000 euro:
  1) 75% ceny zapisanej w umowie kupna sprzedaży, jeśli klasa ryzyka sejsmicznego nowego budynku będzie o jeden stopień niższa od poprzedniej
  2) 85% ceny, jeśli klasa ryzyka sejsmicznego będzie niższa o dwa stopnie
Wydatki na opiekę domową (badanti) dla osób wymagających stałej opieki (non autosufficienti)
Ulga 19% od maksymalnej kwoty nie przekraczającej 2100 euro. Przysługuje ona jedynie osobom (choremu lub członkom jego rodziny), których dochód nie przekroczył 40000 euro.
Wydatki na naukę
Ulga 19% przysługująca w związku z opłatami szkolnymi, uniwersyteckimi, podyplomowymi itp., również w szkołach prywatnych czy poza granicami Włoch. W przypadku kosztów nauki dzieci, rodzice odliczają je proporcjonalnie, tzn. albo pół na pół, albo tylko jedno z Was w 100%.
Wydatki na zajęcia sportowo-rekreacyjne dzieci w wieku 5-18 lat
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 210 euro na każde dziecko w wieku od 5 do 18 lat.
Darowizny na rzecz organizacji non-profit (ONLUS), partii politycznych, stowarzyszeń promocji społecznej, stowarzyszeń sportowych i kulturalnych
Ulga 26% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 30000 euro

Ulga 20% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 100000 euro w przypadku darowizn na rzecz organizacji i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 2065,83 euro w przypadku darowizn na rzecz ludności zamieszkującej na obszarach zniszczonych przez klęski żywiołowe i inne nadzwyczajne wydarzenia, również poza granicami Włoch (wpłaty muszą być jednak dokonane na konto organizacji zarejestrowanych we Włoszech)
Darowizny na rzecz wspierania kultury i konserwacji zabytków (Art Bonus)
Zwrot 65% wpłaconych w ciągu roku darowizn, w granicy 15% uzyskanego dochodu
Darowizny na rzecz publicznych placówek szkolnych (School Bonus)
Ulga 65% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 100000 euro – zwrot zostaje dokonany w trzech ratach rocznych

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...