8 stycznia 2015

NASPI – ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH OD MAJA 2015 R.Ostatnia aktualizacja: 20.03.2017 r.

Nowy rok, nowe przepisy. Rząd premiera Renziego postanowił wprowadzić nieco zmian do reformy rynku pracy z 2012 roku i między innymi zmienione zostały zasady dotyczące zasiłku dla bezrobotnych. Tak więc nie zdążyliśmy się jeszcze dobrze przyzwyczaić do Aspi i Mini Aspi, a już zostają one wyrzucone przez okno. ;)Nowy zasiłek dla bezrobotnych Naspi wszedł w życie w odniesieniu do osób, które straciły pracę począwszy od 01.05.2015 r.Czym jest Naspi?Naspi to skrót od Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego” – trochę to niefortunna nazwa, bo choć teraz rzeczywiście zasiłek ten pachnie nowością, to niedługo przestanie być on nowy, no ale nie mnie oceniać stylistyczne wybory rządzących.;) O ile zostaje zachowany mniej więcej sposób obliczania wysokości świadczenia, o tyle zmieniają się warunki dotyczące osób mających prawo do niego prawo czy okresu pobierania zasiłku – celem rządu jest redukcja świadczeń socjalnych i skupienie ich właśnie w Naspi.Komu przysługuje Naspi?O przyznanie nowego zasiłku dla bezrobotnych mogą wystąpić wszyscy pracownicy najemni (a więc zatrudnieni na czas określony lub nieokreślony) z wyjątkiem:

 • pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony w administracji publicznej (w urzędach, szkołach czy służbie zdrowia)
 • osób pracujących na czas określony lub nieokreślony w branży rolniczej

Jak widzicie, z naprawdę małymi wyjątkami wszyscy pracownicy najemni będą mieć prawo do takiego samego zasiłku.Ustawa wdrażająca nowe przepisy znosi też różnice w wysokości zasiłku wypłacanego dotychczas pracującym członkom spółdzielni (cooperative) i pracownikom branży artystycznej zatrudnionym na podstawie umowy o pracę – począwszy od 1 maja 2015 r., osoby te otrzymują zasiłek dla bezrobotnych na takich samych zasadach jak inni pracownicy najemni.Jeśli należycie do wyżej wymienionych kategorii, aby ubiegać się o Naspi, musicie spełnić dodatkowo następujące warunki:

 • uzyskaliście status osoby bezrobotnej po 1 maja 2015 r.
 • straciliście pracę nie z własnej winy 
 • złożyliście wypowiedzenie z tzw. słusznego powodu (giusta causa) (*)
 • w przypadku kobiet, złożyłyście wypowiedzenie w ciągu pierwszego roku życia dziecka
 • umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron na podstawie ugody podpisanej przed Terytorialną Dyrekcją ds. Pracy (Direzione Territoriale del Lavoro)
 • zadeklarowaliście natychmiastową gotowość podjęcia pracy
 • w ciągu ostatnich czterech lat przed utratą pracy opłaciliście co najmniej 13 tygodni składek na ubezpieczenie społeczne
 • w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed utratą pracy przepracowaliście co najmniej 30 dni

(*) INPS nie podaje wszystkich przykładów rezygnacji z pracy "z słusznego powodu", ale w okólniku nr 94 z dnia 12.05.2015 r. przykładowo wymienia:
 • zaległości w wypłacie wynagrodzenia
 • molestowanie seksualne w miejscu pracy
 • pogorszenie warunków pracy związane z przeniesieniem na niższe stanowisko lub przydzielenie obowiązków służbowych nie odpowiadających dotychczas wykonywanej pracy   
 • mobbing
 • poważna zmiana warunków pracy związana z przejęciem firmy przez inne przedsiębiorstwo
 • niczym nie usprawiedliwione przeniesienie pracownika do innej siedziby firmy
 • obraźliwe traktowanie pracownika przez przełożonych   

Jak widać, warunki dotyczące okresu ubezpieczenia we Włoszech nie są tak rygorystyczne jak w przypadku Aspi, więc szanse na otrzymanie zasiłku ma więcej osób.Maksymalny okres pobierania zasiłkuW przeciwieństwie do Aspi, okres pobierania Naspi nie jest związany z Waszym wiekiem, a ze „stażem” ubezpieczeniowym – oznacza to, że im więcej tygodni składkowych opłaciliście, tym dłużej będziecie mogli otrzymywać świadczenie.Zasiłek Naspi wypłacany jest przez maksymalny okres równy połowie tygodni składek opłaconych w ciągu ostatnich czterech lat. Oznacza to, że jeśli w ostatnich latach pracowaliście bez przerwy, możecie pobierać zasiłek przez maksymalnie dwa lata (104 tygodnie). Weźcie pod uwagę, że nie będą liczyć się okresy składkowe, które zostały już w przeszłości zaliczone w celu otrzymania zasiłku dla bezrobotnych!
Wysokość zasiłkuOgólne zasady ustalania wysokości zasiłku Naspi są następujące:

 • w obliczaniu zasiłku bierze się pod uwagę wynagrodzenie miesięczne (tzw. imponibile ai fini previdenziali, czyli podstawę, od której płaciliście składki) z ostatnich czterech lat
 • kwotę tę dzieli się przez liczbę opłaconych tygodni składkowych, a następnie mnoży przez stały współczynnik 4,33
 • miesięczna wysokość zasiłku to 75% ww. obliczonej pensji miesięcznej, jeśli jest ona niższa lub równa kwocie, którą co roku ustala INPS (w 2015 r. wynosi ona 1195 euro)
 • jeśli pensja ta jest wyższa niż 1195 euro, wysokość zasiłku wynosi 75% tej kwoty plus 25% różnicy pomiędzy pensją a kwotą ustaloną przez INPS (czyli 1195 euro w 2015 r.)
 • maksymalna wysokość wypłacanego zasiłku Naspi ustalana będzie co roku przez INPS i w 2015 roku wynosi ona 1300 euro

Od pierwszego dnia czwartego miesiąca (czyli po 90 dniach) pobierany zasiłek zostaje stopniowo zmniejszony o 3% każdego miesiąca.
Przykład 1

Kazio pracował przez 15 miesięcy w firmie A i zarabiał tam 1150 euro miesięcznie. Poprzednio pracował przez równe dwa lata w firmie B, gdzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 1000 euro miesięcznie.

Obliczmy najpierw tygodnie składkowe w ostatnich czterech latach:

15 miesięcy = 65 tygodni składkowych
2 lata = 104 tygodnie

Łącznie: 169 tygodni

W firmie A Kazio zarobił łącznie 17250 euro (1150 x 15), w firmie B 24000 (1000 x 24), co daje całkowite wynagrodzenie równe 45900 euro.

41250 euro / 169 tygodni = 244,08

244,08 x 4,33 = 1056,88

Ponieważ obliczona miesięczna pensja Kazia była niższa niż 1195 euro, wysokość należnego zasiłku wynosi 75% tej kwoty:

1056,88 x 75% = 792,66

Przykład 2

Powiedzmy, że Kazio w firmie A zarabiał tam 1500 euro miesięcznie, a w firmie B otrzymywał, jak powyżej, wynagrodzenie w wysokości 1000 euro miesięcznie.

Tygodnie składkowe: 169

W firmie A Kazio zarobił łącznie 36000 euro (1500 x 15), w firmie B 24000 (1000 x 24), co daje całkowite wynagrodzenie równe 60000 euro.

60000 euro / 169 tygodni = 355,03

355,03 x 4,33 = 1537,28

W tym przypadku pensja Kazia przekracza ustalone 1195 euro, więc wysokość należnego zasiłku obliczamy nieco inaczej:

1195 euro x 75% = 896,25 euro

1537,28 – 1195 = 342,28 (różnica pomiędzy pensją a kwotą ustaloną przez INPS)

342,28 x 25% = 85,57 euro

896,25 euro + 85,57 euro = 981,82 euro
UWAGA! Są to obliczenia czysto teoretyczne, by mniej więcej przybliżyć Wam nowe zasady – dokładną wysokość zasiłku może podać Wam tylko INPS!Jak składa się wniosek?Podobnie jak w przypadku Aspi i Mini Aspi, na złożenie wniosku macie 68 dni od momentu utraty pracy. Zasiłek przysługuje Wam od ósmego dnia od momentu utraty pracy, jeśli złożycie wniosek przed upłynięciem tegoż ósmego dnia, lub od następnego dnia od daty złożenia wniosku, jeśli złożycie go później.Wniosek składa się drogą elektroniczną, w jeden z następujących sposobów:

 • na stronie internetowej INPS – musicie być zarejestrowani na portalu i posiadać kod dostępu (PIN)
 • przez telefon, dzwoniąc na specjalny numer INPS – darmowy 803164 z telefonów stacjonarnych lub płatny 06 164164 z telefonów komórkowych i z zagranicy)
 • za pośrednictwem związków zawodowych (patronato), które wypełnią wniosek i prześlą go w Waszym imieniu do INPS za pomocą specjalnego programu komputerowego 

UWAGA! Od 15.04.2016 r. wprowadzony został obowiązek przesłania do INPS wypełnionego formularza SR163, dotyczącego otrzymywania zasiłku na konto bankowe lub kartę przedpłaconą. Służy on do podania danych konta czy karty i musi być dodatkowo podpisany przez pracownika banku - pozwolicie, że pozostawię ten absurdalny wymóg bez komentarza.

Utrata prawa do zasiłkuOtrzymywanie zasiłku Naspi podporządkowane jest spełnianiu przez Was pewnych warunków:

 • musicie utrzymać status osoby bezrobotnej - nie tracicie go, jeśli uzyskiwany przez Was dochód z pracy nie przekracza rocznie 8000 euro w przypadku pracy najemnej lub 4800 euro w przypadku samozatrudnienia
 • musicie brać udział w inicjatywach mających na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych, organizowanych i proponowanych Wam przez urząd pracy
 • macie obowiązek aktywnie szukać pracy – na razie nie wiadomo, o co dokładnie chodzi, jakie warunki trzeba będzie spełnić, by wykazać, że rzeczywiście poszukujecie pracy i jakie będą ewentualne kary, więc z niecierpliwością czekamy na odpowiedni dekret Ministerstwa Pracy
 • jeśli podpiszecie nową umowę o pracę na okres krótszy niż 6 miesięcy, wypłata zasiłku zostaje zawieszona na czas jej trwania, a po jej wygaśnięciu otrzymujecie pozostałą część zasiłku
 • nie możecie podpisać nowej umowy o pracę dłuższej niż 6 miesięcy, chyba że dochód z niej nie przekroczy 8000 euro – konieczne jest wówczas przesłanie w ciągu 30 dni do INPS oświadczenia dotyczącego przewidzianego dochodu w danym roku, a wysokość zasiłku zostanie zmniejszona
 • jeśli podpiszecie dwie lub więcej umów na częściowy etat lub rozpoczniecie działalność gospodarczą, również musicie poinformować INPS w ciągu 30 dni o przewidywanym dochodzie i otrzymacie zmniejszony zasiłek
 • nie możecie otrzymać renty inwalidzkiej (assegno ordinario di invalidità), przy czym możecie wybrać albo rentę, albo Naspi 

213 komentarzy:

 1. Witam serdecznie, znalazłam na Pani blogu mnóstwo przydatnych informacji a postanowiłam zamieścić swoje pytanie tutaj ponieważ jest ono najbliższe powyższe treści. Mieszkam i pracuję na umowę na czas nieokreślony w Polsce. Po trwającym juz dłuższy czas związku z Wlochem stanęłam przed decyzją wyjazdu do Rzymu właśnie. Chciałabym spróbować rozwiązać umowę w taki sposób aby w Polsce przysługiwało mi prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Słyszałam o czymś takim jak prawo przeniesienia zasiłku do innego kraju.Czyli przenoszę się do innego kraju wraz z nabytym prawem do zasiłku. Czy w tej sprawie miałaby Pani możliwość udzielenia jakieś porady? Takie wsparcie nie ukrywam byłoby dla mnie pomocne w okresie przejściowym do momentu rozpoczęcia uzyskiwania dochodu na terenie Włoch.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. O przeniesieniu zasiłku dla bezrobotnych pisałam tutaj:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/05/przeniesienie-woskiego-zasiku-dla.html

   Wprawdzie artykuł dotyczy sytuacji odwrotnej, jednak prawo do przeniesienia zasiłku przysługuje we wszystkich państwach UE, więc procedura jest podobna. Na Twoim miejscu zapytałabym dokładnie w polskim urzędzie pracy, jak wyglądają formalności z ich strony, a po przeprowadzce do Włoch zarejestrowałabym się w tutejszym urzędzie pracy i przedstawiła formularz U2 pobrany w Polsce.

   Usuń
  2. Świetnie, dziękuję. Dopytam jeszcze czy we Włoszech jest określone jakieś minimum wysokości zasiłku? Pozdrawiam serdecznie!

   Usuń
  3. Nie, określona jest jedynie kwota maksymalna, jaką można otrzymać.

   Usuń
  4. Witaj Dee, to ponownie ja. Już wiem, że umowę muszę rozwiązać sama, liczyłam na okolicznści mogące spowodować, że zwolni mnie pracodawca, ale zwolnień na razie brak. A więc prawa do zasiłku w PL mieć nie będę bo zwalniam się sama. Czy przenosząc się zaraz później do Włoch mam jakiekolwiek szanse na ich zasiłek? Czy jakiekolwiek zastosowanie może mieć tutaj giusta causa? Zwolnienie się z ważnego powodu czyli przeniesienie do innego kraju do partnera. (Jak są traktowane związki partnerskie we Włoszech? Czy taki związek ma jakieś swoje prawa? Mam na myśli coś podobnego do praw łączenia rodzin :) )
   Ogólnie rzecz ujmując: w PL pracowałam 6 lat na umowę na czas nie określony, zwalniam się i wyjeżdzam. Czy jest jakaś szansa uzyskania wsparcia finansowego? Dziękuję bardzo za Twoją odpowiedź, pozdrawiam.

   Usuń
  5. Możesz pobrać w Polsce europejski druk U1, który zaświadcza okresy ubezpieczenia w kraju, ale jeżeli sama się zwolnisz, nie będziesz niestety miała prawa do włoskiego zasiłku. Pomijam już fakt, że choć INPS uwzględnia okresy przepracowane poza granicami Włoch, to musisz przepracować pewien okres również tutaj, gdyż wysokość zasiłku obliczana jest na podstawie składek opłaconych we Włoszech, więc jeśli nie wpłaciłaś do kasy INPS ani centa, to nie ma podstawy do obliczenia zasiłku.

   O związkach partnerskich pisałam tutaj:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/11/zwiazki-partnerskie-we-woszech.html

   Usuń
 2. Ciekawe, jak musi być minimalna kwota na umowy inne niż o pracy odpowiednik naszych o dzieło, czy zlecenie. I jak ktoś udowodni, że umowa skończyła się sama, a nie, że np. ktoś sam chciał skończyć umowę żeby mieć zasiłek nic nie robiąc.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Osobom zatrudnionym na umowę o projekt (którą można ewentualnie porównać do polskiej umowy zlecenia) nie przysługuje tradycyjny zasiłek dla bezrobotnych, obowiązują tu inne zasady. Od 1 maja będą one mogły otrzymać nowy zasiłek zwany DIS COLL, o którym pisałam tutaj: http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2015/04/dis-coll-nowy-zasiek-dla-bezrobotnych.html?m=1.

   Jeśli chodzi o zakończenie umowy, to sprawa jest prosta: kończy się termin, na jaki została zawarta? Umowa traci ważność, pracownik ma prawo do zasiłku. Pracodawca go zwolnił? Musi wręczyć pracownikowi wypowiedzenie na piśmie, więc dowód jest. Pewnie, można się umówić z pracodawcą i poprosić o zwolnienie z pracy nawet wtedy, gdy samemu chce się odejść.

   Usuń
 3. witam jeśli z dniem 1 maja zostaję jako osoba bezrobotna tzn.że już po załatwieniu wszystkich spraw nalezy mi się nowy zasiłek
  Naspi?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeżeli ostatni dzień pracy to 30 kwietnia, należy Ci się zasiłek Naspi, który wchodzi w życie jutro.

   Usuń
  2. dziekuję ruszam wszystko załatwiać-eska

   Usuń
 4. Witam po 1 maja zostanę osoba bezrobotna czy na tym nowym zasiłku będzie można przebywać w Polsce ,pobierając zasiłek włoski wiem ,że Polki tak robia:) jedni piszą ze jest to legalne trzeba być tylko gotowym na przyjazd do Włoch ,gdyby zadzwonili z ofertą pracy do 2 razy można im odmówić czy w razie odmowy maja prawo odebrac nam zasiłek i żadac wtedy zwrotu calosci zasiłku ,który do tej pory ,został pobrany; natomiast inni twierdzą ze jest to kombinowanie pobierajac zasiłek włoski trzeba przebywać na terenie Włoch a nie każdy ma możliwość gdzie sie zatrzymać na ten okres i wiadomo wiąże sie to z kosztami na zycie. Prosze o odpowiedz jak to naprawde wygląda i czy pobierajac zasilek wloski bedac w Polsce mozna byc zarejestrowanym w polskim urzedzie pracy ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgodnie z przepisami, aby utrzymać prawo do zasiłku, musisz przebywać we Włoszech - jest to o tyle logiczne, że masz być gotowa do podjęcia zatrudnienia tutaj i aktywnie poszukiwać pracy. Nie oznacza to, że nie możesz z Włoch wyjechać, ale powinnaś wówczas wystąpić o przeniesienie zasiłku:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/05/przeniesienie-woskiego-zasiku-dla.html?m=1

   Usuń
  2. Witam, co oznacza przebywac???? Czy warunkiem otrzymania zasiłku jest zameldowanie we Włoszech???

   Usuń
  3. INPS daje możliwość wpisania adresu zameldowania (residenza), również zagranicznego, oraz włoskiego adresu zamieszkania (domicilio), a zasiłek przysługuje ze względu na opłacone składki i przepracowany okres. Wypowiedziałam się na ten temat kilka komentarzy niżej.

   Usuń
 5. Witam
  Dzis znajoma składała dokumenty na zasiłek dla bezrobotnych i ma w ciagu 2 miesiacy dostac odpowiedz czy przyznaja czy nie czy to jest normalna procedura we Włoszech ze tyle sie czeka i albo przyznaja albo nie czy w przypadku ubiegania sie o zasilek transferowy tez jest taki okres oczekawiania na decyzje o przyznaniu zasiłku?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu zasiłku bywa we Włoszech różny i bardzo często wynosi on kilka miesięcy - dodatkowo zdarza się, że trzeba później sporo czekać na rozpoczęcie jego wypłaty. Nie ma większego znaczenia, czy zasiłek jest później transferowany do Polski, najpierw INPS musi sprawdzić, czy masz do niego prawo, a dopiero później zajmuje się sprawą jego przeniesienia.

   Usuń
 6. witam
  chciałam się dowiedzieć czy decyzja związana ze staraniem sie o zasiłek przychodzi listem normalnym czy poleconym? nie wiem ile bede jeszcze mieszkac pod adresem zameldowania czy w razie czego jest możliwość upoważnienia innej osoby o odebranie w moim imieniu poczty poleconej jeżeli tak to jak to zrobić

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z tego, co wiem, INPS nie wysyła powiadomień listem poleconym, w każdym razie w przypadku zmiany adresu wystarczy zaktualizować dane na portalu INPS lub zadzwonić na infolinię i poprosić o ich aktualizację, na wszelki wypadek zaznaczając, że nie masz możliwości odbioru korespondencji pod adresem podanym w momencie składania wniosku o przyznanie zasiłku.

   Usuń
  2. Dziękuje serdecznie za odpowiedź .

   Pozdrawiam

   Usuń
  3. pozwole sie wtracic, andres do korespondencji mozesz zmienic jak to sie mowi ''na gebe'' ;) potwierdzam ze inps wysyla tez raccomandate i z avviso trzeba isc na poczte jak sie nieodbierze. ale to zalezy od typu listu

   Usuń
 7. witam, mam pytanie czy jeżeli od kilku lat pracuję legalnie sezonowo we Włoszech, w Polsce nie pracuję należy mi się zasiłek NASPI? Czy są jakieś ograniczenia? Pozdrawiam serdecznie, z góry dziękuje za odpowiedź

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jako pracownik najemny masz prawo do zasiłku Naspi, co do tego nie ma wątpliwości, jednak pracownicy sezonowi zostali nowymi przepisami pokrzywdzeni i nadal nie ma jednoznacznej odpowiedzi rządu na pytanie, czy coś się w tej kwestii zmieni.

   Problem związany jest z zapisem, że przy obliczaniu okresu otrzymywania Naspi nie są brane pod uwagę okresy składkowe, które zostały już w przeszłości zaliczone w celu otrzymania zasiłku dla bezrobotnych - oznacza to, że pracownicy sezonowi, którzy w przeszłości pobierali już zasiłek dla bezrobotnych, otrzymają zasiłek nie przez, dajmy na to, pół roku (od zakończenia umowy do podpisania nowej), a jedynie przez trzy miesiące, gdyż INPS weźmie pod uwagę jedynie ostatnie opłacone składki.

   Dla przykładu: Kazio pracuje od pięciu lat w hotelu, umowę podpisuje od 1. maja do 31 października. Co roku w listopadzie składał wniosek o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych i zgodnie ze starymi zasadami otrzymywał go przez cały okres, podczas którego nie pracował, a więc od listopada do kwietnia (6 miesięcy). Gdy jednak w listopadzie 2015 roku złoży wniosek o przyznanie Naspi, poprzednie lata pracy nie będą się liczyć przy obliczaniu okresu wypłacania zasiłku, gdyż już dzięki nim otrzymywał stary zasiłek Aspi. INPS weźmie pod uwagę ostatnie 4 lata, zobaczy, że tylko tegoroczny okres pracy nie był jeszcze użyty do uzyskania zasiłku, więc wypłaci Kaziowi zasiłek jedynie przez połowę tego właśnie okresu, a więc będzie on otrzymywał pieniądze tylko przez trzy miesiące.

   Skoro nie pobierałeś jeszcze zasiłku we Włoszech, ten problem na razie Ciebie nie dotyczy, jeśli jednak nic się nie zmieni i rząd nie zainteresuje się tym problemem, w przyszłym roku może być nieciekawie.

   Usuń
  2. Zasiłek pobierałam tylko w zeszłym roku pracowałam w 2013 i 2011 ale za te okresy nie pobierałam jak to może zostać potraktowane? Zasiłku nie pobierałam gdyż nie zawsze pracowałam dłużej niż 13 tygodni.

   Usuń
  3. Jeśli pobierałaś zasiłek mini-Aspi w zeszłym roku, INPS wziął pod uwagę ilość składek opłaconych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających utratę pracy, czyli prawdopodobnie okres pracy w 2013 roku - ten okres nie będzie więc liczył się do obliczania okresu pobierania Naspi.

   Praca w 2011 r. będzie się liczyć, jeśli zmieści się w okresie czteroletnim branym pod uwagę przez INPS - wszystko zależy od tego, w którym miesiącu stracisz pracę.

   Usuń
  4. Umowa kończy się końcem września, początkiem października, podpisana początkiem lipca.
   Dziękuję bardzo za odpowiedzi

   Usuń
 8. Witam Panią.ręce mu już opadają z tymi urzednikami.a mianowicie;po zwolnieniu dnia 30.04.2015 zarejestrowalem sie jako bezrobotny dnia 19.05.2015.dzien pozniej za pomaca CAF zostal zlozony wniosek o zasilek dla bezrobotnych,ktory po 2 miesiacach zostal mi odrzucony z powodu niewystarczajacej ilisci skladek.po telefonie do INPS jedna pani mowi ze sie pomylili poniewaz zlozyli wniosek o ASPI a od 01.05.2015 jest NASPI.po nastepnym telefonie do INPS majac skladki oplacane lata 2012,2013,2014 po 52 tygonie.ale pracowalem w cooperatiwie a to jest inaczej,jednak nie potrafi mi dac wyjasnienia.w 2015 roku pracowalem w 2 cooperatiwach na łaczne skladki-14 tygodni.do przedostatniej umowy mialem umowy odnawiane jako lavoratore dipendente,osatnia na czas nieokreslony,ktora trwala 2 miesiace.per giusta causa zostalem zwolniony.w ciagu tych ostatnich 2 miesiacach mialem oplacony INPS tylko 5 tygodni.czy to ze pracowalem w cooperatiwach ma jakies znaczenie na zasilek i jego wysokosc?czy w miom przypadki to ma bys ASPI czy NASPI.nie wiem co mam teraz zrobic.nikt nie potrafi mi dac konkretnej odpowiedzi.Dziekuje z gory za opdowiedz

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli utraciłeś pracę przed 1 maja, przysługuje Ci zasiłek na starych zasadach, a więc Aspi. Niestety zasady te przewidują też, że pracownikom spółdzielni pracowniczych wypłacany jest zasiłek niższy niż "zwykłym" pracownikom (związane jest to z płaceniem niższych składek na ubezpieczenie społeczne), co nie ma miejsca w przypadku nowego zasiłku Naspi. Tak więc słusznie złożono w Twoim imieniu wniosek o przyznanie Aspi (nie Naspi), a co do ilości składek, to ich obliczenie leży w gestii INPS, więc trudno jest mi się wypowiadać, choć z tego, co piszesz wynika, że opłaciłeś wymaganą ich ilość.

   Jeśli otrzymałeś odmowę przyznania Aspi na piśmie, możesz złożyć odwołanie od decyzji, najlepiej za pośrednictwem CAF.

   Usuń
  2. Ostatnim dniem pracy był 30 kwietnia czyli bez pracy jestem od 1 maja i powinien mi przyslugiwac naspi

   Usuń
  3. Napisałeś, że zostałeś zwolniony 30 kwietnia, więc zrozumiałam, że już tego dnia nie stałeś się bezrobotny. Skoro jednak pracę straciłeś 1 maja, to rzeczywiście przysługuje Ci Naspi, a w tym przypadku różnice pomiędzy pracownikami spółdzielni a innymi zostały zniesione.

   Usuń
  4. Tak ostatnim dniem pracy był 30 kwietna jednak imps twierdzi ze przysługuje mi aspi dzwoniac tam jedna pani mowi aspi druga naspi co oni porobili tego żadna nie wie.

   Usuń
  5. przepraszam ze tak zajmuje cenny czas mam przed sobą wydruk z imps od 2009 do 2014 mam płacone składki po 52 tygodnie w każdym roku.jednak imps stwierdził ze nie koledzy wlosi te same umowy składki już maja przyznane zasiłki cos tu jest nie tak

   Usuń
  6. Skoro masz wyciąg z INPS, z którego jasno wynika, że składki są opłacone, to nie rozumiem, jak INPS (który wyciąg ten stworzył na podstawie posiadanych przez siebie danych) może twierdzić, że tak nie jest. Na Twoim miejscu jak najszybciej udałabym się do CAF i złożyła odwołanie.

   Usuń
  7. ja tez tego nie rozumiem i tak zrobie dzienkuje bardzo i zycze udanych wakacji

   Usuń
 9. Czy okresy składkowe INPS zna sam czy trzeba mu przedstawić busta paga z tych lat?? Chodzi mi dokładnie o to czy jak skończy mi się umowa złożę wniosek, to muszę jakieś dokumenty dołączyć ?? :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niczego nie trzeba załączać, INPS posiada wszystkie informacje na Twój temat, co zresztą sam możesz sprawdzić, rejestrując się na portalu INPS:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/08/rejestracja-na-stronie-internetowej-inps.html

   Usuń
  2. Dziękuje za odpowiedz :)

   Usuń
 10. Witam, chciałbym złożyć wniosek o naspi przez internet nie mogę nigdzie tego znaleźć na stronie www w jakiej sekcji mam szukać. Druga sprawa związki zawodowe które pośredniczą w złożeniu wniosku. Rozumiem ze bez udania się do CAF nie da się złożyć wniosku o Naspi poprzez internet.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oczywiście, że można złożyć wniosek o przyznanie Naspi bez korzystania z pośrednictwa CAF - możesz to zrobić po zarejestrowaniu się na stronie INPS:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/08/rejestracja-na-stronie-internetowej-inps.html?m=1

   Po uzyskaniu dostępu do portalu będziesz mógł samodzielnie złożyć wniosek, w sekcji poświęconej świadczeniom przysługującym pracownikom (prestazioni a sostegno del reddito).

   Usuń
 11. Czyli jeśli dobrze rozumiem we wniosku w sekcji ,,Mandato di assistenza e raprresentanza'' nie wypełniam nic i zostawiam puste pola ponieważ wniosek składam sam osobiście przez internet nie za pośrednictwem CAF?

  OdpowiedzUsuń
 12. Dziękuje bardzo za pomoc, wiele ciekawych i potrzebnych informacji znalazłem na tej stronie zresztą nie tylko ja :)

  OdpowiedzUsuń
 13. Dzień dobry
  Od 8 lat pracuję we włoszech podczas sezonu (pracuję mniej więcej 6,5-7,5 miesiąca). W tamtym roku po raz pierwszy zgłosiłam podanie o przyznanie mi zasiłku dla bezrobotnych. Niestety utraciłam go. Ale „na szczęście” kolejny polecony, że utraciłam zasiłek doszedł bez problemów. Próbowałam się odwoływać, przy pomocy patronatu napisałam list z odwołaniem, niestety komisja odrzuciła moją prośbę. I chciałam się zapytać czy prócz tego zasiłku utraciłam również miesiące składkowe z tamtego roku, które byłyby wliczone do składek do renty? A może utraciłam wszystkie składki? A może z 2 lat skoro do zasiłku w tamtym roku brali pod uwagę 2 lata? Kolejne moje pytanie dotyczy zasiłku naspi. Skoro w tym roku pracowałam 7,5 miesiąca (bo rozumiem że w takim razie poprzednie lata sie nie liczą do zasiłku w tym roku skoro w zeszłym utraciłam prawo do niego) to powinnam w tym roku dostać zasiłek na mniej więcej 3-3,5 miesiąca. I co później przed upływem tego czasu mam się zgłosić do inps albo urzędu pracy ? czy po upływie tego czasu nic się nie robi i nie traci się prawa do składek wliczanych do renty? I teraz odnośnie przeniesienia prawa do zasiłku do polski. Bo zastanawiam się również nad powrotem do polski, może za rok. Słyszałam że są dwie możliwości, albo pobranie w inps formularza u1 i zgłoszenie się w polskim urzędzie pracy i wówczas będzie otrzymywać się zasiłek wypłacany równy wysokości tego polskiego, albo pobranie formularza u2 i właśnie przeniesienie zasiłku na 3 miesiące. Podobno wówczas należy po zameldowanie się jako bezrobotny pozostać przez 3 dni we włoszech i zasiłek jest przyznawany na max 3 miesiące. I przed upływem tego czasu należy się stawić ponownie we włoskim urzędzie pracy żeby nie utracić prawa do dalszej wypłaty zasiłku ( u mnie byłyby to około 2 tygodnie) i jeśli ktoś się nie pojawi tam to utraci się (w moim wypadku 7,5 miesiąca pracy w tym roku) poza tym również o okres składkowy. Czy taką możliwość mają tylko osoby ze stałym miejscem zamieszkania. Ja musze przyznać, że jestem zameldowana w gminie, ale moim miejscem zamieszkania jest hotel w którym pracuję. (Cały czas mówię o rencie, którą chciałabym przenieść do Polski bo za maksymalnie 5 lat chcę na stałe wrócić do polski i zacząć w ojczyźnie pracę, ale dobrze by było, aby te lata we Włoszech liczyły mi się do polskiej renty). Wiem że dużo pytań zadałam, ale mam nadzieję, że Pani będzie mi mogła w końcu rozwiać te wątpliwości. Pozdrawiam i czekam z niecierpliwością na odzew.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No rzeczywiście, pytań bez liku. :)

   1. Jeśli dobrze zrozumiałam, „składki do renty” to składki na ubezpieczenie społeczne, które opłacasz we Włoszech jako pracownik najemny. Składki te nie przepadają, nie wszystkie są brane pod uwagę przy ubieganiu się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych (jeśli dzięki składkom z danego okresu otrzymałaś już kiedyś zasiłek), ale na pewno nikt Ci ich nie odbierze. To jest Twoja inwestycja na przyszłość, dzięki której INPS w przyszłości wypłaci Ci emeryturę, a w niektórych przypadkach może przyznać Ci rentę inwalidzką, jeśli spełnisz określone warunki.

   2. Po zakończeniu wypłaty zasiłku dla bezrobotnych nie musisz nigdzie się zgłaszać, INPS wypłaca Ci zasiłek przez przysługujący Ci okres, a potem po prostu przestaje.:) Powtarzam, składek nie tracisz, one są kumulowane na Twoim „koncie” w INPS, więc nie masz się czym martwić.

   3. O przeniesieniu zasiłku dla bezrobotnych do Polski pisałam szczegółowo tutaj:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/05/przeniesienie-woskiego-zasiku-dla.html

   Możliwość uzyskania natomiast polskiego zasiłku zależy od tego, czy Twoim ostatnim miejscem zatrudnienia była Polska – możesz wówczas doliczyć włoski okres składkowy (do tego potrzebny jest właśnie formularz U1), aby osiągnąć wymagany polskimi przepisami staż pracy. Jeżeli po powrocie do Polski nie znajdziesz tam pracy, nie możesz ubiegać się o polski zasiłek tylko na podstawie składek opłaconych we Włoszech.

   4. Nie bardzo rozumiem, o przeniesieniu jakiej renty mówisz, musiałabyś dokładniej opisać sytuację. Jeśli otrzymujesz we Włoszech rentę inwalidzką związaną ze zmniejszeniem Twojej zdolności do pracy (assegno ordinario di invalidità’ INPS), możesz ją przenieść za granicę, gdyż otrzymujesz ją w związku z wykonywaną pracą i opłacanymi składkami. Jeżeli natomiast otrzymujesz „cywilną” rentę inwalidzką (invalidità’ civile), w momencie wymeldowania się z Włoch utracisz do niej prawo, gdyż nie jest ona związana ze składkami, a z Twoim stanem zdrowia – zgodnie z przepisami unijnymi, tego typu świadczenia wypłaca kraj zamieszkania, a Włochy przestaną nim być.

   5. Włoski okres składkowy będzie Ci się liczył również do polskiej emerytury, a polski do włoskiej:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2014/04/emerytura-sumowanie-okresow.html

   Usuń
  2. Dziękuję bardzo:) Pani jest najlepsza:) w takim razie nie mam się co martwić że wraz z utratą zasiłku dla bezrobotnych utraciłam zeszły sezon jako okres składek ubezpieczenia. Jeszcze raz dziękuję bardzo:) ciężko się czasami w tym wszystkim połapać bo czasami jeszcze uzyskuje się błędne informacje i wtedy łoooo matko niech ktoś pomoże;p na szczęście mamy Panią:) pozdrawiam gorąco i życzę wszystkiego dobrego:)

   Usuń
 14. Witam serdecznie,
  pracuję od kilku lat w hotelu który otwarty jest od połowy czerwca do połowy października, oraz od początku grudnia do połowy kwietnia. W tym roku w przerwie wiosennej nie został mi przyznany zasiłek, urzędnik twierdził że muszę posiadać stałe zameldowanie poza hotelem, natomiast pracodawca zapewnia na czas pracy zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu. Pomiędzy sezonami mieszkam u znajomych w sąsiedniej miejscowości. Chciałem zapytać czy jest przepis który mówi o konieczności stałego zameldowania poza miejscem wykonywania pracy ,(w moim przypadku hotel) żeby otrzymać zasiłek?

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli "urzędnik", z którym rozmawiałaś, to pracownik patronato, radze zmienić patronato (jest ich od smoka) - do wniosku o przyznanie Naspi można wpisać nawet miejsce zamieszkania za granica (INPS jasno wskazuje, ze ważniejsze jest miejsce zamieszkania niż zameldowania), wiec dlaczego fakt zameldowania u pracodawcy miałby stanowić problem? Otrzymałaś odmowę przyznania zasiłku na piśmie z INPS, z taka właśnie argumentacja?

   Usuń
  2. Cytat:
   Il disegno di legge per la riforma del mercato del lavoro (Jobs Act) produrrà importanti effetti che riguardano l’indennità di disoccupazione prevista per i lavoratori RESIDENTI in Italia, ivi compresi i frontalieri. A partire dal 1. maggio 2015, i lavoratori dipendenti che si ritroveranno in disoccupazione avranno infatti diritto alla NASPI, ovvero la nuova indennità di disoccupazione. Le differenze rispetto al passato sono davvero molte.(...)


   Usuń
 15. Witam,chciałabym się dowiedzieć,od marca 2015r miałam przyznany zasiłek we Włoszech,który pobierałam do czerwca 2015,następnie wróciłam do pracy( praca sezonowa w hotelu),zablokowali mi mozliwosc pobierania zasiłku gdy zaczęłam pracę,moje pytanie brzmi czy odblokują mi automatycznie w tym roku,gdy przebywam w Polsce,dodam ze w grudniu znów wyjezdzam. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak wspomniałam w artykule, jeżeli podpisałaś umowę na okres krótszy niż 6 miesięcy, INPS zawiesza wypłatę zasiłku, a po otrzymaniu informacji, że umowa się skończyła, wypłaci Ci resztę należnego zasiłku.

   Usuń
 16. Witam,pisałam nie dawno tutaj,pracuje sezonowo w hotelu,we Włoszech,w marcu tego roku po sezonie zimowym poszłam do tego biura ubiegać się o zasiłek przyznano mi,otrzymałam przelewy na konto w miesiącach: kwiecień,maj,czerwiec. Następnie w czerwcu wróciłam do pracy na sezon letni,który trwał 3 miesiące,ponownie zgłosiłam się do tego biura ale odmówiono mi,z tego powodu iż muszę mieć stały meldunek we Włoszech. I teraz w tej sytuacji nie wiem czy ten zasiłek zostanie mi odwieszony,czy nie. Dodam że w Polsce jestem już od połowy września. A pracowałam do 9tego września. Byłabym wdzięczna za odpowiedz. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Na Twoim miejscu zmieniłabym biuro lub samodzielnie złożyłabym wniosek (przez internet lub telefon) - w instrukcji do wypełnienia wniosku INPS precyzuje, ze należy podać adres zamieszkania, nie zameldowania, jeżeli nie są one takie same. Możesz wiec podać adres, pod którym mieszkasz/mieszkałaś we Wloszech w okresie pracy lub inny włoski adres, a o polskim adresie zameldowania nawet nie musisz wspominać.

   Zasiłek dla bezrobotny to świadczenie związane z przepracowanym okresem i opłaconymi składkami, nie z miejscem zameldowania.

   Usuń
  2. i znow sobie pozwole na kometarz ;) na stronie inps-u aby zlozyc wniosek trzeba miec RESIDENZA jest to wymagane na 100% a nie tylko adres zamieszkania, trzeba miec zameldowanie na terenie wloch i sprawdzaja ta automatrycznie, jesli podasz falszywy adres to system to wykryje odrazu. jest to prawo zwiazane z naspi zeby ludzie ktorzy przyjezdzaja tutaj na prace sezonowa albo tylko na pare miesiecy nie wywozili pieniedzy z kraju, tzn zeby kts sobie nie przyjezdzal na 6 miesiecy do pracy a ponizej wracal do siebie do kraju i na zasilku z tad byl. wiec wymagana jest RESIDENZA

   Usuń
  3. Zgadzam sie z wczesniejszym komentarzem. Musi być zameldowanie we Włoszech zeby dostac zasilek. Właśnie borykam sie z tym problemem......... I to ze sprawdzaja to zameldowanie to tez prawda. Pani ktora prowadzi ten blog nie do konca jest jednak zorientowana w temacie.... Szkoda....

   Usuń
  4. A ja się nie zgadzam. ;) Gdyby mnie INPS odmówił przyznania zasiłku ze względu na brak zameldowania we Włoszech, mimo opłaconych składek, złożyłabym odwołanie - jestem ciekawa, jakimi przepisami podparłby INPS swoją odmowę. W momencie składania wniosku jest możliwość podania zarówno zagranicznego adresu zameldowania (residenza), jak i włoskiego (wyłącznie) adresu zamieszkania (domicilio), więc nie widzę w tym nic dziwnego.

   Przypominam przy okazji o istnieniu pracowników sezonowych, którzy pracują czasem 2-3 miesiące we Włoszech, nie mają obowiązku meldunkowego, a to nie oznacza, że nie mogą ubiegać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych, jeśli spełniają wymogi składkowe.

   PS. Skoro "szkoda...", to są przecież inne strony, z których można czerpać informacje. ;)

   Usuń
 17. Dzień dobry. Byłam dzisiaj zarejestrować się jako bezrobotna a pózniej byłam w patronacie. Jeśli nie znajdę pracy w polsce to od kwietnia zatridni mnoe moja szefowa ponownie. Powiedziałam pracownikowi urzędu pracy że od 1 kwietnia mam tu znów możliwość zatrudnienia. A na koniec zapytała czy chcę tu zostać czy wyjeżdżam. Powiedziałam że chciałabym poszukać pracy i w innym państwie. To chciała mi od dzisiaj wpisać jakiś 2 tygodniowy "urlop" zezwolenie na qyjazd. Powiedziałam jek że teraz jeszcze nie chcę może później. I trochę na mnie krzyczała że blokuję kolejkę i że nie mogę sobie wyjechać bo noe mogę pobierać zasiłku tu i pracować w polsce.. zapytałam się pracownika patronatu czy to prawda że muszę informować urząd pracy o wyjeździe. I tam uzyskałam informacje że jak już to najwyżej inps gdyby polski urząd pracy tego nie robił. Dodam jeszcze że mi chodzi o przeniesienie zasiłku na max 3 mce. Jak to Pani widzi? Muszę dać znać włoskiemu urzędowi pracy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. O przeniesieniu zasiłku pisałam szczegółowo tutaj, polecam również przeczytanie komentarzy:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/05/przeniesienie-woskiego-zasiku-dla.html

   Usuń
  2. I jeszcze jedno.. czy jak poproszę o ten urlop to te dni też są liczone jako dni w których jestem zarejestrowana jako bezrobotna ale bez otrzymywania świadczenia czy jak to jest?

   Usuń
  3. Czytałam już ale nie znalaźłam tam żadnej informacji że muszę informować urząd pracy we włoszech nawet Pani radziła o tym nie wspominać że chce się wyjechać i wnioskować o przeniesienie zasiłku...no ale niestety wspomniałam o tym...proszę o odpowiedź.. to muszę informować tutejszy urząd pracy o chęci wyjazdu i poprosić o ten urlop? Czy po prostu w ciągu 7 dni od przyjazdu do polski zarejestrować się w polskim urzędzie pracy i poprosić o wystąpienie w moim imieniu o wystąpieniu formularza u2 i poinformować że jeszcze inps nie wydał decyzji i przyznaniu mi zasiłku...

   Usuń
  4. Nie mam pojęcia, o jakim urlopie mowa - weź pod uwagę, ze każdy region ma osobne zasady dotyczące funkcjonowania i procedur urzędu pracy. Widocznie w Twoim regionie urząd może wypisać tego typu zwolnienie, usprawiedliwiające Twój wyjazd, biorąc pod uwagę, ze deklarując natychmiastowa gotowość do podjęcia nowego zatrudnienia powinnaś być do dyspozycji urzędu, a wyjazd za granice to wyklucza. Jeśli dobrze zrozumiałam, dzięki temu nie ryzykujesz utraty statusu osoby bezrobotnej.

   Usuń
  5. Osobiście nic nie mówiłabym na temat wyjazdu, po prostu zarejestrowałabym się w polskim urzędzie pracy i poprosiła o wystąpienie w moim imieniu o wydanie formularza U2, który oczywiscie INPS wystawi dopiero wówczas, gdy zasiłek zostanie Ci przyznany. Innym wyjściem jest nic nie mówienie i nie rejestrowanie się w polskim urzędzie do momentu otrzymania informacji o przyznaniu zasiłku - wtedy w każdej chwili możesz pójść do UP i powiedzieć, ze dopiero ci wróciłaś do Polski, nikt nie jest w stanie sprawdzić, od jak dawna tak naprawdę tam przebywasz.

   Usuń
 18. Nie wiem czy mam się martwić 2 miesiące temu złożyłem wniosek o Naspi. Na stronie www inpsu widnieje w sekcji stato domanda: Pagamento in corso. Ultimo pagamento effettuato il 04/11/2015 con decorrenza 26/09/2015. Minoł tydzień pieniędzy żadnych na konto jeszcze nie dostałem. Czekać dalej czy interweniować?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Telefon do INPS na pewno nie zaszkodzi, na wszelki wypadek.

   Usuń
  2. sprawdz w '' Fascicolo Previdenziale del Cittadino'' sekcja : prestazioni i pozniej pagamenti itd itd jesli tam juz masz kwote ile Ci wyplacili to po okolo 7 dniach bedziesz mial pieniadze na koncie

   Usuń
 19. Dzień dobry!
  Od 8 kwietnia 2015 roku jestem zarejestrowana w Urzędzie Pracy we Włoszech
  i pobieram zasiłek dla bezrobotnych ASPI. Zasiłek przysługuje mi do 8 grudnia 2015.
  Jeśli nie znajdę pracy we Włoszech i chciałabym wyjechać z Włoch , może nawet wrócić
  do Polski i tu szukać pracy. W związku z tym czy przed wyjazdem muszę o moim wyjeździe
  poinformować włoski Urząd Pracy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Raczej wypadałoby wyjazd zgłosić, biorąc pod uwagę, że trudno odpowiadać na ewentualne wezwania urzędu pracy, mieszkając za granicą. :)

   Usuń
  2. Dziękuję!

   Usuń
 20. Deelaylah ;P jesli moge sobie pozwolic, to jesli chodzi o obliczenia to wszystkie kwoty sa kwotami LORDI i trzeba odciagnac od nich tez podatek IRPEF

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oczywiście, że możesz sobie pozwolić.;) Kwota netto zależy od tego, w jakiej wysokości dana osoba musi zapłacić podatek dochodowy, dlatego wolę podawać kwotę brutto - jeżeli, dajmy na to, zasiłek Kazia i jego ewentualne inne dochody będą na tyle niskie, że nie przekroczy on 8000 euro kwoty wolnej od podatku, to nie będzie musiał fiskusowi nic oddawać i kwota brutto będzie jego kwotą netto. I na odwrót: jeśli Kazio będzie miał dochód z zasiłku poniżej 8000 euro (a więc INPS nie pobierze zaliczek na poczet podatku dochodowego), ale w tym samym roku znajdzie pracę i przekroczy tę kwotę, to w momencie składania zeznania podatkowego zostanie mu naliczony podatek od całości dochodu.

   Usuń
 21. Witam.Składalem jak co sezon dokumenty o zapomoge dla bezrobotnych,

  Dokumenty zostaly zlozone do patronaty 10 wrzesnia.Do inpsu wplynely 14 wrzesnia.

  Dzwoniel do inpsu na infolinie i pani powiedziala ze wniosek jest ale nie zostal jeszcze rozpatrzony.

  Powiedziala ze napisze ponaglenie do inpsu w Bolzano.

  Napisala takie cos i po 2 dniach przyszla mi wiadomosc na telefon.----- La sua domanda verra posta in liquidazione,entro il mese di dicembre.Cordiali saluti. INPS BZ.

  Jak to rozumiec.pozdrawiam dziekuje

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. INPS informuje Cię, że zasiłek otrzymasz przed końcem roku (nie później niż w grudniu).

   Usuń
 22. witam, mam pytanie. Za dwa tygodnie kończę czteromiesięczny kontrakt w Italii, praca w magazynie. Czy w tym roku, żeby otrzymać zasiłek muszę zgłosić fakt zakończenia pracy w centro l,impiego zanim wystąpię z wnioskiem np. w CISL.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niekonieczne, w chwili składania wniosku wystarczy wypełnić część odnoszącą się do oświadczenia o gotowości do natychmiastowego podjęcia nowej pracy, a INPS przekaże je do wskazanego przez Ciebie urzędu pracy.

   Usuń
 23. Witam, obecnie pobieram zasiłek Naspi już 4 miesiąc, wcześniej gdzie pracowałem znowu chcą mnie przyjąć na okres roku (umowa). Czy muszę gdzieś zgłosić to że nie będę już osobą bezrobotna i nie przysługuje mi już Naspi?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie ma takiej potrzeby, w momencie zatrudnienia pracodawca wysyła do INPS informacje na ten temat i zasiłek zostaje automatycznie wstrzymany.

   Usuń
  2. Zasilek nie zostal wstrzymany, kontrakt dostalem od 1 sycznia 2016 a dzisiaj przyszly do mnie pieniadze z inpsu za styczen. Prawnik w pracy mowi ze benda problemy bo pieniadze bende musial zwrocic do INPSu:/

   Usuń
  3. Nawet gdyby rzeczywiście INPS się pomylił, to nie będzie żadnego problemu - po prostu zwrócisz wypłaconą przez pomyłkę kwotę. Przede wszystkim jednak upewnij się, że pracodawca wysłał do INPS zawiadomienie o zatrudnieniu - jeśli to zrobił, zadzwoń na infolinię, przedstaw sytuację i jeżeli INPS potwierdzi otrzymanie powiadomienia, poproś o wyjaśnienie, jak masz postąpić w kwestii zwrotu niesłusznie otrzymanego zasiłku.

   Usuń
 24. Pobieram zasilek dla bezrobotnch- Po 15 latach pracy, 25 godzin tygodniowo ( za ktore sama oplacalam skladki do INPS) rozwiazalismy umowe o prace w dniu 15 kwietnia 2015 roku, czyli dwa tygodnie przed 1 maja, jako osoba powyzej 55 lat zycia. Praca jako colf. Pytalam sie w CAFie kilka razy czy nie poczekac lepiej z rozwiazaniem umowy do 1 maja , kiedy wejdzie NASPi. Powiedziano mi wtedy, ze nie ma zadnych dokumentow, ze NASPi wejdzie w zycie. z tym dniem. Teraz czytam na internecie, ze chyba na tym stracilam, bo z takim stazem pracy moglabym pobierac rowniez zasilek przez 24 miesiace ? Czy moze nie, skoro to nie byla praca na pelen etat? Jestem wsciekla, i jezeli na tym stracilam to jestem gotowa na walke z CAFem za wprowadzenie mnie w blad i straty finansowe. Co Pani o tym mysli. Na Pani bloga trafilam dopiero dzisiaj. Jestem pelna wdziecznosci i podziwu , ze tak Pani rozjasnia nam te problemy z wloska biurokracja. Ja tez nie mam do niej sil, kazda wizyta w urzedach kosztuje mnie mnostwo zdrowia - nie mam do nich sily, bo trace przy okazji duzo zdrowia. Pozdrawiam i z gory dziekuje za Pani oinie w mojej sprawie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To prawda, gdybyś straciła pracę po 1 maja 2015 r., otrzymałabyś zasiłek na nowych zasadach (Naspi). Możesz spróbować wytoczyć sprawę pracownikom CAF, ale nie mogę obiecać, ze ja wygrasz - może to się skończyć wyrzuceniem sporej kwoty na adwokata, a jeśli przegrasz, to sąd może obciążyć Cie dodatkowo kosztami procesowymi. Sprawy w sądzie ciągną się we Włoszech strasznie długo, gwarancji wygranej nie ma, więc przed podjęciem decyzji zwróciłabym się do dobrego prawnika specjalizującego się w prawie pracy (np. w innym CAF) i poprosiła o ocenę sytuacji.

   Usuń
 25. Mam pytanie 25/09/2015 złożyłem wniosek o przyznanie Naspi. Wniosek został przyjęty pozytywnie po miesiącu. Na stronie INPSu w sekcji Naspi i rubryce Stato Domanda widnieje: Pagamento in corso. Ultimo pagamento effettuato il 08/01/2016 con decorrenza 26/09/2015. Co miesiąc widze to samo z tym że zmienia sie tylko data koło pagamento effetuato il, pierwsza była 12/10/2015 potem 06/11/2015 dalej 08/12/2015. Mineło grubo ponad 4 miesiące i nie otrzymałem ani grosza od INPSu na zielonej lini jak dzwoniłem pani twierdzi uparcie że pieniądze zostały rzekomo wysłane do mnie. Co mam robić w tej sytuacji bo zaczynam się już denerwować.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wcale Ci się nie dziwie, tez zaczęłabym się denerwować. Jeśli we wniosku podałeś numer konta, a żadna wplata na nie nie wpłynęła, wydrukowałabym wyciąg z okresu od października do chwili obecnej i zaniosłabym go bezpośrednio do "Twojego" oddziału INPS, by pokazać, ze naprawdę nie dostałeś ani grosza. Skoro pieniądze zostały wypłacone, to gdzieś muszą być - INPS musi wyjaśnić, gdzie je wysłał.

   Usuń
  2. Akurat ja wybrałem opcje Bonifico Domiciliato nie wpłatę na konto bankowe. Z poczty do tej pory nie przyszły żadne zawiadomienia żebym zgłosił się po pieniądze :/

   Usuń
  3. W takim razie pędem udałabym się do urzędu pocztowego, który wskazałeś we wniosku i zapytałabym, czy nie ma dla Ciebie jakichś pieniędzy z INPS. To, że nie otrzymałeś żadnych powiadomień z poczty, o niczym nie przesądza - to są Włochy.;)

   Usuń
 26. Dzień dobry. Dostałam z INPSu list, że został mi przyznany zasiłek. Dołączony był do tego formularz - Komunikacja z okoliczności, które wpływają na wypłacone zasiłki dla bezrobotnych NASpI (Comunicazione dalle circostanze che influiscono sui benefici di disoccupazione erogati Naspi - mogłam coś pomieszać bo nie znam za dobrze włoskiego;)) i chciałam się dowiedzieć, czy jeżeli nic się nie zmieniło nie dostałam pracy, nie chorowałam, nie jestem w ciąży itp. to czy muszę ten formularz wypełnić i wysłać mimo wszystko czy nie muszę z nim nic robić? proszę o pomoc

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. INPS dołącza do pisma ten druk, byś mogła z niego skorzystać w przypadku zmiany Twojej sytuacji - dopóki spełniasz warunki do pobierania zasiłku,nie masz o czym informować INPS. :)

   Usuń
  2. Mam jeszcze jedno pytanie.. bo znajoma powiedziała mi że obecnie przed rozpoczęciem pracy należy i tak iść do INPS poinformować go że podejmuje się znów pracę? Jest to prawda? Wprowadzono w tym roku coś takiego?

   Usuń
  3. Nie ma takiej potrzeby, pracodawca informuje INPS o zatrudnieniu pracownika, Ty nie musisz nic robić. Nic się w tej kwestii nie zmieniło.

   Usuń
  4. Dziękuję bardzo za odpowiedź

   Usuń
 27. nie trzeba nic z tym robic jesli sie sytuacja nie zmienila;) polecam zignorowac ten formularz

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję bardzo za odpowiedź;) pozdrawiam;)

   Usuń
 28. Witam Pania serdecznie mam takie pytanie moj maz chce przyjechac do Rzymu i zarejestrowac sie w urzedzie dla bezrobotnych w celu poszukiwania pracy jakie beda mu potrzebne dokumenty i czy wogole moze cos takiego zrobic.Jego dawny szef zaproponowal ze wzialby go do pracy z urzedu zeby byl zarejestrowany moze Pani wie jak to mozna zrobic.Ja wynajmuje mieszkanie w Rzymie ale nie mam wystarczajacych dochodow aby go wziasc na dokumenty.Z gory serdecznie dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam Pania.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie ma problemu, mąż jak najbardziej może się zarejestrować w urzędzie pracy - pisałam o tym tutaj:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/06/rejestracja-we-woskim-urzedzie-pracy.html

   Usuń
 29. Dziekuje serdecznie Pani za odpowiedz a jesli chodzi o ta rejestracje to czy byly szef meza ktory ma firme budowlana moze go wziasc do pracy przez urzad?i jakie bedzie mial z tego korzysci maz mowi ze nizszy podatek bo w Polsce to dostaja pracodawcy dotacje a tutaj jak wyglada ta sprawa i jak dlugo maz bedzie mogl jesli sa jakies ulgi u niego pracowac na bialo?A tak z innego tematu to jestem pod wrazeniem pani bloga dobrze ze jest ktos kto potrafi pomoc,poradzic i ma cierpliwosc do tych wszystkich pytan jest Panie skarbnica wiedzy i wspaniala osoba.Dziekuje raz jeszcze za pomoc.Beata

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To nie jest tak, że zatrudnia się kogoś "przez urząd", chyba że urząd pracy w danej prowincji przewidział w tym zakresie jakieś ulgi dla pracodawców (tego jednak nie mogę wiedzieć, bo to sprawy lokalne). Generalnie istnieją różne ulgi oferowane pracodawcom zatrudniającym pracowników w 2016 r., np. (wymienię tylko niektóre):

   - zmniejszenie przez dwa lata składek na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku zatrudnienia na czas nieokreślony
   - dodatek za zatrudnienie osób w wieku 15-29 lat w ramach programu "Garanzia Giovani"
   - zmniejszenie składek w przypadku zatrudnienia kobiet pozostających bez pracy od 2 lat
   - zmniejszenie składek w przypadku zatrudnienia osób w wieku powyżej 50 lat pozostających bez pracy od co najmniej roku
   - dodatek w przypadku zatrudnienia osób pobierających zasiłek Naspi

   Usuń
 30. Jeszcze jedno pytanie o nowa ustawe dla bezrobotnych kobiet we Wloszech znalazlam to na facebooku http://funwebvideo.altervista.org/arriva-ad-aprile-bonus-tutte-le-donne-disoccupate-vivi-queste-regioni/
  o co chodzi w tej ustawie.Pozdrawiam cieplutko Pania

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wspomniałam o tym w poprzedniej odpowiedzi - istnieje możliwość płacenia połowy składek w przypadku zatrudnienia kobiet, które pozostają bez pracy od co najmniej dwóch lat. W przypadku niektórych obszarów wystarczy być bez pracy od 6 miesięcy - chodzi o regiony, w których sytuacja na rynku pracy jest trudniejsza oraz o branże, gdzie są duże nierówności w zatrudnieniu kobiet. Jeśli pracodawca zatrudni taką osobę na umowę na czas określony, przez 12 miesięcy będzie płacił tylko połowę składek na ubezpieczenie społeczne, natomiast w przypadku zatrudnienia na czas nieokreślony, okres ten wydłuża się do 18 miesięcy.

   Usuń
 31. Witam. Zapisałem się na bezrobocie w marcu 2015r., później pracowałem od 27 maja ale nie zgłosiłem tego inps, po sezonie letnim zapisałem sie znów na bezrobocie ale juz nie sam tylko przez biuro CAF z tym wyszło wszystko w porządku, dostałem bezrobocie, lecz to co robiłem w zimie tamtego roku w marcu przyszedł mi list, że Aspi zostało odrzucone, bo nie złożyłem dokumentów, dalej może napisze po włosku bo nie do konca to rozumiem.

  Come da Lei richiesto, stiamo procedendo alla verifica dei requisiti per la concessione dell'idenntita di disocupazione Mini - Aspi. Se intende impugnare il presente provvedimento, potra farlo presentando ricorso amministrativo al competente Comitato Provinciale tramite la scrivente Struttura.

  Il ricorso puo essere inviato esclusivamente:online,codicepin,www.inps......
  In ogni caso il rocorso dovra esere presentato entro 90 giorni dalla data di ricevimento di questa comunicazione

  List przyszedł w marcu tego roku gdy juz pracowałem, wcześniej w maju gdy rozpoczołem pracę nie zgłosilem inps ze rozpocząłem pracę, ale po wakacjach zrobiłem rowniez bezrobocie, tylko z Caf czy biuro inps z innymi biurami się informuje? czy mogą sobie sami sprawdzić, ze pracowałem itd. Czy w tym liscie proponują mi robic mini Aspi tylko muszę złożyć jakies papiery przez internet w ciągu 90 dni ?Co jeśli nic z tym nie zrobię będę miał jakies problemy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To, że nie informowałeś INPS o zatrudnieniu nie ma znaczenia, gdyż pracodawcy przekazują te informacje, więc INPS doskonale wie, że pracowałeś. Teraz INPS napisał jedynie, że zgodnie z Twoim wnioskiem sprawdzają, czy miałeś prawo do Mini-Aspi - biorąc pod uwagę, że Mini-Aspi przestała istnieć w maju 2015 r., domyślam się, że chodzi o zasiłek, o który ubiegałeś się przez tą datą. W ciągu 90 dni możesz się odwołać od decyzji INPS, przy czym na razie trudno się od czegokolwiek odwoływać, gdyż poinformowali Cię tylko, że przeprowadzają kontrolę, to wszystko.

   Usuń
  2. Dziękuję bardzo jestem juz trochę spokojniejszy. Czyli jeśli uznają, że mi się należy wyślą pieniądze na konto i po problemie. A co jeśli znów wyślą jakąś pocztę, a ja jej nie mogę odebrać, bo wróciłem do kraju, po tym sezonie nie starałem się o bezrobocie.Czy będzie to jakiś problem? A pod koniec maja znów wracam do Włoch, tylko w inne miejsce daleko od tamtego.Dziękuję bardzo Pani za pomoc :)

   Usuń
  3. Nie pani, Dee jestem. ;)

   Możesz zadzwonić na infolinię INPS i przekazać, że poprzedni adres jest już nieaktualny i poprosić o przesyłanie korespondencji na maila lub na adres polski, pod którym obecnie mieszkasz. Po powrocie do Włoch zaktualizujesz znowu dane, podając nowy włoski adres.

   Usuń
  4. Witam dzisiaj dostałem od Inps jakis mały przelew a nie wiem co tzn. bo jest jakos dziwnie podpisane, a mianowicie tak: INPS PER /BENEF/CREDITO ART.1.D.L.N.66 2014 E 39.45.

   Czy jest to możliwe ze przyznali to "mini -aspi" o którym pisałaś, że sprawdzają czy mi się należy? i wypłacają go w ratach ?

   Usuń
  5. Hmm teraz wpisałem w google i wyskoczyło mi że jest to jakis bonus ipref ale nie jestem pewien :D

   Usuń
  6. Dokładnie tak.:)

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2014/04/bonus-irpef-kto-dostanie-dodatkowe-80.html?m=1

   Usuń
 32. Dzień dobry! Już dłuższy czas czytam Pani bloga, dziś przyszedł czas na zadanie pytania. Przysługują mi dwa miesiące zasiłku (który ma być wypłacony w czerwcu i lipcu), obecnie biorę udział w procesach rekrutacyjnych i jedna z firm proponuje mi 6miesięczny płatny staż (spodziewam się, że będzie to kwota 500-600EUR/mc). Jeżeli zdecyduję się go podjąć to czy nadal będzie przysługiwał mi zasiłek?

  Pozdrawiam serdecznie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak wspomniałam w artykule, jeśli podpiszesz nową umowę o pracę (a staż jest umową o pracę) na okres do 6 miesięcy, wypłata zasiłku zostanie automatycznie zawieszona na czas jej obowiązywania, a po jej wygaśnięciu otrzymasz pozostałą część Naspi.

   Usuń
 33. Witam!Mam umowę od 1 lutego do końca lipca...przez ostatnie dwa lata pracowałam na tzw buon lavoro ,zawsze przez trzy miesiące w roku...w tym roku na kontrakcie na czas określony (napisany wyżej)...nigdy nie pobierałam zasiłku -tym razem chcę się o takowy ubiegać -moje pytanie to-Czy doliczą mi też te miesiące kiedy pracowałam na buon lavoro(dwa lata i rok temu)...drugie pytanie,czy jeśli rozwiąże umowę przed końcem lipca (pracodawca chcę bym zrezygnowała,bo się przeliczył z zamówieniami),to nie poniosę żadnych konsekwencji?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, praca na podstawie tzw. buoni lavoro (voucher) liczy się do Naspi, gdyż płacisz wówczas składki. Natomiast w żadnym wypadku nie powinnaś sama rezygnować z pracy, gdyż stracisz wówczas prawo do zasiłku! Albo poczekasz do końca lipca, albo pracodawca musi znaleźć sposób na zwolnienie Cię, gdyż w przeciwnym wypadku strzelisz sobie w stopę.

   Usuń
  2. Dziękuję za odpowiedź ��...Super blog!!Polecam dla wszystkich i serdecznie pozdrawiam!

   Usuń
 34. Witam mam pytanie. Gdy skończył mi się kontrakt na czas określony dokładnie 31 sierpnia 2015 roku a wniosek o Naspi złożyłem we wrześniu 25 i został on pozytywnie rozpatrzony i przyjęty w październiku Inps zaczyna wypłacać pieniądze za październik a co z wrześniem wtedy już nie pracowałem, za ten miesiąc pieniądze się nie należą? Druga sytuacja dziś skończył mi się następny kontrakt terminowy i pracodawca powiedział że następny dostane dopiero za dwa miesiące gdyż teraz mamy wakacje a jestem zatrudniony przez agencję. Czy opłaca się składać znów wniosek o Naspi jeśli nie będę pracował te dwa miesiące?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wkleję fragment artykułu:

   "(...) na złożenie wniosku macie 68 dni od momentu utraty pracy. Zasiłek przysługuje Wam od ósmego dnia od momentu utraty pracy, jeśli złożycie wniosek przed upłynięciem tegoż ósmego dnia, lub od następnego dnia od daty złożenia wniosku, jeśli złożycie go później."

   Jak widzisz, zasiłek przysługuje Ci od 26 września, gdybyś złożył wniosek w ciągu ośmiu dni od momentu utraty pracy, otrzymałbyś zasiłek od 8 września.

   Wniosek o Naspi zawsze warto złożyć.:)

   Usuń
 35. Złożyłem wniosek NASPI, ale gdzie mogę sprawdzić status tego wniosku? Z góry dziękuję za pomoc

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli złożyłeś wniosek samodzielnie, korzystając ze strony INPS, znajdziesz tam bieżący stan sprawy. W przeciwnym wypadku wystarczy zadzwonić na infolinię INPS.

   Usuń
 36. Witam ,mam pytanie ,pracowałam we Włoszech legalnie ,ale mój pracodawca nie zameldował mnie ,byłam jakby gościem ,pracowałam jako opiekunka ,przez dwa lata i siedem miesięcy, teraz on oddał mamę do domu starców i rozwiązał umowę ze mną .Czy mogę ubiegać się o zasiłek?Składki były odprowadzane,tylko nie miałam zameldowania .Proszę o odpowiedź,dziękuję i pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Prawo do zasiłku uzyskujesz ze względu na opłacone składki, nie miejsce zameldowania, więc INPS nie ma podstaw, by odmówić Ci przyznania Naspi ze względu na brak zameldowania. W wyjaśnieniach do wniosku o przyznanie zasiłku jest napisane, że jeśli adres zameldowania (residenza) różni się od adresu zamieszkania, należy wpisać adres zamieszkania (domicilio), podaj więc adres zamieszkania na terytorium Włoch i już.

   Usuń
 37. zlozylem podanie o naspi 17 10 2016 w sekcji fascicolo previdenziale mam accoglienza completata ile czasu czeka sie na pieniadze dzis jest juz 8.12.2016 dzieki z gory za odpowiedz

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety nie istnieje wiarygodna odpowiedź na Twoje pytanie - czas oczekiwania na wypłatę zasiłku zależy od oddziału INPS, od ilości wniosków, liczby pracowników i wykazywanej przez nich chęci do pracy. Możesz spróbować zadzwonić na infolinię INPS i zapytać o przewidywany czas wypłaty.

   Usuń
  2. dzieki sliczne no to skoro tak to sobie poczekam ......oddzial jest malutki 200 km na poludnie od Neapolu wiec checi do pracy wiadomo jakie...pozdrowka

   Usuń
 38. witajDee!!!wyznajac Twoja zasade ze wniosek o naspi zawsze warto zlozyc chcialem zapytac jak to jest?wg nowych zasad wyliczyli mi za ostatnie 4 lata 195 dni disocccupazione wyplacili wszystko do dnia 23.03 tego roku .od20 maja do 15 pazdziernika pracowalem w hotelu na pelny etat 1250 euro /mc brutto czyli prawie 5 mcy czy skladajac wniosek przysluguje mi zasilek za 2i pol miesiaca czy lepiej dac sobie spokoj?z gory dziekuje i pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Powiem wprost: a czemu masz dawać sobie spokój?;) Nie masz nic przecież do stracenia, złożenie wniosku nic nie kosztuje, więc ja na pewno bym to zrobiła. W najgorszym wypadku może się okazać, że nie dostaniesz zasiłku, a to przecież nie boli. ;)

   Usuń
 39. Witam, jak wyglada sprawa pobierania zasilku we Wloszech, a nastepnie po kilku miesiacach przeniesienie go do Polski. Czy kwota ponizej 8000euro jest aktualna rowniez z wliczonym likwidacjone, oraz w jaki sposob druk R163 potwierdzony przez bank jest przesylany do INPS. Czy druk U2 uprawniajacy do przeniesienia zasilku otrzymuje sie w Centro del Impiego przy rejestracji bezrobocia. Dzieki za wszystkie wiadomosci na blogu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1) O przeniesieniu zasiłku do Polski pisałam tutaj:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/05/przeniesienie-woskiego-zasiku-dla.html

   2) Odprawa (TFR) podlega osobnemu opodatkowaniu, nie jest wliczana do reszty dochodu, płaci się od niej najpierw szacunkowy podatek (w przypadku pracowników najemnych pobiera go pracodawca w momencie wypłaty TFR, w przypadku np. opiekunek trzeba go zapłacić w chwili składania zeznania podatkowego), a następnie urząd skarbowy oblicza dokładną należność. Jeśli okazuje się, że zapłacony podatek był zbyt niski, przychodzi pismo ze wskazaną dodatkową kwotą do zapłaty.

   3) W momencie składania wniosku o zasiłek (czy inne podobne świadczenia) za pomocą portalu INPS należy załączyć wypełniony druk SR163. Jeśli nie jesteś zarejestrowany na stronie INPS, możesz dostarczyć druk osobiście lub przesłać go mailem na adres "Twojego" oddziału, wraz z kopią dokumentu tożsamości.

   4) Wniosek o wydanie druku U2 składa się w INPS, urząd pracy nie może poświadczyć Twojego prawa do zasiłku, gdyż to nie on go wypłaca.

   Usuń
 40. witam ! wyczytałam w internecie że w tym roku zasiłek dla bezrobotnych oblicza się od odprowadzonych kontrybutów a nie od wypłaty. czy może to Pani trochę skonkretyzować ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie mogę skonkretyzować czegoś, co nie jest prawdą. ;) Zasady obliczania Naspi nie uległy zmianie, podstawę stanowi wynagrodzenie (tzw. podstawa składowa, imponibile previdenziale) z ostatnich czterech lat.

   Usuń
  2. dziękuję za szybką odpowiedż. podaję link do tej wiadomości http://www.polacywewloszech.com/2017/01/18/prawa-do-zasilkow-dla-bezrobotnych-pracownikow-domowych-colf-badanti-i-baby-sitter-2017-tzw-naspi/. dlaczego więc podano taką informację czy ti
   o ja zle ją zinterpretowałam ?

   Usuń
  3. Autorka artykułu pomyliła datę publikacji okólnika, w którym INPS wyjaśnił niektóre kwestie związane z Naspi - chodzi o okólnik nr 194 z dnia 27 listopada 2015 r. (nie 2016 r.), trudno więc mówić więc o niedawnych zmianach.:) INPS w żadnym wypadku nie twierdzi w okólniku, że wysokość Naspi dla opiekunek domowych jest obliczana na podstawie opłaconych składek (byłoby to absurdalne, biorąc pod uwagę ich stosunkowo niską wysokość) - wyjaśnia jedynie, że są one brane pod uwagę do ustalenia przepracowanych przez nie dni. Związane jest to z trudnościami w dokładnym przekazywaniu informacji na temat rzeczywiście przepracowanych godzin, a że pracodawcy płacą składki właśnie od ilości zadeklarowanych w umowie godzin pracy, INPS przyjął to jako podstawę dla Naspi.

   Jeśli chodzi o samą wysokość zasiłku dla opiekunek i pomocy domowych, pamiętać należy jedynie, że nie jest on obliczany na podstawie rzeczywistego wynagrodzenia, a na podstawie tzw. wynagrodzenia umownego (retribuzione convenzionale) dla danego poziomu pracowniczego.

   Usuń
  4. Naprawdę rozjaśnia Pani "mroki włoskiego prawa "!czy w takim razie mogłabym uzyskać informację jakie będzie to umowne wynagrodzenie dla badante livello CS ?
   Dziękuje za wszystkie Pani porady, czytam blog od dawna i dzięki Pani informacjom udalo mi się przebrnąc przez wszystkie formalności z załatwieniem ślubu . Urzędniczka w comunie była wręcz zszokowana moim przygotowaniem ! dziękuję raz jeszcze i pozdrawiam !

   Usuń
  5. wyszukałam, że to 5,o7 na godz. czy tak?

   Usuń
  6. W 2017 r. umowne wynagrodzenie minimalne wynosi 966.15 euro dla opiekunek mieszkających z pracodawcą oraz 6.70 euro na godzinę dla osób mieszkających osobno. Tabelę znajdziesz np. tutaj:

   http://www.colfebadantionline.it/la-retribuzione/la-retribuzione/stipendi-minimi/stipendi-minimi.html#fc

   Bardzo się cieszę, że blog się przydaje! :)

   Usuń
  7. dziękuję bardzo i pozdrawiam !

   Usuń
 41. Dzień dobry,
  chciałbym poprosić o pomoc w wyjaśnieniu kilku wątpliwości związanych z poruszanym wyżej tematem. Zamierzam przejść opisaną wyżej procedurę starania się o status osoby bezrobotnej oraz uzyskania związanych z tym świadczeń. Nie oczekuję napotkania trudności ponieważ moja sytuacja jest dość prosta i jasna. Pracowałem przez dwa lata poprzez agencję, zamierzam zarejestrować się jako osoba bezrobotna i udać się do biura związków zawodowych, które mam nadzieję pokierują następnie w odpowiedni sposób moją praktykę. To co napawa mnie obawami to fakt, że okresy rozpatrywania wniosków i przyznawania zasiłków są takie długie. Oznacza to, jeśli dobrze wyciągnąłem wnioski z zamieszczonych komentarzy, że muszę się przygotować co najmniej na kilkumiesięczny okres pozostawania bez środków.
  Nie zamierzałem i nie zamierzam jednak czekać bezczynnie na środki z INPS i chciałbym spróbować samemu sobie zorganizować miejsce pracy. Na tym tle pojawiają się jednak następujące pytania.

  Chciałbym zająć się wymianą handlową pomiędzy polską i włochami - doprecyzowując, zamierzam, poprzez działanie, zbadać przesłanki do takiej aktywności. Poprzez działanie oznacza w tym przypadku skontaktowanie się z polską firmą i zaproponowanie usług poszukiwania klientów na jej produkty na terenie Włoch. Nie spodziewam się jednak odkrycia skarbca i nastawiam się na pewien trudny okres poszukiwania kontaktów we Włoszech. Jaki to może być okres nie mam pojęcia, ale zakładając możliwość otrzymywania wsparcia finansowego, w moim przypadku przez rok (przepracowane 2 lata), mógłbym nastawić się na kilka miesięcy "spokojnego" poszukiwania przesłanek do takiej aktywności. Nie jest nawet powiedziane, że takie działania mają jakikolwiek sens z ekonomicznego punktu widzenia, więc o zakładaniu w tym momencie własnej działalności handlowej nawet nie myślę. Oczekuję, że polska firma może mnie wynagrodzić za moją aktywność stosując umowy o dzieło bądź zlecenie.

  OdpowiedzUsuń
 42. Jak na tym tle przedstawia się status osoby bezrobotnej tj.:

  1.mogę próbować świadczyć taką pracę, która w efekcie jest próbą samoaktywizacji, i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie z polski nie tracąc jednocześnie praw osoby bezrobotnej?

  2.jeśli zmuszony bym był do krótkiej podróży do polski w sprawie ustalenia kwestii formalnych to to jest potwierdzenie podjęcia gotowości do pracy czy nie. Chodzi mi o to, że z mojego punktu widzenia to jest gotowość podjęcia pracy, tyle że to ja "biorę sprawy w swoje ręce" i tą pracę próbuję sobie zorganizować sam - słowo próbuję jest jak najbardziej na miejscu gdyż, tak jak wspomniałem wcześniej, aktualnie nie ma przesłanek do tego, by "się zatrudnić samemu".

  3. oczywiście zapoznałem się z założeniami artykułu w kwestii spełnienia warunków utrzymania statusu osoby bezrobotnej. Jest tam mowa o kwotach w przypadku świadczenia pracy najemnej i samozatrudnienia oraz o konieczności informowaniu odpowiednich organów o szacowanej rocznej wysokości spodziewanego wynagrodzenia. W jaki sposób mógłbym się do tych oczekiwań odnieść z punktu widzenia właściwie niemożności oszacowania tej wartości. Mógłbym sobie wyobrazić, że sprawy potoczą się bardzo pomyślnie ale to może okazać się tylko moim wyobrażeniem a rzeczywistość może je zweryfikować bardzo szybko.

  4. jeśli dobrze zrozumiałem mogę się samozatrudnić i nie będzie to kolidowało z żadnym nabytym wcześniej prawem do zasiłku? Oczywiście jest ten pułap 4800eur rocznie. Oznacza to, że mogę założyć własną firmę, otrzymywać zasiłek z INPS, i w momencie przekroczenia granicy dochodu, zasiłek jest wstrzymywany?

  5. mógłbym poprosić o link do artykułów traktujących o aspektach formalnych w przypadku podjęcia decyzji o samozatrudnieniu - przyznam się szczerze, że nie szukałem tego wątku na forum, ale jestem przekonany, że na tym poziomie profesjonalizmu sprawa już została potraktowana z należytą atencją.

  Na koniec pragnąłbym przeprosić za być może zbyt potoczystą formę pytań starałem się jednak o przedstawienie jak najbardziej kompletnego obrazu sytuacji w której się znajduję i związanych z nią obaw i niewiadomych, decyzji, które są decyzjami w pewnym sensie "życiowymi".

  pozdrawiam serdecznie
  Pawel Stanislaw

  OdpowiedzUsuń
 43. W sumie, po takim wstępie, pytanie można by było sprowadzić do takiej formy: stałem się osobą bezrobotną z prawem do zasiłku, myślę o poświęceniu się pewnej aktywności, jednak efekty z takiej działalności są na tyle nieprzewidywalne i niepewne, że nie chciałbym się pozbawiać pewnego zabezpieczenia jakim w tej sytuacji jest zasiłek.
  pozdrawiam
  Pawel Stanislaw

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1. Ewentualne wynagrodzenie otrzymywane z polskiej firmy (nie ma większego znaczenia, na podstawie jakiej umowy, biorąc pod uwagę, że różnią się one od włoskich, więc INPS ich nie rozróżnia) będzie stanowiło dochód z zatrudnienia, więc konieczne będzie poinformowanie o tym INPS. Dopóki dochód ten nie przekroczy opisanych limitów, nie utracisz statusu osoby bezrobotnej ani zasiłku. Pamiętaj, że dochód ten będziesz musiał wpisać do rocznego zeznania podatkowego (jako dochody z zagranicy).

   2. Powiem szczerze, że nie bardzo rozumiem pytanie. Urząd pracy nie będzie Cię śledził ani dopytywał się, po co jeździsz do Polski, to Twoja sprawa, podobnie jak chodzenie na rozmowy kwalifikacyjne tu we Włoszech. Ważne jest, byś odpowiadał na ewentualne wezwania z urzędu, to ich głównie interesuje.

   3. Twoim obowiązkiem jest poinformowanie INPS o przewidywanym dochodzie, sam musisz oszacować, ile może on wynieść. INPS potrzebuje tego oświadczenia po to, by na jego podstawie odpowiednio zmniejszyć wysokość wypłacanego Ci zasiłku, następnie na podstawie złożonego przez Ciebie zeznania podatkowego ponownie dokonuje obliczeń w taki sposób, by wysokość zasiłku odpowiadała rzeczywistemu dochodowi, jaki uzyskałeś.

   4. Jeśli przekroczysz limit dochodu, zasiłek zostanie wstrzymany, nie zawieszony.

   5. Jeśli chodzi Ci o artykuły związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej we Włoszech (bez powiązania z Naspi), znajdziesz je w zakładce "Własna firma" w menu po prawej.

   Usuń
  2. Dziękuję za odpowiedź, pozwolę sobie kontynuować jeden z wątków:
   Ad.3.jeśli oszacuję mój dochód na mniejszy niż 4800 euro rocznie z aktywności jako libero professionista to INPS nie zmniejszy mi mojego zasiłku do momentu w którym nie przekroczę tego limitu?
   Obliczeń dokonuje po roku czy na podstawie jakichś co miesięcznych zeznań?
   Jako libero professionista będzie ciążył na mnie obowiązek płacenia składek?
   pozdrawiam

   Usuń
  3. 4800 euro rocznie to 400 euro miesięcznie - co się dzieje w sytuacji, w której w jednym miesiącu mój dochód wynosi 500 euro a w następnym 300 euro?

   Usuń
  4. INPS zmniejszy wysokość wypłacanego zasiłku o 80% deklarowanego dochodu - gdybyś przekroczył 4800 euro, zasiłek zostałby wstrzymany, nie zmniejszony.

   Obliczenia początkowe dokonywane są na podstawie Twojego oświadczenia o przypuszczanym rocznym dochodzie (druk Naspi-Com) - zaznaczam, że chodzi o rok kalendarzowy - a wyrównanie zostaje przeprowadzone na podstawie zeznania podatkowego składanego za ten właśnie rok. Możesz też złożyć w międzyczasie nowe oświadczenie Naspi-Com, jeśli np. po dwóch miesiącach zorientujesz się, że zarabiasz zdecydowanie mniej - wtedy teoretycznie INPS powinien dokonać nowych obliczeń. INPS interesuje przewidywany dochód na dany rok, nie miesiąc.

   Tak, osoby wykonujące wolne zawody muszą zapisać się do osobnego funduszu INPS, tzw. gestione separata.

   Usuń
  5. musza sie zapisac i oplacac skladki?w jakiej wysokosci? jesto zalezne od dochodu? Jest to jednoczesnie koszt dla wyliczenia dochodu?
   Bo kwota 4800(brutto czy netto?) to jest dochod nie przychod prawda?
   W pierwszej deklaracji moge stwierdzic, ze moj dochod bedzie wynosil 1000euro, a jako uzasadnienie podac wysokie koszty jego uzyskania - np. koniecznosc podrozy do klientow...?

   Usuń
  6. i jeszcze jedno pytanie mi sie nasuwa - jesli dobrze zrozumialem to zasilek jest jakas suma wkladu. w sytuacji gdy inps zmniejszylby mi wyplaty z tytulu "uzbieranego" wkladu co dzieje sie z tymi pieniedzmi? beda brane przy kolejnych wyliczeniach? tzn wklad jest staly i licza sie rzeczywiste pomniejszenia czy rowniez takie nieodzyskiwalne pomniejszenia z jakiegos tytulu?

   Usuń
  7. 1. Zapisywanie się do INPS bez płacenia składek nie miałoby większego sensu. ;) Stawka obowiązująca m. in. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą wynosi w 2017 r. 25,72% uzyskanego dochodu.

   2. Granica 4800 euro dotyczy rocznego dochodu.

   3. Nie musisz niczego uzasadniać, po prostu informujesz INPS, że zgodnie z Twoimi założeniami przewidujesz uzyskać dochód w wysokości 1000 euro.

   4. Zasiłek nie zawiera żadnego "wkładu", to po prostu pewien procent otrzymywanego w ostatnim okresie wynagrodzenia, co wyjaśniłam w artykule.

   Usuń
  8. 1.25,72 % w przypadku uruchomienia nowej działalności?w odrębnych, bardzo użytecznych, artykułach o zakładaniu własnej działalności przywołuje Pani procedurę ustalania minimalnej stawki przez INPS na ubezpieczenie społeczne pomniejszone o 35%. Jaka jest więc składka na ubezpieczenie społeczne?
   2. Wszystkie wcześniej zadawane pytania pojawiały się w kontekście libero professionista, czy Pani odpowiedzi odnoszą się również do samozatrudnienia/ditta individuale?tzn.czy otwierając działalność jednoosobową zachowuję prawo do zasiłku wg. wskazanych przez Panią zasad?
   pozdrawiam

   Usuń
  9. 1. Stawka 25,72% obowiązuje osoby zapisane do odrębnego funduszu INPS, tzw gestione separata. W przypadku działalności handlowej (commercianti) i rękodzielniczej (artigiani) sprawa ma się nieco inaczej - INPS ustala co roku składkę od minimalnego dochodu, który na 2017 r. wynosi 15548 euro rocznie:

   - commercianti: 23,64%
   - artigiani: 23,55%

   Daje to minimalną składkę roczną w wysokości około 3700 euro, którą osoby korzystające z systemu ryczałtowego mogą obniżyć o 35%.

   2. Nie traci się statusu osoby bezrobotnej ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, a ze względu na uzyskiwany dochód.

   Usuń
 44. Dziękuję za odpowiedzi,
  ad 1 Jeśli dziś zgłoszę do INPS działalność jako libero professonista z deklaracją dochodu 1000euro rocznie to automatycznie zaczynam opłacać 25,72% od tego dochodu składek miesięcznie? Jeśli nie to kiedy zaczynam opłacać składki?
  ad 2 Jeśli jestm zgłoszony jako libero professionista i mam w ZAŁOŻENIU opłacać składki do INPS na ubezpieczenie to jestem czy nie jestem ubezpieczony(ja oraz moja córka)?
  3 Będąc bezrobotnym posiadającym prawo do disocupazione, mam prawo do darmowego korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej - w wariancie gdy nie deklaruje żadnej działalności
  pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1. Składki opłaca się od dochodu rzeczywistego, nie mają one nic wspólnego z przypuszczalnym dochodem, o którym informujesz INPS w ramach utrzymania prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Termin opłacenia składek to 16 czerwca (składki należne za dochód uzyskany w roku poprzednim + pierwsza zaliczka za rok bieżący) i 30 listopada (druga zaliczka za rok bieżący).

   2. Rozumiem, że chodzi Ci o ubezpieczenie zdrowotne - nie ma ono nic wspólnego ze składkami INPS, które są jedynie składkami na ubezpieczenie społeczne (we Włoszech nie istnieją składki na ubezpieczenie zdrowotne). Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą miałbyś prawo do opieki zdrowotnej (córka również, jeśli ma nie więcej niż 21 lat) z racji opłacania podatku dochodowego, z którego finansowana jest włoska służba zdrowia.

   3. Osoby, które utraciły pracę nie z własnej winy utrzymują prawo do opieki zdrowotnej przez 12 miesięcy:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/04/prawo-do-opieki-zdrowotnej-obywateli-ue.html

   Usuń
 45. Mam jeszcze jedno pytanie, obawiam się, że wchodzi w zakres innego wątku zapewne już poruszonego na tak rozbudowanym forum. - W momencie składania wniosku o disocupazione spytano mnie czy pobierałem tzw. rodzinne na moją córkę, którą sam wychowuję. Nie pobierałem żadnego świadczenia więc poproszono mnie o wypełnienie formularza gdzie muszę wpisać dochody za 2013/2014 gdy pracowałem jeszcze w Polsce...jedynym źródłem tych informacje są zeznania podatkowe składane w Polsce, tyle że teraz, będąc we Włoszech nie bardzo wiem jak te informacje uzyskać, zdalnie polski urząd skarbowy niczego mi raczej nie wyśle... I nawet jeśli przedstawiłbym zeznania polskie to czy to będzie wystarczające dla urzędów włoskich...wątpie, bo nie są to jakieś formularze europejskie...
  pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Rozumiem, że chcesz starać się o zasiłek rodzinny za okres zatrudnienia we Włoszech, dlatego poproszono Cię o wpisanie dochodu za lata poprzednie. Niestety wniosek o przyznanie zasiłku zawiera pola typowo "włoskie", nie jest więc wyjaśnione, w jaki sposób należy udokumentować dochody uzyskane za granicą. W przypadku np. emerytów mieszkających za granicą, którzy muszą co roku wysyłać do INPS wypełnione oświadczenie dochodowe wystarczającym dokumentem jest polskie zeznanie podatkowe.

   Radziłabym zapytać o to bezpośrednio w INPS, np. dzwoniąc na infolinię.

   Usuń
  2. Dziękuję za odpowiedzi.

   Usuń
 46. Dzień dobry,

  moje pytanie: czy zasiłek przysługuje także osobie po zakończeniu 6-miesięcznego (długość określona w umowie) płatnego stażu odbytego we Włoszech, gdzie pracodawca opłacał składki?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, Naspi przysługuje również stażystom (apprendisti).

   Usuń
 47. Witam. Pracowalem przez 6 miesiecy. Po skonczenu okresu umowy minely 2 miesiace. Zadzwonili do mnie z propozycja pracy na kolejne 3 miesiace. Podpisalem umowe lecz po 3 dniach zwolnilem sie. Szef powiedzial ze musze isc zrobix dimissioni. Przed podpisaniem umowy zrobilem domande o zasilek lecz nie zdazyla ona przyjsc (minelo zaledwie 15 dni). Jakie moge poniesc konsekwencje nie robiac dimisioni? Czy jest szansa ze dojdzie mi zasilek? Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli sam się zwolnisz, nie możesz ubiegać się o zasiłek ze względu na utratę tej pracy. Skontaktowałabym się z INPS w celu wyjaśnienia, co stanie się ze starym wnioskiem o przyznanie zasiłku - teoretycznie powinieneś otrzymać zasiłek, biorąc pod uwagę, że podpisanie nowej umowy zawiesza jedynie jego wypłatę na okres jej trwania.

   Usuń
  2. Wróciłem do Polski, przyszedł mi zasiłek za 13 dni. Podejrzewam że za miesiąc przyjdzie mi kolejna "porcja". Napisze raz jeszcze dokładnej: pracowałem 6 miesięcy, pod koniec grudnia skończył mi się kontrakt. Domande o zasiłek złożyłem dopiero w ostatnich dniach lutego. Nie zdążyli mi niczego wypłacić i podpisałem umowę na 3 miesiące pracy. Po czym stwierdziłem ze chce wracać do Polski. Przepracowałem 3 dni, poinformowałem pracodawcę ze odchodzę. Powiedział ze muszę zrobić dimissioni. Nie zrobiłem tego, wróciłem po prostu do Polski. Tak jak napisałem na początku, przyszło mi 340 euro za 13 dni. Jestem narażony na jakąś karę? Byłem przekonany ze w przypadku zwolnienia się z pracy, zasilek mi przypadnie. A tu takie miłe zaskoczenie. Pozdrawiam

   Usuń
  3. Nie rozumiem, dlaczego nie dopełniłeś obowiązku (!) potwierdzenia rezygnacji z pracy, nic Cię to nie kosztowało, a teraz prawdopodobnie pracodawca został zmuszony do dyscyplinarnego zwolnienia Cię za opuszczenie miejsca pracy. Jeśli pracownik nie potwierdzi rezygnacji na stronie Ministerstwa, rezygnacja ta jest nieważna, więc innego wyjścia praktycznie pracodawca nie ma.

   Jeśli chodzi o kwestię wypłaty zasiłku, radzę zadzwonić na infolinię INPS i zapytać, czy .i kiedy otrzymasz resztę świadczenia.

   Usuń
 48. Witam. Mam pytanie a wlasciwie potwierdzenie. Pracuje we Wloszech 10 miesiecy do konca kwietnia, wiec nalezy mi sie zasilek za 5 miesiecy. Potem bede miala przerwe 2 miesiace a potem moze nowa umowe na 2 miesiace. Czy po tych 2 miesiacach dostane rowniez zasilek za tamte poprzednie. Dziekuje z gory za odpowiedz.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Będziesz mogła złożyć nowy wniosek o przyznanie zasiłku, jednak okres składowy wykorzystany już uzyskania wcześniejszego zasiłku nie powinien być brany pod uwagę.

   Usuń
  2. Dziekuję bardzo za odpowiedź, ale nie zrozumialam do końca.
   Czyli po tych kolejnych dwoch miesiacach pracy, dostane zasilek tylko za miesiac (polowe) czy rowniez za te poprzednie miesiace (oczywiscie nie wykorzystane, bo wezme zasilek jedynie przez 1,5 miesiaca, a mogłabym przez 5 miesięcy) ???

   Usuń
  3. Cytujac to co jest napisane u Ciebie wyzej: "jeśli podpiszecie nową umowę o pracę na okres krótszy niż 6 miesięcy, wypłata zasiłku zostaje zawieszona na czas jej trwania, a po jej wygaśnięciu otrzymujecie pozostałą część zasiłku" rozumiem, ze po tych dwóch miesiacach otrzymam caly zasilek zalegly za ten poprzedni okres. Z góry dziękuję za odpowiedź.

   Usuń
  4. Trochę niejasno się wyraziłaś w poprzednim pytaniu - myślałam, że będziesz pobierać zasiłek przez 5 miesięcy, potem przez 2 miesiące będziesz bez pracy i zasiłku, a następnie podpiszesz nową umowę. :) Skoro nowa umowa zostanie podpisana w okresie pobierania zasiłku, to oczywiście jego wypłata zostanie zawieszona, a po wygaśnięciu umowy otrzymasz resztę zasiłku.

   Usuń
 49. Witaj. Kontaktowalem sie zToba jak sladalem dokumenty na zaailek dla bezrobotnych. Dokumenty zlozylem w lutym i wyznaczyli mi wizyte na koniec kwietnia. W marcu pojechalem do domu i chce wrocic po swietach, ale teraz przyszlo pismo a w nim druk SR 161. Nie wiem do czego to jest potrzebne, a nie wiem jak sprawdzic stan swojej sprawy. Wpisuje codice fiscale i pin, otwiera mi sie INPS, ale nie wiem gdzie dalej wejsc aby zobaczyc czy przyznali mi zasilek i w jakiej wysokosci. Dziekuje za odpowiedz i czekam. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Druk SR161 (Naspi-Com) służy do informowania INPS o ewentualnie podjętej nowej pracy czy innych faktach mogących wpłynąć na prawo do zasiłku. Wydaje mi się dziwne, że INPS przysłał tylko ten druk, zazwyczaj załącza go do pisma informującego o przyznaniu zasiłku. Jesteś pewien, że nic innego w kopercie nie było? Jeśli chcesz, możesz przesłać mi jej zeskanowaną zawartość na maila.

   Status wniosku o przyznanie zasiłku możesz sprawdzić w zakładce "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito" - "Naspi" - "Consultazione domanda" (czy coś w tym stylu).

   Usuń
 50. Witam.Pracowałam we Wloszech kilka lat jako opiekunka.Moj podopieczny zmarł.Czy nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych jesli pobieram w Polsce emeryture?

  OdpowiedzUsuń
 51. ile powinna wynosic odprawa tzw.likwidacjone po ukonczeniu pracy?jesli bylo sie na umowie od pazdziernika 2015roku przez 36godz.tygodniowo przy pensji 850euro

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Na ten temat pisałam tutaj:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/05/trattamento-di-fine-rapporto-czyli-cos.html

   Usuń
 52. Dobry wieczór, proszę wybaczyć moją ciągłą obecność w tym wątku, ale wciąż nie wszystkie wątpliwości zostały rozwiane jeśli chodzi o wybranie formy prowadzenia aktywności przy jednoczesnym zachowaniu prawa do zasiłku. W paragrafie:
  Otrzymywanie zasiłku Naspi podporządkowane jest spełnianiu przez Was pewnych warunków:
  .....
  w jednym miejscu pisze Pani, ze jesli podpiszemy umowe na okres krotszy niz 6 miesiecy to zasilek zostaje zawieszony, w innym, kilka linijek pozniej, pisze Pani, ze jesli podpiszemy umowy na czesc etatu to zasilek po uprzednim poinformowaniu zostanie zmniejszony.
  - rozumiem, ze slowem kluczem w tym wypadku jest czesc etatu?tzn. jesli podpisze umowe na czesc etatu to zasilek zostanie jedynie zmniejszony a nie zawieszony?

  Czy w ktoryms z Pani poprzednich artykulow sa opisane formy dzialalnosci:
  Gestione separata
  Venditori porta a porta
  Liberi professionisti senza cassa
  Lavoratori autonomi occasionali
  Associati in partecipazione
  ?
  Prosze wybaczyc, jesli te tematy zostaly juz opisane, ale naprawde nie potrafie ich odnalezc korzystajac z wyszukiwarki slow kluczowych.
  pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W artykule wyraziłam się dość niejasno: kwestia umowy na część etatu dotyczy sytuacji, gdy osoba zatrudniona na podstawie kilku umów tego typu (dwóch lub więcej) straci pracę u jednego pracodawcy - jeśli pozostałe umowy nie gwarantują jej dochodu przekraczającego 8000 euro i spełnia pozostałe warunki przewidziane przepisami, ma prawo otrzymać Naspi. W okresie pobierania zasiłku można podejmować zatrudnienie na podstawie różnych umów czy samozatrudnienia, jednak całkowity dochód nie może przekroczyć ustalonych limitów.

   Na blogu nie ma i nie będzie szczegółowych artykułów na temat działalności gospodarczej, gdyż nie mam wystarczających kompetencji, by zajmować się tego typu tematyką.

   Usuń
 53. Witam serdecznie mam pytanko czy do wniosku o Naspi trzeba załączyć wniosek o ANF czy też inps zrobi to automatycznie

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Składając wniosek o przyznanie Naspi, możesz zaznaczyć, że masz prawo do zasiłku rodzinnego - wówczas konieczne będzie prawdopodobnie załączenie dodatkowych dokumentów, o czym zostaniesz poinformowany podczas przechodzenia przez procedurę.

   Usuń
 54. Witam ponownie.A co jeśli otrzymałem już pieniążki za naspi a w U.I.L nie zaznaczyli ze mam prawo do ANF

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Możesz złożyć osobny wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego.

   Usuń
 55. Witam. Mam pytanie moja żona pracowała 5miesięcy jako badante została zwolniona ponieważ ta pani umarła złożyła podanie o Naspi.23/02/2017 do dziś nie dostała odpowiedzi z dniem 7/04/2017 dostał propozycję pracy u innej pani na okres 2miesięcy od 10/04/2017 będzie mieć regola czy po zakończeniu pracy na okres 2miesięcy będzie musiała ponownie składać podanie o Aspi i czy musi o nowe i pracy powiadomić INPS

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przyjmijmy, że żona pracowała łącznie 20 tygodni - zasiłek przysługuje jej za połowę tego okresu, a więc za 10 tygodni. To trochę więcej niż dwa miesiące, więc za okres do momentu podpisania umowy na pewno zostanie jej wypłacona należna kwota, a jeśli coś jeszcze zostanie do wypłaty, zasiłek zostanie zawieszony na dwa miesiące (okres trwania nowej umowy) i resztę pieniędzy żona otrzyma po wygaśnięciu umowy o pracę.

   Po wygaśnięciu nowej umowy żona będziesz mogła złożyć nowy wniosek o przyznanie zasiłku, jednak okres składkowy wykorzystany już do uzyskania wcześniejszego zasiłku nie powinien być brany pod uwagę.

   Nie ma konieczności informowania INPS o podpisaniu nowej umowy, to obowiązek pracodawcy, nie pracownika.

   Usuń
 56. Witam.Po tych skanach dokumentów co Ci kiedys wysylalem, szukalem skad jest ta roznica miedzy wyplacanym bezrobotnym, a wyliczeniem. Znalazlem to swoje wyliczenie, a wiec oprocz podatku 23% pobieraja jeszcze 3% syndacato . Nie wiem czy to z uwagi na to ze przez nich skladalem, bo skladek nigdy nie placilem i do zwiazkow nie należałem, czy to jest pobierane obligatoryjnie. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgadza się, związki zawodowe pośredniczące w składaniu wniosku o przyznanie zasiłku (i nie tylko - podobna sytuacja może mieć miejsce np. w przypadku wniosku o emeryturę) mają prawo do tzw. trattenuta sindacale, którą INPS co miesiąc automatycznie pobiera z należnego zasiłku. Ponieważ może to robić jedynie wtedy, gdy dana osoba wyraziła na to zgodę, najprawdopodobniej wśród dokumentów, które podpisałeś był również zgoda na zapisanie się do związku zawodowego i pobieranie kwoty związkowej z zasiłku.

   Jeśli nie chcesz dawać tych pieniędzy w prezencie związkom, możesz wysłać do INPS listem poleconym pismo, w którym odwołujesz zgodę na pobieranie kwoty. Pisma otrzymane w okresie 15.03-15.06 skutkują począwszy od pierwszego lipca, radziłabym więc zrobić to jak najszybciej (jeżeli wyślesz pismo po 15 czerwca, kwota przestanie być pobierana dopiero od października).

   Usuń
 57. dzień dobry! Na wstępie chciałam podziękować za pracę jaka wkładasz w tego bloga, jest mega pomocny! Mam serię pytań odnośnie zasiłku. Jestem zatrudniona jako colf non convivente a tempo indeterminato od 1.10.2015, 25 godzin tygodniowo, jednak po kilku miesiącach pracy wprowadziłam się do domu pracodawcy i zameldowalam się tu. warunki pracy się nie zmieniły, nadal było to 25 godzin tygodniowo, po prostu pracodawca zaproponował nieodpłatne korzystanie z jednego pokoju. kontrakt nie został zmieniony, figuruje na nim tytuł NON CONVIVENTE i mój poprzedni adres zameldowania. Mam zamiar "zostać zwolniona", ale nadal mieszkac i być zameldowaną w miejscu pracy. Pytanie brzmi czy będzie jakiś problem z uzyskaniem naspi ze względu na dalsze mieszkanie w miejscu pracy? Czy brak zmiany kontraktu na convivente i adresu zameldowania na kontrakcie mogą stworzyć problem przy staraniu się o naspi? jak najlepiej rozwiązać umowę by na 100% otrzymać zasiłek?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Liczy się rodzaj podpisanej przez Ciebie umowy - to ona jest zarejestrowana w systemie i od niej płacone są składki na ubezpieczenie społeczne. To, że pracodawca użycza Ci pokoju nie wpływa ani na Twoje obowiązki, ani na inne warunki umowy, więc nie widzę powodu, by po zakończeniu stosunku pracy INPS miałby się do czegoś przyczepić i nie przyznać Ci zasiłku. Masz prawo mieszkać, gdzie Ci się żywnie podoba.

   Wystarczy, że pracodawca zwolni Cię z pracy i będziesz mogła złożyć wniosek o Naspi.

   Usuń
 58. Dzień dobry kiedyś pomogła mi Pani podając jak mogłabym sprawdzić stan mojego podania o naspi ile zasiłku przelali mi już na konto zawsze mogłam sobie kontrolować sytuację jednak odkąd zmienili stronę internetową nie mam zielonego pojęcia jak to zrobić i pani z inps tez nie potrafiła mi udzielić odpowiedzi na to pytanie może podpowiedziałaby mi Pani jak mam to zrobić

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kliknij na "Accedi al servizio":

   https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50198#

   Usuń
 59. Witam.
  Konczy mi sie umowa 20.09, czy moge zlozyc wniosek 18 wrzesnia, bedac na urlopie?
  Dziekuje za odpowiedz.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 18 września nie będziesz jeszcze bezrobotna/y, musisz więc pocekac do wygaśnięcia umowy.

   Usuń
 60. Witam,
  Pani blog jest bardzo przydatny, podziwiam duza wiedze i dokladnosc.
  Mam pytanie:

  Koncze prace we Wloszech i nie zamierzam juz tu wracac. Chce zarejestrowac sie jako bezrobotna we Wloszech,
  by dostawac zasilek ale rowniez w Polsce by miec ubezpieczenie zdrowotne.
  Moze Pani nie zna odpowiedzi na to pytanie, ale czy oni w jakis sposob moga dotrzec do tego, ze jestem zarejestrowana
  tez w Polsce lub jesli podejme prace w Polsce, to czy maja jakis sposob sie o tym dowiedziec.

  Pozdrawiam i dziekuje t gory za pomoc.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgodnie z przepisami, powinnaś przenieść włoski zasiłek do Polski:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/05/przeniesienie-woskiego-zasiku-dla.html?m=1

   Jeśli postanowisz "udawać", że nie wyprowadziłaś się z Włoch i w okresie pobierania włoskiego zasiłku podejmiesz pracę we Włoszech, musisz liczyć się z ryzykiem, że w jakiś sposób INPS się o tym dowie. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak wygląda i na ile jest skuteczna wymiana informacji między INPS a ZUS-em.

   Usuń
 61. Witam. Kontaktowałem się z Tobą w lutym i póżniej jak składałem dokumenty na bezrobocie i odnośnie pobierania 3% przez sindicato. Pomimo złożonych dokumentów w inps w dalszym ciągu potrącają składkę, ale machnąłem już na to ręką, bo inps dopłaca jakiś dodatek. Mam teraz pytanie czy w 2018 INPS wystawi CUD do rozliczenia i jak to wygląda, bo z każdej wypłaty pobiera 23% i co to może być za dodatek. Dzięki i pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Prawdopodobnie chodzi o tzw. bonus IRPEF:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2014/04/bonus-irpef-kto-dostanie-dodatkowe-80.html?m=1

   Na początku przyszłego roku będziesz mógł ściągnąć ze strony INPS (jeśli jesteś na niej zarejestrowany) zaświadczenie o dochodach uzyskanych w 2017 r. z tytułu zasiłku (tzw. Certificazione Unica), które będzie zawierało również pobrane zaliczki na poczet podatku dochodowego.

   Usuń
 62. Witam. Mam pytanie czy okresy wypłaty bezrobotnego są zaliczane do okresów składkowych np. 5 lat pracy do wypłaty części emerytury po osiągnięciu wieku 70lat i 3m. , czy też do polskiej emerytury będę miał dodatek za przepracowane we Włoszech 3,5 roku z odprowadzeniem składek. W Polsce przejdę na emeryturę w 2019 mając 65 lat, więc kiedy będę mógł liczyć na jakiś dodatek z Włoch. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Podczas okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych odkładasz do INPS tzw. "contributi figurativi" - są to składki wirtualne (nie wpłacasz nic do kasy INPS), które liczą się do okresu składkowego, ale nie wpływają na wysokość przyszłej emerytury.

   Włochy nie wypłacają "dodatku" do emerytury - za lata przepracowane we Włoszech otrzymasz po prostu zwykłą emeryturę, oczywiście proporcjonalną od przepracowanego okresu:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2014/04/emerytura-sumowanie-okresow.html?m=1

   O obecnie obowiązującym we Włoszech wieku emerytalnym pisałam tutaj:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2014/02/prawo-do-emerytury-we-woszech-pensione.html?m=1

   Usuń
 63. Witam,
  pobieram zasiłek dla bezrobotnych 3 miesiące i teraz chciałabym wrócić do Polski i tam szukać pracy, czy po okresie 3 miesięcy nadal mogę przenieść zasiłek do Polski i co dokładnie muszę zrobić by to zrobić. Dziękuję z góry za pomoc i pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oczywiście, zasiłek możesz przenieść w każdej chwili, procedurę opisałam tutaj:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/05/przeniesienie-woskiego-zasiku-dla.html?m=1

   Usuń
 64. A czy jeśli po przeniesieniu zasiłku do Polski, podejmę pracę na umowę-zlecenie, to czy jest możliwe, że to się wyda? Bo chyba nie jest to możliwe by pracować nawet tylko na umowę zlecenie i zachować prawo do zasiłku?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przeczytaj proszę ostatnią część artykułu, wyjaśniłam tam, że samo podjęcie pracy nie oznacza automatycznie utraty prawa do zasiłku.

   Co do tego, czy "się wyda", to nie potrafię powiedzieć, jakie informacje przesyła polski urząd pracy czy inne polskie instytucje do INPS.

   Usuń
 65. Witam. Czy z zasiłku pobieranego za granicą muszę się rozliczyć w Polsce? A co po przeniesieniu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To zależy od Twojej sytuacji - jeśli pobierasz zasiłek w 2017 r. i w całym tym roku nie pracowałeś w Polsce ani nie uzyskałeś tam żadnych dochodów, nie musisz rozliczać się w polskim fiskusem. Jeżeli natomiast w 2017 r. uzyskałeś dochody również w Polsce, musisz wpisać do polskiego zeznania dochody uzyskane we Włoszech (w tym zasiłek dla bezrobotnych), gdyż posłużą one do wyliczenia progu podatkowego dla polskich dochodów.

   W przypadku przeniesienia zasiłku do Polski wszystko zależy od tego, czy w danym roku byłeś włoskim rezydentem podatkowym - wówczas musisz zapłacić podatek dochodowy od włoskiego zasiłku we Włoszech, również po jego przeniesieniu. Aby zostać uznanym za włoskiego rezydenta podatkowego, musi być spełniony co najmniej jeden z trzech warunków:

   1. miałeś zameldowanie we Włoszech,
   2. przebywałeś we Włoszech przez co najmniej 183 dni,
   3. miałeś we Włoszech centrum Twoich interesów życiowych.

   Jeśli choć jeden z tych warunków zostanie spełniony, podatek musisz zapłacić we Włoszech, a kwotę zasiłku będziesz musiał wpisać do polskiego zeznania jedynie wówczas, gdy w tym samym roku uzyskałeś dochody również w Polsce (patrz wyżej).

   Usuń
 66. Witaj Dee. Mam pytanie czy chorobowe ciążowe i macierzyńskie wliczaja się w ilość miesięcy jaka jest liczona do określenia długości trwania bezrobocia oraz jego wysokości ? Pracowałam cały rok 2015 i 2016 a w roku 2017 4,5 miesiąca i 1,5 miesiąca chorobowego i 5 miesiecy macierzynskiego .

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, okres urlopu macierzyńskiego wliczany jest do okresu zatrudnienia.

   Usuń
 67. Bardzo Ci dziękuję 😊. Jak zawsze można na Ciebie liczyć. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 68. Hej,
  Jesli mam zasilek i podpisuje umowe na okres krotszy niz 6 miesiecy to musze o tym poinformowac jakis wloski urzad czy istnieje jakis przeplyw danych i wszystko odbywa sie automatycznie?
  pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pracodawca informuje o zatrudnieniu INPS, który automatycznie zawiesza wypłatę zasiłku.

   Usuń
 69. Witam, dlaczego INPS nie wypłaca mi całej kwoty i zaległości które mi się należą. Wniosek złożyłem i został przyjęty 2 października. Mamy Grudzień i dopiero teraz dostałem pierwsza wpłatę na konto za październik. W dodatku tylko 234 euro z data 2/10 do 10/10. Ręce opadają, czy da radę coś zrobić w tej sprawie czy raczej dać sobie spokój?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Co było napisane w decyzji INPS odnośnie liczby dni, na które przysługuje Ci zasiłek i należnej kwoty?

   Usuń
 70. Nie pracuję już 2 miesiąc kontrakt wygasł 28 września. Wcześniej pracowałem regularnie przez 8 lat bez przerwy. 1 października zrobiłem domande przez internet. W tej chwili na stronce pisze: Pagamento in corso. Ultimo pagamento effettuato il 23/11/2017 con decorrenza 02/10/2017. Dlaczego nie dostałem całej kwoty i pieniądze przyszły tak późno w dodatku tylko 234eu. Ktoś z pracy mi powiedział że INPS płaci teraz co tydzień po 200eu i nie płacą już jak dawniej całej kwoty co mieśiąć. Dwie osoby które pracowały ze mną składały domande w tym samym czasie i pieniądze już dawno dostały :(

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Każdy wniosek to odrębna sprawa, nie ma znaczenia, kto z Twoich kolegów składał go razem z Tobą - to nie jest tak, że tego samego dnia są rozpatrywane wnioski złożone w podobnym terminie. Niestety może się zdarzyć, zwłaszcza w pierwszym okresie wypłaty zasiłku, że INPS nie wypłaci od razu pełnego miesiąca, a przeleje na konto pieniądze za krótszy okres (8 dni, potem kolejne 15 itd ) - nie Ty jeden masz ten problem. Skoro na stronie INPS nie są widoczne anomalie w stylu zawieszenia wypłaty, nie powinno być problemu z wypłatą, choć możliwe, że będziesz musiał uzbroić się w cierpliwość.

   Ewentualnie możesz zadzwonić na infolinię INPS, choć z tego, co wiem, konsultanci widzą to samo, co widzisz Ty, a więc stan "in pagamento". Lepszym rozwiązaniem byłoby skontaktowanie się z osobą odpowiedzialną za sprawy związane z Naspi w "Twoim" oddziale.

   Usuń

Komentarze są moderowane, więc na ich publikację trzeba trochę poczekać. Komentarze niekulturalne lub niezgodne z netykietą nie będą publikowane, proszę Was też o pozostawianie komentarzy odnoszących się do tematu artykułu. Tylko w ten sposób jestem w stanie zapewnić przejrzystość bloga! Dziękuję za komentarze i za współpracę. :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...