31 maja 2013

PRZENIESIENIE WŁOSKIEGO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH DO POLSKIOstatnia aktualizacja: 07.01.2018 r.

Jeśli pracowaliście we Włoszech, uzyskaliście prawo do włoskiego zasiłku dla bezrobotnych (Naspi) i planujecie powrót do Polski (lub wyjazd do innego kraju UE, ale skupię się tu na Polsce) w celu poszukiwania tam pracy, możecie złożyć wniosek o przeniesienie zasiłku.

Jakie trzeba spełnić warunki?

Przed wyjazdem musicie poinformować o  nim urząd pracy, a następnie udać się do "Waszego" oddziału INPS i wystąpić o wydanie europejskiego formularza U2 (dawniej E303), który poświadcza Wasze prawo do pobierania zasiłku. Możecie przy okazji również wystąpić o wydanie formularza U1 (dawniej E301), potwierdzającego okresy ubezpieczenia we Włoszech, który może Wam się w przyszłości przydać do wniosku o polski zasiłek dla bezrobotnych.


Jeśli nie pobraliście formularza U2 we włoskim INPS, w momencie rejestracji w polskim Powiatowym Urzędzie Pracy powiedzcie o tym urzędnikowi – polski urząd wystąpi w Waszym imieniu do INPS o jego wydanie. Uprzedzam jednak, że istnieje spore prawdopodobieństwo, że wydłuży to czas załatwienia sprawy.


W ciągu 7 dni od powrotu do Polski, uzbrojeni w formularz U2, musicie zarejestrować się w tamtejszym Urzędzie Pracy, który poinformuje o tym fakcie INPS i w ten sposób potwierdzi, że dopełniliście formalności i zachowujecie prawo do zasiłku. Jeśli zarejestrujecie się po upływie 7 dni, zasiłek za dni spóźnienia nie zostanie Wam wypłacony.

Zasiłek wypłacany jest na podane przez Was konto bankowe przez maksymalny okres 3 miesięcy, przy czym od 2010 roku przepisy unijne dopuszczają możliwość przedłużenia tego okresu do 6 miesięcy. Wniosek o przedłużenie okresu wypłaty zasiłku należy złożyć do włoskiego INPS, gdyż to INPS wypłaca zasiłek, nie polski urząd pracy.

Przez okres pobierania transferowanego zasiłku jesteście oczywiście zwolnieni ze stawiania się we włoskim urzędzie pracy i uczestniczenia w aktywizacji zawodowej, gdyż podlegacie czasowo polskim przepisom. Począwszy od czwartego miesiąca (lub siódmego, jeśli INPS przedłużył Wam zasiłek), włoski urząd pracy ma obowiązek się z Wami skontaktować i poddać Was procedurom aktywizacji.

Pozwolę sobie tutaj na komentarz na podstawie własnych obserwacji: wiele osób woli „udawać”, że nadal znajduje się we Włoszech i pobierać „normalny” zasiłek, przez maksymalny okres czasu. Jest to oczywiście zrozumiałe ze względów finansowych, jednak pamiętajcie, że wyprowadzka z Włoch na stałe powoduje utratę prawa do zasiłku, więc jest to postępowanie niezgodne z przepisami. Wybór należy do Was, w zależności od Waszego stopnia umiłowania ryzyka.;)

ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH – WASZE PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI

Począwszy od 1 maja 2015 r. zasiłki ASPI i mini-ASPI zostają zastąpione przez nowy zasiłek dla bezrobotnych NASPI - przeczytacie o tym tutaj.


W jaki sposób INPS wypłaca przyznany zasiłek?

Zgodnie z ustawą nr 201/2011, po kilku odroczeniach, od września 2012 roku urzędy administracji publicznej nie mogą przeprowadzać transakcji gotówkowych, a więc INPS nie może wypłacać zasiłku za pośrednictwem okienka pocztowego, jak to było w przeszłości. Dlatego można go otrzymać jedynie za pomocą przelewu na konto bankowe lub pocztowe, na kartę przedpłaconą (tzw. carta prepagata) z kodem IBAN lub na tzw. INPS Card. Zarówno konto, jak i karta muszą być na Wasze nazwisko.

Chcę złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych, czy muszę być zameldowany we Włoszech?

Z jednej strony, jeśli przebywasz we Włoszech przez okres dłuższy niż 3 miesiące, powinieneś być zameldowany ze względu na przepisy obowiązujące obywateli UE, z drugiej strony na formularzu wniosku INPS bierze pod uwagę zarówno adres zameldowania (residenza), jak i adres zamieszkania (domicilio) na terytorium Włoch. Dlatego też nie musisz być zameldowany pod podanym adresem, jednak pamiętaj, że jeśli w rzeczywistości opuszczasz Włochy, teoretycznie powinieneś poinformować o tym INPS i masz wtedy prawo do przeniesienia zasiłku zagranicę na maksymalnie trzy miesiące.

Przyznano mi zasiłek dla bezrobotnych, który otrzymuję od trzech miesięcy. Zaproponowano mi nową pracę, w jaki sposób powiadomić o tym INPS, bym nie musiał zwracać później wypłaconego mi niesłusznie zasiłku?

Obecnie nie ma konieczności informowania INPS o nowym zatrudnieniu, gdyż Twój nowy pracodawca ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do zainteresowanych urzędów (w tym INPS), więc wypłata zasiłku zostaje automatycznie wstrzymana. Obowiązek ten dotyczy wszystkich pracodawców, również osób prywatnych zatrudniających pomoce domowe i opiekunki.

(Nieaktualne od 01.01.2015 r., od momentu wprowadzenia nowego zasiłku Naspi) Chcę złożyć wniosek o przyznanie zasiłku Aspi, lecz nie jestem pewna, czy spełniam wszystkie warunki. Czy mogę złożyć jednocześnie wniosek o mini-Aspi?

Nie musisz wypełniać dwóch osobnych wniosków – we wniosku o przyznanie Aspi możesz zaznaczyć, że w przypadku nie przyznania Ci zasiłku Aspi wnioskujesz o automatyczne rozpatrzenie wniosku o przyznanie mini-Aspi.

29 maja 2013

ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH A UMOWA O PROJEKT (CONTRATTO A PROGETTO)


Aktualizacja z dnia 01.04.2015 r.: w 2015 r. obowiązuje nowy zasiłek dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o projekt, tzw. DIS COLL --> KLIK.

Aktualizacja z 08.07.2015 r.: z dniem 25 czerwca 2015 roku zniesiona została możliwość podpisywania umów o projekt - więcej na ten temat przeczytacie tutaj. --> KLIK


Osoby zatrudnione na podstawie umowy o projekt (contratto a progetto) w przypadku utraty pracy nie mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych ASPI ani mini-ASPI. Związane to jest z tym, że osoba taka zaliczana jest do kategorii tzw. pracowników „niby-zatrudnionych” (parasubordinati), a więc nie jest pracownikiem najemnym.


Czy to oznacza, że osoby zatrudnione na umowę o projekt nie otrzymują ze strony państwa żadnego wsparcia w przypadku utraty pracy? To zależy. Ostatnia reforma prawa pracy, tzw. riforma Fornero, wprowadziła coś w rodzaju jednorazowej zapomogi (indennità una tantum) dla takich pracowników, począwszy od 1 stycznia 2013 roku, a INPS opublikował 14 marca 2013 r. okólnik nr 38, w którym wyjaśnione zostały najważniejsze kwestie z nią związane.


Zapomogę tę możecie otrzymać jedynie w przypadku, gdy spełniacie następujące warunki:
 • Wasza umowa wygasła z powodu ukończenia „projektu”
 • W ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego złożenie wniosku o przyznanie zasiłku (czyli jeśli składacie wniosek w 2013 r., chodzi o rok 2012) byliście zatrudnieni na podstawie contratto a progetto tylko dla jednego pracodawcy – osoby, które pracowały na podstawie tego typu umowy dla większej liczby firm nie mają prawa do zasiłku. Nieważne, czy to była jedna umowa, czy też kilka umów – liczy się tylko fakt, że Waszym pracodawcą była ta sama firma.
 • jesteście zarejestrowani w odrębnym funduszu INPS, tzw. gestione separata i w żadnym innym (np. Inarcassa w przypadku inżynierów i architektów, Cassa Forense w przypadku adwokatów itp.)
 • nie pobieracie emerytury
 • Wasz całkowity dochód brutto w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 20220 euro (limit dochodu uzyskanego w 2013 r.)
 • w roku, w którym wygasła umowa o projekt opłaciliście co najmniej miesiąc składek na ubezpieczenie społeczne (contributi)
 • w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego złożenie wniosku opłaciliście co najmniej 3 miesiące składekod 2016 r. zacznie obowiązywać warunek 4 miesięcy opłaconych składek
 • w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego złożenie wniosku o przyznanie zasiłku byliście bezrobotni nieprzerwanie przez co najmniej dwa miesiące, co musi być potwierdzone rejestracją w urzędzie pracy (Centro per l’Impiego) oraz deklaracją natychmiastowej gotowości do podjęcia pracy lub szkolenia – ponieważ reforma weszła w życie w tym roku, a w roku poprzednim wymóg ten był nieco inny, w przypadku wniosku składanego w 2013 r. wystarczy Wasze oświadczenie o braku umowy o pracę/projekt przez co najmniej dwa miesiące w 2012 r.
UWAGA! W momencie składania wniosku nie musicie być bezrobotni – ustawa mówi o dwóch miesiącach bez pracy w roku poprzedzającym wygaśnięcie umowy o projekt, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by wystąpić o przyznanie zapomogi w przypadku, gdy aktualnie pracujecie.JAK SKŁADA SIĘ WNIOSEK O ZAPOMOGĘ?


Wniosek musicie złożyć w INPS (przez telefon, internet, po rejestracji na stronie INPS, lub za pośrednictwem związków zawodowych, tzw. patronato) do 31 grudnia danego roku, tzn. roku, w którym wygasła umowa i spełniliście warunki konieczne do uzyskania prawa do zasiłku. Jeśli umowa wygasła w grudniu, termin ten zostaje wydłużony do 31 stycznia następnego roku.


Wniosek o przyznanie zapomogi za 2013 rok składa się na formularzu SR 140, który został udostępniony przez INPS pod koniec lutego 2014 r.


WYSOKOŚĆ ZAPOMOGI


Do obliczenia należnej zapomogi bierze się pod uwagę następujące dane:

 • tzw. minimale annuo di reddito, czyli dochód minimalny ustalany co roku (w 2013 r. wynosi on 15357 euro)
 • ilość miesięcy, za które opłaciliście składki na ubezpieczenie społeczne w poprzednim roku
 • ilość miesięcy, za które nie opłaciliście składek w poprzednim roku

Aby poznać wysokość należnej Wam zapomogi, musicie obliczyć 7% dochodu minimalnego (od 2016 r. kwota ta zostanie zmniejszona do 5%) i pomnożyć otrzymany wynik przez mniejszą z dwóch liczb miesięcy, o których pisałam wyżej. Wiem, brzmi to zupełnie niezrozumiale, więc może łatwiej będzie to wyjaśnić na przykładzie.:)Powiedzmy, że Kazio pracował na podstawie umowy o projekt od 01.02.2013 r. do 30.04.2013 r., a w 2012 r. pracował na podstawie takiej samej umowy od 1 maja do 30 września.

Potrzebne nam dane to:
 • Dochód minimalny: 15357 euro
 • Ilość miesięcy, za które Kazio opłacił składki w 2012 r.: 5 (od maja do września)
 • Ilość miesięcy, za które Kazio nie opłacił składek w 2012 r.: 7 (od stycznia do kwietnia i od października do grudnia)
Mniejsza liczba to 5, a więc bierzemy pod uwagę ilość miesięcy, za które Kazio opłacił składki.

Obliczamy:

15357 euro x 7% = 1074,99 euro

1074,99 euro x 5 = 5374,95 euro

Jeśli należna zapomoga nie przekracza 1000 euro, zostanie Wam ona wypłacona jednorazowo w całości. Jeśli natomiast przekroczy tę kwotę, otrzymacie ją w miesięcznych ratach nie wyższych niż 1000 euro. Oznacza to, że nasz przykładowy Kazio otrzymałby pięć rat po 1000 euro plus szóstą ratę w wysokości 374,95 euro.


SPOSÓB WYPŁATY ZASIŁKU


Ponieważ od 1 maja 2012 r. INPS nie może wypłacać świadczeń w gotówce, zapomoga może być wypłacana za pomocą przelewu na konto bankowe lub pocztowe, na kartę przedpłaconą z kodem IBAN lub na tzw. INPS Card. Zarówno konto, jak i karta muszą być na Wasze nazwisko.

MINI-ASPI, CZYLI „MINI ZASIŁEK” DLA BEZROBOTNYCH

Począwszy od 1 maja 2015 r. zasiłek mini-ASPI zostaje zastąpiony przez nowy zasiłek dla bezrobotnych NASPI - przeczytacie o tym tutaj.


Podobnie jak ASPI, o której pisałam tutaj, mini-ASPI to nowy zasiłek dla bezrobotnych, który na początku 2013 roku zastąpił dawny zasiłek indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti. Ustanowiony on został z myślą o osobach, które straciły pracę i nie spełniają warunków koniecznych do przyznania „normalnego” zasiłku dla bezrobotnych, czyli ASPI.Zasiłek ten przysługuje następującym kategoriom pracowników:

 • pracownikom najemnym (lavoratori dipendenti), zatrudnionym uprzednio na czas określony lub nieokreślony 
 • stażystom (apprendisti
 • członkom spółdzielni pracowniczych (tzw. cooperative) zatrudnionym na podstawie umowy o pracę
 • pracownikom branży artystycznej zatrudnionym na podstawie umowy o pracę
 • pracownikom administracji publicznej zatrudnionym na podstawie umowy na czas określony 
 • pracownikom szkolnictwa zatrudnionym na podstawie umowy na czas określony
 • pracownikom sezonowym, z wyjątkiem obywateli państw nie należących do Unii Europejskiej

Pracownicy ci muszą spełniać dodatkowo następujące warunki:

 • stracili pracę nie z własnej winy
 • złożyli wypowiedzenia podczas urlopu macierzyńskiego
 • złożyli wypowiedzenie z tzw. słusznego powodu (giusta causa)
 • zarejestrowali się w urzędzie pracy (Centro per l’Impiego), deklarując natychmiastową gotowość podjęcia pracy – od 01.07.2013 r. deklarację tę będzie można składać bezpośrednio w INPS
 • w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed utratą pracy płacili (lub powinni byli wpłacić – może się zdarzyć, że pracodawca nie płacił składek za pracownika, ale to nie odbiera mu prawa do zasiłku) składki przez co najmniej 13 tygodni

UWAGA! Zgodnie z opinią nr 37/0018463 wydaną przez Ministerstwo Pracy 23.10.2013 r. nie można uznać, że zwolnienie dyscyplinarne stanowi utratę pracy z własnej winy, więc INPS powinien wypłacić Wam zasiłek również w tym przypadku, jeśli oczywiscie spełniacie pozostałe warunki. 

Zasiłek mini-ASPI jest wypłacany przez maksymalny okres równy połowie tygodni składek opłaconych w ciągu ostatniego roku. Oznacza to, że jeśli macie opłacone 28 tygodni składek, możecie pobierać zasiłek przez maksymalny okres 14 tygodni, czyli przez trzy i pół miesiąca.WYSOKOŚĆ ZASIŁKUZasady dotyczące obliczenia kwoty należnego zasiłku są identyczne do zasad obowiązujących w przypadku zasiłku ASPI, więc wszystkie informacje znajdziecie w poprzednim artykule.JAK I GDZIE SKŁADA SIĘ WNIOSEK?


Podobnie jak w przypadku ASPI, wniosek o przyznanie mini-ASPI można złożyć tylko i wyłącznie drogą elektroniczną lub telefonicznie – nie ma możliwości osobistego złożenia wniosku. Więcej szczegółów znajdziecie w artykule o zasiłku ASPI, gdyż procedura składania wniosku jest taka sama.UTRATA PRAWA DO ZASIŁKUPrawo do zasiłku traci się w następujących przypadkach:

 • utrata statusu bezrobotnego
 • znalezienia nowej pracy na umowę o pracę dłuższą niż 5 dni (w przypadku krótszej umowy wypłata zasiłku zostaje zawieszona na czas jej trwania, a po jej wygaśnięciu otrzymujecie pozostałą część zasiłku)
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • przejście na emeryturę
 • przyznanie renty inwalidzkiej (assegno ordinario di invalidità), przy czym możecie wybrać albo jedno, albo drugie
 • odmowa udziału w szkoleniach, stażach itp. proponowanych przez urząd pracy, jeśli odbywają się one w odległości nie większej niż 50 km od Waszego miejsca zamieszkania lub dojazd publicznymi środkami transportu zajmuje mniej niż 80 minut
 • odmowa przyjęcia propozycji zatrudnienia, w przypadku gdy oferowana pensja przekracza o co najmniej 20% kwotę brutto otrzymywanego zasiłku, a miejsce pracy znajduje się w odległości nie większej niż 50 km od Waszego miejsca zamieszkania lub dojazd publicznymi środkami transportu zajmuje mniej niż 80 minut
Jeśli utraciliście prawo do zasiłku przed wstrzymaniem jego wypłaty, musicie zwrócić kwotę zasiłku, która otrzymaliście mimo iż nie spełnialiście warunków.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...