19 października 2015

SPADEK WE WŁOSZECHLiczba małżeństw i rodzin polsko-włoskich jest dość pokaźna, temat spadku dotyczy więc sporej części Polaków, nie wykluczając mnie samej. Ponieważ sprawa jest dość poważna, nie zaszkodzi dowiedzieć się, jak przepisy włoskie regulują tę kwestię – informacje te mogą się Wam przydać do podjęcia decyzji dotyczących Waszych w pocie czoła zarobionych pieniędzy i majątku w różnej postaci, a przy okazji dowiecie się, jakie są Wasze prawa jako potencjalnych spadkobierców.Napiszę o sytuacjach prostych, nieskomplikowanych, gdzie nikt się z nikim nie zamierza bić na maczety o spadek po wujku, wszyscy żyją mniej więcej w zgodzie, a państwem właściwym są Włochy. Prawo spadkowe to temat rzeka, więc ograniczę się do podstaw.Brak testamentu i podział spadkuJeżeli zmarły (piszę w trzeciej osobie, bo jakoś niefajnie byłoby mi pisać „po Waszej śmierci” – tfu tfu) nie zostawił testamentu lub w pozostawionym testamencie wziął pod uwagę tylko część swoich dóbr, pozostawiony przez niego majątek zostaje podzielony zgodnie z zasadami przewidzianymi przez włoskie prawo. Zmieniają się one w zależności od sytuacji rodzinnej zmarłego i generalnie sprawa wygląda następująco:Spadkobiercy
Należna część spadku
Małżonek + 1 dziecko 1/2 małżonek i 1/2 dziecko – małżonek ma też prawo dożywotniego zajmowania domu rodzinnego, wraz z meblami i sprzętem
Małżonek + 2 lub więcej dzieci 1/3 małżonek i 2/3 do podziału między dzieci – małżonek ma prawo dożywotniego zajmowania domu rodzinnego
1 lub więcej dzieci (bez małżonka) Spadek dzielony jest po równo między dzieci
Małżonek (bez dzieci) + rodzice lub rodzeństwo zmarłego 2/3 małżonek i 1/3 rodzice/rodzeństwo (jeśli rodzice nie żyją) - małżonek ma prawo dożywotniego zajmowania domu rodzinnego
Małżonek (bez dzieci, żyjących teściów i szwagrów) 100% spadku
Tylko dalsza rodzina Spadek należy się krewnym do 6. stopnia, przy czym „wygrywa” najbliższy stopniem krewny (wykluczając pozostałych)
Brak krewnych Spadek zostaje przekazany skarbowi państwa


Całkiem możliwe, że zdziwił Was czwarty punkt – jak to, jeśli nie mamy dzieci, to będę musiał dzielić się spadkiem z rodziną żony/męża? Ano tak, tak właśnie stanowią przepisy. O ile jednak rodzeństwu nie należy się zachowek (o tym później), to rodziców nie można wykluczyć nawet za pomocą testamentu, dobrze jest więc o tym pamiętać.To nie wszystko – może się zdarzyć, że były małżonek zmarłego złoży do sądu wniosek o przyznanie świadczenia, które zostanie pokryte z pozostawionego przez niego majątku. Oczywiście to nie jest tak, że po rozwodzie można liczyć na spadek po byłym mężu, to nie o to chodzi. Były małżonek po rozwodzie traci prawo do spadku, ale sąd może mu przyznać coś w rodzaju alimentów pośmiertnych, jeśli spełni on następujące warunki:

 • w momencie śmierci byłego małżonka otrzymywał od niego alimenty na utrzymanie
 • nie zawarł ponownie związku małżeńskiego (wtedy zresztą traci się prawo do alimentów)
 • znajduje się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej

Samo złożenie wniosku nie oznacza, że sąd świadczenie przyzna, ale taka możliwość istnieje.

W sprawach spadkowych nie ma znaczenia wybrany przez Was reżim majątkowy, a więc wspólnota czy też rozdzielność majątkowa.

Testament

Każde z Was może oczywiście spisać testament, w którym zadecydujecie, co ma się stać po śmierci z Waszym majątkiem. Możecie zawrzeć w nim dyspozycje dotyczące całości posiadanych przez Was dóbr, możecie też np. zapisać samochód kuzynce Jadzi, rower pani z warzywniaka, a resztę zostawić w rękach przepisów, o których pisałam wyżej.

Testament może zostać spisany na dwa sposoby:

 • przez notariusza, który przekaże następnie testament do archiwum i otworzy go w momencie Waszej śmierci (testamento pubblico) – konieczna jest obecność dwóch świadków
 • odręcznie (testamento olografo) – musi on być napisany w całości odręcznie, przez Was (nie może Was wyręczyć syn czy przyjaciółka), zawierać datę oraz Wasz czytelny podpis; tego typu testament też można złożyć u notariusza, zwłaszcza że wcale nie tak trudno jest o jego zagubienie lub zniknięcie w tajemniczych okolicznościach (ehm)

Oczywiście możecie w każdej chwili wprowadzić zmiany do testamentu, pamiętajcie jednak, by w nowym testamencie zawrzeć zdanie anulujące poprzedni dokument.

Zachowek, czyli kogo nie można wykluczyć z udziału w spadku

Włochy to nie Ameryka, nie możecie wydziedziczyć wszystkich spadkobierców i przekazać całego majątku kotu tudzież kochance. Niektórych osób nie możecie wykluczyć z udziału w spadku, więc część majątku, którą możecie zarządzać za pomocą testamentu (tzw. quota disponibile) może znacznie się zmniejszyć:

Spadkobiercy
Zachowek (część nienaruszalna)
Kwota do Waszej dyspozycji
Małżonek
1/2 i prawo dożywotniego zajmowania domu rodzinnego
1/2
1 dziecko (brak małżonka)
1/2
1/2
2 lub więcej dzieci
2/3 (do podziału)
1/3
Małżonek + 1 dziecko
1/3 małżonek i prawo dożywotniego zajmowania domu rodzinnego + 1/3 dziecko
1/3
Małżonek + 2 lub więcej dzieci
1/4 małżonek i prawo dożywotniego zajmowania domu rodzinnego + 1/2 dzieci (do podziału)
1/4
Małżonek i rodzice zmarłego (tylko w przypadku braku potomstwa)
1/2 małżonek i prawo dożywotniego zajmowania domu rodzinnego + 1/4 rodzice
1/4
Rodzice (brak małżonka)
1/3
2/3

Przyjęcie spadku

Jeśli jesteście spadkobiercami zmarłego, pozostawiony przez niego spadek musi zostać przez Was przyjęty, a macie na to 10 lat od momentu śmierci krewnego. We Włoszech istnieją trzy rodzaje tej procedury:

 • za pomocą odpowiedniego oświadczenia (accettazione espressa) – oznacza przyjęcie całości spadku bez żadnych dodatkowych warunków, a więc np. dziedziczycie też długi zmarłego, jeśli takie zostawił
 • poprzez domniemanie przyjęcia spadku (accettazione tacita) – ma to miejsce np. wówczas, gdy z Waszego postępowania jasno wynika, że zamierzacie przyjąć spadek, np. przeprowadziliście się do odziedziczonego mieszkania
 • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza (accettazione con beneficio d’inventario) – ogranicza ono odpowiedzialność za ewentualnie długi zmarłego, gdyż wierzyciele mogą domagać się ich spłaty jedynie do wysokości pozostawionego przez dłużnika majątku, więc Wasz osobisty majątek jest nietykalny; jeśli jesteście już w posiadaniu jakichkolwiek dóbr zmarłego (np. mieszkacie w jego domu), musicie złożyć oświadczenie w ciągu trzech miesięcy, w przeciwnym wypadku będziecie całkowicie odpowiedzialni za ewentualne długi!

Bez względu na to, kiedy przyjęliście spadek, stajecie się jego właścicielami od momentu śmierci spadkodawcy.

Odrzucenie spadku

Zdarza się, że zmarły nie pozostawił ani pieniędzy, ani nieruchomości, ani nawet roweru – zostawił za to masę długów lub chociażby debet na karcie kredytowej. W tej sytuacji przyjmowanie spadku nie leży w Waszym interesie i zalecam jak najszybsze odrzucenie spadku, zanim wpadniecie w szpony dłużników.

Odrzucenia spadku dokonuje się zazwyczaj za pomocą aktu notarialnego (istnieje też możliwość złożenia odpowiedniego oświadczenia w kancelarii sądowej miejsca, w którym odbywa się postępowanie spadkowe – można w ten sposób sporo zaoszczędzić), który zostaje następnie wpisany przez notariusza do rejestru aktów spadkowych. W akcie tym nie może być zapisany żaden dodatkowy warunek, w przeciwnym wypadku spadek zostanie automatycznie uznany za przyjęty – zapomnijcie więc o odrzuceniu spadku pod warunkiem, że pozostali spadkobiercy zapłacą Wam 10000 euro. ;)

Podobnie jak w przypadku przyjęcia spadku, na odrzucenie spadku macie 10 lat od momentu śmierci spadkodawcy, chyba że jesteście już w posiadaniu dóbr zmarłego - wówczas macie na to tylko trzy miesiące.

Nie możecie przyjąć lub odrzucić tylko części spadku!

Podatki

Otrzymanie spadku wiąże się z koniecznością zapłacenia od niego podatku (imposta di successione), którego wysokość zależy od wartości uzyskanego majątku oraz stopnia pokrewieństwa ze zmarłym. Nie wszystko to, co odziedziczyliście podlega opodatkowaniu – zwolnione z podatku są na przykład obligacje państwowe czy pojazdy wpisane do włoskiego rejestru publicznego. Musicie natomiast uiścić podatek za następujące „elementy” spadku (podam Wam najczęściej dziedziczone dobra, trudno jest wymienić wszystko):

 • nieruchomości i tereny – w tym również prawo do ich użytkowania
 • dobra ruchome, z wyjątkiem wspomnianych wyżej pojazdów
 • akcje
 • udziały w przedsiębiorstwach – możecie zostać zwolnieni z podatku, jeśli postanowicie prowadzić dalej działalność gospodarczą przez co najmniej pięć lat
 • pieniądze
 • kosztowności

W ciągu roku od śmierci spadkodawcy musicie złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie spadkowe (dichiarazione di successione), w którym wymienić należy wszystkie pozostawione przez niego dobra (czyli aktywa) oraz ewentualne długi (pasywa), co pozwoli obliczyć wartość spadku.


UWAGA! Jesteście zwolnieni z obowiązku składania oświadczenia spadkowego, jeżeli spełniacie jednocześnie następujące warunki:
 • łączna wartość spadku nie przekracza 100 tysięcy euro
 • nie odziedziczyliście żadnej nieruchomości lub terenu
 • zmarły był Waszym rodzicem lub małżonkiem

Jak wspomniałam, wysokość należnego podatku jest zmienna i oblicza się ją w następujący sposób:

STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA
WARTOŚĆ SPADKU
PODATEK
Małżonek i krewni w linii prostej (dzieci, rodzice, wnuki, dziadkowie itp.)
poniżej 1 mln euro
0%
powyżej 1 mln euro
4% od nadwyżki
Rodzeństwo
poniżej 100 tys. euro
0%
powyżej 100 tys. euro
6% od nadwyżki
Krewni do 4. stopnia (wujkowie, kuzyni, siostrzeńcy), powinowaci w linii prostej (np. teść czy synowa) i powinowaci w linii bocznej (np. szwagrowie) do 3. stopnia
bez znaczenia
6%
Pozostali spadkobiercy
bez znaczenia
8%
Spadkobierca z orzeczonym ciężkim stopniem niepełnosprawności
poniżej 1,5 mln euro
0%
powyżej 1,5 mln euro
zgodnie ze stopniem pokrewieństwa

Dodatkowo, jeżeli odziedziczyliście nieruchomości czy tereny, oprócz podatku spadkowego musicie zapłacić też podatek katastralny i hipoteczny:

 • podatek katastralny (imposta catastale) – 1% wartości katastralnej, nie mniej niż 200 euro
 • podatek hipoteczny (imposta ipotecaria) – 2% wartości katastralnej, nie mniej niż 200 euro

Jeżeli oświadczycie, że odziedziczone mieszkanie jest Waszym głównym miejscem zamieszkania lub znajduje się na terytorium gminy, w której jesteście zameldowani (tzw. prima casa), podatki te będą wynosić po 200 euro każdy, bez względu na wartość katastralną nieruchomości. Pamiętajcie jednak, że tego typu oświadczenie wiąże się z zakazem sprzedaży mieszkania przez następne pięć lat lub, jeśli je sprzedacie, kupnem innego na terenie tej samej gminy w ciągu 12 miesięcy od sprzedaży.


60 komentarzy:

 1. witam,bardzo dobry i pomocny niestety artykul-brakuje mi tylko jednego-jezeli brat jest niepelnosprawny i posiada majatek -drugi brat zarzadza nim z pomoca sedziego i nie moze wydac pieniedzy bez jego zgody, to na kogo po smierci przechodza pieniadze osoby niedysponujacej wlasnym majatkiem? na skarb panstwa ,czy na brata i matke? Dziekuje ANKA

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To, że osoba niepełnosprawna nie może za życia zarządzać swoim majątkiem i robi to za niego wyznaczony członek rodziny (podejrzewam, że brat pełni rolę tzw. amministratore di sostegno, gdyż nie wspominasz nic o ubezwłasnowolnieniu), nie oznacza, że majątek ten przestaje do niej należeć. Po śmierci niepełnosprawnego brata majątek dziedziczą jego spadkobiercy, czyli jeśli pozostaną przy życiu jego matka oraz brat, każde z nich powinno otrzymać po 50% spadku.

   Usuń
 2. DZIEN DOBRY,MAM PYTANIE ODNOSNIE SPADKU-JEZELI MOJA SZWAGIERKA BEDZIE DZIEDZICZYC PO MEZU TYM SAMYM POMNIE(WSPOLNOTA MAJATKOWA)-TO CZY JA BEDE DZIEDZICZYC PO NIEJ ? POZDRAWIAM

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wspólnota majątkowa nie ma nic wspólnego ze spadkiem - w momencie śmierci jednego z Was przestaje ona obowiązywać i spadek po zmarłym dzielony jest zgodnie z przepisami spadkowymi, które opisałam. Jeśli nie macie dzieci i umrze Twój mąż, to w przypadku braku testamentu Twoja szwagierka rzeczywiście może mieć udział w spadku, jednak dotyczy to jedynie spadku po bracie, Twoja część pozostanie nietknięta.

   Usuń
 3. Witam mój maz odziedziczył spadek po dalekim krewnym we Włoszech i bank w którym są pieniądze każe nam zapłacić podatek od spadku 10% i dopiero po wpłaceniu sumy zadanej otrzymamy dostęp do pieniędzy i tu moje pytanie czy tak to działa tam czy inna jest procedura załatwiania tego?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 10%? Takiej stawki nie ma (patrz tabelka), więc musiałabyś podać mi więcej szczegółów. Możesz opisać mi dokładnie na maila (d.deelaylah małpa gmail.com) całą sytuację i ewentualnie załączyć otrzymane z banku pisma lub skopiować ich treść?

   Usuń
 4. Witam, ojciec mojej żony (Włoch) zmarł nie zostawiając majątku. Zanim informacja dotarła do nas do Polski, siostra ojca przejęła cały majątek. Czy taką sprawę można rozwiązać inaczej niż za pomocą sądu we Włoszech??

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. przeprasza oczywiście nie zostawiająć testamentu :)

   Usuń
  2. Przede wszystkim należałoby sprawdzić w urzędzie skarbowym, co ciotka wpisała do zeznania spadkowego, a następnie je podważyć. Niestety raczej nie obejdzie się bez pomocy, może niekoniecznie adwokata, ale przynajmniej biura patronato zajmującego się m.in. sprawami spadkowymi. Ciotka mogłaby oczywiście z własnej woli złożyć korektę oświadczenia i oddać zonie należną część spadku, ale to już zależy od stosunków rodzinnych.

   Usuń
 5. Witam jesli moja mama zostala potracona i zginela a ja odrzucilem spadek czy moge sie ubiegac o odszkodowanie z oc albo towarzystwa ubezpieczen ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oczywiscie wypadek byl we wloszech.

   Usuń
  2. Spadek i odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej to dwie różne sprawy, nie mające ze sobą nic wspólnego. Odrzuciłeś prawo do dziedziczenia majątku Mamy, ewentualne odszkodowanie, o które TY chcesz się ubiegać nie mogłoby zostać wliczone do masy spadkowej, bo to coś zupełnie innego.

   Usuń
 6. Witam, mam takie pytanie, czy pracujac tu jako opiekunka na kontrakcie i jesli w kraju umrze jakis czlonek rodziny czy tu cos nam sie z tego tytulu nalezy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W przypadku śmierci lub poważnej choroby/wypadku małżonka, mieszkającego z Tobą innego członka rodziny lub krewnego do drugiego stopnia (nie mieszkającego z Tobą) przysługują Ci trzy dni płatnego urlopu rocznie. Musisz poinformować pracodawcę, kiedy zamierzasz wziąć urlop (musisz go wykorzystać, w całości lub częściowo, w ciągu 7 dni od zdarzenia), a na jego żądanie udokumentować zgon czy chorobę.

   Usuń
 7. dziekuje bardzo za odpowiedz.A czy jakies pieniadze z tego tytulu naleza sie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie, renta rodzinna regulowana jest w sposób, który opisałam tutaj:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2015/05/renta-rodzinna-we-woszech-pensione-ai.html

   Usuń
  2. Dziekuje.

   Usuń
 8. Witam, moja mama zmarła miesiąc temu. Na koniec osobistym we Włoszech miała zgromadzone pieniądze. Czy jeśli była po rozwodzie a ja jestem jedynaczką to czy Bank wypłaci mi pełną kwotę zgromadzoną na koncie czy tylko jej część.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli jesteś jedyną spadkobierczynią mamy (zgodnie z włoskimi przepisami, które opisałam w artykule), to bank musi wypłacić Ci całą sumę znajdującą się na koncie. Uprzedzam z góry, że trochę to potrwa, więc radziłabym jak najszybciej rozpocząć procedurę, zaczynając od przedstawienia w banku aktu zgonu oraz oświadczenia zwanego "dichiarazione sostitutiva di atto notorio", które składa się w urzędzie gminy, w której była zameldowana mama. W oświadczeniu tym wpisujesz wszystkich spadkobierców zmarłej, więc bez niego ani rusz. Ponieważ z tego, co piszesz wynika, że jesteś zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia spadkowego, to powinno wystarczyć do otrzymania znajdującej się na koncie kwoty.

   Sprawdź też, czy nie masz ewentualnie prawa do renty rodzinnej po mamie:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2015/05/renta-rodzinna-we-woszech-pensione-ai.html

   Usuń
 9. Witam, podziwiam poradnik, to ewenement. I jednocześnie dorzucam pytanie, które myślę dotyczy wielu osób. Jak wygląda dziedziczenie jeżeli para (Włoch i Polka plus dziecko urodzone w Italii) żyje w związku bez rejestracji. Nie są małżeństwem. Czy dziecko dziedziczy tak jak dziecko w związku małżeńskim? A partnerka? Pozdrawiam serdecznie

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziecko jest pełnoprawnym spadkobiercą, forma związku nie ma znaczenia, natomiast partnerka nie ma prawa do spadku, chyba że zostanie wpisana do testamentu (w tym przypadku trzeba pamiętać o zachowku dla najbliższej rodziny).

   Usuń
  2. super, dzieki

   Usuń
  3. Witam, moja mama wyszła za mąż za Włocha i tam mieszka. Ten Włoch zmarł i nie miał żadnej rodziny. Czy mama dziedziczy 100 % majątku i czy my jej dzieci z Polski mamy do tego jakieś prawa.

   Usuń
  4. Jeśli mąż mamy nie zostawił testamentu, zgodnie z prawem jest ona jedyną spadkobierczynią. Jako jej dzieci nie zaliczacie się do rodziny zmarłego, więc nie macie żadnych praw spadkowych.

   Usuń
  5. Dziękuję.

   Usuń
 10. Dzien dobry
  wspanialy poradnik Sorriso
  Mam pytanie – prosbe o informacje. We Wloszech zmarl moj daleki kuzyn, Polak, posiadajacy obywatelstwo wloskie i mieszkajacy tam na stale. Nie posiadal rodziny, nie pozostawil testamentu. Nie posiadal majatku, oprocz rzeczy osobistych pozostawil tylko samochod. Jego jedynymi spadkobiercami sa czterej bracia, mieszkajacy w Polsce. Bracia chca sprzedac mi samochod po zmarlym bracie, a ja chce go kupic.
  Samochod jest zarejestrowany we Wloszech.
  W jaki, najprostszy sposob, rodzenstwo zmarlego moze mi w sposob legalny sprzedac samochod?
  Znam procedury sprowadzania samochodu z Wloch do Polski, nie wiem jednak, w jaki sposob dokonac legalnego zakupu, ktory umozliwi mi pozniej zarejestrowanie pojazdu w Polsce.
  Z gory dziekuje za odpowiedz.
  Pozdrawiam,
  Ola

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Najprościej byłoby, gdyby obecni właściciele (a więc czterej bracia zmarłego - przyjmuję, że dopełnili oni formalności i na akcie własności widnieją ich nazwiska) sprowadzili pojazd do Polski, zarejestrowali go tam, wyrejestrowali z włoskich archiwów, a następnie sprzedali go Tobie zgodnie z polskimi przepisami.

   Usuń
  2. Dziekuje za odpowiedz. Niestety, nie jest to takie proste. Bracia zmarlego znajduja sie w Polsce, i nie wybieraja sie do Wloch. A juz na pewno nie w komplecie i nie w najblizszym czasie. Zarowno na Certificato di Proprietà jak i w dowodzie rejestracyjnym widnieje nazwisko zmarlego wlasciciela. Czy isntnieje mozliwosc zalatwienia wszelkich formalnosci – czyli przede wszystkim rottamazione per esportazione bez ich osobistego udzialu? Wiem, ze w takiej sytuacji, gdyby chodzilo o obywateli Wloch, w PRA musieliby dokonac podwojnego passaggio di proprietà, najpierw na nich wszystkich razem, a nastepnie na kupca, czyli na mnie, ale nikt z nas nie mieszka we WLoszech, wiec nie ma takiej mozliwosci.

   Usuń
  3. Dopóki spadkobiercy nie przyjmą otrzymanego spadku (=samochodu) i nie zarejestrują tego w wydziale komunikacji we Włoszech, nie mogą nim dysponować, gdyż formalnie nie są jego właścicielami. Jeśli żaden z nich nie może przyjechać do Włoch, możliwe jest upoważnienie osoby trzeciej do załatwienia wszystkich formalności - może to być np. agencja (najlepiej ACI), która zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi z pojazdami, prawem jazdy itp. Uprzedzam, że każdy spadkobierca musi posiadać włoski numer podatkowy (codice fiscale), a akt przyjęcia spadku musi zostać odpowiednio poświadczony.

   Usuń
  4. No wlasnie w tym sek. W jaki sposob spadkobiercy moga przyjac spadek i dysponowac nim, znajdujac sie w Polsce? Wg prawa polskiego, musieliby sie stawic w komplecie u notariusza albo zalatwic to przez sad, ale po 2015 obowiazuje jurysdykcja kraju, w ktorym mieszkal i zmarl spadkodawca. Jakie dokumenty wiec bylyby wymagane, zeby agencja we Wloszech mogla to zalatwic? Spadkobiercy nie moga na siebie zarejestrowac samochodu, bo nie maja miejsca pobytu we Wloszech.

   Usuń
  5. Nie muszą rejestrować samochodu na siebie we Włoszech - jeśli mają zamiar wywieźć go do Polski, muszą zarejestrować jedynie akt przyjęcia spadku (atto di accettazione dell'eredità). Tym sposobem spadkobiercy staną się osobami mającymi prawo do dysponowania odziedziczonym pojazdem i będą mogli zarejestrować go w Polsce, a następnie wyrejestrować z włoskiego PRA.

   Biorąc pod uwagę szczególną sytuację (spadkobiercy mieszkający poza granicami Włoch), pytanie o potrzebne dokumenty i możliwość załatwienia wszystkiego na odległość zadałabym bezpośrednio w wybranej agencji ACI.

   Usuń
 11. A co zrobić jeśli jedna z czterech osób nie zgadza się sprzedać działki wraz z nieruchomością, da się to jakoś przeważyć ilością głosów? Bo namowy nic nie skutkują.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Każdy z właścicieli ma takie samo prawo dysponowania nieruchomością, nie można więc jej sprzedać, jeśli któryś z nich się temu sprzeciwia. Pozostali współwłaściciele nie mogą przecież sprzedać czegoś, co do nich nie należy - działka jest ich własnością tylko częściowo.

   Usuń
 12. Proszę o poradę jak wygląda następująca sprawa . Moja mama jest żoną Włocha (już ponad 15 lat) został spisany testament (jest on poświadczony przez 2 świadków) w testamencie zapisane jest mieszkanie na mamę. Mój ojczym ma również córkę z pierwszego małżeństwa (notabene nie za bardzo interesuje się ojcem) czy ona ma prawo do zachowku ? Jeśli tak to w jakiej wysokości 50% majątku ? Czy po ew. przekazaniu mieszkania aktem darowizny za życia stosuje się również zasadę zachowku ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli mąż Mamy ma córkę, nie może wykluczyć jej z udziału w spadku - zgodnie z przepisami, będzie jej przysługiwał zachowek w wysokości jednej trzeciej pozostawionego przez niego majątku, przy czym Mama będzie miała prawo dożywotniego zajmowania domu (patrz tabelka). Dom ten jednak nie będzie jej własnością w 100%, a jedynie w dwóch trzecich.

   Darowizna może być pewnym rozwiązaniem, choć ostrzegam, że darowizna jest we Włoszech traktowana jako coś w rodzaju wcześniejszego spadku - oznacza to, że w ciągu 10 lat od śmierci darczyńcy pozostali spadkobiercy mogą podważyć darowiznę.

   Usuń
  2. Dziękuję za odpowiedź.
   Proszę jeszcze o informację czy przy spisanym testamencie jak wyżej gdzie mieszkanie zapisane jest na moją Mamę a działka/ziemia na Ojczyma córkę to również córce przysługuje zachowek ?
   Co do wartości to mieszkanie jest warte więcej niż ziemia.
   Z góry dziękuję za odpowiedź.

   Usuń
  3. Córka może próbować podważyć testament, jeśli uzna, że nie otrzymana część spadku jest mniejsza niż przewidziany przepisami zachowek.

   Usuń
 13. Dziękuję za informację. Czas pokaże...

  OdpowiedzUsuń
 14. Bardzo dobry artykuł. Upewnił mnie w kilku kwestiach. Lecz mam pytanie.
  Mój spadkodawca zmarł we Włoszech. Pragnę odrzucić spadek tylko nie do końca rozumiem jak.
  W artykule piszesz, że można w kancelarii sądowej miejsca, w którym odbywa się postępowanie spadkowe.
  Tylko że ja nie miałam kontaktu z tą osobą. Nie wiem gdzie postępowanie spadkowe ma miejsce. Nie wiem gdzie spadkodawca miał miejsce zamieszkania. Nie wiem gdzie znajduje się jego spadek. Mam tylko akt zgonu z miejscowością zgonu. Ale wg prawa dziedziczę.
  Proszę o pomoc. Gdzie mam się udać aby odrzucić ten nieszczęsny spadek?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Skoro jedyna informacja, jaka dysponujesz jest miejsce zgonu, radziłabym skontaktować się z urzędem gminy w tejże miejscowości - jeśli urząd będzie mógł potwierdzić, ze zmarły tam właśnie mieszkał lub udzieli Ci informacji na temat ostatniego miejsca zamieszkania, będziesz wiedziała, gdzie odrzucić spadek.

   Usuń
 15. Naprawdę rewelacyjny artykuł! Mam pytanie dotyczące dodatkowych podatków przy dziedziczeniu nieruchomości - podatku katastralnego oraz podatku hipotecznego. Jak rozumiem, w sumie wynosi on 3% wartości nieruchomości, pytanie moje jest takie: w jakim terminie należy uiścić podatek?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Te dwa podatki muszą zostać uiszczone przed złożeniem oświadczenia spadkowego.

   Usuń
  2. Czyli te podatki muszę zapłacić zanim przedmiot spadku stanie się moją własnością? Czyli np. dziedziczę nieruchomość wartą 1 mln EUR, ale nie stanie się moją własnością dopóki nie opłacę podatku katastralnego oraz hipotetycznego, których wysokość wynosi 30 tys. EUR, a na których opłacenie mnie nie stać. A czy istnieje jakaś droga do późniejszej zapłaty, np. sprzedam tę nieruchomość i z tego opłacę ten podatek? Rozumiem, że taka opcja nie wchodzi w grę, bo nie stanę się właścicielem dopóki nie zapłacę podatku - zamknięte koło.

   Usuń
  3. Niestety nie można zapłacić tych podatków później ani rozłożyć ich na raty. Pamiętaj jednak, że wartość katastralna nie ma nic wspólnego z wartością rynkową i jest od niej niższa.

   Usuń
 16. Witam. Mam pytanie odnośnie testamentu. Mój przyjaciel zapisał mi w testamencie pewna kwotę. Testament sporządził na komputerze, wydrukowal a następnie podpisał wlasnorecznie, zamknął w kopercie i zaniósł do notariusza. Niestety pani notariusz stwierdziła, ze testament jest nieważny. Moje pytanie brzmi, czy faktycznie tak jest, a jeśli tak, czy jest jakaś możliwość otrzymania tych pieniędzy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak wyjaśniłam w artykule, testament musi być w całości sporządzony odręcznie, więc dokument napisany na komputerze jest nieważny i nie można w żaden sposób tego zmienić.

   Usuń
 17. Witam. Jak wygląda sprawa darowizny we Włoszech? Zostałam zmuszona do udzielenia jej pomocy finansowej i nie wiem jak ro zrobić, żeby nie mieć kłopotów i żeby ona we Włoszech też ich nie miała tzn, żeby bank nie zgłosił transferu do Urzędu Skarbowego. Mieszkam i pracuję w Polsce. Ona mieszka (i nie pracuje) we Włoszech od 12 - 13 lat. Nazbieraliśmy z mężem 3 tyś euro i mieliśmy zamiar przesłać jej to przelewem z kąta walutowego na jej we Włoszech jeszcze przed świętami. U nas darowizna dla krewnych I stopnia wolna od podatku to 9600 zł a nie wiem ile tam - w Italii. Jak nazwać przelew? Wiem, że to bardzo ważne. Proszę o pomoc.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli przelew zostanie wykonany z konta Twojego męża, darowizna nie będzie opodatkowana, gdyż w przypadku rodzeństwa zwolnione są z podatku darowizny w wysokości poniżej 100 tysięcy euro. Gdyby konto należało tylko do Ciebie, podatek wyniósłby 6% kwoty.

   Jeśli chodzi o tytuł przelewu (w przypadku tak niskich kwot nie ma potrzeby spisywania aktu notarialnego), wystarczy napisać "prezent dla siostry" - unikałabym raczej słowa "darowizna", natomiast lepiej zaznaczyć stopień pokrewieństwa.

   Nie znam polskich przepisów, nie potrafię więc wypowiedzieć się w kwestiach związanych z polskim US.

   Usuń
  2. Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Konto mam wspólne z mężem. Czy więc przelew ze wspólnego też będzie wolny od podatku? Szwagierka dopiero co założyła konto na tą okoliczność. To był nasz warunek, jeśli chce dostać pieniądze. Na dodatek nie posłuchała nas i zrobiła po swojemu, bo założyła konto na siebie i swojego włoskiego męża. Pozdrawiam. Jeszcze raz dziękuję.

   Usuń
  3. Mąż jest właścicielem konta razem z Tobą, więc nie będzie problemu - pamiętajcie o wpisaniu w tytule przelewu, że jest to prezent dla siostry i na wszelki wypadek podajcie jej imię i nazwisko, skoro konto zostało założone na nią i na męża.

   Usuń
  4. Bardzo, bardzo dziękuję. Dobrze,że jesteś. Pozdrawiam.

   Usuń
 18. Mowa o mojej szwagierce.

  OdpowiedzUsuń
 19. znalazlam Pania przypadkowo, super ze Pani jest..Mam pytanie.
  Mojemu znajomemu Wlochowi zWitam,
  Przypadkowo Pania znmarla mama. Mieszkanie, w ktorym mieszkal z mama juz dawno matka zapisala corce.Zapisala jej takze apartament w Jesolo iles lat temu. W przypadku gdyby jego siostra chciala sprzedac mieszkanie on nie ma sie gdzie podziac.Siostra ma osobny dom,meza i nie ma dzieci.Adwokat powiedzial mu, ze siostra musi sie podzielic z mieszkaniem w polowie.Mam pytanie. czy to jest prawda czy nalezy mu sie tylko zachowek?A co z apartamentem? Ostatnio pieniadze z wynajmowania szly na chora mame w domu opieki ale ona niedawno zmarla.Byly tez garaze i kosztownosci, ktore matka przekazala corce.Znajomy chcialby kupic jakies niewielkie lokum ale polowa pieniedzy ze sprzedazy nie wystarczy i pewnie wiele nie zarobi /ma 65lat/ Obecne mieszkanie jest duze,ciemne i nie funkcjonalne i trudno go sprzeedac. Co Pani mysli. ...Prrosze odpisac, dziekuje, eva

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie piszesz, czy siostra otrzymała wspomniane nieruchomości na podstawie testamentu (a więc po śmierci mamy), czy też jako darowiznę za jej życia. Nawet gdyby była to darowizna, można ją podważyć w ciągu 10 lat od momentu śmierci darczyńcy, jeśli ewentualnie pozostawiony mu przez mamę spadek nie pokrywa przysługującej mu kwoty zachowku. Jest to oczywiście sprawa, z którą trzeba zwrócić się do prawnika - ja niestety nim nie jestem.

   Usuń
 20. Witam,

  Mam taką sytuację: moja mam rozwiodła się dawno w temu w Polsce i wyszła za mąż we Włoszech, gdzie mieszkała przez 15 lat. Ja z moim bratem zostaliśmy w Polsce. W grudniu 2017 mama zmarła i zostawiła dwa testamenty. Jeden dotyczył całego włoskiego majątku (przekazanie samochodu kuzynowi, domu mężowi, podział ruchomości dla poszczególnych członków rodziny). W ramach tego zostało również podzielone wspólne konto, które należało do mojej mamy i jej małżonka (otrzymaliśmy z bratem po 1/3 z połowy środków na koncie). Natomiast drugi testament obejmował konto, które posiadała w Polsce. Został on spisany jedynie w języku polskim i przekazywał środki pieniężne znajdujące się na tym koncie po połowie dla mnie i dla mojego brata. Niestety bank nie uznaje tylko testamentu i wymaga jego potwierdzenia co najmniej przez notariusza. Tu pojawia się problem, bo ani notariusz nie chce go potwierdzić bez dyspozycji wszystkich testamentów i obecności wszystkich spadkobierców, ani sąd nie chce otworzyć sprawy spadkowej zasłaniając się tym, że mama zmarła we Włoszech i sprawy spadkowe rozpatrywane są przez tamte sądy.

  Moim głównym celem jest zamknięcie konta w Polsce, ponieważ środków na nim nie jest zbyt wiele. Czy jestem w stanie zrobić to we Włoszech w jakiś szybki, nieczasochłonny i niekosztowny sposób? Mam na myśli jakąś instytucję potwierdzenia notarialnego lub coś podobnego?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To sprawa na tyle skomplikowana, że moim zdaniem powinieneś zwrócić się o poradę do dobrego prawnika. Niestety nie posiadam kompetencji, by udzielić Ci wiarygodnej odpowiedzi.

   Jeżeli chodzi o potwierdzenie notarialne we Włoszech, to biorąc pod uwagę stosunkowo wysokie koszty, upewniłabym się, że rzeczywiście pozwoli to rozwiązać problem (tu również przyda się prawnik).

   Usuń
 21. Czy odrzycenei spadku na terytorium Italli skutkuje taze w Polsce? W przypadku gdy w polsce tez sa dobra stale?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To pytanie do prawnika, ja niestety nim nie jestem, nie znam też polskich przepisów spadkowych.

   Usuń
 22. Mam pytanie, zmarł mój Tata Włoch .nie zostawij Testamentu a nam również Siostrę.wiem że dostanę 1/3 spadku Tzn siostra przekażę mi pieniądze z tyłu 1/3 wartości domu Czy z otrzymanych pieniądzy tj jest zachowek zapłacić muszę podatek

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli chodzi Ci o podatki płacone zgodnie z prawem włoskim przez włoskich rezydentów podatkowych, to opisałam wszystko w artykule. Jeżeli natomiast mieszkasz w Polsce i chcesz wiedzieć, czy musisz zapłacić podatek polskiemu fiskusowi, to niestety nie potrafię odpowiedzieć, gdyż nie znam polskich przepisów.

   Usuń

Komentarze są moderowane, więc na ich publikację trzeba trochę poczekać. Komentarze niekulturalne lub niezgodne z netykietą nie będą publikowane, proszę Was też o pozostawianie komentarzy odnoszących się do tematu artykułu. Tylko w ten sposób jestem w stanie zapewnić przejrzystość bloga! Dziękuję za komentarze i za współpracę. :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...