19 lipca 2013

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE, CZYLI ZASIŁEK RODZINNY WYPŁACANY PRZEZ INPS
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2019 r.

Assegno al nucleo familiare (dosłownie „zasiłek na komórkę rodzinną”) wypłacany przez INPS to rodzaj zasiłku rodzinnego przysługującego głównie pracownikom najemnym – istnieje też tzw. assegno familiare (który przetłumaczyć można właśnie jako „zasiłek rodzinny”), jednak jest to zupełnie co innego. Aby otrzymać zasiłek rodzinny (ANF), musicie spełniać określone warunki dotyczące wysokości dochodów Waszej rodziny oraz jej „składem”.

O przyznanie zasiłku mogą ubiegać się następujące osoby:
 • pracownicy najemni (lavoratori dipendenti), zatrudnieni zarówno na pełen etat, jak i na pół etatu – również w przypadku, gdy przebywają oni na zwolnieniu lekarskim lub na urlopie macierzyńskim
 • pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o projekt (contratto a progetto)
 • bezrobotni z prawem do zasiłku dla bezrobotnych
 • bezrobotni wpisani na tzw. liste di mobilità, czyli na szczególny rodzaj wykazu osób bezrobotnych
 • pracownicy na tzw. cassa integrazione, czyli pobierający świadczenie z funduszu świadczeń gwarantowanych
 • emeryci zatrudnieni wcześniej na umowę o pracę 
SKŁAD RODZINY I DOCHODY

Zasiłek rodzinny przysługuje Wam jedynie wówczas, gdy Wasz całkowity dochód roczny nie przekracza określonych progów, ustalanych corocznie przez INPS i ogłaszanych 1 lipca każdego roku. Przy obliczaniu dochodu musicie wziąć pod uwagę dochody całej rodziny (tzw. nucleo familiare), do której zaliczane są następujące osoby:
 • osoba składająca wniosek o przyznanie zasiłku
 • małżonek – z wyjątkiem osób pozostających w separacji
 • nieletnie dzieci – również adoptowane lub pochodzące z poprzedniego małżeństwa jednego z Was
 • nieletnie wnuki pozostające na utrzymaniu dziadków
 • niepełnosprawne dzieci pełnoletnie, które nie mogą podjąć zatrudnienia
 • niepełnosprawne i osierocone rodzeństwo i wnuki
 • uczące się dzieci pełnoletnie w wieku od 18 do 21 lat, jedynie w przypadku rodzin wielodzietnych, w których skład wchodzi co najmniej czworo dzieci w wieku poniżej 26 lat 
 

UWAGA! Możecie pobierać zasiłek na wszystkie wyżej wymienione osoby nawet wtedy, gdy nie są one z Wami zameldowane lub mieszkają poza terytorium Włoch, np. w Polsce.


Pod uwagę brane są wszystkie dochody podlegające opodatkowaniu, takie jak wynagrodzenie za pracę, emerytura, nieruchomości czy dochody z najmu oraz dochody nie podlegające opodatkowaniu przekraczające 1032,91 euro. We wniosku o przyznanie zasiłku musicie wpisać dochody uzyskane w poprzednim roku, czyli jeśli składacie wniosek w 2019 roku, wpisujecie dochód z 2018 r.

UWAGA! W załączniku do okólnika nr 68 z dnia 11.05.2018 r. znajdziecie limity dochodu obowiązujące od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.


O wszelkich zmianach w składzie Waszej rodziny lub w uzyskiwanych dochodach, jakie zaszły w trakcie pobierania zasiłku rodzinnego, musicie poinformować pracodawcę lub INPS w ciągu 30 dni!


DODATKOWE UPOWAŻNIENIE Z INPS 

W niektórych przypadkach konieczne jest uprzednie uzyskanie z INPS upoważnienia do otrzymania zasiłku, które dotyczy następujących członków rodziny pozostających na Waszym utrzymaniu:
 • osób zamieszkałych w innym państwie UE, a więc np. w Polsce
 • dzieci małżonków rozwiedzionych lub pozostających w separacji 
 • dzieci opuszczonych przez rodziców
 • dzieci urodzonych poza związkiem małżeńskim, w tym dzieci małżonka
 • dzieci małżonka z poprzedniego małżeństwa
 • rodzeństwa, siostrzeńców i  bratanków osieroconych przez oboje rodziców, nie mających prawa do renty rodzinnej
 • wnuków pozostających na utrzymaniu dziadków
 • osób nieletnich niezdolnych do wykonywania czynności odpowiednich do ich wieku, z wyjątkiem tych, którzy mają prawo do zasiłku opiekuńczego (indennità di accompagnamento)
 • osób pełnoletnich niezdolnych do pracy, z wyjątkiem tych, którzy posiadają zaświadczenie o stuprocentowej niezdolności do podjęcia pracy (inabilità)
 • osób nieletnich powierzonych rodzinie zastępczej
 • uczniów, studentów lub stażystów w wieku 18-21 lat pochodzących z rodzin wielodzietnych, w których skład wchodzi co najmniej czworo dzieci w wieku poniżej 26 lat
Nas oczywiście najbardziej interesuje punkt pierwszy, gdyż ogromna liczba pracujących Polaków ubiega się o przyznanie zasiłku rodzinnego na rodzinę pozostawioną w kraju. Aby zasiłek ten otrzymać, INPS, który nie może automatycznie sprawdzić, czy Wasza sytuacja rodzinna i materialna w Polsce rzeczywiście spełnia wymagane kryteria, musi zebrać informacje na ten temat.

Dlatego też, zanim złożycie wniosek o przyznanie zasiłku, konieczne jest złożenie w INPS formularza ANF42, czyli wniosku o wydanie upoważnienia. Do tegoż wniosku, w zależności od Waszej sytuacji, musicie załączyć ujednolicone druki europejskie, których pierwszą część wypełniacie Wy, natomiast część B musi wypełnić polski Ośrodek Pomocy Społecznej (ROPS/MOPS):
 • E401 Zaświadczenie dotyczące składu rodziny dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych (potrzebne w każdym przypadku, gdyż potwierdza więzi rodzinne)
 • E402 - Zaświadczenie o kontynuacji nauki dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych (potrzebne w przypadku uczniów i studentów pochodzących z rodzin wielodzietnych)
 • E403 - Zaświadczenie o przyuczaniu do zawodu dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych (potrzebne w przypadku stażystów pochodzących z rodzin wielodzietnych)
 • E404 - Zaświadczenie lekarskie dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych (jeśli ubiegacie się o wyższy zasiłek ze względu na stan zdrowia danego członka rodziny)
 • E411 – Prośba o informacje dotyczące uprawnienia do pobierania świadczeń rodzinnych w Polsce (nie oznacza to, że jeśli pobieracie takie świadczenia, nie możecie otrzymać zasiłku, po prostu INPS musi poznać ich wysokość i na tej podstawie obliczyć kwotę zasiłku rodzinnego przysługującą Wam we Włoszech)
Teoretycznie powinno być tak, że składacie w INPS formularze wypełnione w części A, po czym INPS przesyła je do polskiej instytucji, która wypełnia część B i odsyła druki do Włoch. Jak to jednak we Włoszech bywa, teoria bardzo często mija się z praktyką i może się zdarzyć, że urzędnicy INPS zażądają od Was dostarczenia formularzy już wypełnionych przez MOPS. Czyli, najczęściej pod pretekstem „bo tak będzie szybciej”, INPS każe obywatelom UE odwalać za swoich pracowników całą robotę, nie bacząc na to, że nie każdy może sobie pozwolić, czasowo i finansowo, na wycieczkę do Polski w celu wyręczenia urzędników.

No nic, powiedzmy, że wniosek wraz z załącznikami został pomyślnie złożony (możecie to zrobić jedynie przez internet, po uprzedniej rejestracji na portalu INPS, telefonicznie lub za pośrednictwem CAF/patronato) – nie pozostaje Wam nic innego, jak czekać na wydanie upoważnienia. Czas oczekiwania zależy od siedziby INPS, chęci do pracy urzędnika zajmującego się sprawą oraz od tego, skąd zawieje wiatr. ;)

JAK SKŁADA SIĘ WNIOSEK O ZASIŁEK RODZINNY?

Przepisy uległy zmianie w 2019 r. - dotychczas wszyscy pracownicy najemni składali wniosek ANF/DIP wraz z ewentualnym upoważnieniem u pracodawcy, natomiast począwszy od 01.04.2019 r. możliwość tę będą miały jedynie osoby zatrudnione na czas nieokreślony w rolnictwie. Wszyscy pozostali pracownicy sektora prywatnego muszą natomiast złożyć wniosek bezpośrednio w INPS, co do tej pory dotyczyło jedynie osób pracujących na umowę o projekt, pracowników branży rolnictwa zatrudnionych na czas określony, opiekunek, pomocy domowych, emerytów, rencistów oraz bezrobotnych. Zasiłek rodzinny nadal będzie wypłacany przez pracodawcę, który pełni rolę pośrednika pomiędzy Wami a INPS-em, jednak INPS chce w ten sposób uzyskać większą kontrolę nad obliczeniami należnego zasiłku.

Wnioski złożone u pracodawcy przed 01.04.2019 r. i dotyczące okresu 01.07.2018 - 30.06.2019 lub lat poprzednich pozostaną ważne.

Możecie złożyć wniosek jedynie przez internet:
 • na stronie internetowej INPS – musicie być zarejestrowani na portalu lub posiadać tzw. SPID (do uzyskania np. na poczcie)
 • za pośrednictwem związków zawodowych (patronato), które wypełnią wniosek i prześlą go w Waszym imieniu do INPS  
 •  
INPS poinformuje Was pisemnie jedynie w przypadku odrzucenia wniosku, warto więc śledzić sprawę na portalu.

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU

Wysokość zasiłku zależy od wielu czynników, takich jak ilość członków Waszej rodziny, stopień pokrewieństwa, uzyskiwane dochody itp. Dlatego też dokładne podanie przysługującego Wam zasiłku jest praktycznie niemożliwe – w załączniku do okólnika, o którym pisałam wyżej, możecie sprawdzić mniej więcej, jakie kwoty przysługują w określonych sytuacjach, ale tylko INPS jest w stanie dokładnie obliczyć Wasz zasiłek, po przeanalizowaniu Waszej sytuacji rodzinnej i finansowej.

Aby poznać mniej więcej wysokość przysługującego Wam zasiłku, również za poprzednie lata, możecie skorzystać np. z tego narzędzia:


https://www.irpef.info/anf.html


Zasiłek rodzinny przysługuje od momentu, w którym zaczęliście płacić składki od pracy najemnej, do pięciu lat wstecz (po pięciu latach ulega on przedawnieniu), więc możecie złożyć wniosek o otrzymanie ewentualnej zaległej kwoty.


155 komentarzy:

 1. czy moja wnuczka z racji pierwszego małżeństwa ujęta w naszym stato di famiglia i w zeznaniu podatkowym 730 będzie uznana także za wnuczkę mojego męża Włocha, by on mógł wystąpić z wnioskiem o asegno al nucleo familiare

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli wnuczka jest niepełnoletnia, mieszka z Wami i pozostaje na Waszym utrzymaniu, na pewno mogłabyś pobierać na nią zasiłek Ty, jako jej babcia. Myślę, ze również Twojemu mężowi zostanie on przyznany, jednak nie mam stuprocentowej pewności, wiec najlepiej zapytać bezpośrednio w INPS.

   Usuń
  2. mam identyczną sytuacje jak ta anonimowa osoba i dziwię się dlaczego jej wnuczkę ujęto w deklaracji 730 bo mnie tylko ujęto jako żonę a wnuczki powiedzieli, że nie można, ponieważ nie jest rodziną mojego męża./ ujęta jest także w stato di famiglia./. Tak naprawdę to nie wiem jak powinno być. Do czego w końcu to certificazione di stato di famiglia jeśli nie można tych członków rodziny ująć w deklaracji podatkowej. Może Ty Dee coś nam wyjaśnisz o co proszę

   Usuń
  3. Jak wspomniałam, o zasiłek na pewno może ubiegać się babcia, natomiast w przypadku jej męża nie jestem pewna, czy INPS przyzna zasiłek. Biorąc pod uwagę odmowę w Twoim przypadku, widocznie nie ma takiej możliwości w przypadku wnuków małżonka.

   Usuń
 2. czy od zaleglych wyplaconych pieniedzy z aseni placi sie podatek

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie, zasiłek rodzinny ANF nie podlega opodatkowaniu od dochodu.

   Usuń
 3. Mam pytanie,czy jesli kontrakt pracy obejmuje mala liczbe godzin to zasilek rodzinny jest rowniez nizszy

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie wiem, w jakiej branży pracujesz, ale np. w handlu, rękodzielnictwie czy przemyśle istnieje minimalna ilość godzin przepracowanych w danym miesiącu, która uprawnia do pobierania zasiłku rodzinnego w pełnej kwocie - poniżej tej minimalnej ilości godzin przysługuje mniejszy zasiłek. Podobnie jest w przypadku osób zatrudnionych na część etatu - jeśli pracują przez mniej niż 24 godziny w tygodniu, otrzymają niższy zasiłek.

   Jak wspomniałam w artykule, wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wielu czynników, więc nie jestem w stanie powiedzieć, jak będzie on wyglądał. Możesz zwrócić się do CAF z prośbą o dokonanie orientacyjnych obliczeń.

   Usuń
 4. To jest branza domestico sytuacja dotyczy mojej znajomej ma kontrakt na 10godzin tygodniowo i rodzinne na jedno dziecko i dostala 200euro za 6miesiecy czy to mozliwe

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Skoro INPS wypłacił zasiłek na taką kwotę, widocznie wynika ona z sytuacji rodzinnej i finansowej Twojej znajomej.

   Usuń
  2. Ja mam watpliwoscí poniewarz w tym samym inps ja o moje rodzinne walczylam 2 lata 32wizyty w inps a na koniec musíalam powiedziec ze dzwoníe do ambasady dopiero wyplacili a mojej znajomej przyslali sam czek bez pisma co za co nic nie przyslali

   Usuń
  3. Rozumiem, że błędy się zdarzają i jedyne, co mi przychodzi do głowy, to wizyta w INPS i prośba o wytłumaczenie, na podstawie jakich obliczeń znajoma otrzymała taką kwotę. Może też poprosić o sprawdzenie tego przez CAF.

   Usuń
  4. Witam mam pytanie bo ojciec dwojki dzieci mieszka i pracuje we Wloszech jest marokinczykiem ja jestem polak i razem z dzieci mieszkam w Polsce i p owiedziano mojemu partnerowi a ojcem dzieci w Inps ze nie nalezy sie mu zasilek rodzinny na dzieci we wloszech bo ma tylko dwoje a przysluguje zasilek rodzinny od trzeciego dziecka we wloszech. .i mam taka prozbe czy ktos cos moze wie na ten temat...

   Usuń
  5. Zasiłek dla rodzin wielodzietnych mających co najmniej troje dzieci a "zwykły" zasiłek rodzinny (o którym piszę w artykule) to dwie różne sprawy. I o ile ten pierwszy rzeczywiście nie przysługuje Twojemu partnerowi, gdyż macie tylko dwoje dzieci, o tyle zasiłek rodzinny może mu zostać przyznany, jeśli posiada kartę stałego pobytu UE (permesso di soggiorno CE di lungo periodo).

   Usuń
 5. CAF juz byl w naszej miejscowosci ten urzad nie dziala pan co tam siedzi powinien siedziec w domu na emeryturze a nie borykac sie z rzeczami ktore go przerastaja Wiec pozostaje wycieczka do Arezzo do inps

  OdpowiedzUsuń
 6. Witam ma taką sprawe moj maz przez rok byl na cassa integrazione , rok temu wzielismy slub , zglosil do pracodawcy aby mnie wpisac na komórke rodzinna by otrzymywac na mnie zasilek rodzinny te 46 euro miesiecznie, ale pracodawca powiedzial ze mamy sami jechac do INPS o sami zalatwiac ten zasilek. pojechalismy a tam dali nam ten Pin do strony inps.it, i co ja mam teraz z tym pinem zrobic ? jak mam online poprosic o zasilek? Maz od tego miesiaca pracuje juz normalnie , ale zasilek mysle ze sie nam nalezy zalegly za caly rok odkad wzielismy slub?

  OdpowiedzUsuń
 7. dodam tylko ze juz sie tam zalogowalm pinem ale jak mam online poprosic o zasilek?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli mąż jest pracownikiem najemnym (w tym na cassa integrazione), wniosek o zasiłek rodzinny teoretycznie powinien złożyć u pracodawcy, nie w INPS, gdyż to pracodawca pośredniczy w jego wypłacie. W każdym razie po zalogowaniu się na stronie INPS należy kliknąć na "Servizi per il cittadino", a następnie "Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito" - tam w menu po lewej powinnaś znaleźć ANF. Niestety nie jestem w stanie pokierować Cię dokładniej, gdyż usługa ta jest w tej chwili niedostępna i wyskakuje mi błąd.

   Przypominam, że wniosek o zasiłek można złożyć również telefonicznie lub za pośrednictwem CAF.

   Usuń
  2. Witam dziekuje za odpowiedz wiedzialam o tym ze to pracodawca ma wypelnic wniosek o zasilek rodzinny ale sekretarka z męża biura dzwonila do inp i kazali nam tam jechac, no ale zalogowalam sie tym pinem i tam pozniej jest domanda autorizzacione assegno nucleo familiare mnostwo pól do wypełnienia bede musiala poprosic te sekretarke by mi pomogla przy wypełnianiu bo ja nie za bardzo rozumiem o co tam chodzi, mam tylko takie pytanie jeszcze do Pani czy Inps jak nam przyzna ten zasilek rodzinny to zaplaca nam za ostatni rok co jestesmy po slubie? czy zaplaci od teraz ? mój maz od lat jest ubezpieczony .

   Usuń
  3. Ostatnie zdanie artykułu, w czerwonej tabelce: "Zasiłek rodzinny przysługuje od momentu, w którym zaczęliście płacić składki od pracy najemnej, do pięciu lat wstecz (po pięciu latach ulega on przedawnieniu), więc możecie złożyć wniosek o otrzymanie ewentualnej zaległej kwoty." ;)

   Usuń
  4. dziekuje za odpowiedz wszystko juz jasne a ttlko spytam o ostatnia rzećz ten wniosek o otrzymanie zaleglej kwoty to jakis specjalny formularz?

   Usuń
  5. Prawdopodobnie używa się tego samego formularza SR16 ANF/DIP, wpisując dane odnoszące się do roku, za który chcesz uzyskać zaległy zasiłek. Dla pewności możesz to zrobić za pośrednictwem CAF, wtedy nie będzie wątpliwości.

   Usuń
 8. Witam Panią czy wie Pani moze ile sie czeka na odpowiedz z inpsu o przyznaniu bądz nie zasilku rodzinnego ? zlozylam wniosek online 7 stycznia, czy oni wysla mi do domu jakis list czy mam sie sama udac do inpsu dowiedziec co i jak?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety nie potrafię powiedzieć, jak długo czeka się na decyzję INPS, gdyż wszystko zależy od danego urzędu. Jeśli złożyłaś wniosek przez internet, status sprawy powinien być widoczny na Twoim profilu. Oczywiście możesz też zadzwonić na infolinię INPS i poprosić o informacje.

   Usuń
  2. zalogowalam sie online i status mam taki : domanda in acquisizione/ variazone. co to oznacza?

   Usuń
  3. INPS jeszcze nie zajął się Twoim wnioskiem, musisz poczekać na status "in lavorazione" - będzie to oznaczać przyjęcie wniosku do rozpatrzenia.

   Usuń
 9. Witam. Mam pytanie jeśli w statusie na stronie Inps pokazuje się już od ponad 2 tyg do wyplaty.. To jak długo lub inaczej kiedy mogę się spodziewać pieniędzy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie potrafię udzielić odpowiedzi na to pytanie, radziłabym zadzwonić na infolinię INPS, gdyż wszystko zależy od posiadanych aktualnie przez INPS środków finansowych.

   Usuń
 10. Witaj Dee mam takie pytanie juz 2 miesiace czekam na rozpatrzenie wniosku o zailek rodzinny i nadal sie status nie zmienil caly czas jest status domanda in aacqiuisione/variazione , moze mam jakies dokumenty tam zaniesc do Inps? bo tak dlugo czekac na rozpatrzenie wniosku to jakas przesada, jakbym dobrze po wlosku mowila to bym tam poszla i im nawrzucala

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety jak na włoskie realia to wcale nie tak dużo... Co nie zmienia faktu, że zadzwoniłabym na infolinię i nawrzucałabym - po polsku, bo możesz porozmawiać z polskim konsultantem.:) Pracownicy infolinii mają dostęp do Twojego wniosku, więc będą mogli Ci powiedzieć, dlaczego tyle czasu już czekasz i nic.

   Usuń
 11. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 12. Dzień dobry. Moja znajoma e przeszłości starała się o zasilek rodzinny na córkę. Odsyłano ja od biura do biura w urzedzie miasta po czym stwierdzono ze zasilek się jej nie należy ponieważ pracowała w rolnictwie ( compagnia ) a później w branży gastronomicznej ( restauracja ) jako kelnerka a później właściciel owej restauracji. w chwili obecnej jest zarejestrowana jako bezrobotna. Dodam że dziecko wychowuje sama ( córka lat 13 ,nosi nazwisko polskie,urodzona we Włoszech, ojciec w dokumentach widnieje jako nn , nie otrzymuje alimentow ) . Moje pytanie brzmi: czy obecnie może starać się o rodzinne na córkę ? Jeżeli tak , to do jakiego urzędu powinna się udać ? Zaznaczę ze zamieszkuje ona na terenie Sycylii gdzie urzędnicy są bardzo zacofani I sami pewnie nic się nie orientują o przepisach. Wynajmuje ona mieszkanie z koleżanką ze względu na mniejsze koszty utrzymania domu. Czy dochody koleżanki również wliczają się do dochodów zainteresowanej ? Dziękuję za każdą informację.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Cześć Monika,

   nie bardzo rozumiem, dlaczego koleżanka zwracała się w sprawie zasiłku rodzinnego do urzędu gminy (który może ewentualnie wypłacać inny rodzaj zasiłku, ustalonego przez samorząd, jednak nie ma on nic wspólnego z zasiłkiem ANF, o którym pisze w artykule) - dopóki miała status pracownika, należało złożyć wniosek o wypłatę ANF bezpośrednio u pracodawcy, a osoby bezrobotne składają go w INPS.

   Jeśli Twoja koleżanka pobiera zasiłek dla bezrobotnych, może ubiegać się również o zasiłek rodzinny, który otrzyma bezpośrednio z INPS. Jak wspomniałam, można ubiegać się o wypłatę do pięciu lat wstecz, wiec jeśli nie minęło zbyt wiele czasu od ostatniej umowy o prace (zarówno w rolnictwie, jak i w restauracji), możne złożyć tez wniosek o wypłatę zaległego zasiłku.

   Jeśli obie współlokatorki zameldowane są na tej samej karcie meldunkowej (scheda anagrafica), ich dochody będą się sumować, choć nie łączą ich żadne więzi rodzinne. W tej sytuacji koleżanka musi udać się do urzędu meldunkowego i poprosić o podzielenie ich na dwie różne "rodziny" ze względu na brak więzów rodzinnych czy uczuciowych (nazywa to się "scissione della famiglia anagrafica per assenza di vincoli affettivi").

   Usuń
  2. Ten komentarz został usunięty przez autora.

   Usuń
 13. Dzień dobry. Moja znajoma e przeszłości starała się o zasilek rodzinny na córkę. Odsyłano ja od biura do biura w urzedzie miasta po czym stwierdzono ze zasilek się jej nie należy ponieważ pracowała w rolnictwie ( compagnia ) a później w branży gastronomicznej ( restauracja ) jako kelnerka a później właściciel owej restauracji. w chwili obecnej jest zarejestrowana jako bezrobotna. Dodam że dziecko wychowuje sama ( córka lat 13 ,nosi nazwisko polskie,urodzona we Włoszech, ojciec w dokumentach widnieje jako nn , nie otrzymuje alimentow ) . Moje pytanie brzmi: czy obecnie może starać się o rodzinne na córkę ? Jeżeli tak , to do jakiego urzędu powinna się udać ? Zaznaczę ze zamieszkuje ona na terenie Sycylii gdzie urzędnicy są bardzo zacofani I sami pewnie nic się nie orientują o przepisach. Wynajmuje ona mieszkanie z koleżanką ze względu na mniejsze koszty utrzymania domu. Czy dochody koleżanki również wliczają się do dochodów zainteresowanej ? Dziękuję za każdą informację.

  OdpowiedzUsuń
 14. Dziękuję Pani bardzo za informacje. Mam jeszcze jedno pytanko. Druga moja znajoma również przebywa na terenie Sycylii. W roku 2004 (była zatrudniona ) dopytywala się o rodzinne na syna . Odmówiono jej ponieważ syn przebywa na terenie Polski. Czy od tamtego czasu zmieniły się przepisy ? Czy jest możliwość pobierania zasiłku na dziecko które mieszka, uczy się w systemie dziennym ( 18 lat ) w polsce?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety nie wiem, jak wyglądała kwestia przyznawania zasiłku rodzinnego obywatelom polskim w 2004 r. (przypominam, ze Polska weszła do UE 1 maja 2004 r., wiec możliwe, ze przed ta data zasiłek nam nie przysługiwał), faktem jest, ze obecnie można pobierać ANF również na członków rodziny mieszkających w Polsce.

   Jak wspomniałam w artykule, zasiłek można otrzymać na dzieci nieletnie lub niepełnosprawne bez względu na wiek, natomiast przysługuje on na uczące się pełnoletnie dzieci tylko w przypadku rodzin wielodzietnych, w których skład wchodzi co najmniej czworo dzieci w wieku poniżej 26 lat.

   Usuń
 15. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie informacje. Teraz mam już jasny obraz sytuacji. Miło , że poświęca Pani swój czas by podzielić się zdobytym informacjami z innymi. Życzę powodzenia i wytrwałości. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 16. WITAM
  moja sytuacja wygląda następująco-
  w roku poprzednim przez pierwsze 6 miesięcy byłam na mobilicie i od tamtego czasu jestem bez pracy,mój mąż pracuje na umowie na czas nieokreślony,czy w takiej sytuacji należy mu się zasiłek rodzinny na mnie,jeśli tak to proszę o informację od kiedy,dodam iż razem zamieszkujemy we Włoszech.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wszystko zależy od Waszych dochodów rocznych, mąż musi złożyć u pracodawcy wniosek o wypłatę zasiłku rodzinnego, do którego należy wpisać łączne dochody. Na pewno pracodawca będzie znał procedurę.

   Zasiłek należy się od momentu, gdy zaistniały warunki dające do niego prawo, można ubiegać się o zaległości do 5 lat wstecz - w tej sprawie zwróciłabym się do CAF z prośbą o sprawdzenie, czy w poprzednich latach mąż mógł otrzymywać zasiłek.

   Usuń
 17. Witam, Deelaylah mam pytanie ponieważ próbuje złożyć wniosek o zasiłęk na dziecko ale idąc do INPsu to dają dokumenty do wypełnienia wniosek e401, e404,e411 ale natomiast strona polska w mówi że te dokumenty muszą być z pieczątką i wypełnione przez nich a oni w IPSsie dają puste dokumenty i nie wiedzą nic więcej o co chodzi i co w takim przypadku dodam zę pracuje w rolnictwie sezonowo

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety nie potrafię ustosunkować się do wymagań ZUS-u, gdyż polskie przepisy i procedury są mi obce, jednak wydajwydają mi się one nieco dziwne. Formularze europejskie, które otrzymałaś w INPS muszą zostać wypełnione przez Ciebie oraz przez odpowiednią instytucję polską, więc nie bardzo rozumiem, jaką pieczątkę miałyby posiadać.

   Tak naprawdę, teoretycznie, Twoje zadanie powinno kończyć się na wypełnienii pierwszej części, a INPS powinien następnie zwrócić się do ZUS-u o wypełnienie części B, jednak w praktyce bardzo często obciąża się tym obywatela. Możliwe, że stąd bierze się żądanie ZUS - skoro INPS ma się do nich zwrócić o wypełnienie pozostałych pól, to pierwsza część powinna już być wypełniona i oopieczętowana. To tylko domysły, ale może tak być.

   Usuń
  2. nie to nie ZUS a ROPS tak stwierdził, a co do tego jaka kwestie mam wypełnic tutaj we Włoszech bo tu mi nic nie dają do wypełnienia. ROPS też twierdzi ze INPS powinien przysłąć do nich papiery

   Usuń
  3. Jak wspomniałam, tak właśnie powinno być - może spróbuj przekonać INPS, że strona polska przyjmuje formularze do wypełnienia tylko od nich, nie od osób zainteresowanych?

   Usuń
  4. A dokładniej co miało by być wypełnione przez INPS zanim dokumenty bym dostarczył do polski? bo w polsce co zadzwonię to też każdy co innego mówi ogólnie rzecz biorąc. Zależy mi na czasie bo niedługo się wybieram do Polski i chciałbym załatwic potrzebne zaświadczenia itd. Chciałbym się dowiedzieć jak się za to dokładnie zabrać od samego początku do końca

   Usuń
  5. Pierwsza część wypełniana jest zazwyczaj przez INPS/samego zainteresowanego, a druga przez polską instytucję, która w zależności od formularza zaświadcza np. o składzie Twojej rodziny.

   Przykro mi, ale nie jestem w stanie powiedzieć Ci, jak wygląda procedura od A do Z, tym bardziej, że wchodzą tu w grę dwa państwa, dwie instytucje i zapewne niezliczone procedury wewnętrzne. Włochy i Polska muszą wymieniać się informacjami przy użyciu formularzy europejskich, ale nie potrafię powiedzieć, w jaki sposób to robią.

   Usuń
  6. Pierwsza część wypełniana jest zazwyczaj przez INPS/samego zainteresowanego, a druga przez polską instytucję, która w zależności od formularza zaświadcza np. o składzie Twojej rodziny.

   Przykro mi, ale nie jestem w stanie powiedzieć Ci, jak wygląda procedura od A do Z, tym bardziej, że wchodzą tu w grę dwa państwa, dwie instytucje i zapewne niezliczone procedury wewnętrzne. Włochy i Polska muszą wymieniać się informacjami przy użyciu formularzy europejskich, ale nie potrafię powiedzieć, w jaki sposób to robią.

   Usuń
  7. A no właśnie INPS daje puste dokumenty a co dokładnie ma byc przez nich wypełnione? bo jak będę wiedział to jutro do nich się udam i powiem co i jak bo oni twierdzą ze tylko mają to wydać i tyle ale same puste druki

   Usuń
  8. INPS lub Ty musicie wypełnić tę część, której nie ma wypełniać polska strona (część A).

   Usuń
  9. a po za tymi drukami co pisałem potrzebne są jeszcze jakieś i czy jest możliwość zeby ktoś to za mnie załatwił bo nawet mój szef był i też nic to nie ruszyło

   Usuń
  10. Skoro INPS dał Ci do wypełnienia tylko te formularze, to widocznie nic więcej nie jest potrzebne.

   Możesz spróbować zwrócić się o pomoc do CAF, biura te zajmują się m. in. pośrednictwem w składaniu wniosków o przyznanie świadczeń z INPS.

   Usuń
  11. a wiec tak mam poprosić INPS o wydanie mi tych zaświadczeń wypełnionych przez nich w części tej co oni maja wypełnićb i z tym mam się zgłosić do ROPSu o wypełnienie dalszej części i z tym od nowa do INPSu tak?

   Usuń
  12. Jeśli tak powiedziano Ci w Polsce, to widocznie tak. PS. Ja naprawdę nie wiem wszystkiego. :)

   Usuń
 18. A no strona Polska przyjmuje od osob postronnych dokunety ale muszą być one opieczętowane pieczątka włoska i coś tam ma byc wypełnione dokładnie nie wiem co

  OdpowiedzUsuń
 19. Witam serdecznie.Mam takie pytanie odnośnie zasiłku rodzinnego.Posiadam syna w wieku 4 lat i nie jest pobierany zasiłek rodzinny w Polsce przez kobietę z którą nie mam ślubu.Ja pracuję w rolnictwie sezonowo od czerwca do grudnia.Czy jest możliwośc pobierania zasiłku rodzinnego we Włoszech? Jakie papiery mam przygotować (czy mam przetłumaczyc na Włoski?).Moja kobieta pracuje w Polsce.Gdzie mam się zgłosić o ten zasiłek rodzinny i do kiedy można składać wniosek?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak najbardziej możesz ubiegać się o przyznanie zasiłku na synka, przy czym możliwe, że najpierw będziesz musiał złożyć w INPS prośbę o upoważnienie do wpisania go do Twojej komórki rodzinnej, biorąc pod uwagę, że mieszka za granicą. Możliwe, gdyż teoretycznie zasiłek powinien być Ci wypłacany przez INPS, nie przez pracodawcę (jeśli jesteś zatrudniony w rolnictwie na czas określony), a w tym przypadku INPS na podstawie przedstawionych dokumentów nie wystawia upoważnienia, a wypłaca bezpośrednio zasiłek.

   W każdym razie prośbę tę składa się na formularzu ANF42/SR03, który otrzymasz w INPS, załączając do niej europejskie druki E401 i E411, które wypełnia częściowo odpowiednia instytucja polska.

   Zarówno wniosek o upoważnienie, jak i wniosek o zasiłek składa się przez internet, przez telefon lub za pośrednictwem CAF, w sposób opisany w ostatniej części artykułu. Nie ma określonego terminu składania wniosku, a dodatkowo możesz ubiegać się o wypłatę ewentualnych zaległości, do pięciu lat wstecz.

   Usuń
 20. Witaj Dee,cod 7 stycznia status na stronie Inps po wyslaniu Domandy o zasilek rodzinny wogole sie nie zmienil , czy oni wysla jakies pismo do domu czy zasilek zostal / lub nie przyznany ? i jaka kwota zasilku jest na niepracuja żone przy nannizszych dochodach meza ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Radziłabym zadzwonić na infolinię INPS i zapytać o status sprawy, biorąc pod uwagę, że rzeczywiście minęło bardzo dużo czasu.

   Co do kwoty zasiłku, to nie jestem w stanie powiedzieć Ci nawet w przybliżeniu, ile może on wynosić, co zaznaczyłam w artykule.

   Usuń
 21. Zadzwonilam do Inps i pogadalam z Pania po polsku ktora nie wiedziala o co mi chodzi, wogole mialam wrazenie ze jej sie nie chce ze mna gadac i niby zaczela sciemniac zebym poczekala ona cos sprawdzi i sie rozlaczyla mialam wrazenie ze specjalnie, zadzwonilam drugi raz i inna pani sie ze mna polaczyla i znowu to sama te baby tam pracuja za kare? ja jej tlumacze ze 7 stycznia wyslalismy domande przez internet , i ze do tej pory nie otrzymalismy zadnej odpowiedzi tylko w kwietniu z inps przyszedl list bym dostarczyla adres zameldowania w polsce ( bo jeszcze nie mialam residencji we wloszech). i od tamtej pory cisza , ze wzielismy slub w 2013 roku w sierpniu czyli inps powinien zaplacic zasilek od tej daty do dnia dzisiejszego , te baby to lampucery wredne opryskliwe i one mi mowia ze nie mnie nie rozumieją , nie chcialy numeru protokulo tylko codice fiscale męza no patologia , ja wydrukuje sobie te ricevute i zajade do inps sie zapytac o co chodzi

  OdpowiedzUsuń
 22. jeszcze tylko dodam ze moj maz pracuje na pelen etat w fabryce , czyli wniosek o anf powinien moj maz zlozyc u oracodawcy a jedo uposledzona ksiegowa kazala nam jechac do inps po pin bysmy wyslali domande przez internet , a przez internet wysylaja bezrobotni lub pracownicy rolni, dlatego jak dzwonilam na infolinie baby nie wiedzialay o co mi chodzi dlaczego dzwonie czemu domande wyslalam przez internet skoro moj moz nie pracuje w rolnictwie, tu namieszala ksiegowa mojego meza z pracy , dlatego zasilku nie mamy, teraz musze jechac do firmy meza i wytlumaczyc ksiegowej ze dzieki niej zasilku nie dostalismy ze to jej zasranym obowiazkiem jest przyjac formularz a nie odsylac mnie do inps

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ależ oczywiście, że w tym przypadku to firma pośredniczy w wypłacie zasiłku i składanie wniosku bezpośrednio w INPS jest niezgodne z procedurą! Ignorancja... lub zła wola, nie wiem, co gorsze.

   Usuń
 23. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 24. a wiec bylam w firmie męza i ksiegowa mi powiedziala ze ona nie mogla z pracodawca wypelnic wniosku Anf tylko musial moj maz wyslac domande online poniewaz jest to zasilek na mnie a ja w styczniu nie mialam zameldowania we wloszech tylko w polsce dlatego musielismy wyslac domande online, ksiegowa powiedziala ze skoro od czerwca mam zameldowanie we wloszech to teraz moze od czerwca sama wypelnic wniosek, domande wyslalaismy 7 stycznia a w kwietniu przyszedl list z inps ze mamy dostarczyc im dokladny moj adres zameldowania w Polsce wiec im dostarczylismy i od tamtej pory cisza. Czyli na to wychodzi ze dobrze zrobilismy wysylajac online domande bo nie mialam residencji we wloszech? gdybym miala wtedt rezydencje we wloszech to pracodawca wypelnia za nas wniosek?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Teraz rozumiem - ponieważ w styczniu mąż ubiegał się o zasiłek dla żony zameldowanej poza granicami Włoch, potrzebne było upoważnienie INPS, bez którego nie byłaby możliwa wypłata. Upoważnienie nie jest potrzebne w przypadku rodziny zamieszkałej we Włoszech, bo wtedy INPS nie musi sprawdzać Waszej sytuacji rodzinnej w Polsce.

   Usuń
 25. Witam,potrzebuje pomocy,własnie dowiedziałam sie że moge dostac zasiłek na córke we Włoszech,jestem opiekunką starszej pani od 2013 roku.Moj pracodawca przeslał mi dokumenty i mówi że musze isc z tym do instytucji w Polsce ale nie wiem gdzie i czy mysze to tłumaczyc??Nic nie wiem i czy u nas w Polsce bedą wiedziec o co chodzi??Proszę pomóżcie

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli córka mieszka na stale w Polsce, INPS musi wydać Ci odpowiednie upoważnienie do pobierania zasiłku, po sprawdzeniu, czy rzeczywiście masz do tego prawo.Aby takie upoważnienie uzyskać, musisz złożyć w INPS (nie u pracodawcy, tym bardziej, ze w przypadku opiekunek nie pośredniczy on w wypłacie zasiłku) wniosek na druku ANF42, a INPS wyśle następnie do MOPS-u w Polsce częściowo wypełniony europejskie druki E401 i E411, których drugą część będzie musiał wypełnić właśnie MOPS. Po otrzymaniu odpowiedzi wystawi Ci upoważnienie na druku ANF43, przy czym procedura jest dość długa, biorąc pod uwagę, że w grę wchodzą dwa państwa.

   Często INPS żąda od składających wniosek, by sami wybrali się do Polski i przywieźli wypełnione przez MOPS druki, co niby ma przyspieszyć sprawę, ale to wcale nie jest powiedziane, bo nie każdy może sobie pozwolić, czasowo i finansowo, na wycieczkę do Polski w celu wyręczenia urzędników INPS. Instytucje powinny same się ze sobą kontaktować, po to są ujednolicone formularze i procedury europejskie.

   Usuń
  2. Ja teraz jestem własnie na urlopie i dlatego dokumenty przesyła mi pracodawca.Czy ja to muszę jakoś przetłumaczyc zanim wybiore sie do MOPS-u i czy będą wiedzieć o co chodzi? I jeszcze jedno pytanie,ponieważ otrzymuje juz zasiłek rodzinny w Polsce to czy tez mi sie to nalezy czy już nie?Zasiłek to 106 zł.miesiecznie.

   Usuń
  3. Jeśli otrzymałaś druki europejskie z serii E-..., o których wspominałam wyżej, nie musisz ich tłumaczyć, MOPS musi je znać. Pierwszą część (A) wypełnia INPS (lub Ty), a część B właśnie MOPS.

   Pobieranie zasiłku w Polsce nie wyklucza otrzymania zasiłku rodzinnego we Włoszech, INPS weźmie to pod uwagę i jeśli zasiłek Ci mimo to przysługuje, wyliczy odpowiednio niższą kwotę.

   Usuń
  4. Bardzo dziekuje za pomoc. :)

   Usuń
 26. Kochana dee czy to prawda, że do zasiłku na dziecko muszę dostarczyć dokument o wartości mojego domu w Polsce? Tak powiedziała pani w patronat

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Musisz podać wartość wszelkich posiadanych przez Ciebie nieruchomości, wspomniałam o tym również w artykule - pod uwagę są brane wszystkie dochody podlegające opodatkowaniu, a nieruchomości znajdujące się za granicą i będące w posiadaniu włoskich rezydentów podatkowych podlegają we Włoszech opodatkowaniu z tytułu IVIE:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2014/08/podatek-od-nieruchomosci-posiadanych.html

   Usuń
  2. Czyli jak podam wartość mojego majątku będzie brane pod uwagę do uzyskania zasiłku rodzinnego we Włoszech

   Usuń
 27. Jestem jako badante dziękuję za pomoc

  OdpowiedzUsuń
 28. Dlaczego nikt nie informuje że do zasiłku rodzinnego we Włoszech trzeba podać informacje o stanie majątku w Polsce? Myślę że nikt z pobierających zasiłek nie wie o tym!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To nie jest tak, że nikt o tym nie informuje - przepisy mówią o dochodach całej rodziny, nigdzie nie jest powiedziane, że chodzi tylko o włoskie o dochody czy majątek posiadany we Włoszech. Gdybym pracowała tutaj, powiedzmy, jako kelnerka na pół etapu, zarabiająca 700 euro miesięcznie, ale w Polsce posiadałabym dodatkowo mieszkanie wynajmowane studentom za 3000 zł miesięcznie, to ten dochód z najmu jest moim dochodem, nie mogę udawać, że go nie ma, bo mieszkanie znajduje się w Polsce.

   To nie jest tak, że przez to, że posiadasz nieruchomości w Polsce nie otrzymasz zasiłku, INPS dokona koniecznych obliczeń i może się okazać, że zasiłek będzie po prostu nieco niższy.

   Usuń
 29. Witaj Dee zalogowalam sie do Inps by zobaczyc status domandy i zasilek rodzinny assegno al nucleo familiare i status jest zmieniony na taki :DOMANDA IN ATTESA DI DOCUMENTAZIONE. Co to oznacza? wniosek zlozylismy online 7 stycznia ....

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Według mnie INPS czeka na dokumenty z Polski - wysłał zapytania do odpowiednich instytucji w Polsce, które muszą odpowiedzieć odnośnie Twojego zameldowania i sytuacji rodzinnej w okresie, gdy tam mieszkałaś (pisałam o tym w artykule). Jeśli chcesz mieć pewność, że to o te dokumenty chodzi, zadzwoń na infolinię i poproś o potwierdzenie.

   Usuń
  2. Witaj Dee staralismy sie o ten zasilek domanda wyslana 7 stycznia 2015 roku za 2 lata odkad jestem mężatka ale bylam zameldowana w polsce a nie we wloszech, pisalas ze dziala to kilka lat wstecz wiec staralismy sie o zasilek na żone czyli na mnie od 2013 do 2015 roku , niestety status domany sie dzis zmienil na domanda stampata e respinta. czyli zostal wniosek odrzucony, ciekawe dlaczego ja w Polsce nic nigdy nie pobieralam , odkad jestem zameldowana we wloszech inps placi na mnie 46 euro męzowi co miesiac ale przez 2 lata ktore nie bylam zameldowana we wloszech inos nie chce zaplacic...

   Usuń
  3. Masz dwa wyjścia: czekać na pismo z INPS, które przyjdzie pocztą lub zadzwonić na infolinię i zapytać o powód odrzucenia wniosku. Ewentualnie możesz też sprawdzić na portalu, czy w sekcji "Cassetta postale" (czy coś w tym stylu) nie ma kopii pisma.

   Usuń
 30. Witam! Czy jezeli posiadamy firme we Wloszech to mozna otrzymac jakakolwiek kwote na dzieci czy to dotyczy tylko pracownikow?pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Osobom prowadzącym działalność gospodarczą nie przysługuje zasiłek rodzinny.

   Usuń
 31. Witaj Dee
  Na poczatku dodam ze twój blog jest świetny i bardzo duzo mi pomaga.
  W komentarzach wyczytałam ze mogę porozmawiać w inps z konsultantem po polsku, jaki to numer? i jaki numerek trzeba wybrać, zeby porozmawiać po polsku?
  dzięki z góry

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Numer infolinii podałam w artykule, w części poświęconej składaniu wniosku: "darmowy 803164 z telefonów stacjonarnych lub płatny 06 164164 z telefonów komórkowych". :) Jeśli chodzi o to, jakie numery należy wybrać w celu rozmowy z polskim konsultantem, niestety nie mogę pomóc, gdyż nigdy nie korzystałam z infolinii INPS. Nie sądzę jednak, by wybór języka był skomplikowany. :)

   Usuń
 32. Witaj Dee po raz kolejny chciałbym bardzo podziękować Ci za świetny blog. Mam małe pytanie mam dwójkę małych bobasów na które pobieramy z żoną tzw. assegno famigliare czy może Wiesz jak się to ma do nowego polskiego programu rodzina 500+. Z tego co wiem to świadczenie to przysługuje także polakom pracującym za granicą jeśli nie pobierają podobnego zasilku w kraju w którym przebywają. Zaznaczę ze program 500+nie ma nic wspólnego z zasiłkiem rodzinnym.
  Pozdrawiam serdecznie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety nie orientuję się w polskich przepisach, więc nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Przyznaję bez bicia, że w tych kwestiach jestem ignorantką, za długo mieszkam poza granicami Polski. ;)

   Usuń
 33. Witam mam pytanie mąż pracuje 6 miesięcy i jest ubezpieczony następne 6 miesięcy jest na bezrobociu we Włoszech twierdzi ze nie dostaje rodzinnego czy to możliwe twierdzi ze mu nie przysługuje bo mnie tam nie ma z dzieckiem a jestem w Polsce .Z góry dziękuje za pomoc Pozdrawiam Bożena

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mąż jak najbardziej może ubiegać się o zasiłek rodzinny, nie ma znaczenia, że mieszkasz z dzieckiem w Polsce - musi po prostu uzyskać z INPS upoważnienie do pobierania zasiłku na członków rodziny zamieszkałych za granicą (pisałam o tym w artykule).

   Usuń
  2. Bardzo dziękuje za odpowiedz tak z pośpiechu napisałam -Wiem mogłam najpierw spokojnie wszystko przeczytać . Jeszcze raz bardzo Dziękuje

   Usuń
 34. Czy moze mi ktos powiedziec skad mam wziac codice fiscale moich dzieci ,one przebywaja w Polsce i tam mieszkaja jak dzwonilem do corki to ona mi mowila ze nie posiada zadnego codice fiscale tylko nr PESEL dziekuje za odp .z gory.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wystarczy pójść do urzędu skarbowego (Agenzia delle Entrate) i złożyć wniosek o nadanie dzieciom włoskiego codice fiscale.

   Usuń
 35. Witam czy istnieje mozliwośc sprawdzenia na stronach INPS czy został przyznany zasiłek rodzinny złorzyłem wszystkie dokumenty w regionalnym osrodku pomocy społecznej na początku roku bo takie informacje uzyskałem telefonicznie od INPS.Pobierałem zasiłek rodzinny od paru lat w momencie zwolnienia mnie zpracy /zasiłek miałem przyznany od lipca do lipca/w listopadzie przy wypłacie TNRF potrącił mi wypłacane od lipca do listopada zasiłki po telefonicznym kontakcie z inps musiałem zrobić autoryzacje dokumentów które zrobiłem i nadal nic za miesiac minie rok i nadal nic

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli zarejestrujesz się na stronie INPS, powinieneś mieć wgląd do wszystkich spraw Ciebie dotyczących:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/08/rejestracja-na-stronie-internetowej-inps.html

   W przeciwnym wypadku nie pozostaje Ci nic innego, jak telefon na infolinię.

   Usuń
 36. Proszę o poradę.We wcześniejszym poscie napisała Pani że zasiłek dla rodziny wielodzietnej(troje dzieci)a zwykły to zupełnie inna sprawa.Pracuę w braży rolniczej większość część roku.Żona z trojką dzieci przebywa w Polsce.Czekam na odpowiedź z inps w sprawie zasiłku rodzinnego,Czy w przypadku rodziny wielodzietej składa się osobny wniosek o świadczenia rodzinne? czy INPS automatycznie po zbadaniu mojej sytuacji rodzinnej zakwalifikuje mnie do świadzczeń przysługujących rodzinom wielodzietnym.Dziękuję za odpowiedź.Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Abyś mógł otrzymać zasiłek dla rodzin wielodzietnych, dzieci (nieletnie) musiałyby mieszkać z Tobą we Włoszech i być tu zameldowane, więc niestety niewiele da się zrobić.

   Usuń
 37. Witam, mam pytanie troszke z innej beczki..;) Potrzebuje zaswiadczenie(dla mops w pl) z Inps, ze NIE pobieram u nich zadnych swiadczen na dziecko. Bylam juz w inps w mojej miejscowosci, ale oczywiscie nikt nie potrafil udzielic mi dokladnych informacji.. (chyba nikt nie jest u nich przygotowany na takie pytanie, raczej wszyscy pytaja jak dostac swiadczenia ;) ) Dowiedzialam sie tylko, ze powinnam poszukac odpowiedniego modulo na ich stronie, wydrukowac, wypelnic i wrocic do nich... Teraz moje pytanie jest takie, o jakie modulo sie rozchodzi, bo ja zupelnie nie orientuje sie w tych sprawach. Dodam jeszcze, ze nawet nie wiem czy mi przysluguja jakies swiadczenia, z racji malej ilosci godzin w kontrakcie. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Do tego celu sluzy europejski druk E411, o ktorym pisalam w artykule i ktory stanowi prośbe o informacje dotyczące uprawnienia do pobierania świadczeń rodzinnych we Wloszech. Druki z serii E sluza do wymiany informacji pomiedzy instytucjami w roznych krajach UE i tak naprawde to MOPS powinien wyslac wypelniony przez siebie czesciowo druk do INPS, a INPS odeslac do MOPS-u druk z informacja. Widze jednak, ze rowniez polskie urzedy lubia czasem zwalac robote na obywateli. ;)

   Usuń
 38. Witam serdecznie.Chcilam zapytac na jakiej zasadzie mozna rozwiazac moja sytuacje. Mieszkam jeszcze w Polsce nasz syn ma 4 latka,ale moj partnert a ojciec dziecka chce zebysmy zamieszkali we Wloszech.Tyle,ze jest w trakcie separacji ze swoja malzonka,wiec nie istnieje mozliwosc pobrania sie sie na dzien dzisiejszy. Czy w zwiazku z tym moge wyjechac bez zadnych problemow do Wloch na stale wynajc mieszkanie za ktore bedzie placil ojciec dziecka.Z gory dziekuje za odpowiedz Joanna84

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oczywiście, nie ma żadnego problemu. Weź jedynie pod uwagę, że jeśli nie będziesz pracować, nie będziecie mieli z synkiem prawa do opieki zdrowotnej i konieczne będzie wykupienie prywatnej polisy lub odpłatna rejestracja we włoskim systemie służby zdrowia, jeśli region, w którym zamierzacie zamieszkać daje taką możliwość.

   Kwestie pobytowe to temat-rzeka, wszystko opisałam dokładnie na blogu, więc zachęcam do zapoznania się z artykułami, zwłaszcza tymi zamieszczonymi w zakładkach "zameldowanie" i "służba zdrowia". :)

   Usuń
 39. Witam. Złożyłam w sierpniu wniosek o zasiłek rodzinny, za pośrednictwem pracodawcy. Umowę mam od marca, a więc oczekuję też pieniążków wyrównawczych za poprzednie miesiące. Mamy już listopad i nic... czy to normalne, że to tyle trwa? Gdzie mogę iść się dowiedzieć czegokolwiek...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety czas oczekiwania na różne świadczenia we Włoszech często jest bardzo długi - możesz zadzwonić na infolinię INPS i zapytać o postęp sprawy, może są jakieś problemy, o których nie zostałaś poinformowana?

   Usuń
 40. Witam ile lat (składek )trzeba przepracować minimum aby można było przejść ( pobrać )na emeryturę włoską słyszałem że wystarczy 10 lat składek aby otrzymać minimalną emeryturę przy uzyskaniu wieku emerytalnego 67lat to prawda ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. O prawie do emerytury włoskiej pisałam obszernie tutaj:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2014/02/prawo-do-emerytury-we-woszech-pensione.html

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2014/04/emerytura-sumowanie-okresow.html

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2014/03/emerytura-dla-osob-ktore-nie-opacay.html

   Usuń
  2. Dziękuję przydało się ale mam jeszcze jedno pytanko w Polsce przed wyjazdem do Włoch pracowałem tylko 3 lata wyjechałem do Włoch na początku 1996 roku kilka lat pracowałem na czarno ,od 2000 r.do końca listopada 2016 pracowałem legalnie ,więc mam 16 lat składek i to chyba bedzie na tyle we Włoszech teraz mam pytanie - do wieku emerytalnego włoskiego jak i polskiego brakuje mi około 15 lat na dzień dzisiejszy ,co oznacza że w żadnym kraju nie osiągnę minimum 20 Italia 25 Polska i kto wie gdzie będę pracował juto? dłużej niż 16 lat nie przepracuje chyba w żadnym już kraju więc czy na koniec mojej kariery zawodowej jak będą jeszcze emerytury mogę wniosek złożyć we Włoszech ?

   Usuń
  3. Chyba nie do końca zrozumiałeś artykuł o sumowaniu okresów składkowych - skoro w Polsce pracowałeś 3 lata, a we Włoszech 16 lat, to musisz przepracować jeszcze rok, by osiągnąć minimum składkowe wymagane włoskimi przepisami (3+16+1=20 lat).

   Usuń
 41. witam mam problem z domanda o assegnia familgiare 3a domanda rispinta pracuje jako badante ,maz i 4 dzieci mieszkaja w kraju rok i dwa lata temu dostalam assegno famigliare bez problemu niewiem co jest nie tak tym razem wczesniej 2 dzieci pelnoletnich studiovalo i jeden nieletnie tez tylko jedeno pelnoletnie nie studiovalo zaplacili bez problemu nawed zalegle w tym roku domana 2 doroslych dzieci nie studioje jedno dorosle tak i jedno nieletnie tak czy tak wyslana domanda z caf jest ok dlaczego 3 razy juz ja mi odrzucili prosze o pomoc dziekuje

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. INPS podaje zawsze uzasadnienie odrzucenia wniosku, co jest napisane w piśmie/informacji z INPS? Tylko w ten sposób możesz sprawdzić, dlaczego według INPS nie przysługuje Ci zasiłek rodzinny.

   Usuń
  2. napisane bylo ze nucleo diverso diferente prima domanda

   Usuń
  3. cos w tym caf pomylili ale tak czy siak czy nalezy mi sie assegno familgiare i na ile dzieci mam podac cala rodzine maz plus ja i 4a dzieci z tego tylko 2ka uczacych sie jeszcze maloletni syn i pelnoletnia corka

   Usuń
  4. A czy przypadkiem nie powinnaś uzyskać nowego upoważnienia z INPS przed złożeniem wniosku o przyznanie zasiłku? Skoro INPS twierdzi, że zmienił się skład rodziny, może potrzebuje nowych formularzy wypełnionych przez polski MOPS, które wyjaśnią sytuację?

   Powinnaś otrzymać zasiłek na małoletniego syna i uczące się dziecko, jeśli ma ono mniej niż 21 lat, pod warunkiem, że żadne w Twoich dzieci nie ma więcej niż 26 lat. Jeżeli któreś z nich przekracza ten wiek, wówczas zasiłek przysługiwałby Ci jedynie na nieletnie dziecko.

   Na Twoim miejscu zapytałabym w CAF lub bezpośrednio w INPS, czy sprawę może rozwiązać ponowne złożenie wniosku o upoważnienie do pobierania zasiłku (druk ANF42).

   Usuń
  5. dzieci maja 23 22 21 lat i 16 z tego uczace sie 16 i22 a wiec w domandzie mam wpiasac cala rodzine ja maz i 4 dzieci czy tylko maloletnie uczace sie dziecko bo wtego co mi napiasalas wynikazenalezy sie tylko na niego moze inps po zlozeniu domandy widzi wszystkich i dla tego odpisuje ze zmienil sie nucleo famigliare di prima domanda tak czy siak jak zlozyc domande co wisac dziekuje serdecznie

   Usuń
  6. Moim zdaniem wpisywanie dzieci, na które nie przysługuje zasiłek nie ma większego sensu, gdyż wykluczone są one z komórki rodzinnej branej pod uwagę w celu obliczenia zasiłku. Tak więc wpisałabym Ciebie, męża oraz 16-letniego syna.

   Usuń
 42. Witam jak na stronach inpsu złożyć wniosek o wypłate zasiłku rodzinnego wraz z zasiłkiem dla bezrobotnych z góry dziekuje za odpowiedz

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. We wniosku o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych (Naspi) można zaznaczyć opcję "mam prawo do zasiłku rodzinnego" - należy wówczas załączyć również wypełniony druk ANF/PREST SR32. Wniosek składa się w sekcji "Domande per prestazioni a sostegno del reddito" - "Naspi" - "Invio domanda".

   Jeżeli natomiast już pobierasz zasiłek dla bezrobotnych, istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego w tej samej sekcji, ale zamiast Naspi wybierasz "Assegno al nucleo familiare" - "ANF Disoccupazione non agricola".

   Usuń
 43. Witam,mam pytanie czy jeśli pracuje we Włoszech około 7 miesiecy ,legalnie, w roku w sektorze rolnym a zarazem jestem rolnikiem w Polsce i tam od wielu lat opłacam sobie składkę KRUS nie pobierając żadnych świadczeń rodzinnych to w tym przypadku mogę złożyć wniosek do IMPSU o przyznanie zasiłku rodzinnego na dwoje dzieci za okres 5 lat wstecz .Z góry dziękuje za odpowiedz..

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oczywiście, to są dwie kwestie zupełnie ze sobą nie powiązane.

   Usuń
 44. Witam,mam pytanie czy jeśli pracuje witali ichce dostac assegnio famigliare na dziecko w polsce to moja partnerka ktora w polsce na dziecko nic niedostaje bedzie musiala w polsce oddac kase fiskusowi bo zasilek rodziny jaj sie nie nalezy zaduzo zarabia ale co roku dostaje zwrot podatku od dochodow jako samotna matka .czy jesli mi dadza assegnio za 6 lat wstecz to ona tez bedzzie mosiala oddac 6 lat fiskusowi w polsce jak to funkcjonuje dodam ze nie mamy slubu prosze o pomoc bo niewiem jak to zrobic by bylo dobrze i legelnie dziekuje

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Odpisałam na komentarz, który zamieściłeś pod tym artykułem:

   https://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/07/zasiek-rodzinny-wasze-pytania-i.html?

   Usuń
 45. Witam
  Mam trochę skomplikowaną sytuację dlatego proszę o poradę.
  Do końca sierpnia mieszkaliśmy całą rodziną we Włoszech,od września ja z dzieckiem przebywam w Polsce a mąż nadal mieszka i pracuje we Włoszech,tu też cały czas był pobierany zasiłek rodzinny.
  Dziecko chodzi do szkoły w Polsce i tam ma tymczasowe zameldowanie,ja nie pracuje,nie mam zameldowania w Polsce ale mam we Włoszech, często tu przyjeżdżam i mam zamiar wrócić jak dziecko skończy edukację.
  Mąż dostał w pracy nowy wniosek na rodzinne i z tąd moje pytanie- jaki adres mam wpisać dla siebie i jaki adres dla dziecka?czy będziemy musieli dołączyć te druki z Polski o których pisze Pani w swoim artykule?
  Dodam że w Comunie było zgłaszane że dziecko mieszka tymczasowo w Polsce i tam się uczy.
  Ja nie pobieram żadnych zasiłków w Polsce a jak bym nawet chciała to mi się nie należą że względu na to że męża dochody przekraczają kryteria dochodowe.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak sama pewnie wiesz, nie powinnaś być zameldowana we Włoszech, skoro tutaj nie mieszkasz - skoro jednak się nie wymeldowałaś, to teoretycznie przebywasz na stałe we Włoszech, więc w Twoim przypadku mąż powinien wpisać włoski adres. Natomiast w przypadku dziecka konieczne będzie uzyskanie upoważnienia z INPS, gdyż jest ono zameldowane za granicą. Nie wiem, co wpiszą polskie instytucje do druków europejskich, skoro żadne z rodziców teoretycznie z nim nie mieszka, więc trudno mi powiedzieć, jsk będą wyglądały zaświadczenia o składzie komórki rodzinnej i jej dochodu.

   Usuń
 46. Witam jakie są potrzebne papiery z Polski żeby dostać zasilek rodzinny i czy jest coś takiego jak rozlakowe

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W artykule dokładnie opisałam dokumenty wymagane do otrzymania upoważnienia z INPS do pobierania zasiłku na członków rodziny mieszkających w Polsce.

   Co rozumiesz przez "rozłąkowe"?

   Usuń
 47. Czy jest coś takiego jak zasilek rozlakowy na dzieci i zone . Mąż składał papiery w inps ale tylko akty urodzenia dzieci i akt ślubu nie dostarczała z Polski z mops u żadnych dokumentów ani z urzędu o zameldowania

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czy przedstawiając tylko takie papiery mąż ma przyznany zasilek rodzinny i czy powinna być to składane również przez urzad marszalkowski

   Usuń
  2. Można ubiegać się o zasiłek rodzinny, o którym piszę w artykule i o który zapewne ubiegał się mąż. Jak wspomniałam, to INPS powinien wystąpić do MOPS-u o wydanie druków europejskich potrzebnych do wystawienia upoważnienia do pobierania zasiłku na żonę i dzieci mieszkające w Polsce, choć często "wyręcza się" zainteresowanym.

   Usuń
  3. Urząd marszałkowski? Wybacz, ale nie rozumiem, dlaczego urząd ten miałby pośredniczyć w składaniu wniosku o zasiłek.

   O przyznaniu zasiłku decyduje INPS na podstawie złożonych dokumentów, więc mąż musi tam zapytać o stan sprawy (na rozpatrzenie wniosku często czeka się kilka miesięcy, zwłaszcza w przypadku członków rodziny mieszkających za granicą).

   Usuń
 48. Tutaj sprawa policzyla się bardzo szybko bo w ciągu miesiąca po złożeniu tylko aktów zostało przyznane świadczenie ale tak dokładnie to nie wiemy co to jest . Nikt nie wymagał ode mnie pisma czy pobieram zasilek z Polski

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie potrafię powiedzieć, czy otrzymaliście zasiłek rodzinny, czy jakieś inne świadczenie - mąż powinien mieć potwierdzenie złożenia wniosku, na którym jest napisane, o co się ubiegał.

   Usuń
 49. Ż tego co tam przetlumaczalam to pisze jakieś jądro komórki i dodatek ale ciężko mi zrozumieć o co tam chodzi i nie dostał żadnej decyzji

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Może zamiast próbować tłumaczyć, napiszesz mi po prostu po włosku?:)

   Usuń
 50. Odpowiedzi
  1. Le comunico chce la domanda presentata in data ... e'stata definita como segue. E'stato riconosciuto il diritto a far parte del suo nucleo familiare per le persone di seguito indicate con a fianco riportate le date di decorrenza e di scadenza

   Per i cittadini dell unione europea gli assegni anf sono erogati como differenza tra quelli spettanti in italia e quelli spettanti nel paese ue di residenza ai familiari ivi rimasti. Lujmporto totale erogato ai familiari del richiedente nel paese di residenza rilevato dal mod e411 e pari a euro
   N. B.al termine del rapporto do lavoro la presenta autorizzazione dev'essere restituita al lavoratore richiedente

   Usuń
  2. To jest właśnie upoważnienie do pobierania zasiłku rodzinnego na członków rodziny mieszkających w Polsce - INPS otrzymał z Polski potrzebne dane i przyznał zasiłek.

   Usuń
 51. I coś takiego
  Domanda di prestazioni di disoccupazione agricola anna ...
  Domanda di assegno per il nucleo familiare periodo dal..

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pierwszy wniosek to wniosek o przyznanie zasiłku rolniczego (http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/12/disoccupazione-agricola-czyli-zasiek.html?m=1), a drugi to wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego, o którym mowa w tym artykule.

   Usuń
 52. Proszę mi jeszcze powiedzieć czy dzieci i ja muszę mieć nadany codice fiscale i z tego co ja się orientuję to urzedt informują się między sobą i inps powinien skontaktować się z urzędem marszałkowskim który powinien mnie powiadomić że muszę jakieś papiery dostarczyć do urzędu

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Musicie mieć nadane codice fiscale, by mąż mógł skorzystać z ulgi rodzinnej:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2014/03/odliczenie-od-podatku-za-czonkow.html?m=1

   Nadal nie rozumiem, co ma wspólnego urząd marszałkowski ze świadczeniami wypłacanymi przez INPS. Jeśli brakuje jakichś dokumentów, INPS informuje o tym bezpośrednio osobę składającą wniosek, a więc męża.

   Usuń
 53. Dowiadywalam sie w mops w polsce czy dostali jakies pismo do wypełniania z informacją czy pobieram w Polsce świadczenia ale oni niczego takiego nie dostali . I mąż dostaje wypłatę takiego świadczenia jednorazowa w miesiącu lipcu . A codice fiscale mąż musiałby złożyć na nas osobiście czy inps to nadaje dla członków rodziny bo z tego co my wiemy to nie przyszły żadne papiery informujące że mamy nadany nr

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Muszę przyznać, że nie jest łatwo złożyć w całość części układanki, które od wczoraj mi podajesz.;) Dopiero teraz mogę się domyślić, że mąż pracuje w rolnictwie na czas określony, więc złożył w INPS wniosek o zasiłek rodzinny wypłacany razem z zasiłkiem rolniczym. Zgadza się?

   Nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego MOPS twierdzi, że nie przekazywał do Włoch żadnych informacji, a INPS pisze, że je otrzymał - najważniejsze, że zasiłek został przyznany, prawda?;)

   Mąż musi osobiście wybrać się do urzędu skarbowego i złożyć wniosek o nadanie CF członkom rodziny, na których przysługuje mu ulga rodzinna. Bez jego wniosku nie otrzymacie codice fiscale.

   Usuń
 54. No właśnie nie bardzo ponieważ jak się okazuje mamy problemy w Polsce złożyłam wniosek o zasilek rodzinny w mops i 500+ A się okazuje że widnieje y nich w komputerze że pracował za granica powiedziała im że wszystko się zgadza ponieważ rozliczam się z us w Polsce i wszystkie papiery mają przedstawione łącznie z pit i kontraktem powiedzieli że muszą wysłać wszystkie papiery dilo urzędu marszalkowskie w celu weryfikacji czy nie pobieramy we wloszech żadnych świadczeń

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No tu Ci pomóc nie mogę, nie znam polskich przepisów, więc nie wiem, jak włoski zasiłek rodzinny może wpłynąć na polskie świadczenia.

   Usuń
 55. Też tego nie rozumiem to wszystko jest jakieś chore no ale nic będziemy czekać na zakończenie sprawy która pewnie potrwa sporo . Dziękuję za udzielenie informacji

  OdpowiedzUsuń
 56. Witaj Dee, zlozylismy domande autorizacione assegno al nuckeo familiare , ( mąz stara sie o rodzinne na mnie jak bylismy malzenstwem ale nie mialam zameldowania we wloszech tylko w polsce) chodzi o lata 2013-2015, i dostalam wiadomosc z inpsu taka: modello e 411 da ente previdenziale polacco, o co chodzi skad wziac taki dokument my mieszkamy na sardyni, czy to znaczy ze mam jechac do polski po taki dokument?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak wyjaśniłam w artykule, INPS powinien sam zwrócić się do polskiej instytucji z prośbą przesłanie wypełnionego druku E-411, a nie wyręczać się petentem. Druki europejskie z serii E służą właśnie do wymiany informacji pomiędzy urzędami różnych państw UE.

   Usuń
  2. inps napisal mi dokladnie tak : Per decidere in merito alla domanda di autorizzazione agli Assegni al Nucleo Familiare presentata il 28/03/2018 e' necessario che siano trasmessi i seguenti documenti:
   1. modello e 411 da ente previdenziale polacco.
   czy ja mam wydrukowac ten druk wypelnic dane swoje i wyslac so inpsu by on do polski wyslal czy ja mam w polsce dac go do wypelnienia??

   Usuń
  3. INPS nie powinien w ogóle pisać czegoś takiego, wystąpienie do polskiej instytucji (w tym przypadku MOPS-u) to jego obowiązek. Jak jednak pisałam w artykule, takie sytuacje się zdarzają i jeśli nie masz ochoty przekonywać INPS, że sam powinien wykonywać swoją pracę, to musisz sama wypełnić cześć A druku, a część B dać do wypełnienia w Polsce.

   Usuń
 57. i jeszcze Dee mam takie pytanie ten druk E 411 to mam wydrukowac polski czy wloski??

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Potrzebny jest włoskiemu urzedowi, więc po włosku. Nie

   Usuń
 58. Hej Dee zrobilam tak, wydrukowalam druk E 411 po polsku, wypelnilam sekcje A, i napisalam oswiadczenie do inpsu ze nie mam mozliwosci wyslac im calego dokumentu wypelnionego przez polski urzad marszalkowski poniewaz mieszkam na sardynii i zajmuje sie malym dzieckiem, i to im wysle do mojej domandy , myslisz ze odrzuca domande??

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dodalabym, że prosisz (grrr) INPS o wystąpienie bezpośrednio do polskiej instytucji o przesłanie informacji zwrotnej, zgodnie z obowiązującymi procedurami unijnymi. Jeśli przyjdzie im do głowy odrzucić wniosek że względu na brak druku E-411, o wydanie którego sami powinni wystapic, złożysz odwolanie.

   Usuń

Komentarze są moderowane, więc na ich publikację trzeba trochę poczekać. Komentarze niekulturalne lub niezgodne z netykietą nie będą publikowane, proszę Was też o pozostawianie komentarzy odnoszących się do tematu artykułu. Tylko w ten sposób jestem w stanie zapewnić przejrzystość bloga! Dziękuję za komentarze i za współpracę. :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...